Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Nyttjanderätter, sytning och garantiprovision

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Nyttjanderätter

Avkastningen av genom testamente eller gåva erhållen livstids nyttjanderätt, pension eller annan förmån som tillkommer någon för den återstående livstiden eller ett visst antal år, är skattepliktig antingen såsom kapital- eller förvärvsinkomst (37.2 § ISL). Den skattskyldige kan till exempel förbehålla sig från fastigheten erhållen hyresinkomst för sin livstid och skänka själva fastigheten åt en annan person. Hyresinkomsten utgör då kapitalinkomst. Ägandet och inkomsten kan fördelas också t.ex. beträffande aktier och dividender, skogen och skogens avverkningsrätt eller depositioner och räntor. Ägandet och inkomsten kan fördelas till exempel på grund av testamentsbestämmelser. Inkomsten är antingen förvärvsinkomst eller kapitalinkomst beroende på inkomstens art.

Efterlevande make har enligt 3:1 a § 2 mom. ÄB rätt att hålla bostad, som använts som makarnas gemensamma hem, eller annan sådan bostad, som ingår i kvarlåtenskapen och som är lämplig som hem för den efterlevande maken oskiftat i sin besittning. Bostadsförmånen som erhålls från en dylik bostad utgör skattefri inkomst.

Sytning

Förmån (sytning) som i samband med överlåtelse av en fastighet förbehållits för en viss tid eller på livstid (sytning), utgör inte skattepliktig inkomst till den del den erläggs i form av bostadsförmån, naturprodukter eller tjänster. Skattepliktig kapitalinkomst är däremot sytning i form av pengar.

Om fastighetsköpet har skett före året 1989, utgör också såsom pengar och andra varor än naturprodukter erhållna förmåner skattefri inkomst enligt 143.3 § ISL jämfört med 164.1 § IFSkL/89, även om de skulle erläggas efter början av året 1989. 

Garantiprovision

Övriga inkomster vilka förmögenheten kan anses sammanbringa är till exempel en skälig garantiprovision. Den kan erhållas av en person, vars egendom är säkerhet för en annan skattskyldigs skulder. Om det finns en intressegemenskap mellan den som lämnar egendom i pant och gäldenären,ska man vid beskattnngens verkställande kontrollera, om det är frågan om förtäckt dividend som avses i 29 § BeskFL eller inte. (HFD 1993/2797)

Garantiprovisionen kan betraktas såsom kapitalinkomst endast till den del som det riktiga garantivärdet av realsäkerheten täcker kreditbeloppet. Det förutsätts ytterligare, att betalningen av garantiprovisionen måste ha varit nödvändig för bolaget (CSN 1994/50).

En garantiprovision som utbetalats på basis av en persongaranti utgör förvärvsinkomst (HFD 1994/2895).Sidan har senast uppdaterats 1.3.2013