Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Rättelse av beskattningen

Giltighet
Tills vidare

Denna anvisning gäller rättelse av beskattningen för skatteåret 2016 samt skatteåren före det.

Ny anvisning: Ändring av beskattningen på myndighetsinitiativ

Fel i ett beskattningsbeslut kan efter beskattningens slutförande rättas om det finns förutsättningar för rättelse enligt lagen om beskattningsförfarande (BFL).

Det finns fel i beskattningen t.ex. då den skattskyldige inte beviljats ett avdrag som han enligt lagen är berättigad till och han därför påförts för mycket i skatt. Det är fråga om fel också då en skattepliktig inkomst har blivit obeskattad eller den skattskyldige beviljats avdrag ogrundat, och han därför påförts för litet i skatt.

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel

Om den skattskyldige anser att det finns ett fel i hans beskattning, kan han söka ändring i beskattningen genom att framställa ett rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska framställas till Skatteförvaltningen inom fem år räknat från ingången av året efter det år då beskattningen slutförts. Rättelseyrkande och förfarandet kring ändringssökande behandlas i en separat anvisning 

Om beskattningen innehåller ett fel till följd av vilket den skattskyldige har påförts för mycket skatt, kan Skatteförvaltningen rätta beskattningen till den skattskyldiges fördel också på tjänstens vägnar (BFL 55 §). Rättelse kan göras antingen så att Skatteförvaltningen själv upptäcker ett fel i beskattningen eller på basis av en uppgift från den skattskyldige. Beskattningen kan rättas inom fem år från ingången av året efter det då beskattningen av den skattskyldige slutförts. Skatteförvaltningen kan emellertid inte rätta beskattningen om ärendet redan har avgjorts genom beslut på besvär.

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel

Om en skattskyldig delvis eller helt och hållet blivit obeskattad eller annars har undgått föreskriven skatt, kan Skatteförvaltningen rätta den verkställda beskattningen till den skattskyldiges nackdel. Vid rättelse av beskattningen lägger man till den beskattade inkomsten den inkomst som blivit obeskattad eller tar bort ett ogrundat avdrag; den skattskyldige åläggs att betala det ökade skattebelopp som följer av dessa åtgärder jämte stadgad ränta.

Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel beroende på fallet inom ett, två eller fem år från ingången av året efter det då beskattningen slutförts. Skatteförvaltningen kan emellertid inte rätta beskattningen om ärendet redan har avgjorts genom beslut på besvär.

Skatteförvaltningen kan rätta alla slags fel i beskattningen inom ett år, förutsatt att ärendet inte lämnar rum för tolkning eller är oklart (BFL 56 § 2 mom.). Med stöd av denna bestämmelse kan Skatteförvaltningen inom ett år rätta alla uppenbara fel i beskattningen. Ett uppenbart fel är t.ex. om en inkomst som med stöd av en skatteförfattning är skattepliktig har blivit obeskattad. Ett tydligt fel är också om den skattskyldige i beskattningen beviljats ett avdrag som han enligt en skatteförfattning och praxis om dess tillämpning inte är berättigad till. Ärendet kan lämna rum för tolkning eller vara oklart om det till följd av att bestämmelser eller rättspraxis fattas eller är kontroversiella det är verkligen oklart hur ärendet ska avgöras.

Ettårsfristen tillämpas i de fall där den skattskyldige har uppfyllt sin egen deklarationsskyldighet, dvs. har lämnat i sin skattedeklaration riktiga och tillräckliga uppgifter för att avgöra ärendet men ärendet har trots det avgjorts fel. Om den skattskyldige inte har uppfyllt sin deklarationsskyldighet, kan beskattningen rättas inom fem år enligt vad som beskrivs nedan.

Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen inom två år till den del det är fråga om skattemyndighetens skrivfel, räknefel eller något annat därmed jämförbart misstag eller beskattningen har baserat sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från utomstående (BFL 56 § 3 mom.). Inom två år kan man t.ex. rätta sådana fel där den skattskyldige har deklarerat den skattepliktiga inkomsten men inkomsten har inte alls sparats eller den har sparats till fel belopp eller med fel lagringskod.

Skatteförvaltningen kan rätta ett fel i beskattningen inom fem år om den skattskyldige har försummat den deklarationsskyldighet i det ärende som felet gäller (BFL 56 § 4 mom.). För att uppfylla sin deklarationsskyldighet ska den skattskyldige för den ordinarie beskattningen lämna in skattedeklaration där han meddelar sina skattepliktiga inkomster, de avdrag som ska göras från dessa, uppgifter om vissa tillgångar och skulder samt övriga uppgifter som påverkar beskattningen. Den skattskyldige har försummat sin deklarationsskyldighet om han inte lämnar in skattedeklaration eller lämnar in en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration, annan uppgift eller handling.

Skatteförvaltningen skickar till personkunderna en förhandsifylld skattedeklaration som baserar sig på de inkomst- och avdragsuppgifter som finns hos Skatteförvaltningen. Den skattskyldige ska granska att de skattepliktiga inkomster, avdrag, tillgångar, skulder eller andra uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen är riktiga och fullständiga. Om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga, ska den skattskyldige rätta uppgifterna, komplettera de uppgifter som fattas samt återsända den rättade förhandsifyllda skattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Om den skattskyldige inte återsänder den förhandsifyllda skattedeklarationen, anses han ha lämnat in en skattedeklaration som överensstämmer med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om en skattepliktig inkomst fattas eller ett omotiverat avdrag finns med i den förhandsifyllda skattedeklarationen och den skattskyldige inte rätter felet och återsänder den förhandsifyllda skattedeklarationen rättat till Skatteförvaltningen, försummar han den deklarationsskyldighet som gäller den uppgift som saknas eller är fel.

Beskattningen kan rättas inom fem år om t.ex. den skattskyldige inte i sin skattedeklaration deklarerar sådan vinst som har erhållit från försäljning av aktier och försäljningsvinsten ha blivit obeskattad. Beskattningen kan rättas även om Skatteförvaltningen har fått uppgiften om aktieförsäljningen från annat håll än skattedeklarationen, t.ex. från uträkningen av överlåtelseskatt eller från värdepappersförmedlarens årsanmälan.

Om deklarationsskyldighet har försummats, påförs den skattskyldige när beskattningen rättas även skattetillägg och skatteförhöjning.

Skattetagarens rätt att söka ändring

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som representerar skattetagare (staten, kommun, församling, folkpensionsanstalt mm.) har rätt att söka ändring i beskattningen. Ett fel i den skattskyldiges beskattning kan rättas på Enhetens yrkande och den skattskyldige åläggs att betala ytterligare skatt jämte stadgad ränta. På Enhetens yrkande kan rättas alla slags fel i ett beskattningsbeslut.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska framställa sitt rättelseyrkande inom ett år från ingången av året efter det då beskattningen av den skattskyldige slutförts. När t.ex. personkundernas beskattning för år 2013 har slutförts 31.10.2014, ska Enheten framställa sitt rättelseyrkande till skatteverket senast 31.12.2015.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017