Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Gåvor på bemärkelsedag eller annan mindre gåva

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Som skattepliktig löne- eller pensionsinkomst betraktas inte sedvanlig och skälig gåva på bemärkelsedag eller annan mindre gåva, som erhållits i annan form än pengar eller därmed jämförbar prestation (69.1 § 3 p. ISL).

Bemärkelsedag

Med bemärkelsedag förstås i stadgandet allmänt godtagna, m.a.o. sedvanliga bemärkelsedagar. Såsom arbetstagares bemärkelsedagar kan betraktas hans bröllopsdag, 50-, 60- och 70-årsdag, bemärkelsedag med anledning av långvarig (beroende på bransch 10 år eller mera) tjänst eller pensionering. Som arbetsgivares högtidsdagar kan i detta avseende betraktas högtidsdagar i anslutning till företagets ålder (t.ex. 50 år).

Gåvans värde

Som skälig gåva på bemärkelsedag kan i allmänhet anses en gåva, som till sitt värde motsvarar löntagarens bruttolön för 1-2 veckor. Värdet av gåvan är en samtidigt erhållen helhetsförmån. Då arbetstagaren inte använde resan, som han skulle ha erhållit efter 10 tjänsteår, men tillsammans med sin make använde 2 resor efter 20 tjänsteår, betraktade HFD värdet av resan som maken använt såsom lön för en person i arbetsförhållande (HFD 1993/1728). Också arbetstagarens valrätt inverkade på avgörandet.

Gåva som betraktas såsom lön

Gåva, som erhållits av arbetsgivaren i pengar eller som därmed jämförbar prestation, betraktas såsom skattepliktig löneinkomst. Såsom en prestation jämförbar med pengar betraktas t.ex. ett gåvoföremål som mottagaren har fått välja fritt (t.ex. HFD 1982 II 572) köpkort och presentkort, som getts för annat än för inköp av en viss specifik sak, ävensom sådan gåva, t.ex. aktie, som lätt kan förvandlas till pengar, skall alltid anses vara skattepliktig inkomst. Resor erhållna såsom bemärkelsedagspresenter jämställs med gåvoföremål, om gåvan har getts såsom resa som mottagaren inte har kunnat välja. Däremot betraktas till exempel en gåva i form av en resebyrås presentkort som skattepliktig inkomst.

Mindre gåva

Med annan mindre gåva avses närmast uppmuntringar till personalen vid jultiden (t.ex. julskinka eller delikatesskorg) vilkas värden, jämförda med gåvor på bemärkelsedagar, bör vara ringa. Gåvans värde kan vara högst 100 euro. Julpenningar, köpkort och andra med pengar likställda prestationer betraktas som lön oberoende av värdet.Sidan har senast uppdaterats 21.10.2011