Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländsk sammanslutning och europeisk ekonomisk intressesammanslutning

Giltighet
Fr.o.m 2012

För förenhetligandet av den internationella praxisen och speciellt av sådana anledningar som beror på medlemskapet i EU har beskattningen av utländska sammanslutningar ändrats så att den sker på delägarnivån ända från skatteåret 1995 (1223/1994). Inkomsten av utländska sammanslutningar beskattas som delägarnas inkomst på samma sätt som näringssammanslutningarnas inkomst. Till inkomstskattelagen har ytterligare med anledning av EU-lagstiftningen fogats stadgandena om europeisk ekonomisk intressesammanslutning, vars inkomst beskattas också som delägarnas inkomst.

Utländsk sammanslutning

För en delägare i en utländsk sammanslutning, som är bosatt i Finland, fastställs enligt 16a.1 § ISkL andelen av sammanslutningens näringsverksamhets resultat i jordbrukets resultat och i inkomsten av annan verksamhet. Om sammanslutningen har ett fast driftställe i Finland, uträknas resultatet i sammanslutningen varav det fördelas för delägare för att beskattas som huvud- och förvärvsinkomst. Är delägaren begränsat skattskyldig, beskattas den för honom fördelade inkomstandelen i enlighet med 13 § i KällSL

Även om en utländsk sammanslutning inte har något fast driftställe i Finland, beskattas en i Finland boende sammanslutningens delägare för sin andel av sammanslutningens inkomst. En delägare som är bosatt i Finland skall anmäla sin inkomstandel från sammanslutningen.

För en i Finland bosatt delägare i en utländsk sammanslutning fastställs andel i sammanslutningens respektive förvärvskällor.Förlust får avdras endast från en inkomstandel som en utländsk sammanslutning givit under de senare åren av sammanslutningen.

Europeisk ekonomisk intressesammanslutning (EEIS)

En utländsk ekonomisk intressesammanslutning är en sammanslutning som två ekonomisk verksamhet bedrivande företag eller olika EU-medlemsstater grundat för samarbete. En intressesammanslutning kan vara antingen inhemsk eller utländsk. Avsikten med en sammanslutning är inte i och för sig att ge vinst. Den underlättar och utvecklar sina medlemmars ekonomiska verksamhet. Avsikten med den är att avlägsna olägenheter som på grund av skillnaderna i medlemsstaternas rättsordning förorsakas samarbetet och att främja samarbetet mellan företagen i olika stater. Intressesammanslutningen registreras i den stat där den har sin hemort. Intressesammanslutningen är rättsgiltig efter registreringen.

Intressesammanslutningens inkomst fördelas för att beskattas hos sammanslutningens delägare såsom i inkomstskattelagen stadgas om sammanslutningens inkomst (16a.2 § ISkL).

Andelen av intressesammanslutningens delägare av sammanslutningens förlust avdras från delägarens inkomster under skatteåret. Intressesammansutningens inkomstandel och förlustandel anses höra till delägarens förvärvskälla av näringsverksamhet. En eventuell förlustandel får alltså avdras endast från näringsverksamhetens inkomst.

Om intressesammanslutningens delägare är begränsat skattskyldig, beskattas han för sin inkomstandel enligt 13 § i KällSL på ränteinkomst. För honom fastställs också en eventuell förlustandel som under senare år dras av från hans andel från intressesammanslutningen.

 Sidan har senast uppdaterats 13.3.2013