Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av ränteinkomster

Giltighet
- 15.9.2016

En skattskyldig kan ha olika ränteinkomster och indexgottgörelser. Dessa kan vara källskattepliktiga, skattefria, omfattas av inkomstbeskattningen eller höra till näringsverksamheten eller jordbruket.

Källskattepliktiga räntor är skattefria vid inkomstbeskattningen

Ränteinkomst på vilken det uppburits källskatt är inte skattepliktig inkomst för en allmänt skattskyldig fysisk person eller ett inhemskt dödsbo. Räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån som omfattas av källskatt är vid inkomstbeskattningen skattefri även för en enskild näringsidkare.

En fysiskt person behöver inte på skattedeklarationen anmäla depositioner eller masskuldebrevslån som omfattas av källskatt och inte heller deras ränta. Skattefria ränteinkomster omfattas inte heller av deklarationsplikten i lagen om beskattningsförfarande.

Vilka räntor är skattepliktiga vid inkomstbeskattningen?

Om en ränteinkomst inte är källskattepliktig och inte är skattefri är den en skattepliktig kapitalinkomst vid inkomstbeskattningen. Indexgottgörelser jämställs med skattepliktiga ränteinkomster. Ränteinkomst som hör till näringsverksamhetens eller jordbrukets förvärvskälla ingår i företagsinkomsten som ska fördelas, vilken indelas i förvärvs- och kapitalinkomst (t.ex. HFD 1995/4067 B 516).

räntor som ett andelslag betalat på andelskapital och placeringsandelar, på en sparbanks räntor på en placering i en tillskottsfond och på räntor på försäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas garantikapital tillämpas specialbestämmelser.

Eftermarknadsgottgörelse är skattepliktig kapitalinkomst

Med eftermarknadsgottgörelse avses en gottgörelse som någon fått eller betalat i samband med överlåtelse av masskuldebrev och som motsvarar den ränta som har uppkommit under tiden mellan räntebetalningsdagen och dagen för överlåtelsen av masskuldebrevet.

Eftermarknadsgottgörelsen kan hänföra sig till ett masskuldebrevslån som omfattas av källskatt, ett masskuldebrevslån som omfattas av inkomstbeskattning eller ett skattefritt masskuldebrevslån. Stadgandena om eftermarknadsgottgörelse kan även tillämpas på en gottgörelse som köparen av ett masskuldebrevslån betalar åt emitteraren och som betalas enligt räntefoten för masskuldebrevslånet mellan beräkningsdagen och betalningsdagen.

Eftermarknadsgottgörelsen som erhållits är skattepliktig kapitalinkomst och betalad eftermarknadsgottgörelse är avdragbar från kapitalinkomsterna (ISkL 32 § och 54 a §).

Exempel: Värdet på ett masskuldebrevslån som omfattas av källskatt på ränteinkomst är 20 000 euro och förfallodagen är 1.2.2009. Räntan på masskuldebrevslånet är 4 %. Den skattskyldige köper masskuldebrevslånet ett halvt år efter förfallodagen. Han eller hon betalar då 400 euro i eftermarknadsgottgörelse för sex månaders ränta enligt masskuldebrevslånets räntesats. För säljaren är dessa 400 euro eftermarknadsgottgörelse som omfattas av inkomstbeskattningen och betraktas som kapitalinkomst. Köparen får dra av eftermarknadsgottgörelsen på 400 euro från sina kapitalinkomster som utgifter för inkomstens förvärvande. Nästa år debiteras källskatten på ränteinkomst för en ränteinkomst på 800 euro.

Ska eftermarknadsgottgörelsen anmälas på skattedeklarationen?

Kredit- och finansinstitut och andra som idkar yrkesmässig värdepappershandel eller bedriver förmedling av värdepapper är skyldiga att verkställa förskottsinnehållningen på eftermarknadsgottgörelsen som de erlagt eller förmedlat. En fysisk person eller ett dödsbo som erhåller eftermarknadsgottgörelse behöver varken anmäla eftermarknadsgottgörelsen eller förskottsinnehållningen på den i sin skattedeklaration.

Eftermarknadsgottgörelsen och förskottsinnehållningen på den räknas till godo vid beskattningen på basis av årsdeklarationen som banken eller någon annan som idkar värdepappershandel har gett. Kreditinstitut, finansiella institut och andra som idkar handel med eller förmedling av värdepapper uppger till Skatteförvaltningen de eftermarknadsgottgörelser som dras av från kapitalinkomsterna som utgifter för inkomstens förvärvande. Däremot ska en avdragbar eftermarknadsgottgörelse av annan typ anmälas på skattedeklarationen för gottgörelsens mottagare.

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2013