Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Periodisering av inkomst av virkesförsäljning och rotförsäljning

Har getts
5.9.2001
Diarienummer
2475/40/2001
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Anvisningen uppdateras för tillfället. 

Gränserna i euro för verksamhet i liten skala och skattelättnad i den nedre gränsen för skattskyldighet som tillämpas i mervärdesbeskattningen höjs den 1 januari 2016. I denna anvisning finns de gamla gränserna i euro. Den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 10 000 euro och den övre gränsen för skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 30 000 euro. Ytterligare information i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Om periodiseringen av inkomst av virkesförsäljning

1. Allmänt

Virkesförsäljning är verksamhet som omfattas av mervärdesbeskattningen. Virkesförsäljaren är skyldig att betala mervärdesskatt på försäljning av virke från sin skogsfastighet och på försäljning av rätten till skogsavverkning. Skattepliktig är även försäljning av flis, ved och småved. Skattepliktiga är också tjänster som gäller skogsvård samt virkesskörd och -transport som virkesförsäljaren utför åt en annan skogsägare. På virkesförsäljningens momsplikt inverkar inte om virket säljs genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning. Inte heller valet av skogsbeskattningssystem vid den direkta beskattningen har betydelse för mervärdesskatteskyldigheten.

2. Mervärdesskatteskyldighet

Säljaren av en vara eller en tjänst är momsskyldig när den i mervärdesskattelagen nämnda omsättningen under kalenderåret överstiger 50 000 mark (Reg.prop. 91/2001 8.6.2001 8 500 euro). Verksamhet i liten skala omfattas inte av mervärdesbeskattningen. Gränsen för verksamheten i liten skala har definierats i mervärdesskattelagens 3 § på basis av kalenderårets omsättning. I kalenderårets omsättning på 50 000 mark inkluderas alla försäljningspriser på de varor och tjänster som är skattepliktiga enligt mervärdesskattelagen. I omsättningen inkluderas även vissa momsfria försäljningar. Ytterligare information om mark-gränsen för verksamhet i liten skala och om de försäljningar som inkluderas i denna markgräns finns i Skattestyrelsens publikation 890r/Markgränsen för momsfri verksamhet i liten skala 50 000 mk. (Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 8 500 euro)

Om en virkesförsäljares sammanlagda momspliktiga försäljningar, t.ex. inkomsterna av virkesförsäljning och jordbruk, överstiger 50 000 mark om året, är försäljaren momsskyldig. Om det finns en minsta möjlighet, att gränsen på 50 000 mark överskrids, är det säkrast för försäljaren att anmäla sig som momsskyldig.

Som kalenderårets omsättning för en sådan virkesförsäljare som har rätt att redovisa momsen enligt influtna betalningar, räknas det sammanlagda beloppet av alla betalningar som influtit under kalenderåret. Dylik försäljare blir inte momsskyldig trots att virket har levererats (mäts) om inbetalningar inte har influtit (se exempel 4).

Momsskyldigheten börjar, när med den skattepliktiga rörelseverksamheten börjar eller när den skattskyldige börjar göra anskaffningar för affärsverksamheten. En virkesförsäljare vars momspliktiga försäljningar under kalenderåret är högst 50 000 mark, kan frivilligt ansöka om att bli momsskyldig. Momsskyldigheten börjar tidigast den dag då ansökan anländer till skatteverket. Skillnaden mellan anmälning och ansökning är tidpunkten för början av momsskyldigheten. När en försäljare vars försäljningar under kalenderåret överstiger 50 000 mark anmäler sig som moms-skyldig, börjar skattskyldigheten antingen den dag som affärsverksamheten inleds eller från kalenderårets början. När en sådan försäljare vars försäljningar under kalenderåret inte överstiger 50 000 mark ansöker om att bli momsskyldig, kan skattskyldigheten börja tidigast den dag då ansökan anländer till skatteverket.

Det är viktigt, att en virkesförsäljare vars omsättning överstiger gränsen på 50 000 mark har registrerats som momsskyldig. Trävaruföretag och övriga virkesköpare betalar virkesförsäljaren ett momspliktigt pris endast om försäljaren har registrerats som momsskyldig. Om skatteverket i efterhand registrerar försäljaren som moms-skyldig, är köparen inte skyldig att i efterskott betala skattens andel till försäljaren. Försäljaren bör dock betala skatten på försäljningspriset. Dessutom bör försäljaren betala dröjsmålspåföljderna på den obetalda skatten.

Om säljaren har uppskattat att omsättningen under kalenderåret kommer att underskrida 50 000 mark men omsättningen ändå överskrider gränsen, skall försäljaren betala skatt på summan av hela skatteårets momspliktiga försäljningsinkomster. När försäljaren upptäcker att markgränsen kommer att överskridas, skall han lämna in en etableringsanmälan. Skatteverket registrerar försäljaren som momsskyldig retroaktivt från början av kalenderåret eller, om verksamheten har inletts under året, från den dag då verksamheten inleddes. Om försäljaren omfattas av månadsförfarandet, måste han lämna in övervakningsanmälningar skilt för varje betalningsmånad och betala skatterna inklusive dröjsmålspåföljderna för verksamhetstiden.

Momsskyldigheten fortgår, även om kalenderårets omsättning under något år understiger 50 000 mark, om virkesförsäljaren inte lämnar in en nedläggningsanmälan till skatteverket. Skattskyldigheten upphör även när den momspliktiga affärsverksamheten avslutas. Även i detta fall skall den skattskyldige tillställa skatteverket en nedläggningsanmälan.

3. Skattedeklaration

Den momsskyldiga virkesförsäljaren anmäler alla sina skattepliktiga försäljningar i en och samma mervärdesskattedeklaration. Virkesförsäljningarna antecknas alltså i samma deklarationsblankett med t.ex. jordbrukets och den övriga affärsverksamhetens försäljningar. Mervärdesskattens skatteperiod är en kalendermånad. Skatteperioden är ett kalenderår för en virkesförsäljare som är en fysisk person, ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning som bildats av fysiska personer personer och vars enda moms-pliktiga verksamhet är virkesförsäljning. Uppgifterna för momsbeskattningen lämnas med primärproducentens mervärdesskattedeklaration till skatteverket en gång om året. Är virkesförsäljaren ett aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller andelslag, omfattas skogsbruket av momsbeskattningens normala månadsförfarande. En virkesförsäljare som omfattas av årsförfarandet (deklaration en gång om året) kan om han så önskar välja även förfarandet med månadsdeklarationer. Övergången till månadsförfarandet förutsätter att man tillställer skatteverket en ansökan om det. Förfarandet tillämpas på en virkesförsäljare som övergått till förfarandet med månadsdeklarationerna ända tills väsentliga ändringar sker i verksamheten.

4. Periodisering

Enligt mervärdesskattelagens huvudregel skall den skatt som skall betalas på en försäljning periodiseras för betalning till den kalendermånad under vilken den sålda varan har levererats eller tjänsten utförts. Under räkenskapsperioden får försäljningarna i den löpande bokföringen hänföras till den kalendermånad under vilken köparen har debiterats för den levererade varan eller den utförda tjänsten. Om den skattskyldige under räkenskapsperioden har använt sig av faktureringsprincipen bör han vid räkenskapsperiodens utgång deklarera de odebiterade posterna som försäljningar för räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Faktureringsprincipen skall således korrigeras till prestationsprincipen. När man tillämpar prestationsprincipen spelar det ingen roll när varan eller tjänsten har debiterats eller betalats. En skattskyldig som bokföringslagen inte tillämpas på eller som enligt bokföringslagen har rätt att göra upp ett bokslut enligt betalningsprincipen får enligt mervärdesskattelagen om han så önskar redovisa skatten enligt de erhållna betalningarna (s.k. betalningsprincipen/kontantprincipen). En sådan skattskyldig behöver inte rätta redovisningarna enligt prestationsprincipen ens i samband med bokslutet.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens utslag av den 20.12.1996 l. 3930 har en jordbrukare som inte är bokföringsskyldig rätt att periodisera momsen för varje försäljning och varje inköp efter eget val enligt antingen prestations- eller kontantprincipen. Erhållna förskottsbetalningar periodiseras alltid vid redovisning av skatt till inflytningsmånaden oberoende av försäljarens bokföringsförfarande (MomsL 15 §).

De virkesförsäljare som omfattas av årsförfarandet (t.ex. löntagare och jordbrukare) är i allmänhet sådana skattskyldiga som bokföringslagen inte tillämpas på. De är emellertid skyldiga att föra anteckningar och kassabok över skogsbrukets inkomster och utgifter. Dessa försäljare följer kontantprincipen såväl vid inkomst- som mervärdesbeskattningen, dvs. köpesumman anses utgöra inkomst för det skatteår under vilket den skattskyldige har tagit emot den. När momsskyldigheten upphör skall man enligt 137.2 § mervärdesskattelagen betala skatt på de försäljningspriser som inte har influtit. Skatten hänförs då till den sista kalendermånaden av verksamheten. En sådan situation uppstår när virkesförsäljaren gör en anmälan om nedlagd verksamhet, trots att en eller flera rater av en gjord virkesaffär ännu inte har erhållits.

5. Anteckningar på faktura

Enligt mervärdesskattelagen skall en momsskyldig försäljaren ge köparen en verifikation över försäljningen, om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är en näringsidkare. Verifikation skall även ges över förskottsbetalning. I verifikationen skall antecknas varans eller tjänstens skattefria försäljningspris och beloppet av den skatt som betalas på försäljningen enligt de olika skattesatserna. I verifikationen antecknas även FO-numret och anteckningen ”Moms reg.”.

Praxis i virkeshandeln är, att handlingarna (avverknings- eller leveransavtal och mätningsbevis) upprättas av virkesköparen. I försäljningshandlingen antecknas bland annat uppgiften om försäljarens momsskyldighet. Anteckningen om försäljarens momsskyldighet kan göras endast om försäljaren har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Om till exempel en beskattningssammanslutning eller ett dödsbo säljer virke, antecknas i försäljningshandlingen sammanslutningens eller dödsboets FO-nummer, inte den persons personbeteckning eller FO-nummer som sköter ärendet. Virkesförsäljarens momsskyldighet kan kontrolleras i företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst www.ytj.fi.

6. Tillämpning i praktiken

Med denna anvisning förenhetligas den oenhetliga beskattningspraxis i periodiseringen som knutits till virkets leveranstidpunkt (mätning). Momsplikten för vikeshandelns enskilda betalningsrater har granskats enligt mätningstidpunkten. Denna anvisning skall tillämpas på räkenskapsperiod som börjar efter 31.12.2001. Med anledning av den oenhetliga beskattningspraxis som gäller i periodiseringen konstaterar Skattestyrelsen att det förfarande som virkesförsäljaren och köparen har tillämpat är godtagbart och denna anvisning medför inga åtgärder i beskattningen för en räkenskapsperiod som börjar före 1.1.2002.

Rotförsäljning blir gemenskapsintern försäljning

7. Försäljning av vara inom EU dvs. gemenskapsintern varuförsäljning

Gemenskapsintern försäljning är försäljning av lös egendom till en momsskyldig köpare i en annan EU-medlemsstat. Gemenskapsintern försäljning är skattefri försäljning. Skattefriheten förutsätter att varan transporteras från Finland till en annan medlemsstat. Dessutom förutsätts, att köparen har ett momsnummer (VAT-nummer) utfärdat i någon annan medlemsstat än i Finland. Eftersom gemenskapsintern försäljning är skattefri försäljning skall säljaren kunna bevisa att villkoren för skattefriheten uppfylls. Försäljaren skall i försäljningsfakturan anteckna både det momsnummer som köparen har erhållit i en annan medlemsstat och sitt eget finska momsnummer. Momsnumret har en central roll i gemenskapshandeln. Den momsskyldiga virkes-försäljaren bildar själv sitt momsnummer utgående från sitt FO-nummer genom att lägga till landskoden FI och lämna bort bindestrecket. T.ex. FO-nummer 2345678-9 þ momsnummer FI23456789 Momsnumret används enbart i den gemenskapsinterna handeln. Närmare instruktioner om momsbeskattningen av gemenskapshandeln ges Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln. I beskattningspraxis har virkesförsäljning som sker i form av rotförsäljning till en momsskyldig köpare i en annan medlemsstat inte betraktats som gemenskapsintern försäljning. I en sådan försäljning anses köparen ha köpt avverkningsrätt. Förfarandet enligt denna tolkning har dock i praktiken visat sig vara mödosam och tung. Vid rotförsäljning fäller köparen själv träden eller så köper han drivningsarbetet från en finsk underleverantör. Efter fällningen sköter köparen transporten av virket till en annan medlemsstat. Timret mäts antingen efter fällningen eller på fabriken.

Eftersom sådan virkesförsäljning som sker i form av rotförsäljning emellertid kan jämställas med försäljning av lös egendom, är det motiverat att ändra på den tidigare tolkningen. På grund härav, anser Skattestyrelsen att den virkesförsäljning som sker i form av rotförsäljning är gemenskapsintern försäljning, när en momsskyldig virkes-försäljare säljer virket till en momsskyldig köpare i en annan medlemsstat. Den gemenskapsinterna försäljningens skattefrihet förutsätter att man i fakturan antecknar både säljarens och köparens mervärdesskattenummer och att virket transporteras till en annan medlemsstat. Den nya ståndpunkten inverkar inte på inflytningen av skattemedel, men den underlättar förfarandena både hos köparen och skatteförvaltningen. Köparen behöver inte längre ansöka om återbäring av moms till utländska näringsidkare, utan han redovisar inköpet som skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv i sin egen momsbeskattning.

8. Tillämpning i praktiken

Denna anvisning upphäver instruktionen i Skattestyrelsens publikation 931r, Primärproducenten och mervärdesbeskattningen om att rotförsäljning av virke inte är gemenskapsintern försäljning.Denna anvisning får efterföljas från och med dagen för utfärdandet av detta anvisningsbrev. Anvisningen skall tillämpas på räkenskapsperiod som börjar efter 31.12.2001. Skattestyrelsen konstaterar att det förfarande som säljaren och köparen har tillämpat är godtagbart och anvisningen medför inga åtgärder i beskattningen av en räkenskapsperiod som börjar före 1.1.2002.

Exempel

Exempel 1: 

 • Försäljaren får ett förskott på 10 000 mk 1.10.2001.
 • Försäljaren anmäler sig som momsskyldig från och med 1.1.2002.
 • Försäljaren får två förskott under år 2002, sammanlagt 14 295,95 euro (85 000 mk).
 • Virket mäts 1.12.2002.
 • Försäljaren får slutprestationen på 4 204,70 euro (25 000 mk) 1.4.2003.
 • Försäljaren meddelar, att verksamheten upphör år 2003.
 • Försäljaren har inga andra försäljningsinkomster under åren 2001-2003.
2001 2002    
1.10.2001
10 000 mk
i förskott
1.1.2002
momsskyldig
1.5.2002
6 727,52 e
(40 000 mk)
i förskott
1.10.2002
7 568,46 e
(45 000 mk)
i förskott
  2003    
1.12.2002
mätning
1.4.2003
slutprestation
4 204,70 e
(25 000 mk)
   

Virkesförsäljaren har ingen annan försäljningsverksamhet än virkesförsäljning och han är inte heller bokföringsskyldig. Försäljaren omfattas av årsförfarandet och får redovisa skatten på försäljningarna enligt kontantprincipen.

 • Under år 2001 är försäljaren inte momsskyldig och det behöver han inte heller vara, eftersom omsättningen under kalenderåret understiger 50 000 mk.
 • Under år 2002 anmäler och betalar försäljaren skatt på förskotten 6 727,52 euro (40 000 mk) och 7 568,46 euro (45 000 mk). Han skall lämna in skattedeklaration och betala skatten senast 28.2.2003.
 • Om försäljaren lämnar in nedläggningsanmälan och om skatteverket registrerar momsskyldigheten som avslutad under år 2002 eller före betalningen av slutprestationen, skall skatt betala på slutprestationen. Detta försäljningspris dvs 4 204,70 euro (25 000 mk) som ännu inte har influtit periodiseras antingen till december 2002 eller nedläggningsmånaden år 2003.
 • Om momsskyldigheten fortgår, anmäls slutsumman på 4 204,70 euro (40 000 mk) i mervärdesskattedeklarationen som skall lämnas in för år 2003 och skatten betalas senast 28.2.2004.

Exempel 2: Virkesförsäljaren har anmält sig som momsskyldig från början av år 2001

 • Försäljaren får sammanlagt 60 000 mk i förskott under år 2001.
 • Virket mäts 1.4.2002.
 • Försäljaren erhåller två prestationer år 2002, sammanlagt 5 886,58 euro (35 000 mk).
 • Försäljaren får slutprestationen på 8 409,40 euro (50 000 mk) 1.4.2003.
 • Försäljaren har inga andra försäljningsinkomster under åren 2001-2003.
2001     2002
1.1.2001
momsskyldig
1.3.2001
20 000 mk
i förskott
1.10.2001
40 000 mk
i förskott
1.4.2002
mätning
    2003  
1.5.2002
prestation på 3 363,76 e(20 000 mk)
1.11.2002
prestation på
2 522,82 e
(15 000 mk)
1.4.2003
slutprestation på 8 409,40 e
(50 000 mk)
 

Virkesförsäljaren har ingen annan försäljningsverksamhet än virkesförsäljning. Försäljaren omfattas av årsförfarandet. Han får redovisa skatten på försäljningarna enligt kontantprincipen.

 • För år 2001 anmäls och betalas skatt på 60 000 mk
 • För år 2002 anmäls och betalas skatt på 5 886,58 euro (35 000 mk)
 • För år 2003 anmäls och betalas skatt på 8 409,40 euro (50 000 mk)

Exempel 3:  Virkesförsäljaren är registrerad i registret över mervärdesskattskyldiga sedan 1.1.1996.

 • Försäljaren får ett förskott på 35 000 mk 1.4.2001.
 • Virket mäts 1.6.2002.
 • Försäljaren får en prestation på 5 886,58 euro (35 000 mk) år 2002.
 • Försäljaren får slutprestationen för virkesförsäljningen på 8 409,40 (50 000 mk) 1.7.2003.
 • Försäljaren har inga andra försäljningsinkomster under åren 2001-2003.
2001 2002   2003
1.4.2001
35 000 mk i förskott
1.6.2002
mätning
1.9.2002
prestation på
5 886,58 e (35 000 mk)
1.7.2003
slutprestation på
8 409,40 e (50 000 mk)

Virkesförsäljaren omfattas av årsförfarandet. Han får redovisa skatten på försäljningarna enligt kontantprincipen.

 • Eftersom försäljaren är momsskyldig, måste han betala skatt på sina försäljningsinkomster trots att den årliga omsättningen är högst 50 000 mk per år.
 • För år 2001 anmäls och betalas skatt på 35 000 mk
 • För år 2002 anmäls och betalas skatt på 5 886,58 euro (35 000 mk)
 • För år 2003 anmäls och betalas skatt på 8 409,40 euro (50 000 mk)

Exempel 4: 

 • Virket mäts 1.9.2002.
 • Försäljaren anmäler sig som momsskyldig från början av år 2003.
 • Försäljaren får en totalprestation på 11 773,15 euro (70 000 mk) för virkesförsäljningen 1.2.2003.
 • Försäljaren har inga andra försäljningsinkomster under åren 2001-2003.
2002 2003  
1.9.2002
mätning
1.1.2003
anmäler sig som momsskyldig
1.2.2003 totalprestation på
11 773,15 e (70 000mk)

Virkesförsäljaren omfattas av årsförfarandet. Han redovisar skatten på försäljningarna enligt kontantprincipen.

 • Virkesförsäljaren anmäler och betalar skatt på 11 773,15 euro (70 000 mk) i mervärdesskattedeklarationen för år 2003.

Olika slag av virkesförsäljare i mervärdesbeskattningen

Virkesförsäljaren är endast anteckningsskyldig eller han är berättigad till bokföring eller bokslut enligt kontantprincipen

Momsskyldigheten börjar, när köpesumman för virkesförsäljningen inflyter, t.ex. när den skattskyldige får en förskottsbetalning, när den skattskyldige börjar göra anskaffningar för verksamheten eller när han ansöker om att bli momsskyldig.

Virkesförsäljaren är en löntagare eller e.dyl. person

En löntagares eller annan motsvarande persons, såsom en pensionärs eller en studerandes, alla inkomster omfattas av inkomstskattelagen. En sådan person är inte bokföringsskyldig men han måste för mervärdesbeskattningen föra anteckningar över inkomsterna av virkesförsäljning. I mervärdesbeskattningen anmäler den skattskyldige inkomsterna och utgifterna av virkesförsäljningen enligt kontantprincipen. Förfarandet är likadant, om virkesförsäljaren är ett dödsbo eller en beskattnings-sammanslutning som enbart har inkomster av virkesförsäljning.

Virkesförsäljaren bedriver jordbruk (fysisk person)

Virkesförsäljning är en del av jordbruksidkarens momspliktiga verksamhet. Jordbruksidkaren är inte bokföringsskyldig men han bör föra anteckningar över inkomsterna av virkesförsäljning och jordbruk. I mervärdesbeskattningen anmäler den skattskyldige inkomsterna och utgifterna av virkesförsäljningen samt jordbrukets inkomster och utgifter enligt kontantprincipen. Alternativt får han tillämpa prestationsprincipen.

Virkesförsäljaren är yrkesutövare (fysisk person)

Om en yrkesutövares verksamhet är momspliktig, utgör virkesförsäljningen en del av den övriga momspliktiga verksamheten. En sådan skattskyldig är bokföringsskyldig för den inkomst som omfattas näringsskattelagen. Yrkesutövaren får upprätta bokslutet enligt kontantprincipen. Han bör föra anteckningar över inkomsterna av virkesförsäljningen. I mervärdesbeskattningen får han anmäla inkomsterna och utgifterna av virkesförsäljning samt inkomsterna och utgifterna av yrket enligt kontantprincipen.

Virkesförsäljaren har bokföring enligt prestationsprincipen

Momsskyldigheten uppstår i regel när virket levereras (mätningstidpunkten), när köpesumman av virkesförsäljningen inflyter, t.ex. när den skattskyldige får en förskottsbetalning eller när den skattskyldige gör anskaffningar för verksamheten. Momsskyldigheten kan även börja från ansökningstidpunkten.

Virkesförsäljaren bedriver rörelse (fysisk person)

Virkesförsäljningen är en del av rörelseidkarens övriga momspliktiga verksamhet. En sådan skattskyldig är bokföringsskyldig för affärsverksamheten. I mervärdes-beskattningen anmäler han inkomsterna av virkesförsäljning enligt prestationsprincipen. Under räkenskapsperioden får han använda faktureringsprincipen.

Virkesförsäljaren är ett personbolag eller ett samfund

Virkesförsäljningen är en del av personbolagets eller samfundets övriga momspliktiga verksamhet. Personbolag och samfund är bokföringsskyldiga. I mervärdesbeskattningen anmäler den skattskyldige inkomsterna och utgifterna av virkesförsäljning enligt prestationsprincipen. Under räkenskapsperioden får den skattskyldige använda faktureringsprincipen.

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2011