Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Inkomstskatteprocent för delvis skattskyldiga samfund och väglag 2009 - 2011

Giltighet
Tills vidare

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet och inkomstskatteprocenten för religionssamfund har ändrats för åren 2009 - 2011. Inkomstskatteprocentsatserna har temporärt höjts så att de motsvarar de likaså temporärt höjda utdelningarna av samfundsskatten till kommunerna och församlingarna.

De gällande inkomstskatteprocentsatserna per skatteår är följande:

Den skattskyldige 2009 2010 2011
Delvis skattefria samfund, väglag, allmännyttiga samfund; för den inkomst dessa erhållit från en fastighet  8,9908  8,9804  8,9804
Religionssamfund  8,3278  8,3174  8,3174


Ändringarna i inkomstskatteprocentsatserna har inte beaktats i förskottsskatterna som påförts för skatteåret 2009 och inte heller till alla delar i förskottsskatterna för skatteåret 2010. Samfund och väglag har, om de så önskar, möjlighet att betala förskottskomplettering om beloppet på förskotten inte motsvarar beloppet på den slutliga skatten och om samfundet vill slippa samfundsräntan som ska betalas. Samfundsränta börjar löpa fr.o.m. dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen.  År 2010 är samfundsräntan 3 % av skillnaden mellan den slutliga skatten och förskotten som ska räknas till godo.

Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är oförändrad och den är fortfarande 26 %.Sidan har senast uppdaterats 29.1.2010