Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bestämmandet av soc.skyddsavgiften och sf-premien och beskattningen 2013 i en tabell

Giltighet
Tills vidare

Bestämmandet av soc.skyddsavgiften och sf-premien och beskattningen från och med 1.1.2013

socialskyddsavgift = arbetsgivares socialskyddsavgift
sf-premie = den försäkrades sjukförsäkringspremie (dvs. sv-premien + dp-premien)

 

socialskydds-
avgift och sf-premie

källskatt 35 %
(artist/sport 15 %)

förskotts-
innehållning

arbetstagare kommer till Finland för en
kortare tid än 4 månader 

ja 1)

arbetstagare kommer till Finland för 4–6 månader

ja 2)

ja 1)

arbetstagare kommer till Finland för en
längre tid än 6 månader 

ja 2)

ja 1)


1)  man kan avstå från uppbärandet av skatten endast på basis av en anteckning i källskattekortet eller skattekortet

2) inga avgifter eller premier om arbetstagaren kommer från EU/EES-området eller Schweiz och han har hemlandets A1- eller E 101- intyg.

Undantagsgrupperna i fråga om socialskyddsavgiften och sf-premien:

Även om arbetstagaren inte kommer till Finland, måste arbetstagaren, om han saknar hemlandets A1- eller E 101- intyg, betala både socialskyddsavgiften och sf-premien i följande situationer:

a) arbetstagaren arbetar minst 4 månader ombord på ett finskt fartyg. I fråga om person som kommer utanför EU/EES-området eller från Schweiz betalas avgifterna och premierna oberoende av tidsgränsen, om anställningsförhållandet överensstämmer med sjömanslagen

b) en arbetstagare som arbetar i två eller flera stater (bl.a. långtradarchaufförer) är i regel försäkrad i arbetsgivarens hemstat. Arbetstagaren är dock försäkrad i sin egen hemstat om han eller hon utför en avsevärd del (minst 25 %) av sitt arbete i sin hemstat.

T.ex. au pairer och praktikanter

Om arbetsinkomsten till en person som kommer från utlandet understiger 1134 €/mån. eller arbetstiden är kortare än 18 timmar/vecka, uppbärs varken socialskyddsavgiften eller sf-premien. Arbetstagaren försäkras då inte i Finland. Om han kommer till Finland för en längre tid än 2 år, ska både socialskyddsavgiften och sf-premien betalas om FPA:s intyg* saknas.

Personer som kommer från Australien, Chile, Israel, Kanada, Quebec eller USA

Om den som kommer från Israel, Quebec eller USA har från hemlandet med stöd av soci-alskyddsavtalet erhållet intyg för utsänd arbetstagare, betalas varken socialskydds-avgiften eller sf-premien under den tid intyget är giltigt. Om den som kommer från Australien, Chile eller Kanada har intyg för utsänd arbetstagare, behöver social-skyddsavgiften inte betalas men sf-premien påförs om FPA:s intyg* saknas (avtalen med Australien, Chile och Kanada gäller inte sjukförsäkringen).

* FPA:s intyg om att personen inte är sjukförsäkrad/inte omfattas av den bosätt-ningsbaserade sociala tryggheten i Finland

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge.Sidan har senast uppdaterats 15.1.2013