Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Stöd för vård av barn i hemmet och stöd för privat vård

Giltighet
- 4.1.2018

Denna anvisning uppdateras för tillfället. Vid ingången av 2017 har det skett ändringar bland annat i deklareringen av arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ. Hushållsavdragets belopp har också ändrats år 2017.

Denna anvisning behandlar hur av FPA och kommunen betalda stöd för vård av barn i hemmet och stöd för privat vård samt partiell vårdpenning beskattas. Anvisningen behandlar ytterligare förälderns eller annan vårdnadshavarens betalnings- och deklarationsförfarande när han eller hon betalar för barnavården till en skötare som han eller hon anställt eller till privat tillhandahållare av dagvård.


1 Stöd för vård av barn i hemmet

Stöd för vård av barn i hemmet kan betalas till barnets förälder eller annan vårdnadshavare då den som sköter barnet är en familjemedlem, en skötare som står i arbetsavtalsförhållande till familjen eller privat tillhandahållare av dagvård (t.ex. en företagare eller ett företag som säljer dagvårdstjänster). Stödet för hemvård består av vårdpenning och vårdtillägg, som betalas av Folkpensionsanstalten. Kommunen kan därtill betala kommuntillägg enligt prövning.

Stödet för hemvård betalas till den förälder eller vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet och stödet utgör hans eller hennes skattepliktiga förvärvsinkomst. FPA verkställer förskottsinnehållningen på stödet för hemvård den betalar genom att höja innehållningsprocenten för lön för huvudsyssla med 2 procentenheter, likväl enligt minst 20 %. Om stödtagaren har ett graderat skattekort, höjs innehållningsprocenten inte men förskottsinnehållningen verkställs enligt minst 20 procent. Förskottsinnehållningen kan även verkställas enligt ett ändringsskattekort som skattebyrån gett för förmånen, varvid innehållningsprocenten på detta skattekort inte höjs.

I praktiken betalas kommuntillägget på förälderns konto av antingen kommunen eller FPA. Om det är kommunen som betalar kommuntillägget, verkställer den förskottsinnehållningen på kommuntillägget enligt skattekortet för biinkomst. Om det är FPA som betalar kommuntillägget, verkställer den förskottsinnehållningen på samma sätt som på det övriga stödet för hemvård som den betalar.

FPA och kommunerna lämnar uppgifterna om stödet för hemvård till Skatteförvaltningen med årsanmälan 7803r. Stödet för hemvård och det eventuella kommuntillägget anges med prestationsslag X ”Stöd för vård av barn i hemmet och partiell vårdpenning”.

2 Stöd för privat vård av barn

Stöd för privat vård av barn kan betalas till en skötare som föräldern anställt (en skötare som står i arbetsavtalsförhållande till föräldern) eller privat tillhandahållare av dagvård. I undantagsfall kan stödet för privat vård tillfälligt betalas till barnets föräldrar. Stödet för privat vård består av vårdpenning och vårdtillägg, som FPA betalar. Kommunen kan därtill betala kommuntillägg enligt prövning. Beskattningen av stödet för privat vård beror på vem stödet betalas till.

Om stödet för privat vård betalas till en skötare som står i arbetsförhållande till föräldern, utgör stödet skötarens skattepliktiga löneinkomst. FPA verkställer förskottsinnehållningen på stödet för privat vård enligt innehållningsprocenten för lön för huvudsyssla. Om kommunen därtill betalar kommuntillägg till skötaren, verkställs förskottsinnehållningen på tillägget enligt skattekortet för biinkomst. Arbetsgivares socialskyddsavgift för stödet för privat vård betalas dock i allmänhet av föräldern (se punkt 4.1).

Om stödet för privat vård betalas till den privata tillhandahållaren av dagvård, utgör stödet stödtagarens skattepliktiga arbetsersättning. FPA och kommunerna verkställer inte någon förskottsinnehållning på stödet för privat vård som de betalat till en förskottsuppbördsregistrerad privat tillhandahållare av dagvård. Om den privata tillhandahållaren av dagvård inte är införd i förskottsuppbördsregistret, verkställs förskottsinnehållningen på stödet för privat vård som betalas till tillhandahållaren.

Om stödet för privat vård undantagsvis betalas till föräldern, utgör det skattepliktiga förvärvsinkomst för föräldern. FPA verkställer då förskottsinnehållningen enligt skattekortet för biinkomst. Utan något skattekort är förskottsinnehållningen 60 procent.

Kommunerna kan till en skötare som står i arbetsförhållande till föräldern eller till en privat tillhandahållare av dagvård betala olika slags stöd som inte grundar sig på lag, t.ex. med namnet servicepeng eller servicesedel. Dessa stöd behandlas i beskattningen på samma sätt som stödet för privat vård. Ett stöd som betalats till en skötare eller till en privat tillhandahållare av dagvård utgör dennes skattepliktiga inkomst, på vilken kommunen vid behov verkställer förskottsinnehållningen på samma sätt som på kommuntillägget, som betalas vid sidan av stödet för privat vård.

FPA och kommunerna lämnar uppgifterna om stödet för privat vård som betalats till en icke-förskottsuppbördsregistrerad privat tillhandahållare av dagvård till Skatteförvaltningen med årsanmälan 7801r. Stödet för privat vård som betalats till en skötare som står i arbetsförhållande till barnets förälder anges i mottagarspecifikationen för årsanmälan med prestationsslag 6 ”Lön och lönegaranti som erlagts av ställföreträdande betalare” och stödet som utgör arbetsersättning med prestationsslag H ”Arbetsersättning”. Beloppet av stödet för privat vård anges i punkt 14 och beloppet av den verkställda förskottsinnehållningen i punkt 15.

3 Partiell vårdpenning

FPA kan betala partiell vårdpenning till en förälder som förkortar sin arbetsdag. Partiell vårdpenning utgör förälderns skattepliktiga förvärvsinkomst och på den verkställs förskottsinnehållningen antingen enligt innehållningsprocenten för biinkomst eller enligt innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån gett för förmånen. Utan något skattekort är förskottsinnehållningen 60 procent. FPA anger den partiella vårdpenning som den betalat i årsanmälan med prestationsslag X ”Stöd för vård av barn i hemmet och partiell vårdpenning”.

4 Skötare som föräldern anställt

En förälder som får stöd för hemvård eller stöd för privat vård kan anställa en skötare eller betala en privat tillhandahållare av dagvård. Om föräldern anställer en skötare, uppstår det ett arbetsförhållande mellan föräldern och skötaren. Föräldern är då en arbetsgivare och han eller hon omfattas i regel av samma skyldigheter som andra arbetsgivare.

Om skötaren inte står i arbetsförhållande till barnets förälder, utgör den ersättning som betalas för dagvården arbetsersättning. Betalning av arbetsersättning behandlas i anvisningens punkt 5.

4.1 Förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift

Om skötaren står i arbetsförhållande till föräldern, är denne i regel skyldig att verkställa förskottsinnehållningen och betala arbetsgivares socialskyddsavgift på lönen. Förskottsinnehållningen verkställs enligt innehållningsprocenten på skattekortet. Utan något skattekort ska förskottsinnehållningen verkställas enligt 60 procent.

Arbetsgivares socialskyddsavgift fastställs som procentandel av de utbetalda lönerna. Avgiftens storlek varierar från år till år. År 2011 är avgiften 2,12 procent av lönerna. Under 2010 var avgiften 2,23 procent. Föräldern ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift både för lönen som han eller hon själv betalar till skötaren och för stödet för privat vård som betalats till skötaren.

Från och med 2011  behöver arbetsgivares socialskyddsavgift inte betalas, om arbetstagaren inte har före löneutbetalningsmånaden fyllt 16 år. Till exempel om arbetstagaren fyller 16 år 8.6.2011, ska arbetsgivares socialskyddsavgift betalas första gången för löner som betalas i juli.

Förskottsinnehållningen och arbetsgivares socialskyddsavgift betalas på Skatteförvaltningens konto i enlighet med anvisningarna i punkt 4.3.

Någon förskottsinnehållning behöver likväl inte verkställas om lönen inte överstiger 1 500 euro under kalenderåret. Någon arbetsgivares socialskyddsavgift behöver i sin tur inte betalas om lönen som föräldern betalar och stödet för privat vård sammanlagt inte överstiger 1 500 euro under kalenderåret. Även om man inte verkställer någon förskottsinnehållning på lönen, ska man i allmänhet lämna in en årsanmälan om lönen. Se punkt 4.4.

Exempel: År 2009 betalar föräldern 700 euro i lön till skötaren och FPA 1 000 euro i stöd för privat vård. Föräldern behöver inte verkställa någon förskottsinnehållning på lönen. Föräldern ska dock betala arbetsgivares socialskyddsavgift eftersom det sammanlagda beloppet av lönen och stödet för privat vård, dvs. 1 700 euro, överstiger gränsen om 1 500 euro. Föräldern ska även lämna in arbetsgivarens årsanmälan.

Om det efter det att arbetsförhållandet börjat blir klart att gränsen om 1 500 överskrids, ska man börja verkställa förskottsinnehållning i samband med den löneutbetalning då det blir klart att gränsen om 1 500 euro överskrids. Man behöver dock inte verkställa någon förskottsinnehållning på de löner som man betalat tidigare under samma år. Man ska dock betala arbetsgivares socialskyddsavgift även för de löner som betalats tidigare under samma år.

Enligt lag ansvarar arbetsgivaren för verkställandet av förskottsinnehållningen. Om föräldern inte verkställt förskottsinnehållningen på en lön som överstiger 1 500 euro, kan den förskottsinnehållning som föräldern inte verkställt eller betalat debiteras hos föräldern.

Lönen som betalats till skötaren utgör alltid skötarens skattepliktiga inkomst oavsett om det har verkställts förskottsinnehållning på lönen eller inte. Om man inte verkställer någon förskottsinnehållning på lönen, föreligger det en risk att de skatter som under skatteåret betalats i förskott inte motsvarar beloppet på den slutliga skatten under skatteåret och skötaren måste då betala kvarskatt. Det rekommenderas därför att föräldern verkställer förskottsinnehållningen på lönerna även i det fallet att beloppet på lönerna inte överstiger 1 500 euro under kalenderåret. Även skötaren själv kan be föräldern att verkställa förskottsinnehållningen. I dessa situationer behöver man inte betala arbetsgivares socialskyddsavgift.

4.2 Den försäkrades sjukförsäkringspremie

Utöver skatterna betalar skötaren även den försäkrades sjukförsäkringspremie för sin lön. Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av dagpenningspremien och sjukvårdspremien, vilkas storlek varierar från år till år. År 2011 är dagpenningspremien 0,82 procent och sjukvårdspremien 1,19 procent av lönen. Under 2010 var avgifterna 0,93 procent och 1,47 procent.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie ingår i förskottsinnehållningsprocenten som antecknats på skötarens skattekort och premien betalas till Skatteförvaltningen inkluderad i den verkställda förskottsinnehållningen.

4.3 Årsanmälan

Föräldern är skyldig att till Skatteförvaltningen med årsanmälan 7801r anmäla de löner som han eller hon betalat till en skötare som står i arbetsförhållande till honom eller henne. Man ska lämna in en årsanmälan för varje sådan arbetstagare till vilken man betalat minst 200 euro i lön under kalenderåret.

Föräldern anger endast beloppet på den lön som han eller hon själv har betalat och beloppet av den verkställda förskottsinnehållningen i årsanmälans uppgifter om lön-/prestationstagaren  Lönen anges i punkt 10 med prestationsslag P ”Lön av huvudsyssla”.  Beloppet på den utbetalda lönen anges i punkt 14, beloppet på den verkställda förskottsinnehållningen i punkt 15 och pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna som tagits ut från arbetstagaren i punkt 16.

Det sammanlagda beloppet av stödet för privat vård som FPA och kommunen betalat anges i årsanmälans sammandragsuppgifter om betalaren, i punkt 650 ”Arbetsgivaren anmäler det sammanlagda beloppet av löner som betalats av en ställföreträdande betalare (t.ex. FPA) och på vilka arbetsgivaren betalar socialskyddsavgiften”.

4.4 Försäkringar av arbetstagare

Föräldern är vanligtvis skyldig att teckna arbetspensions- och olycksfallsförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring åt en skötare som står i arbetsförhållande till honom eller henne. Föräldern kan därutöver teckna grupplivförsäkring åt skötaren. Skyldigheten att teckna försäkring åt den anställde påverkas inte av om det verkställs någon förskottsinnehållning eller betalas några socialskyddsavgifter på lönen som betalas till skötaren.

Arbetspensionsavgiften består av både arbetstagarens och arbetsgivarens del, som båda två fastställs som procentandel av lönerna. Arbetstagarens andel räknas ut på grundval av det sammanlagda beloppet av bruttolönen som föräldern har betalat och stödet för privat vård som FPA betalat men föräldern innehåller arbetstagarens hela andel på lönen som han eller hon betalar till skötaren. Föräldern betalar arbetstagarens andel till arbetspensionsförsäkringsbolaget samtidigt som arbetsgivarens andel.

Ytterligare information om försäkringar ges av pensionsförsäkringsbolag, Pensionsskyddscentralen och olycksfallsförsäkringsbolag.

4.5 Verifikation till den anställde

Föräldern ska ge en verifikation på de utbetalda lönerna till en skötare som står i arbetsförhållande till honom eller henne. Verifikationen är fritt formulerad. Den ska dock innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • Arbetsgivarens namn, personbeteckning, adress och telefonnummer
  • Den anställdes namn, personbeteckning och adress
  • Beloppet på lönen och beloppet på förskottsinnehållningen som eventuellt verkställt på lönen
  • Tidpunkten för löneutbetalningen
  • Beloppet på arbetstagarens pensionsavgift och beloppet på arbetslöshetsförsäkringspremien som uppburits hos den anställde
  • Beloppet på dagpenningspremien

Verifikationen ska ges alltid, oavsett om någon förskottsinnehållning har verkställts på lönen eller inte. Verifikationen ska ges senast den 15 januari det år som följer efter löneutbetalningsåret. Då arbetsförhållandet slutar, ska verifikationen på löntagarens yrkande ges omedelbart.

4.6 Anteckningsskyldighet

Föräldern ska föra anteckningar om de löner som han eller hon betalat till en skötare som står i arbetsförhållande till honom eller henne. Av anteckningarna ska framgå skötarens namn, personbeteckning, löneutbetalningsdagen, beloppet på den utbetalda penninglönen och naturaförmånens penningvärde, de utbetalda kostnadsersättningarna och den period för vilken lönen har utbetalats. Anteckningarna och verifikationerna (räkningarna, kvittona och kontoutdragen) ska sparas i 6 år efter löneutbetalningsåret.

5 Arbetsersättning till privat tillhandahållare av dagvård

Om skötaren inte står i arbetsförhållande till föräldern, utgör den ersättning som betalats för dagvården arbetsersättning. Den som betalar arbetsersättning saknar arbetsgivarens skyldigheter. En förälder som betalat arbetsersättning är dock skyldig att verkställa förskottsinnehållningen på arbetsersättningen och anmäla den med årsanmälan om den som mottar arbetsersättningen inte är införd i förskottsuppbördsregistret och om beloppet av arbetsersättningen som betalats till en och samma mottagare överskrider 1 500 euro under kalenderåret.

Förskottsinnehållningen på en arbetsersättning som betalats till en fysisk person (t.ex. rörelseidkare och yrkesutövare) som inte finns med i förskottsuppbördsregistret verkställs enligt förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet. Utan något skattekort är förskottsinnehållningen 60 procent. Förskottsinnehållningen på en arbetsersättning som betalats till ett företag (t.ex. aktiebolag) som inte finns med i förskottsuppbördsregistret verkställs enligt skattekortet eller utan skattekort enligt 13 procent.

Föräldern ska anmäla den betalda arbetsersättningen till Skatteförvaltningen med årsanmälan (Veroh 7801r, pdf). Arbetsersättningen anges med prestationsslag H ”Arbetsersättning”. I årsanmälans punkt 14 antecknas beloppet på den betalda arbetsersättningen och i punkt 15 den verkställda förskottsinnehållningen på arbetsersättningen.

Exempel: År 2009 betalar föräldern 2 000 euro i arbetsersättning och FPA 1 000 euro i stöd för privat vård till en sådan privat tillhandahållare av dagvård som är införd i förskottsuppbördsregistret. Föräldern varken verkställer förskottsinnehållningen på arbetsersättningen eller betalar arbetsgivares socialskyddsavgift. Föräldern inlämnar inte heller någon årsanmälan.

En förälder och en skötare kan inte helt fritt bestämma när skötaren står i arbetsförhållande till föräldern. Man avgör om det föreligger ett arbetsförhållande eller inte bl.a. på basis av sådana faktorer som t.ex. vem som har rätt att leda och övervaka arbetet och i vems lokaler arbetet utförs. Ytterligare information om begreppen lön och arbetsersättning

Man behöver inte verkställa någon förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalats till en sådan privat tillhandahållare av dagvård (t.ex. privat daghem) som finns med i förskottsuppbördsregistret eller lämna in någon årsanmälan om denna arbetsersättning.

6 Betalning och periodskattedeklaration

6.1 Betalning av förskottsinnehållningar och arbetsgivarens socialskyddsavgifter

Föräldern betalar förskottsinnehållningarna och arbetsgivarens socialskyddsavgift på Skatteförvaltningens konto före den 12 i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden. Om den 12 dagen inte är en bankdag, överförs förfallodagen till nästa bankdag.

Förskottsinnehållningen och arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas på ett av följande Skatteförvaltningens konton:

Bank IBAN BIC
Nordea 166030-117625 FI64 1660 3000 1176 25 NDEAFIHH
Pohjola Bank 500001-2253504 FI35 5000 0120 2535 04 OKOYFIHH
Sampo Bank 891997-10000724 FI56 8919 9710 0007 24 DABAFIHH

Anteckna Skatteförvaltningen/Skatteuppbördscentralen som betalningsmottagare.

Betalaren ska alltid använda det personliga referensnumret som han fått från Skatteförvaltningen (skattekontoreferens). Denna referens ändras aldrig. Det personliga referensnumret får man i Palkka.fi eller webbtjänsten Skattekonto eller genom att kontakta skattekontorådgivningen 029 497 057 (lna/msa).

6.2 Periodskattedeklaration för de betalda lönerna och arbetsersättningarna

Föräldern ska deklarera de betalda lönerna och arbetsersättningarna på en periodskattedeklaration, om förskottsinnehållning har verkställts på dem eller arbetsgivarens socialskyddsavgift har betalats. Periodskattedeklarationen lämnas in på Internet i webbtjänsten Skattekonto, Palkka.fi, Ilmoitin,fi eller Tyvi. Periodskattedeklarationen kan också lämnas in på papper.

Anteckna följande uppgifter på periodskattedeklarationen:

punkt 601 De betalda lönerna och arbetsersättningarna som föräldern har betalat till den avlönade barnskötaren
punkt 602 Förskottsinnehållning på de löner och arbetsersättningar som föräldern betalat
punkt 604 Förskottsinnehållning att betala (vanligen samma som i punkt 602)

Om du behöver betala arbetsgivarens socialskyddsavgift på barnskötarens lön, anteckna följande uppgifter på periodskattedeklarationen:

punkt 609 De betalda lönerna och det privata stödet som föräldern betalat till den avlönade barnskötaren sammanlagt
punkt 610  Arbetsgivares socialskyddsavgift att betala

Periodskattedeklaration ska vara framme i Skatteförvaltningen före den 12 i den månad som följer efter betalningsmånaden. Tidsfristen är samma som för betalningen. Om periodskattedeklarationen lämnas in på papper, ska den vara framme redan den 7 i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om förfallodagen är annan än vardag, lämna deklarationen in på följande vardag.

Föräldern lämnar in periodskattedeklarationen vanligen för endast de månader under vilka man betalat lön eller arbetsersättning. Om föräldern betalar under kalenderåret lön till flera än en heltidsanställd eller fel deltidsanställda, ska periodskattedeklaration dock lämnas in för varje månad i kalenderåret.

7 Återkrav och korrigering av årsanmälan

Det kan hända att föräldern måste återbetala en del av stödet för hemvård eller av stödet för privat vård till FPA eller kommunen (återkrav av förmån). På återindrivningsförfarandet inverkar det, om föremålet för återindrivnindrivningen är stöd för hemvård eller stöd för privat vård.

Beloppet av återindrivet hemvårdsstöd avdras från förälderns skattepliktiga inkomst. FPA korrigerar då sin årsanmälan.

Återindrivning av stöd för privat vård riktas till barnets förälder. Beloppet av återbetalt stöd för privat vård subtraheras likväl från den persons skattepliktiga inkomst, till vem stödet har betalts. FPA korrigerar då inte sina årsanmälningar, av vilken anledning det ankommer på den som återbetalt stödet att informera Skatteförvaltningen om återindrivningen.

Läs mer om återkrav (Skattestyrelsens anvisning Dnr 1589/32/2002).

8 Hushållsavdrag

En förälder är inte berättigad till hushållsavdrag för den lön eller arbetsersättning han eller hon betalat för barnavården om han eller hon för barnavården fått stöd för hemvård eller stöd för privat vård. Partiell vårdpenning hindrar däremot inte beviljandet av hushållsavdrag.

Ytterligare information om hushållsavdrag

9 Barnskötare från utlandet

Beskattningen av en skötare som kommer från utlandet avviker från beskattningen av skötare som är bosatt i Finland. Det kan finnas skillnader även i fråga om socialskyddet och försäkringarna. Beskattningen av löntagare från utlandet beskrivs närmare: internationella situationer.

10 Palkka.fi

Det lättaste sättet att betala och deklarera arbetsgivarprestationerna är att anlita webbtjänsten Palkka.fi. Palkka.fi är ett avgiftsfritt program avsett för hushåll och andra mindre arbetsgivare. Med hjälp av programmet kan lönebetalaren bl.a. beräkna den anställdes lön samt lönebikostnader samt inlämna de nödvändiga deklarationerna och anmälningarna samt skriva ut verifikationerna för anteckningarna.

Med hjälp av Palkka.fi kan man även betala arbetsersättningen.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017