Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Personalrabatt

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Som skattepliktig inkomst betraktas inte sedvanlig och skälig personalrabatt på varor eller tjänster, som arbetsgivaren producerar eller saluför (69.1 § 2 p. ISL).

Rabatt, som erhållits på annat än produkter som den egna arbetsgivaren tillverkat eller salufört, är inte skattefri med stöd av detta stadgande. Stadgandet gäller sålunda inte till exempel överlåtelse av arbetsgivarens anläggningstillgångar till nedsatt pris till personalen. Ifall arbetsgivaren överlåter en personbil, som hör till anläggningstillgångarna, till sin arbetstagare för ett pris, som är lägre än gängse pris, betraktas skillnaden mellan det gängse priset och den betalda ersättningen som skattepliktig lön.

Som personalförmån kan inte anses ett arrangemang enligt vilket arbetstagaren genom sin arbetsgivares förmedling får rabatt på annan produkt än den, som arbetsgivaren producerar eller saluför. Om arbetsgivaren t.ex. ersätter skillnaden mellan produktens rabatterade pris och det gängse priset i pengar eller på annat sätt åt det företag, som beviljat rabatten, betraktas ersättningen som lön erhållen av arbetsgivaren på grundvalen av anställning. Arbetstagarens rätt att utnyttja sin arbetsgivares sedvanliga kundrabatter betraktas inte såsom en skattepliktig förmån.

Det var fråga om en skattefri personalförmån, då arbetsgivaren (ett försäkringsbolag och en bank) inte uppbar kreditreserveringsprovision, expeditionsavgift och avgift för skötandet av säkerheten för lån som beviljats arbetstagarna. Även vissa kunder hade beviljats lån utan att uppbära dessa avgifter (HFD 1995/4865 och 1995/4866).

Personalrabatten skall i princip stå till hela personalens förfogande.

Läs också: Skattefria personalförmåner

Rabattens storlek

Vid bedömandet av rabattens skälighet jämförs den med rabatter som beviljas andra kunder eller, ifall denna princip inte kan tillämpas, med företagets självkostnadspris. Personalrabatten kan i allmänhet inte vara större än på så sätt fastställd rabatt, såvida varan inte är skadad, inkurant eller allmänt säljs till detta pris.

I allmänhet kan personalrabatten vara lika stor som den rabatt som beviljas återförsäljare eller bästa kund, även om löntagaren inte såsom privatperson annars skulle få en sådan rabatt.

Skäligheten av en i markbelopp betydande rabatt bedöms fall för fall även då den motsvarar till exempel de rabatter, som produktens tillverkare beviljar återförsäljarna.

I fråga om sådana konsumtionsvaror, för vilka i allmänhet inte beviljas rabatter till följd av prisreglering eller prisfastställelse, skall förmånen emellertid jämföras med den rabatt, som den skattskyldige fortlöpande högst kunde erhålla. Vid bestämmandet av gränsen för en skälig rabatt kan också den omständigheten vara av betydelse, att den nytta rabatten på produkten (t.ex. livsmedel) medför, tydligt inbesparar den skattskyldiges oundvikliga levnadskostnader.

Större rabatt än vanligt

Ifall den rabatt, som löntagaren beviljats på arbetsgivarens produkt, skall anses vara större än sedvanligt, betraktas skillnaden mellan den beviljade rabatten och en rabatt, vilken kan betraktas som sedvanlig, som skattepliktig löneinkomst.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2012