Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sjukförsäkringspremie år 2014

Har getts
8.1.2014
Giltighet
Tills vidare

Sjukförsäkringspremien indelas i sjukvårdspremie och dagpenningspremie. Sjukvårdspremie tas ut på basis av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Dagpenningspremie tas ut på förskottsinnehållningspliktig löneinkomst samt på arbetsinkomst. Premierna ingår i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet och i förskottsskattebeloppet.

Sjukvårdspremie

Beloppet av sjukvårdspremie

Sjukvårdspremie är 1,32 % år 2014. På inkomster för vilka dagpenningspremie inte fastställs betalas sjukvårdspremie förhöjd med 0,17 procentenheter (Se Dagpenningspremie). Den förhöjda premien är 1,49 % år 2014.

Inkomster som utgör grunden för sjukvårdspremie

Sjukvårdspremie fastställs hos löntagare och pensionärer på basis av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen.
Grunden för sjukvårdspremien hos företagare och i vissa fall även stipendietagare är arbetsinkomsterna enligt pensionslagen.

Om företagaren är FöPL/LFöPL-försäkrad, fastställs sjukvårdspremien på basis av den arbetsinkomst enligt pensionslagen som fastställts för företagaren eller lantbruksföretagarens för respektive år. Arbetsinkomsten beaktas till den del som den ersätter följande inkomster:

 • lön som delägaren i en beskattnings- eller näringssammanslutning eller delägarens familjemedlem får från sammanslutningen
 • lön som en familjemedlem eller dödsbodelägare får från företagsverksamhet eller jordbruk
 • lön som ett bolag betalat till en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget
 • arbetsersättning och bruksavgift från eget företag
 • förvärvsinkomstandelen av näringsverksamhet eller jordbruk
 • förvärvsinkomstandelen för delägare i en beskattningssammanslutning eller näringssammanslutning
 • förvärvsinkomst av renskötsel
 • värdet på leveransarbete
 • förvärvsinkomstandelen av dividend som en delägare fått från bolaget samt förtäckt dividend till en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget.

Från och med 2009 kan även de som arbetar på stipendium vara LFöPL-försäkrade. Sjukvårdspremie tas ut på stipendietagarens fastställda LFöPL-arbetsinkomst. Sjukvårdspremie tas ut på arbetsinkomsten till den del arbetsinkomsten ersätter stipendiet.

Dagpenningspremie

Dagpenningspremie tas ut på de arbetsinkomster på basis av vilka den försäkrade i allmänhet är berättigad till sjukförsäkringens dagpenningsförmåner. Dagpenningspremie uppbärs inte på pensions- och förmånsinkomster. Dagpenningspremie påförs inte heller dödsbon eller dem som avlidit under skatteåret.

Beloppet på dagpenningspremie

År 2014 utgör dagpenningspremie 0,84 % av arbetsinkomsten. På företagarens FöPL-arbetsinkomst betalas premien förhöjd. Förhöjningen är 0,13 procentenheter, vilket betyder att premien utgör 0,97 % av FöPL-arbetsinkomsten.

Inkomst som utgör grunden för dagpenningspremie hos löntagare

Dagpenningspremie tas ut på skattepliktiga löneinkomster och arbetsinkomster. Premien tas ut även på arbetsersättning, sjöarbetsinkomst, idrottsmans arvode, närstående- och familjevårdarens arvode, försäkringslön samt kompletteringsdagpenning som en sjukkassa har betalt och betjäningspenning som man mottagit i arbetsförhållande.

Dagpenningspremie fastställs dock inte på följande betalningar, även om de skulle vara skattepliktiga:

 • personalförmån
 • ränteförmån i samband med anställningslån
 • förmåner från personalemission, om majoriteten av personalen kan använda förmånen
  förmån av anställningsoption eller av s.k. syntetisk option
 • lön för väntetid (se 2 kap. 14 § 1 mom. i arbetsavtalslagen)
 • ersättningar eller skadestånd som betalas med anledning av att ett arbets- eller tjänsteavtal upphävs
 • föreläsnings- eller föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltnings-organ, om arvodet inte grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och om arbetsgivarens pensionspremie inte behöver betalas på arvodet enligt de arbetspensionslagar som tillämpas på mottagaren
 • i personalfondslagen avsedda vinstpremieandelar och fondandelar som lyfts ur fonden
  vinstpremie som genom bolagsstämmans beslut betalas till hela personalen.

Dagpenningspremie har blivit åldersrelaterad 1.1.2011. Dagpenningspremie fastställs inte för löner, arbetsersättningar och övriga prestationer som utgör grunden för dagpenningspremien och som betalas till dem som är under 16 år eller dem som är över 67 år. Skyldigheten att betala dagpenningspremie börjar från ingången av den kalendermånad som följer på den månad då den försäkrade fyller 16 år och upphör efter den kalendermånad då den försäkrade fyller 68 år.  De som är under 16 år och de som är över 67 år betalar förhöjd sjukvårdspremie eftersom sjukvårdspremie ska betalas förhöjd på sådana prestationer på vilka det inte betalas dagpenningspremie.

Inkomster som utgör grunden för dagpenningspremie hos företagare och stipendietagare

Om företagaren eller stipendietagaren är FöPL/LFöPL-försäkrad, fastställs dagpenningspremie på basis av den arbetsinkomst som fastställts för respektive år enligt pensionslagen för företagare eller lantbruksföretagare. Arbetsinkomsten beaktas till den del som den ersätter följande inkomster:

 • lön som delägaren i en beskattnings- eller näringssammanslutning eller delägarens familjemedlem får från sammanslutningen
 • lön som en familjemedlem eller dödsbodelägare får från företagsverksamhet eller jordbruk
 • lön som ett bolag betalat till en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget
 • arbetsersättning från eget företag
 • förvärvsinkomstandelen av näringsverksamhet eller jordbruk
 • förvärvsinkomstandelen för delägare i en beskattningssammanslutning eller näringssammanslutning
  förvärvsinkomst av renskötsel
 • värdet på leveransarbete stipendium

Om den försäkrade har befriats från skyldigheten att teckna en FöPL/LFöPL-försäkring eller om den försäkrade inte av andra orsaker är skyldig att teckna en försäkring, uppbärs dagpenningspremie på basis av de ovan uppräknade arbetsinkomsterna samt den löneinkomst som inte ingår i dem.

Dagpenningspremie som avdrag

Den uttagna dagpenningspremien är avdragbar vid beskattningen. Avdraget beviljas från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget automatiskt.

Sjukförsäkringspremie på utlandsinkomster

Personer som är bosatta i Finland är i allmänhet skyldiga att betala sjukförsäkringspremie (dagpenningspremie och sjukvårdspremie) även för sina utlandsinkomster. Om man är försäkrad i Finland och om den utländska lönen omfattas av sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen, fastställs sjukförsäkringspremien på basis av försäkringslönen. Om någon försäkringslön inte fastställts, påförs premierna fr.o.m. 2011 på grundval av den i 13 i lagen om förskottsuppbörd avsedda förskottsinnehållningspliktiga lönen. Ända till utgången av 2010 har grunden för premierna varit penninglönen i de sistnämnda fallen. Ändringen innebär i praktiken att även värdet av naturaförmånerna inkluderas i grunden för fastställandet av dagpenningspremierna.

Om arbetstagaren inte är försäkrad i Finland, betalas någon sjukvårdspremie inte på den utländska lönen. Någon betalningsskyldighet föreligger inte heller om arbetstagaren är försäkrad i den utländska arbetsstaten i stället för Finland enligt EU:s förordning om social trygghet (1408/71, fr.o.m. 1.5.2010 883/2004) eller något annat internationellt socialskyddsavtal.

Sjukvårdspremie betalas även på utländska pensioner. Om personen får pension från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz, får sjukförsäkringspremien dock inte överskrida beloppet av den pension som han får från Finland.
Bestämmelserna i fråga om utländska pensioner har preciserats en aning 1.1.2011.

När sjukvårdspremie fastställs beaktas inte sådan pension enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen som har betalats från ett annat EU/EES-land eller Schweiz, om:

 1. det inte från Finland betalas pension till personen i fråga enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen, eller
 2. personen i fråga, när han eller hon arbetat i ett land som betalar utlandspensionen, har betalat försäkringspremie på grundval av sina arbetsinkomster för finansiering av sjukvårdsutgifterna under pensionstiden. 

Det påförs ingen sjukvårdspremie på en pension som den som arbetar i Finland får från utlandet, om inte personen i fråga även får pension från Finland.

Sjukvårdspremie hos begränsat skattskyldiga

Begränsat skattskyldiga arbetstagare åläggs att betala sjukförsäkringspremie (dagpenningspremie och sjukvårdspremie) för inkomsterna från Finland, om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Personer som kommer från utlandet till Finland för att arbeta här är försäkrade i Finland om arbetet kommer att pågå i minst 4 månader och personen inte har intyg för utsänd arbetstagare som beviljats av hemviststaten (t.ex. E 101)/A1). Vissa specialgrupper som t.ex. transportfirmans resande personal, sjömän och flygpersonal kan under vissa förutsättningar vara försäkrade i Finland även om arbetet inte utförs i Finland.

Grunden för sjukvårdspremien hos begränsat skattskyldiga arbetstagare fastställs på basis av lönen enligt källskattelagen. Premien fastställs dock i allmänhet på basis av försäkringslönen om det är fråga om en sådan från Finland utsänd person vars utstationering pågått så länge att han redan blivit begränsat skattskyldig i Finland.

För begränsat skattskyldiga pensionstagare kan sjukförsäkringspremie fastställas för finsk pension endast om personen är bosatt inom EU/EES-området eller i Schweiz. Påförande av premien förutsätter dessutom att Finland ersätter sjukvårdskostnaderna till den nya hemviststaten med stöd av EU:s förordning om social trygghet 1408/71 eller 883/2004. Också då händer det ofta att premien inte fastställs på grund av att pensionstagarens inkomst inte uppgår till det belopp som ska beskattas i kommunalbeskattningen.

Exempel på beräkningen av sjukvårdspremie och dagpenningspremie.

Exempel 1 (löntagare som endast får penninglön)

Löntagarens lön uppgår till 30 000 euro. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen efter avdrag uppgår till 24 000 euro.

Dagpenningspremien är 252 euro (30 000 x 0,84 %).

Sjukvårdspremien är 316,80 euro (24 000 x 1,32 %).

Exempel 2 (pensionär som endast får löneinkomst)

Pensionstagarens pension uppgår till 16 000 euro och några andra inkomster finns inte under skatteåret. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen efter grundavdraget och pensionsinkomstavdraget är 11 118,60 euro.

Sjukvårdspremien är 165,67 euro (11 118,60 x 1,49 %). Premiebeloppet består av en sjukvårdspremie enligt 1,30 % en förhöjd sjukvårdspremie enligt 0,17 %.

Dagpenningspremie fastställs inte på pensionsinkomster.

Exempel 3 (pensionär som får pension och arvoden)

Pensionstagarens pension uppgår till 21 000 euro. Dessutom får han 5 000 euro i arvoden som beskattas som lön. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen efter avdrag uppgår till 24 000 euro.

Dagpenningspremie tas ut på arvoden som går upp till 5 000 euro.

Premiebeloppet är 42 euro (5 000 x 0,84 %).

Sjukvårdspremien fastställs på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, i detta fall alltså på 24 000 euro. Sjukvårdspremien är 316,80 euro (24 000 x 1,32 %). På pensionsinkomst tas ut förhöjd sjukvårdspremie. Den förhöjda premien räknas ut på basis av skillnaden mellan den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen och den inkomst som utgör grunden för sjukvårdspremien. Den förhöjda sjukvårdspremien är 32,30 euro ([24 000 – 5 000] x 0,17 %).

Sjukvårdspremien är inalles 349,10 euro (316,80 + 32,30).

Exempel 4 (företagare som får lön och FöPL-inkomst)

Företagarens lön från företagsverksamheten är 22 000 euro. Dessutom får han 5 000 euro i annan lön. FöPL-arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare är 20 000 euro.

Dagpenningspremien beräknas på det sammanlagda beloppet av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten och annan lön (20 000 + 5 000).

Beloppet av dagpenningspremie uppgår till 210 euro (25 000 x 0,84 %), och därtill läggs för FöPL-arbetsinkomstens del 26 euro i förhöjd dagpenningspremie (20 000 x 0,13 %).

Dagpenningspremien är inalles 236 euro (210+ 26).

Sjukvårdspremien tas ut på basis av FöPL-arbetsinkomsten (20 000) och den övriga inkomsten (5 000 euro). På inkomsterna görs samma avdrag som vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Efter avdrag uppgår inkomsten till 21 000 euro.

Sjukvårdspremien är 277,20 euro (21 000 x 1,32 %).

Exempel 5 (stipendietagare)

Forskaren får ett stipendium om inalles 25 000 euro för sin forskning från ett offentligt samfund. Stipendiet utgör skattefri inkomst vid beskattningen. Han har inga andra inkomster. Hans fastställda LFöPL-arbetsinkomst är 25 000 euro.

Dagpenningspremien är 1210 euro (0,84 % x 25 000).

Sjukvårdspremien fastställs på basis av LFöPL-arbetsinkomsten efter avdrag som görs vid kommunalbeskattningen. I detta exempel är den inkomst som utgör premiegrunden 21 692,50 euro.

Sjukvårdspremien är 286,340 euro (21 692,50 x 1,32 %).

Premierna tas ut även om stipendietagaren inte har några beskattningsbara inkomster.

Exempel 6 (stipendietagare som får både stipendium och löneinkomst)

Forskaren får ett stipendium om 12 000 euro för sin forskning från ett offentligt samfund. Stipendiet utgör skattefri inkomst. Dessutom får hon 30 000 euro i lön från annat arbete. Hans fastställda LFöPL-arbetsinkomst är 12 000 euro.

Beloppet av dagpenningspremie beräknas på basis av LFöPL-arbetsinkomsten och lönen. Premiebeloppet är 352,80 euro (0,84 % x [12 000 + 30 000]).

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen efter avdrag från den skat-tepliktiga inkomsten uppgår till 24 644,79 euro. Vid uträkningen av sjukvårdspremier beaktas emellertid även LFöPL-arbetsinkomsten, även om stipendiet som motsvarar den är skattefritt. Som grund för sjukvårdspremien fastställs i detta exempel efter avdrag 36 644,79 euro.

Sjukvårdspremien är 483,71 euro (36 644,79 x 1,32 %).

 Sidan har senast uppdaterats 8.1.2014