Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag för bostad på arbetsorten

Har getts
1.2.2010
Giltighet
- 13.12.2017

Har ändrats 23.12.2012: punkten ”Beviljande av avdrag för bostad på arbetsorten åt makar”  

Avdrag för bostad på arbetsorten kan beviljas en skattskyldig som arbetar långt från sitt hem och som därför hyrt sig en annan bostad (bostad på arbetsorten) på det område där arbetsplatsen finns. För att den skattskyldige ska kunna beviljas avdraget ska vissa villkor för arbetsplatsens och bostadens beskaffenhet och läge uppfyllas. Villkoren för avdraget är delvis olika hos personer med familj och personer utan familj. Avdraget kan vara högst 250 euro i månaden. Avdraget för bostad på arbetsorten är ett avdrag som dras av från förvärvsinkomsten i form av utgifter för inkomstens förvärvande. Avdraget beviljas första gången vid beskattningen för 2008.

Arbete på den egentliga arbetsplatsen

Avdraget för bostaden på arbetsorten anknyter alltid till arbetet på den egentliga arbetsplatsen. Med en egentlig arbetsplats avses den plats där personen i fråga arbetar stadigvarande, dvs. var personen jobbar regelbundet. Den egentliga arbetsplatsen kan utgöras av t.ex. ett kontor, en butik eller industrihall. Om personen på grund av arbetets rörlighet inte har en sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses som egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, verktyg och material vilka han använder i arbetet eller annan i fråga om arbetets utförande jämförbar plats. Även ett kortvarigt arbetsställe kan utgöra en egentlig arbetsplats. Om ett företag t.ex. anställer ett säsongbiträde eller en sjukvikarie till något arbetsställe, utgör arbetsstället deras egentliga arbetsplats.

Avdraget för bostad på arbetsorten beviljas inte på grund av arbetet på ett särskilt arbetsställe eller på en sekundär arbetsplats. Om den skattskyldige åsamkas logikostnader till följd av tillfällig arbetsresa till det särskilda arbetsstället, har han dock annars rätt att dra av dem som utgifter för inkomstens förvärvande. Likaså kan han dra av skäliga logikostnader för resor till den sekundära arbetsplatsen. Kostnader får inte dras av om arbetsgivaren betalar login eller om arbetsgivaren ersatt logikostnaderna skattefritt. Då det gäller avdrag och ersättningar för kostnader som resor till det särskilda arbetsstället eller den sekundära arbetsplatsen medfört, se även Reseutgifter-sidor.

Stadigvarande bostad och bostad på arbetsorten

För att beviljas avdraget för bostad på arbetsorten måste personen samtidigt ha två bostäder som han eller hon använder: en stadigvarande bostad och en bostad på arbetsorten.

En stadigvarande bostad av en person med familj är den bostad där han bor tillsammans med sin make eller minderåriga barn. Med makar avses äkta makar och personer som ska betraktas som makar i beskattningen (bl.a. sådana personer som lever tillsammans och som har ett gemensamt barn; se 7 § i inkomstskattelagen). Huruvida personerna ska betraktas som makar avgörs enligt läget vid skatteårets utgång. Med ett minderårigt barn avses ett barn som inte fyllt 17 år före skatteårets ingång.

En stadigvarande bostad av en person utan familj är den plats där han stadigvarande bor. Med en person utan familj avses i detta sammanhang en person utan make eller minderårigt barn eller som bor varaktigt isär från dem till följd av söndring i parförhållande.

Den stadigvarande bostaden är vanligtvis den bostad där personen är skriven.

Med bostad på arbetsorten avses den skattskyldiges andra bostad som han hyrt på grund av läget av hans egentliga arbetsplats. Om den andra bostaden anskaffats företrädesvis för någon annan orsak än för arbetet, som t.ex. för den skattskyldiges eller en familjemedlems studier eller fritid, är det inte fråga om en bostad på arbetsorten.

Avdraget för bostad på arbetsorten beviljas endast för hyresbostad. Den skattskyldige ska i hyresförhål­landet vara antingen huvudhyresgäst eller underhyresgäst. I princip kan hyresvärden vara vem som helst. Hyresförhållandet ska emellertid vara genuint. Det viktigaste kännetecknet för detta är i allmänhet att det betalas gängse hyra för bostaden. I avsaknad av annan utredning kan man som standardvärde för den gängse hyresnivån på bostaden anse bostadsförmånens beskattningsvärde.

En tjänstebostad som den skattskyldige fått av sin arbetsgivare som naturaförmån på grund av den egent­liga arbetsplatsens läge likställs med en hyresbostad. Avdraget för bostad på arbetsorten kan även beviljas för en bostadsrättsbostad och för en delägarbostad så länge den skattskyldige besitter delägarbostaden på basis av hyresavtal.

Hotellinkvartering eller t.ex. inkvartering i en husvagn på en campingplats berättigar inte till avdraget eftersom det inte är fråga om hyra av en bostad.

Avdraget för bostad på arbetsorten beviljas inte för ägarbostad.

Den stadigvarande bostadens beskaffenhet och ägarförhållandena för den saknar betydelse vid beviljandet av avdraget. Den stadigvarande bostaden kan således utgöras av exempelvis en bostad som den skattskyldige eller hans make äger eller en hyresbostad.

En person med familj är berättigad till avdraget för bostad på arbetsorten om han på grund av läget för sin egentliga arbetsplats hyr en annan bostad och om han samtidigt har en stadigvarande bostad där han bor med sin familj.

A bor i Joensuu tillsammans med sin make. A har en egentlig arbetsplats i Helsingfors. A hyr en bostad i Helsingfors och bor där då har arbetar i Helsingfors. Annars vistas han i allmänhet hemma i Joensuu. A beviljas avdrag för bostad på arbetsorten på basis av bostaden i Helsing­fors.

En person utan familj kan beviljas avdrag för bostad på arbetsorten endast om han (samtidigt) har två egentliga arbetsplatser och två bostäder på grund av läget för arbetsplatserna. Den ena av dessa bostäder utgör då hans stadigvarande bostad och den andra bostaden hans bostad på arbetsorten.

A, som bor i Esbo, har läkartjänst (deltid) på ett sjukhus i Helsingfors. Hon arbetar där 3–4 da­gar i veckan. Därutöver arbetar A regelbundet 2–3 dagar i veckan på en läkarcentral i Kouvola. A har hyrt en bostad i Kouvola där hon övernattar då hon arbetar i Kouvola. A:s stadigvarande bostad finns i Esbo och bostaden i Kouvola utgör hennes bostad på arbetsorten, för vilket hon kan beviljas avdraget för bostad på arbetsorten.

B, som bor i Villmanstrand och som varken har make eller minderåriga barn, får en arbetsplats i Helsingfors. Utöver arbetsplatsen i Helsingfors har han ingen annan arbetsplats. Han hyr en bostad i Helsingfors där han bor under arbetsveckorna. Han tillbringar veckosluten och semes­terperioderna i Villmanstrand. B är inte berättigad till avdraget för bostad på arbetsorten.

Avdraget kan beviljas också om den skattskyldige är tjänstledig från sitt stadigvarande arbete och om han arbetar tillfälligt annorstädes

Professor C, som inte har någon familj, bor i Jyväskylä. Han tar tjänstledighet för ett läsår från sin stadigvarande professorstjänst vid Jyväskylä universitet och under denna period sköter han en professorstjänst vid Uleåborgs universitet som vikarie. För sitt arbete i Uleåborg hyr han en bostad där. C behåller bostaden i Jyväskylä i sin egen användning under tjänstledigheten. Han är berättigad till avdraget för bostad på arbetsorten på basis av bostaden i Uleåborg.

Avståndet mellan den stadigvarande bostaden och bostaden på arbetsorten

Det är en förutsättning för avdraget för bostad på arbetsorten att den skattskyldiges stadigvarande bostad är belägen över 100 kilometer från bostaden på arbetsorten samt från den egentliga arbetsplats på grund av vars läge bostaden på arbetsorten har skaffats. Avståndet räknas enligt kortaste möjliga rutt längs allmän väg.

B och hans familj har stadigvarande bostad i Ekenäs centrum och hans egentliga arbetsplats finns i Nordsjö i Helsingfors. B har en naturaförmånsbostad i Drumsö i Helsingfors, där han ofta bor under arbetsveckorna.

Avståndet från bostaden i Ekenäs till bostaden i Drumsö är omkring 90 kilometer och från bos­taden i Ekenäs till den egentliga arbetsplatsen i Nordsjö omkring 110 kilometer. Den skatts­kyldige är inte berättigad till avdraget för bostad på arbetsorten eftersom avståndet mellan bostaden i Drumsö och den stadigvarande bostaden i Ekenäs är kortare än 100 kilometer.

Avdragsbelopp

Avdraget för bostad på arbetsorten utgör 250 euro för varje sådan hela kalendermånad då den skattskyl­dige har stadigvarande bostad och bostad på arbetsorten samtidigt. Avdraget kan dock inte vara större än den hyra som den skattskyldige betalat för bostaden på arbetsorten.

Avdragsbeloppet räknas ut alltså separat för varje kalendermånad. Avdraget beviljas inte för sådana ka­lendermånader som inte är hela.

C har år 2008 hyrt en bostad på arbetsorten under perioden 10.3.2008–31.12.2008. Han har betalat 230 euro i månaden i hyra ända till 31.8.2008 och därefter 260 euro i månaden.

C får inget avdrag för mars eftersom det inte är fråga om en hel kalendermånad. För april–au­gusti (5 mån.) utgör avdraget 230 euro i månaden. För september–december (4 mån.) utgör avdraget maximbeloppet, dvs. 250 euro i månaden. C:s avdrag för bostad på arbetsorten utgör 2 150 euro för år 2008.

Avdraget för bostaden på arbetsorten beviljas även för de sedvanliga semesterperioderna om bostaden på arbetsorten inte är i annan användning under en sådan period, t.ex. uthyrd vidare till någon annan person.

Som hyra för en bostadsrättsbostad betraktas det betalda bruksvederlaget. Avdraget i fråga om en delägarbostad räknas ut på grundval av den betalda hyran. Avdraget i fråga om en tjänstebostad räknas ut på grundval av bostadens naturaförmånsvärde eller den betalda hyran.

D har av sin arbetsgivare i naturaförmån fått en bostad inklusive värme i ett hus med central­värme. Bostaden utgör hans bostad på arbetsorten under tiden 1.3–31.12.2008. Bostadens yta är 20 m2 och den finns i Helsingfors i ett hus som blivit färdigt före 1961.

Bostadens naturaförmånsvärde är enligt Skattestyrelsens naturaförmånsbeslut för 2008 (1214/07) 295 euro i månaden och detta belopp läggs till D:s skattepliktiga lön såsom natu­raförmån (D har inte betalat hyra för bostaden). Avdraget räknas ut på grundval av naturaför­månen som räknats som D:s skattepliktiga inkomst. D:s avdrag för bostad på arbetsorten för 2008 är 10 mån. * 250 euro, dvs. 2 500 euro.

Till hyran räknas de prestationer som hyresgästen på basis av hyresförhållandet betalar till hyresvärden eller för hyresvärdens räkning. De räkningar som hyresgästen betalat till tredje part och för vars betalning hyresvärden inte är ansvarig betraktas inte som hyra. Till exempel elräkningar som hyresgästen betalar till elverket på basis av ett elavtal som hyresgästen ingått direkt med elverket betraktas inte som hyra som betalats för bostaden på arbetsorten

Andra avdrag och avdrag på bostad på arbetsorten

Eventuella andra avdrag som den skattskyldige är berättigad till på grund av användningen av bostaden i fråga minskar beloppet på avdraget för bostad på arbetsorten. Undantaget är dock hushållsavdraget, som inte påverkar beloppet på avdraget för bostad på arbetsorten

E har haft bostad på arbetsorten under 7 månader år 2008. Han har betalat 300 euro i må­naden i hyra för bostaden, dvs. sammanlagt 2 100 euro. Avdraget för bostad på arbetsorten skulle då vara 1 750 euro (7 mån. * 250 euro = 1 750 euro). E har använt bostaden även för att ta hand om sina arbetsuppgifter och han har i beskattningen för skatteåret i fråga beviljats avdraget för arbetsrum uppgående till 400 euro. Avdraget för bostad på arbetsorten minskas med beloppet på avdraget för arbetsrum. Avdraget för bostad på arbetsorten uppgår alltså till 1 350 euro (1 750 – 400 = 1 350 euro).

Vid verkställandet av beskattningen avdras ett schablonmässigt avdrag för inkomstens förvärvande (620 euro, dock högst löneinkomstens belopp) på tjänstens vägnar från löneinkomsten. Om avdraget för bostad på arbetsorten anknyter till löneinkomsten, är avdraget för bostad på arbetsorten och andra utgifter för löneinkomstens förvärvande (var för sig) avdragbara endast till den del deras sammanlagda belopp överstiger beloppet på det schablonmässiga avdraget för inkomstens förvärvande.

Skattefria stöd och avdrag för bostad på arbetsorten

Avdraget för bostad på arbetsorten beviljas inte om den skattskyldige under skatteåret beviljats skattefria ersättningar eller förmåner med anledning av boende på annan ort. Till exempel skattefritt bostadsstöd eller riksdagsmans skattefria kostnadsersättning som beviljats för bostaden på arbetsorten är sådana för­måner. Förmånens eller ersättningens belopp har ingen betydelse. Även en liten ersättning eller förmån för bostaden på arbetsorten under skatteåret hindrar beviljandet av avdraget för bostad på arbetsorten helt och hållet under skatteåret i fråga. En skattepliktig ersättning som beviljats med anledning av att den skattskyldige bor i bostaden på arbetsorten utgör däremot inget hinder för beviljandet av avdraget för bostad på arbetsorten.

Skattefria stöd eller ersättningar som beviljats för annat än för bostaden på arbetsorten påverkar inte avdraget för bostad på arbetsorten. Till exempel bostadsstöd som beviljats för den stadigvarande bostaden eller kostnadsersättning för resor till det särskilda arbetsstället hindrar inte beviljandet av avdraget för bostad på arbetsorten.

Beviljande av avdrag för bostad på arbetsorten åt makar

Avdraget för bostad på arbetsorten kan beviljas endast den ena av makarna. Denna begränsning tillämpas månadsvis (högsta förvaltningsdomstolens beslut 2012:109). Om vardera maken yrkar på avdraget för en och samma månad, beviljas avdraget den av makarna som haft större inkomster under skatteåret.

Såsom den av makarna som har större inkomster betraktas den make vars nettoförvärvsinkomst under skatteåret före avdraget för bostad på arbetsorten är större. Avdraget för bostad på arbetsorten räknas alltid ut enligt avdragsgrunderna av den som beviljats avdraget. Den hyra som den andra maken betalat för sin bostad på arbetsorten beaktas inte vid beräkningen av avdraget för bostad på arbetsorten för den make som är berättigad till avdraget.

Exempel. Maken A har under hela skatteåret haft en bostad på arbetsorten och han har för bostaden betalat 200 euro i månaden i hyra. Även makan B har under hela skatteåret haft en bostad på arbetsorten och hon har för bostaden betalat 300 euro i månaden i hyra. Bägge makarna yrkar på avdrag för bostad på arbetsorten.

Nettoförvärvsinkomsten före avdraget är 40 000 euro hos A och 30 000 euro hos B. A är den make som har större inkomster, varför avdraget för bostad på arbetsorten beviljas honom.

A beviljas avdraget för bostad på arbetsorten enligt hans egna avdragsgrunder 12 * 200 euro = 2 400 euro.

Om makarna haft en bostad på arbetsorten under olika tider och de har yrkat på avdraget för bostad på arbetsorten för olika tider, kan vardera maken få avdraget för bostad på arbetsorten för samma skatteår.  För var och en av månaderna kan dock endast den ena av makarna få avdraget för bostad på arbetsorten. Om båda två har yrkat på avdraget för en och samma månad, beviljas avdraget den av makarna som haft större inkomster under skatteåret.

Exempel. Maken A har under skatteåret haft en bostad på arbetsorten under perioden 1.1–31.7. och han har för bostaden betalat 200 euro i månaden i hyra. Makan B har under hela året haft en bostad på arbetsorten och hon har för bostaden betalat 240 euro i månaden i hyra. Bägge makarna yrkar på avdrag för bostad på arbetsorten.

Nettoförvärvsinkomsten före avdraget för bostad på arbetsorten är 40 000 euro hos A och 30 000 euro hos B. A är den make som har större inkomster. A beviljas 1 400 euro i avdrag för bostad på arbetsorten för perioden 1.1–31.7. B beviljas 1 200 euro i avdrag för bostad på arbetsorten för perioden 1.8–31.12.

Om bägge makarna har haft en bostad på arbetsorten samtidigt, kan makarna sinsemellan komma överens om vem av dem som ska yrka på avdraget för bostad på arbetsorten.

Exempel. Maken A har under hela året haft en bostad på arbetsorten och han har för bostaden betalat 200 euro i månaden i hyra. Även makan B har under hela året haft en bostad på arbetsorten och hon har för bostaden betalat 240 euro i månaden i hyra.

Nettoförvärvsinkomsten före avdraget för bostad på arbetsorten är 40 000 euro hos A och 30 000 euro hos B.

Endast makan B yrkar på avdrag för bostad på arbetsorten.

Makan B beviljas avdraget för bostad på arbetsorten 12 * 240 euro = 2 880 euro.

Exempel. Maken A har under hela året haft en bostad på arbetsorten och han har för bostaden betalat 200 euro i månaden i hyra. Även makan B har under hela året haft en bostad på arbetsorten och hon har för bostaden betalat 240 euro i månaden i hyra.

Nettoförvärvsinkomsten före avdraget för bostad på arbetsorten är 40 000 euro hos A och 30 000 euro hos B.

Makarna kommer sinsemellan överens om hur de ska yrka på avdraget för bostad på arbetsorten.  Maken A yrkar på avdraget för perioden 1.1–30.6 och makan B för perioden 1.7–31.12.2012.

Maken A beviljas avdraget för bostad på arbetsorten 6 * 200 euro = 1 200 euro.

Makan B beviljas avdraget för bostad på arbetsorten 6 * 240 euro = 1 440 euro.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2012:109 ändrar beskattningspraxis till den skattskyldiges fördel. I beskattningspraxis har avdraget för bostad på arbetsorten beviljats endast den ena av makarna för ett och samma skatteår. Den skattskyldige kan söka ändring i sin beskattning om han eller hon inte har beviljats avdraget i sådana omständigheter som stämmer överens med högsta förvaltningsdomstolens beslut. Rättelseyrkandet ska framställas till Skatteförvaltningen inom fem år räknat från ingången av året efter det år då den ifrågavarande beskattningen slutfördes.

Yrkande på avdrag för bostad på arbetsorten

Avdraget för bostad på arbetsorten beviljas på basis av den skattskyldiges utredning. Utredningen ges på blankett 19 Avdrag för bostad på arbetsorten (3019r). Yrkandet på och utredningen av avdraget på bostad på arbetsorten bifogas till den förhandsifyllda skattedeklarationen som returneras till skatteförvaltningen eller lämnas i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Avdraget kan yrkas redan under skatteåret vid förskottsuppbörd. Ansökan om ändringen av förskottsinnehållningsprocent kan även göras elektroniskt på tjänsten Skattekort på nätet. Den skattskyldige ska bevara kvitton och verifikationer som gäller avdraget för bostad på arbetsorten. Skattebyrån ber dem vid behov.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 86r)


Sidan har senast uppdaterats 4.1.2013