Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattelättnad för allmännyttiga samfund

Giltighet
Tills vidare

Det här är en gammal version

Denna anvisning har upphävts med anvisningen VH/5889/00.01.00/2019 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund.

Skatteförvaltningen kan enligt lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (1976/680) befria ett allmännyttigt samfund helt eller delvis från att betala inkomstskatt. Skattelättnaden kan gälla både närings- eller fastighetsinkomst. Skattelättnad kan beviljas för högst fem år i sänder. Lättnaden gäller inte mervärdes- eller fastighetsskatt och skattelättnadsbeslutet avgör inte om samfundet ska betraktas som allmännyttigt eller inte. Lättnadsbestämmelserna gäller inte kommunalbeskattningen i landskapet Åland. 

Skattelättnad kan beviljas endast ett sådant i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet. Enligt lagen kan som ett sådant betraktas ett samfund om dess egentliga syfte är att påverka statens angelägenheter som registrerat parti eller att bedriva social eller annan verksamhet som tjänar samhälleligt viktiga behov.  

En förutsättning för lättnaden är också att samfundets verksamhet är riksomfattande eller annars omfattande, vunnit stadgade former och är bestående. Om en enskild lokal förening hör till en riksomfattande organisation, kan vid prövning av förutsättningarna för beviljande av skattelättnad beaktas hela organisationens verksamhet, om detta med hänsyn till organisationens karaktär och samfundets ställning i organisationen är motiverat.

Skattelättnaden kan beviljas endast då lättnaden kan anses berättigad med tanke på den fördel samfundets verksamhet medför för samhället. Vid prövning av skattelättnad ska beaktas, i vilken mån samfundets tillgångar och inkomster används för från samhällets synpunkt viktig allmännyttig verksamhet. Skattelättnad som gäller näringsinkomst får inte innebära sådant förfång som inte är ringa för näringsidkare som bedriver motsvarande verksamhet. Lättnaden för fastighetsinkomst förutsätter att fastigheten huvudsakligen används för allmänna eller allmännyttiga ändamål.  Den huvudsakliga användningen av en fastighet avgörs vanligen på basis av arealen eller användningen av tid.

Skattelättnad ska sökas skriftligen med blanketten Skattelättnadsansökan för allmännyttiga samfund. Ansökan ska vara framme i Skatteförvaltningen inom fyra månader från utgången av den räkenskapsperiod för vilken lättnad söks. Mer information om sökande av lättnaden i anvisningen om skattelättnadsansökan.

Besluten om skattelättnad för allmännyttiga samfund är avgiftsbelagda. Se priserna på Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster.  

 

Sidan har senast uppdaterats 20.7.2016