Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av inkomster från personalfonder

Har getts
9.5.2014
Diarienummer
A69/200/2014
Giltighet
- 14.2.2018
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201
Ersätter anvisningen
Personalfonder, fr.o.m. 2012

Denna anvisning behandlar beskattningen av betalningar till personalfonder och av betalningar som fondens medlemmar får från denna.

1 Personalfondslagen

Personalfonder och deras verksamhet regleras av personalfondslagen (934/2010). Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ett statligt ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp som företaget, ämbetsverket eller kommunen betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen.

En personalfond får enligt 5 § i personalfondslagen bildas bara om antalet anställda regelbundet är minst tio och företagets omsättning eller motsvarande avkastning vid bildandet av fonden uppgår minst till 200 000 euro. En fond får bildas också för en sådan enhet vid ett företag, ett ämbetsverks eller en kommun som avses i 3 § i personalfondslagen såvida enheten har minst tio anställda. Dessutom kan en gemensam personalfond bildas om det enligt 4 § i personalfondslagen rör sig om en koncern.

En personalfond får medel dels i form av i lagen avsedda personalfondsavsättningar från resultat- och vinstpremiesystem som arbetsgivaren betalar och tilläggsdelar till dessa, dels i form av avkastning från placering av dessa avsättningar. En personalfond kan även få donationsmedel.

2 Medlemskap och fondandel i en personalfond

Personer som är anställda på ett företag eller i ett offentligt samfund är vanligen medlemmar i personalfonden på basis av sitt anställningsförhållande. Varje medlem har en andel av fondens medel.

Fondandelen fördelar sig på en bunden del och en disponibel del. De personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar som betalats till fonden ska fördelas på medlemmarnas fondandelar, av vilka högst 15 procent varje år får överföras till medlemmens disponibla del.

En medlem har rätt att lyfta den disponibla delen i pengar omedelbart efter värdebestämningsdagen enligt vad som närmare anges i personalfondens stadgar. Den årliga fondandelen kan lyftas även kontant, om premiesystemet tillåter det.

En del av tillgångarna i personalfonden kan överföras till det gemensamma kapitalet och användas till medlemmarnas gemensamma nytta på det sätt som det anges i fondens stadgar, exempelvis genom att ordna utbildning.

3 Inkomstbeskattning

3.1 Beskattning av utbetalningar från personalfonder

Personalfonder betalar ut fondandelar och överskott till sina medlemmar. Enligt 65 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) utgör personalfonders fondandelar och överskott till 80 procent skattepliktig förvärvsinkomst. Till övriga delar är inkomsten skattefri. Bestämmelsen tillämpas även på sådana fonder inom EU som till sina väsentliga egenskaper motsvarar de finska personalfonderna (HFD:2007:24).

Om vinstpremieandelen lyfts kontant årligen, utgör den dock i sin helhet normal skattepliktig lön och betalas direkt till medlemmen.

Om villkoren i 11 kap. 2 § 4 mom. 9–11 punkterna i sjukförsäkringslagen (1224/2004) uppfylls, tas inte dagpenningspremie enligt denna lag ut på fondandelar som personalfonder betalar ut eller på vinstpremier som de betalar ut kontant. Därmed betalas det med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) inte heller arbetsgivares socialskyddsavgift för sådana utbetalningar.

3.2 Verkställande av förskottsinnehållning

Fondandelar och överskott som en personalfond betalar ut utgör inte lön utan annan förvärvsinkomst för löntagaren. Enligt 12 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) verkställs förskottsinnehållningen på skattepliktiga fondandelar och överskott enligt den fastställda personliga innehållningsprocentsatsen för biinkomster eller enligt den tilläggsprocentsats som antecknats på skattekortet.

Om vinstpremieandelen lyfts kontant årligen, utgör den i sin helhet normal skattepliktig lön. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållningen som på övriga löner.

3.3 Skatteplikten för personalfonder och rätten att dra av personalfondsavsättningar i näringsbeskattningen

Enligt 20 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen är en personalfond ett samfund som är helt befriat från inkomstskatt.

Enligt 8 § 1 mom. 14 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (368/1968) kan personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar som betalats till en personalfond dras av från resultatet av näringsverksamheten. Det finns inte uttryckliga bestämmelser om huruvida andra betalningar från ett arbetsgivarföretag till en personalfond är avdragsgilla men i skattepraxis har de i princip ansetts avdragsgilla (HFD:1991-B-504).


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Jukka RautajuuriSidan har senast uppdaterats 6.6.2014