Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lagändringar inom personbeskattningen 2019

Har getts
2.1.2019
Giltighet
2.1.2019 - Tills vidare

Inkomstskatteskalan samt kommunal- och kyrkoskattesatserna

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt till staten på sin beskattningsbara förvärvsinkomst enligt en progressiv inkomstskatteskala. Riksdagen utfärdar årligen en lag om inkomstskatteskalan. I den föreskrivs om den progressiva inkomstskatteskalan vid statsbeskattningen. Inkomstgränserna i skalan för år 2019 har höjts med ca 2,6 procent. Följande inkomstskatteskala har fastställts för år 2019:

 
Beskattningsbar förvärvsinkomst, euroSkatt vid nedre gränsen, euroSkatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
17 600 - 26 400 8 6,00
26 400 - 43 500 536 17,25
43 500 - 76 100 3 485,75 21,25
76 100 - 10 413,25 31,25

Fysiska personer ska betala 5,85 procent i tilläggsskatt för pensionsinkomst till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överskrider 47 000 euro. Tilläggsskatten gäller pensioner som beskattas som förvärvsinkomst. Tilläggsskatten betalas utöver den skatt som normalt tas ut på pensionen. Tilläggsskatten ska betalas även för dödsåret.

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt till sin hemkommun på sina beskattningsbara förvärvsinkomster vid kommunalbeskattningen. De som hör till en församling betalar dessutom kyrkoskatt på sina förvärvsinkomster. Skatten tas ut på basis av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Kommunerna och församlingarna fastställer årligen de inkomstskattesatser enligt vilka kommunalskatten och kyrkoskatten tas ut. Inkomstskattesatserna för 2019 finns i följande tabell: Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2019.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie

För dem som är sjukförsäkrade i Finland påförs utöver skatter även den försäkrades sjukvårdspremie. Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av dagpenningspremie och sjukvårdspremie.

Premiebeloppen fastställs årligen genom Statsrådets förordning. År 2019 är den försäkrades sjukvårdspremie 0,00 procent. Om den försäkrade emellertid har pensions- och förmånsinkomster eller andra inkomster på vilka dagpenningspremie inte påförs, uppgår skattesatsen på sjukvårdspremien till 1,61 procent (1,53 % år 2018).

År 2019 är dagpenningspremien som tas ut av löntagare 1,54 procent (1,53 år 2018), om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsterna per år uppgår till minst 14 282 euro (14 020 euro år 2018). Dagpenningspremien påförs då också på den del av inkomsten som underskrider den aktuella inkomstgränsen. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten understiger 14 282 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent. Företagares dagpenningspremie är 1,77 procent (1,70 år 2018) om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsterna uppgår till minst 14 282 euro. Om årsinkomsterna underskrider 14 282 euro är företagares dagpenningspremie 0,23 procent (0,17 % år 2018).

Avdrag som skattemyndigheten gör automatiskt

Information om avdrag som skattemyndigheten gör på tjänstens vägnar finns i Skatteförvaltningens anvisning Skatteförvaltningen gör följande avdrag för din räkning.

Avdrag för räntor på bostadsskuld

Fysiska personer har rätt att från sina kapitalinkomster dra av en del av räntorna på lån som de tagit för att köpa en stadigvarande bostad till sig själv eller sin familj. Om summan av de avdragbara räntorna överstiger summan av kapitalinkomsterna, kan räntorna med vissa begränsningar dras av från skatten på förvärvsinkomst i form av underskottsgottgörelse.

År 2019 får man dra av 25 procent av räntorna. Bestämmelserna om ränteavdrag har inte ändrats till övriga delar.

Avdragsrätten för räntor på bostadslån har begränsats både när avdraget görs från kapitalinkomster och från förvärvsinkomster i form av underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen är 30 procent av det avdragbara räntebeloppet. Maximibeloppet höjs med 2 procentenheter till den del det är fråga om ränta på bostadslån för förvärv av första bostad.

Avdrag för bostad på arbetsorten

Avdraget för bostad på arbetsorten är ett skattestöd utifrån vilket den skattskyldige har rätt att dra av som avdrag för bostad på arbetsorten en andra bostad hen hyrt åt sig själv på grund av sitt arbete, dvs. hyran på en bostad på arbetsorten, även om utgifterna för boendet i princip utgör icke-avdragsgilla levnadskostnader i beskattningen. Maximibeloppet av avdraget för en bostad på arbetsorten höjs år 2019 från 250 euro till 450 euro.

Resekostnadsersättningar till frivilligarbetare

Bestämmelser om skattefria resekostnadsersättningar till frivilligarbetare finns i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Bestämmelsen är ett undantag från huvudregeln enligt vilket skattefria resekostnadsersättningar får betalas endast till löntagare i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Det skattefria maximibeloppet av skattefria färdkostnader för resor med andra fortskaffningsmedel än med kollektivtrafikmedel höjs från 2 000 euro till 3 000 euro per kalenderår.

Tillämpningsområdet för 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen utvidgas dessutom så att det inte bara gäller allmännyttiga samfund, utan också sådana delvis skattefria offentliga samfund som avses i 21 § i inkomstskattelagen (till exempel staten, kommuner och församlingar).

Fri- eller rabattbiljett för trafikidkares arbetstagare

Enligt 69 § 2 mom. i inkomstskattelagen betraktas som skattepliktig inkomst inte sedvanliga och skäliga förmåner som trafikidkarens anställda och personer som får pension för tidigare anställning får av denne i form av fri- eller rabattbiljett för resa. Bestämmelsen ändras så att den också tillämpas på personer som är anställda hos bolag som direkt betjänar trafikidkarens verksamhet och som hör till samma koncern eller personer som uppbär pension på basis av en sådan anställning. Den föreslagna ändringen påverkar inte de övriga kriterierna för skattefria biljetter.

Arvs- och gåvobeskattningen

Lagen om skatt på arv och gåva ändrades vid ingången av 2019 så att arvsskatt ska betalas för en försäkringsersättning som har erhållits på basis av en dödsfallsförsäkring i anslutning till en frivillig individuell pensionsförsäkring. Genom ändringen ställs frivilliga individuella pensionsförsäkringar och avtal om långtidssparande i samma ställning som genomfördes i anslutning till reformen 2010.

Ändringen gäller endast sådana frivilliga individuella pensionsförsäkringar som har tecknats 18.9.2009 eller senare. Ändringen tillämpas på försäkringsersättningar som har betalats för dödsfall som har inträffat 1.1.2019 eller därefter.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2019