Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Pensioner och beskattning 2012

Har getts
27.1.2012
Giltighet
Tills vidare

1. Allmänt om pensionsskydd

Ålderdomspension kan utgöra arbetspension och/eller folkpension. Folkpension betalas till personer som inte får någon arbetspension alls eller vilkas arbetspension är liten. Innan ålderdomspension beviljas kan pensionen vara exempelvis invalidpension, förtida ålderdomspension eller deltidspension.

Familjepension betalas till maken och barn om familjens försörjare avlider. Familjepension betalas av arbetspensionsanstalter.

Från och med 2011 kan en pensionär även få garantipension. Garantipension utbetalas närmast till sådana personer som får endast folkpension.

Pensionsskydd som baserar sig på de lagstadgade pensionerna kan förbättras ytterligare genom frivilliga pensionsförsäkringar. Från och med 2010 har man kunnat spara för pensionen även genom ett avtal om långsiktigt sparande (s.k. LS-avtal).

2. Skattekort för pensionstagare

2.1 Skattekort för personer som går i pension

När Ni får pensionsbeslutet, kontakta Skatteförvaltningen för att få ett nytt skattekort. Ni kan beställa pensionsskattekortet genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 001. Om det är fråga om en pension som utbetalats retroaktivt för tidigare år, är det bäst att besöka skattebyrån.

Innan Ni ringer telefontjänsten, lönar det sig att ta fram pensionsbesluten och med hjälp av dem ta reda på pensionsbeloppet och utbetalarens uppgifter. Skatteförvaltningen behöver också uppgifterna om inkomster Ni fått i början av året och om skatterna på dem. Dessutom behövs uppgifterna om eventuella avdrag. Ni behöver dessa dokument och uppgifter också om Ni besöker skattebyrån.

Efter det att skattekortet har beräknats sänder skattebyrån uppgifterna i det nya skattekortet direkt till pensionsutbetalarna.

Om Ni förutom pensionen får även löneinkomster eller andra förvärvsinkomster, behöver Ni ett separat skattekort för dessa andra inkomster. Ni får även detta skattekort i telefontjänsten.

2.2 Skattekort för personer som är i pension

Om Ni fått pension under tidigare år, beräknar Skatteförvaltningen förskottsinnehållningsprocenten för pensionsinkomsterna automatiskt. Förskottsinnehållningsprocenten beräknas på grundval av de uppgifter som Skatteförvaltningen fått av pensionsutbetalarna. Skatteförvaltningen meddelar innehållningsprocenten direkt till pensionsutbetalarna skickar ett meddelande om detta till pensionstagaren.

3.Beskattning av pensioner

3.1 Skattepliktiga pensioner

Alla de pensioner som inte särskilt stadgats skattefria utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Pensioner som beskattas som förvärvsinkomst är:

  • Arbetspension
  • Folkpension
  • Garantipension
  • Allmänna familjepensionens barnpension samt pension till efterlevande make, som beviljats på basis av dödsfall som inträffat 1.7.1990 eller senare
  • Pension som grundar sig på en trafikförsäkring
  • På en olycksfallsförsäkring grundande pension i sin helhet, om försäkringsfallet har inträffat efter 1.1.1982
  • Pension som grundar sig på ett försäkringsfall som inträffat före 1.1.1982 är skattepliktig till den del det årliga beloppet överskrider 3 400 euro per kalenderår
  • Avträdelsestöd och generationsväxlingspension
  • Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring om pensionsförsäkringen tecknats före 6.5.2004 och premier betalats före 2006
  • Pension eller därtill ansluten familjepension (t.ex. Konstnärspension) som 1.1.1984 eller senare beviljats för förtjänstfull verksamhet.

På beskattningen av pensioner som beskattas som förvärvsinkomst inverkar mottagarens alla inkomster och avdrag. Beskattningen av pensioner avviker från beskattningen av övriga förvärvsinkomster, t.ex. Från beskattningen av löneinkomster. På pensionsinkomsten kan man få pensionsinkomstavdrag men inte avdrag för inkomstens förvärvande eller arbetsinkomst- och förvärvsinkomstavdrag.

Det tas inte ut arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie och inte heller sjukförsäkringens dagpenningspremie på pensionen som det tas ut på lönen. På pensionsinkomsten tas ut endast sjukvårdspremie, som år 2012 är 1,39 procent (1,36 procent år 2011). 

Pension som grundar sig på frivillig individuell pensionsförsäkring beskattas som kapitalinkomst om pensionsförsäkringen har tecknats 6.5.2004 eller därefter. Pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats före den där tidpunkten utgör förvärvsinkomst till den del försäkringspremier betalats före 2006. Pension som utgör kapitalinkomst beskattas enligt 28 procent.

3.2 Pensionsinkomstavdrag

Pensionsinkomstavdraget lindrar beskattningen av pensionstagare med låga inkomster. Avdraget görs vid stats- och kommunalstatsbeskattningen från pensionstagarens nettoförvärvsinkomster. I nettoförvärvsinkomsten inräknas pensionsinkomsterna och de övriga förvärvsinkomsterna från vilka utgifterna för inkomstens förvärvande dragits av. Pensionsinkomstavdraget minskar allteftersom pensionsinkomsten och de andra förvärvsinkomsterna ökar.

År 2012 utgör pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen högst 11 660 euro eller ett pensionsinkomstbelopp som är mindre än detta. Om nettoförvärvsinkomsten är högre än 11 660 euro, minskas pensionsinkomstavdraget med 44 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger det fulla pensionsinkomstavdraget. Pensionsinkomstavdraget beviljas inte om inkomsterna överstiger 38 159,98 euro. 

År 2012 utgör avdraget vid kommunalbeskattningen högst 8 530 euro eller ett pensionsbelopp som är mindre än detta. Pensionsinkomstavdraget minskas med 55 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger det fulla pensionsinkomstavdraget Pensionsinkomstavdraget beviljas inte om inkomsterna under året överstiger 24 039,08.

Exempel: Pensionsinkomsten är 18 000 euro år 2012. Personen har inga andra förvärvsinkomster, varför nettoförvärvsinkomsten är 18 000 euro.

Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Pensionsinkomstavdragets maximibelopp 11 660 subtraheras från nettoförvärvsinkomsten och då blir det belopp som överstiger pensionsinkomstavdragets maximibelopp 6 340 euro (18 000 – 11 660). Beloppet som överstiger pensionsinkomstavdragets maximibelopp, multipliceras med 44 procent och resultatet utgör det belopp med vilket det fulla pensionsinkomstavdraget minskas, dvs. 2 789,60. Pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen blir alltså (11 660 – 2 789,60) 8 870,40 euro i detta fall.

Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Pensionsinkomstavdragets maximibelopp 8 530 subtraheras från nettoförvärvsinkomsten 18 000 och då blir det belopp som överstiger pensionsinkomstavdragets maximibelopp 9 830 euro (18 000 – 8 530). Beloppet som överstiger pensionsinkomstavdragets maximibelopp, dvs. 9 830 euro, multipliceras med 55 procent och resultatet utgör det belopp med vilket det fulla pensionsinkomstavdraget minskas, dvs. 5 406,50. Pensionsinkomstavdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen blir alltså (8 530 - 5 406,50)  3 321,50 euro i detta fall.

3.3 Invalidavdrag

Invalidavdrag kan beviljas en person vars invaliditetsprocent är minst 30 procent. Då man för första gången anhåller om invalidavdrag, måste man i skattebyrån visa upp läkarintyg där det finns omnämnande om invaliditetsgraden. Invalidavdraget görs på tjänstens vägnar för personer som får arbetsoförmögenhetspension eller rehabiliteringsstöd.

3.4 Pensionstagarens löneinkomst

Pensionstagarens löneinkomst beskattas på samma sätt som vilken som helst löneinkomst. För denna löneinkomst beviljas samma avdrag som för andra löneinkomster.

De övriga förvärvsinkomsterna, t.ex. Lönen, minskar pensionsinkomstavdraget. Om avdraget minskar, stiger skatteprocenten. Man får å andra sidan göra avdraget för inkomstens förvärvande samt arbetsinkomst- och förvärvsinkomstavdraget på den egentliga löneinkomsten.

Det tas inte nödvändigtvis ut alla socialförsäkringsavgifter på pensionstagarens löneinkomst. Det tas inte ut någon arbetslöshetsförsäkringspremie på en lön till en person som är äldre än 65 år. Det tas inte ut någon arbetspensionsavgift eller sjukförsäkringens dagpenningspremie på en lön till en person som är äldre än 68 år. 

Avdragens inverkan på beskattningen kan Ni bedöma med hjälp av Skatteförvaltningens skatteprocenträknare. Räknaren finns på webbadressen www.skatt.fi/skatteprocentraknare.

Beloppet på löneinkomsten och de övriga förvärvsinkomsterna kan påverka beloppet på pensionsinkomst som kommer att utbetalas. Om förvärvsinkomsternas inverkan på pensionsbeloppet kan man fråga antingen på arbetspensionsanstalten som utbetalar pensionen eller på FPA.

4. Retroaktiva pensioner

4.1 Allmänt

Beskattningen av pension som influtit för flera skatteår och som betalas ut på en gång kan under vissa förutsättningar lindras jämförd med att hela inkomsten skulle beskattas normalt som inkomst för betalningsåret. En pension som betalas retroaktivt kan periodiseras eller man kan tillämpa inkomstutjämning på den beroende på vilketdera alternativet är förmånligare för personen i fråga.

4.2 Periodisering av pension

Retroaktivt betald lagstadgad pension kan periodiseras, om den betalda pensionen hänför sig för minst tre månaders tid till tiden före skatteåret. Pensionen kan periodiseras högst på tre år. Periodiseringsyrkandet ska framställas senast inom två månader efter det att beskattningen för betalningsåret blivit färdig. Beloppet av pensionsinkomst som betalas retroaktivt vara minst 500 euro, för att periodisering kan tillämpas. Pensioner som grundar sig på frivilliga pensionsförsäkäringar kan inte periodiseras.

Vid periodisering av pension beräknas skatten för tidigare år i enlighet med skattegrunder som gällde vid respektive tidpunkt med beaktande av även de övriga inkomsterna under respektive år. Skatten på hela pensionsinkomsten påförs likväl som skatt för det år under vilket inkomsten fåtts.

4.3 Inkomstutjämning

Förutsättningen för inkomstutjämning är en förvärvsinkomst, om minst 2 500 euro, som influtit på förhand eller i efterhand för två eller flera år. Denna förvärvsinkomst ska utgöra minst en fjärdedel av nettoförvärvsinkomsten som intjänats under skatteåret. Yrkandet om inkomstutjämning ska framställas innan beskattningen för betalningsåret blir färdig. Inkomstutjämningen inverkar minskande enbart på statsbeskattningens progressiva skatteskala under det år då prestationen betalas. Även om engångsinkomsten divideras i samband med inkomstutjämning kalkylmässigt med antalet år under vilka inkomsten influtit, dock med högst fem, inverkar endast inkomsterna och avdragen för det innevarande året på beräkningen av skattebeloppet.

5. Beskattning av pensionstagare och internationella situationer

5.1 Beskattning av pension från utlandet

Pensionstagaren ska deklarera sina utländska pensioner i Finland. Ofta har pensionen dock redan beskattats i en annan stat. Det är då vanligt att det inte påförs några inkomstskatter i Finland men pensionen höjer likväl skatten på de förvärvsinkomster som intjänats i Finland. Detta gäller för exempelvis s.k. Gamla svenska pensioner. En del av de utländska pensionerna beskattas å andra sidan i Finland på samma sätt som inhemska pensioner. Om det har betalats skatt till en annan stat på en sådan pension, undanröjer Finland dubbelbeskattningen genom att avräkna den skatteavtalsenliga utländska skatten.

På utländska pensioner tas vanligen ut den försäkrades sjukvårdspremie i Finland (1,39 procent år 2012).

5.2 Beskattning av pensionärer som flyttar utomlands

Då en pensionär som varit bosatt i Finland flyttar permanent utomlands, måste man avgöra om det är Finland eller den nya hemviststaten som har rätten att beskatta hans eller hennes inkomster. Beskattningsrätten påverkas av både Finlands skatteavtal och vår egen interna lagstiftning.

Enligt den finska lagstiftningen beskattas de finska pensionerna i Finland även om pensionstagaren är bosatt utomlands. En pension som betalas till utlandet beskattas i Finland på samma sätt som en pension till en pensionstagare som är bosatt i Finland. På pensionen görs t.ex. Samma avdrag. I vissa sällsynta fall kan skatteavtalet mellan Finland och personens hemviststat hindra Finland från att beskatta pensionen.

Den nya hemviststaten beskattar i allmänhet både de pensioner som betalats från denna stat och de pensioner som betalas från Finland. En pensionstagare som flyttat utomlands bör kontakta den nya hemviststatens skattemyndighet så att man ska kunna utreda hur pensionen och de eventuella andra inkomsterna ska beskattas i den aktuella staten.

Det kan hända att en person som är bosatt utomlands är skyldig att på sin pension betala sjukvårdspremie till Finland. Man måste betala sjukvårdspremie t.ex. Då personen i fråga är sjuksjukförsäkrad i Finland eller om han eller hon har hämtat FPA:s intyg, som påvisar att personen i fråga har rätt till sjukvård utomlands på Finlands bekostnad (intyg E121 eller S1). Skatteavtalen hindrar inte att sjukvårdspremien tas ut.

5.3 Ytterligare information om internationella situationer

Ytterligare information om beskattningen av utländska pensioner och av pensionärer som flyttar utomlands finns bl.a. i anvisningarna Pensionstagare som flyttar utomlands och Pensionstagare som flyttar varaktigt till Spanien och Pensioner från nordiska länder.Sidan har senast uppdaterats 25.4.2016