Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande och beskattning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie 2018 i en tabell

Har getts
5.1.2018
Giltighet
1.1.2018 - 31.12.2018

Fastställande och beskattning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie från och med 1.1.2018

Den försäkrades sjukförsäkringspremie inbegriper dagpenningspremien och sjukvårdspremien.

  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och
den försäkrades sjukförsäkringspremie
Källskatt
35 %
(artist/sport
15 %)
Förskotts-
innehållning  

Arbetstagare kommer till Finland för en
kortare tid än 4 månader

ja 1) ja 1) 2)
Arbetstagare kommer till Finland för 4–6 månader ja 3) ja 1) ja 1) 2)
Arbetstagare kommer till Finland för en
längre tid än 6 månader
ja 3) ja 1)

1)  Man kan avstå från uppbärandet av skatten endast på basis av en anteckning i källskattekortet eller skattekortet.
2) Om arbetstagaren har den begränsat skattskyldiges skattekort. Om arbetstagaren inte har den begränsat skattskyldiges skattekort, tas ut källskatten.
3) Inga avgifter eller premier om arbetstagaren kommer från EU/EES-området eller Schweiz och han har hemlandets A1.

Undantagsgrupperna i fråga om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie

Även om arbetstagaren inte kommer till Finland, måste arbetstagaren, om hen saknar hemlandets A1-intyg, betala både arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie i följande situationer:

  1. Arbetstagaren arbetar minst 4 månader ombord på ett finskt fartyg. I fråga om person som kommer utanför EU/EES-området eller från Schweiz betalas avgifterna och premierna oberoende av tidsgränsen, om anställningsförhållandet överensstämmer med sjömanslagen.
  2. En arbetstagare som arbetar i två eller flera stater (bl.a. långtradarchaufförer) är i regel försäkrad i arbetsgivarens hemstat. Arbetstagaren är dock försäkrad i sin egen hemstat om han eller hon utför en avsevärd del (minst 25 %) av sitt arbete i sin hemstat.

T.ex. au pairer och praktikanter

Om arbetsinkomsten till en person som kommer från utlandet understiger 1 189 €/mån. eller arbetstiden är kortare än 18 timmar/vecka, uppbärs varken arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetstagaren försäkras då inte i Finland.

Om arbetstagaren kommer till Finland för en längre tid än 2 år, ska både arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie betalas om FPA:s intyg om att personen inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland saknas.

Asylsökande

På lönen till en sådan asylsökande som ännu inte har fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd tas inte ut sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas inte på den även om asylsökanden arbetar i Finland längre än 4 månader. Asylsökanden omfattas inte av den sociala tryggheten i Finland under handläggningstiden för ansökan om uppehållstillstånd, förrän hen har fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd.

Personer som kommer från Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kina, Quebec, Sydkorea eller USA

Om en person från USA, Quebec eller Israel har ett intyg för utsänd arbetstagare som getts i hemlandet med stöd av ett avtal om social trygghet, betalas varken arbetsgivares sjukförsäkringsavgift  eller den försäkrades sjukförsäkringspremie i Finland under den tid intyget är i kraft.

Socialskyddsavtalen med Australien, Chile, Kanada, Kina, Indien, Israel och Sydkorea gäller inte sjukförsäkringen, varför intyget för utsänd arbetstagare för personer från dessa länder inte påverkar sjukförsäkringsavgifter och -premier. Avgifterna och premierna ska betalas till Finland på samma sätt som för personer som kommer från länder som man inte har ingått avtal med, även om pensionspremierna ska betalas till länderna i fråga.

EU-länderna:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrik

EES-länderna:

Island, Liechtenstein och Norge.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2018