Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga

Har getts
1.3.2010
Giltighet
Tills vidare

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen. Anvisningen har även uppdaterats med ikraftvarande skattesatser.

Beskattningen av nya transportmedel

Nya transportmedel beskattas avvikande från den allmänna regeln alltid i det land där de används. Om t.ex. en privatperson köper en ny bil i ett annat EU-land och tar den till Finland, har säljaren rätt att sälja bilen utan moms, men köparen måste betala finsk moms och bilskatt på bilen. I anvisningen Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land redogörs för momsens specialförfarande då en privatperson köper ett nytt transportmedel från ett annat EU-land. I denna anvisning redogörs förfarandet som gäller då momsskyldiga köper och säljer nya transportmedel.

Vad avses med ett nytt transportmedel?

Med transportmedel avses här för person- eller varutransport avsedda

  • motordrivna marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm3 eller en effekt på över 7,2 kW
  • fartyg vars längd överstiger 7,5 meter
  • luftfartyg, vilkas största tillåtna startvikt överstiger 1 550 kg.

Ett dylikt transportmedel är nytt, om

  • det motordrivna marktransportmedlet har sålts högst sex månader efter att det första gången togs i bruk eller har körts högst 6 000 km
  • fartyget har sålts högst tre månader efter att det första gången togs i bruk eller har körts eller seglats högst 100 timmar
  • luftfartyget har sålts högst tre månader efter att det första gången togs i bruk eller har flugits i högst 40 timmar.

Transportmedlet är nytt ända till dess att ingendera förutsättningen är i kraft.

T.ex. är en segelbåt ett nytt transportmedel om den har tagits i bruk för sex månader sedan och med den har körts eller seglats i 80 timmar.

T.ex. är en bil inte längre ett nytt transportmedel om den första gången togs i bruk för åtta månader sedan och med den har körts 10 000 km.

Första gången i bruk

Transportmedel som ska registreras anses huvudsakligen ha tagits i bruk för första gången den dag då första registreringen skedde.

Finns det ingen registreringsskyldighet, är den tidpunkt avgörande då tillverkaren har levererat transportmedlet till den första köparen eller då tillverkaren har tagit det i utställningsbruk.

Köp av nya transportmedel

Ett annat EU-lands momsskyldiga får momsfritt sälja varor till ett finskt momsskyldigt företag. Det finländska företaget ska redovisa moms för sådana köp samband med den inhemska momsbeskattningen. Om köpet berättigar till avdrag, får momsen på varan dras av den månad momsen ska betalas.

Nya transportmedel som köps av momsskyldiga företag behandlas som normala gemenskapsinterna förvärv och moms redovisas för dem liksom för andra gemenskapsinterna förvärv. Momsen är 24 procent av inköpspriset. I inköpspriset inräknas alla rater som säljaren har fakturerat köparen för. Som avdrag får beaktas rabatter, gottgörelser och andra rättelseposter som köparen beviljats. Momsen betalas i samband med momsredovisningen månaden efter inköpsmånaden. Om köparen har fått fakturan redan under inköpsmånaden, redovisas momsen för inköpsmånaden.

Inköp av nya transportmedel uppges i momsdeklarationen i punkten ”Varuinköp från andra EU-länder .

Om försäljningen av ett inköpt nytt fartyg eller luftfartyg är momsfri i Finland, betalas någon moms inte på anskaffningen. I detta fall uppger företaget förvärvet i momsdeklarationen som ett gemenskapsinternt förvärv, men redovisar inte moms  .

Fartyg kan säljas momsfritt, om deras största skrovlängd är minst 10 meter och om de till konstruktionen inte huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportanvändning. Luftfartyg kan säljas momsfritt, om de säljs till en sådan näringsidkare som mot betalning bedriver i huvudsak internationell lufttrafik

Försäljning av nya transportmedel från Finland

Om en finländsk momsskyldig säljer ovan avsedda nya transportmedel till ett annat EU-land, är försäljningen alltid momsfri oberoende av köparens momsställning.

Förfarandet

På fakturan antecknas momsbeskattningens allmänna fakturauppgifter. Vidare antecknas på fakturan säljarens momsnummer och köparens momsnummer, om han har ett sådant.

Fakturan på ett transportmedel ska förses med försäljningsdatum, datum för ibruktagande, motorns cylindervolym eller effekt och kilometertalet som visar hur mycket transportmedlet har körts. Fakturan på ett fartyg ska förses med försäljningsdatum, datum för ibruktagande och uppgifter om hur många timmar fartyget har seglats eller körts. Fakturan på ett luftfartyg ska förses med försäljningsdatum, datum för ibruktagande och uppgifter om hur många timmar luftfartyget har flugits, t.ex. ”Båten togs i bruk den dd.mm.20åå och den har seglats x h”. Vidare rekommenderas att man hänvisar till momsdirektivet, artikel 2 2a punkten.

Om transportmedlet överlåts till köparen i Finland, måste säljaren av köparen få ett intyg om att transportmedlet har transporterats till ett annat EU-land. Av intyget ska framgå hur och när transporten har skett.

Deklarering

Försäljning till i ett annat EU-land momsskyldig

Försäljningen av nya transportmedel till momsskyldiga i ett annat EU-land deklareras som gemenskapsintern försäljning. Försäljningen uppges i momsdeklarationen i punkten ”Varuförsäljningar till andra EU-länder”. Vidare uppges försäljningen i sammandragsdeklarationen.

Försäljning till annan än i ett annat EU-land momsskyldig

I momsdeklarationen ska försäljningen av nya transportmedel till andra än momsskyldiga deklareras i punkten ”Omsättning enligt 0-skattesats”.

Vidare ska säljaren över försäljningen av nya transportmedel avge en sammandragsdeklaration. Sammandragsdeklarationen ges för varje månad och deklarationen ska lämnas in senast den 20 dagen i den följande månaden. Deklarationen lämnas in elektroniskt på webbplatsen Ilmoitin.fi. Excel-tabellen som används som deklaration finns på Ilmoitin.fi-sidan .

Försäljningen av nya transportmedel till andra än momsskyldiga deklareras tidsmässigt liksom annan gemenskapsintern försäljning, dvs. månaden efter leveransen. Om köparen fått fakturan eller motsvarande dokument för den levererade varan under leveransmånaden, hänförs försäljningen till denna månad.

Återbäring

När ett momsskyldigt företag säljer ett nytt transportmedel till ett annat EU-land, som företaget inte har i avdragsgill användning, har säljaren rätt att få tillbaka den finska moms som köpet av transportmedlet har inkluderat. Ett sådant transportmedel kan vara t.ex. en båt som har varit i representationsbruk eller en personbil som inte enbart har använts för affärskörningar. Även en säljare som inte är momsskyldig t.ex. en privatperson kan få återbäring.

Rätten till återbäring uppkommer när säljaren har levererat transportmedlet till köparen. Återbäringsbeloppet är högst det belopp som säljaren skulle ha varit skyldig att betala, om försäljningen hade varit momspliktig.

Ansökan ska göras inom ett år från utgången av det kalenderår då rätten till momsåterbäringen uppstod.

Ett momsskyldigt företag ansöker särskilt om denna återbäring med en fritt formulerad ansökan. Ansökan görs hos Nylands företagsskattebyrå. Ansökan skickas till följande adress:

Nylands företagsskattebyrå
PB 30
00052 Skatt

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 179r)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017