Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förteckning över tonnageskattskyldiga

Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen kan som tonnageskattskyldiga godkänna sådana finska aktiebolag som uppfyller kraven i tonnageskattelagen och bedriver internationell sjöfart.

Skatteförvaltningen upprätthåller en förteckning över bolag som har godkänts som tonnageskattskyldiga. I förteckningen införs bolag som godkänts som tonnageskattskyldiga och som bedriver rederiverksamhet. Av förteckningen framgår också när tonnageskattskyldigheten har börjat. Tonnageskatteperioden räcker tio kalenderår från tonnageskatteperiodens början.

Om Skatteförvaltningen återkallar ett bolags godkännande som tonnageskattskyldigt stryks bolaget ur förteckningen.

Ytterligare information: Tonnagebeskattning

Förteckning över tonnageskattskyldiga

Bolag Tonnageskattskyldigheten har börjat
SSC Lunni Oy 11.4.2014
SSC Uikku Oy 11.4.2014
SSC Suula Oy 8.4.2014
Helmer Lundström Ab Oy 1.7.2015
SSC Kiisla Oy 1.1.2015
Rederi Ab Nathalie 1.1.2015
Langh Ship Oy Ab 1.1.2015
Bore Oy Ab 1.1.2015
Prima Shipping Oy Ab 1.1.2015
Oy Trailer-Link Ab 1.4.2015
Aalto Shipping Company Oy 13.10.2017
ESL Shipping Oy 1.1.2021
Bore Way Oy Ab 3.7.2021
Finnlines Oyj 1.1.2023
Meriaura Oy 1.1.2023
Rauma Cata Oy 1.1.2024
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024