Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefria ränteinkomster

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Samfundsränta som ska återbäras och återbäringsräntan är skattefria

Samfundsränta som återbärs och återbäringsränta som betalas på förskottsåterbäringen utgör inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen (BFL 46 §). Dessa är skattefria också då de betalas p.g.a. ändringssökande. Enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005) utgör inte räntan som betalats på återbäringen skattepliktig inkomst. Räntans belopp är den i 12 § i räntelagen avsedda räntan minskat med två procentenheter om annat inte bestäms i respektive skattelag.

Skattefriheten kan också basera sig på lagen om bostadssparpremier

Enligt lagen om bostadssparpremier (862/1980 och 1634/1992) är en på deposition betald ränta, tilläggsränta eller av staten betald räntepremie skattefri.

Ränteinkomster för en begränsat skattskyldig

Skattefria inkomster är räntor som begränsat skattskyldig person fått för

  • obligationer, debenturer eller andra masskuldebrevslån
  • tillgångar som deponerats i bank eller annan penninginrättning
  • sådana från utlandet upptagna lån som inte ska anses som sådan kapitalplacering som ska jämställas med låntagarens eget kapital.
  • Begränsat skattskyldig person är inte heller skyldig att betala skatt för ränteinkomster vid kontofordringar som har uppkommit vid utrikeshandel (ISkL 9.2 §). Om nämnda räntor som fåtts från Finland hänför sig till ett fast driftställe som finns för idkande av näringsverksamhet, är sådana räntor inte skattefria (ISkL 9.3 §, 1549/1995).

Ränteunderstöd som hänför sig till studiestöd och militärstöd

Från och med år 1996 är det med stöd av lagen om studiestöd (65/1994) och lagen om militärstöd (781/1993) möjligt att betala räntestöd. Ett dylikt räntestöd som betalats med statens medel är skattefritt (ISkL 92 § 8 k och 14 k). Räntor som betalats i form av sådana stöd är inte utgifter som kan dras av i beskattningen (ISkL 58.3 § 1 k).

Räntestöd från staten eller kommunen

Inte heller ett sådant räntestöd från staten, en kommun eller något annat offentligt samfund som erhållits i form av lägre ränta än den gängse är en skattepliktig inkomst (ISkL 53 § 6 k). Räntestödet betalas direkt till banken eller en annan borgenär. Om däremot t.ex. en kommun till en skattskyldig i pengar betalar ett räntestöd som den skattskyldige kan använda till vilket ändamål som helst, räknas stödet som en skattepliktig inkomst för den skattskyldige (Centralskattenämnden 1993/108).

Ränta på underhållsbidrag

Räntan på sådant underhållsbidrag som fastställts att betalas med stöd av lagen om underhåll för barn (704/1975) är inte skattepliktig inkomst för en fysisk person (ISkL 33 § 3 mom.). Lagen tillämpas från och med skatteåret 1999.

Räntor på brukskonton omfattas numera av källskatt

Bestämmelsen som gäller skattefrihet för brukskonton har upphävts med lagen 1218/1999. Ändringen tillämpas för första gången vid beskattningen för skatteåret 2000. Ränta som inflyter från tiden efter 1.6.2000 är skattepliktig inkomst. Beskattningen verkställs i praktiken i enlighet med reglerna för källskatt på ränteinkomst. Räntan är beskattningsbar även om den har betalats före 1.6.2000.Sidan har senast uppdaterats 1.3.2013