Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land

Har getts
1.3.2010
Giltighet
Tills vidare

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

När privatpersoner köper varor från andra EU-länder betalar de mervärdesskatt för sina anskaffningar i det land där varan köps. För varorna behöver vanligen inte betalas mervärdesskatt i Finland.

Beskattningen av nya transportmedel

Nya transportmedel (bilar, motorcyklar, båtar och flygplan) beskattas avvikande från den allmänna regeln alltid i det land där de används. Om en momsskyldig köper en ny bil i ett annat EU-land, har säljaren rätt att sälja bilen utan moms, men köparen måste betala finsk moms och bilskatt för bilen.
I denna anvisning redogörs för förfarandet som gäller då privatpersoner anskaffar nya transportmedel.
Momsbeskattningens specialförfarande då en momsskyldig köper ett nytt transportmedel från ett annat EU-land: Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga

Om en privatperson köper en ny bil från ett annat EU-land för att användas i Finland, har säljaren rätt att sälja bilen utan moms. Köparen ska betala moms och bilskatt för bilen i Finland. 

Vad är ett nytt transportmedel?

Med transportmedel avses i detta fall för person- eller varutransport avsedda:

  • motordrivna marktransportmedel i vilka motorns cylindervolym överstiger 48 cm³ eller effekten överstiger 7,2 kw;
  • över 7,5 meter långa fartyg;
  • luftfartyg, vilkas största tillåtna startvikt överstiger 1 550 kg.

Ett dylikt transportmedel är nytt, om

  • det motordrivna marktransportmedlet har sålts högst sex månader efter att det första gången togs i bruk eller har körts högst 6 000 km
  • vattenfartyget har sålts högst tre månader efter att det första gången togs i bruk eller har körts eller seglats i högst 100 timmar
  • luftfartyget har sålts högst tre månader efter att det första gången togs i bruk eller har flugits i högst 40 timmar.

Transportmedlet är nytt då ingendera förutsättningen är i kraft.

T.ex. är en segelbåt ett nytt transportmedel om den har tagits i bruk för sex månader sedan och med den har körts eller seglats i 80 timmar.

T.ex. är en bil inte längre ett nytt transportmedel om den första gången togs i bruk för åtta månader sedan och med den har körts 10 000 km.

Moms behöver inte betalas på köp av en sådan båt, vars största skrovlängd är minst 10 meter och som inte till konstruktionen huvudsakligen är avsedd för nöjes- eller sportanvändning.

Uppfyller transportmedlet inte kriterierna på ett nytt transportmedel, behöver i denna anvisning avsedd moms inte betalas. En privatperson kan t.ex. köpa en begagnad båt i ett annat EU-land så att i köpet ingår endast detta lands moms.

Första gången i bruk

Sådana transportmedel som ska registreras anses huvudsakligen ha tagits i bruk för första gången den dag då första registreringen skedde. Finns det ingen registreringsskyldighet, är den tidpunkt avgörande då tillverkaren har levererat transportmedlet till den första köparen eller då tillverkaren har tagit det i utställningsbruk.

Skattebelopp

Skatten utgör 23 % på transportmedlets köpepris, som säljaren uppbär av köparen. I priset inkluderas då alla de rater för vilka säljaren fakturerat köparen. T.ex. om båtens köpepris är 20 000 euro är skattebeloppet 4 600 euro.

Omvandlingen av ett köpepris i utländsk valuta till euro sker enligt den säljkurs som en affärsbank publicerat den 15 dagen i den månad som följer efter leveransmånaden. Om fakturan har daterats före denna tidpunkt, sker omvandlingen enligt till den sista säljkursen som affärsbanken publicerat på faktureringsdagen.

Vem är skattskyldig?

Köparen är skyldig att betala moms för anskaffning av ett transportmedel från ett annat EU-land.

Beskattningsförfarandet

Beskattningsförfarandet i fråga om ett nytt transportmedel beror på transportmedlets typ.

Om ett köpt nytt transportmedel är sådant att också bilskatt ska betalas, sköter tulldistriktets tullkontor förutom om uppbörden av bilskatten också om uppbörden av momsen. Det förfarande för erläggandet av skatt som redovisas här tillämpas i detta fall inte. Information om bilskatt och tulldistriktets kontaktuppgifter fås från tullens bilskatterådgivning och på Internet-adressen http://www.tulli.fi/sv/index.jsp (privatpersoner – bilbeskattning).

Bilskatt betalas t.ex. inte för lastbil, båt eller luftfartyg. Om bilskatt inte ska betalas för transportmedlet, erläggs momsen på transportmedlet till Västra skatteuppbördsenheten.

Köparen ska fylla i den för ändamålet fastställda köpuppgiftsblanketten ”Uppgifterna om köpet av ett nytt transportmedel”. Momsen ska betalas på gireringsblanketten som finns bifogad till köpuppgiftsblanketten. Köparen ska skicka det av honom undertecknade exemplaret av blanketten till Huvudstadsregionens skattebyrå senast den dag då skatten förfaller till betalning.
Blanketten: 9565r Uppgifterna om köpet av ett nytt transportmedel_gireringsblankett

Tidsfrister

Förfallodagen för skatten och dagen då deklarationen ska lämnas in beror på, om det är ett transportmedel som ska registreras eller inte.

Om köparen har fått faktura på transportmedlet under leveransmånaden, ska köparen betala skatten senast den 15 dagen i den andra månaden som följer efter leveransmånaden. Dvs. om transportmedlet har levererats i maj, ska skatten erläggas senast den 15 juli. Om säljaren fakturerar köparen för transportmedlet senare än under leveransmånaden, ska skatten betalas senast den 15 dagen i den tredje månaden som följer efter leveransmånaden. Dvs. om transportmedlet har levererats i maj och fakturerats t.ex. i juli, ska skatten erläggas senast den 15 augusti.

Om transportmedlet ska registrerats före de tidpunkter då skatten förfaller till betalning, ska skatten emellertid erläggas senast på registreringsdagen.

Exempel

Exempel 1: privatperson köper en segelbåt från Tyskland i juni. Segelbåten har första gången tagits i bruk 1.11. Segelbåten har körts och seglats i 70 timmar. Säljaren levererar segelbåten till köparen och fakturerar köparen i juni. Segelbåten är ny och den köparen ska betala moms på köpet. Skatten ska deklareras och betalas senast 15.8.

Exempel 2: En privatperson köper en bil från Sverige i september. Bilen har första gången tagits i bruk den 1.2. under samma år. Med bilen har körts 8 000 km. Emedan det inte är frågan försäljning av en ny bil inkluderar säljaren svensk moms i försäljningspriset. Köparen betalar inte moms på köpet i Finland.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 180r)

Sidan har senast uppdaterats 15.4.2011