Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomster av immateriella rättigheter

Giltighet
Fr.o.m. 2012−20.10.2014

Inkomster av immateriella rättigheter är inkomster av patent, upphovsrätt, mönsterskydd och andra därmed jämförbara rättigheter. Dylika inkomster erhåller till exempel uppfinnare, kompositörer, författare och konstnärer. Till den del som inkomsten baserar sig på den skattskyldiges egen verksamhet är den förvärvsinkomst. Om ursprunglig ägare till en immateriell rättighet eller framställare själv överlåter en immateriell rättighet, är både bruksavgiften (t.ex. royalty eller hyra) och äganderättens överlåtelsepris förvärvsinkomst.

Har den skattskyldige förvärvat rättigheten genom arv eller testamente, är inkomsten som grundar sig på denkapitalinkomst (52 § ISL). Inkomst av en immateriell rättighet utgör kapitalinkomst också då den skattskyldige har köpt eller annars förvärvat den immateriella rättigheten mot vederlag. Om den skattskyldige däremot har erhållit den immateriella rättigheten såsom gåva, utgör bruksavgift eller överlåtelsepris av den förvärvsinkomst.

Om den skattskyldige säljer sin upphovsrätt till en person i sin egen intressekrets,till exempel till en nära anhörig eller till ett företag som han äger, skall det vid verkställandet av beskattningen utredas, om stadgandena angående kringgående av skatt i lagen om beskattningsförfarande kan tillämpas på denna situation.Sidan har senast uppdaterats 1.3.2013