Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land

Har getts
1.1.2021
Diarienummer
VH/8412/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

I denna anvisning behandlas mervärdesbeskattning i situationer där privatpersoner förvärvar ett nytt transportmedel från ett annat EU-land för att användas i Finland. I anvisningen har beaktats ändringar i mervärdesbeskattningen som trätt i kraft 1.1.2021.

Från och med år 2021 ska, i en situation där en privatperson köper ett nytt transportmedel från ett annat EU-land för att använda detta i Finland, mervärdesskatt deklareras och betalas på eget initiativ i MinSkatt-tjänsten (punkt 3.4).

Tidigare har mervärdesskatten på ett nytt fordon betalts i samband med bilskatten, men från och med år 2021 ska bilskatt och mervärdesskatt deklareras och betalas separat.

I anvisningen har också beaktats högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2018:56 givet 24.4.2018. Beslutet inverkar på beräkningen av grunden för den mervärdesskatt som ska betalas på ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel.

1 Inledning

Förvärv av ett nytt transportmedel (bl.a. bil, motorcykel, båt och flygplan) beskattas i det land där transportmedlet används. När en privatperson köper ett nytt transportmedel från ett annat land inom den Europeiska unionen (EU) för att användas i Finland, ska hen betala Finlands mervärdesskatt.

Förvärv av ett nytt transportmedel är skattepliktigt för köparen i Finland – oberoende av om säljaren är en näringsidkare eller privatperson. Säljaren har rätt att sälja transportmedlet utan mervärdesskatt. Skatt på ett nytt transportmedels förvärv betalas i Finland, även om säljaren har sålt det med ursprungslandets mervärdesskatt.

I denna anvisning behandlas hur mervärdesskatt på inköp av ett nytt transportmedel från ett annat EU-land deklareras och betalas, då transportmedlets köpare är en privatperson eller en näringsidkare eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga (t.ex. ett allmännyttigt samfund enligt mervärdesskattelagens (MomsL) 4 §, som inte har försäljning mot vederlag).

Beskattningen då en näringsidkare som har införts i registret över mervärdesskatteskyldiga köper ett nytt transportmedel från ett annat EU-land behandlas i Skatteförvaltningens anvisning ”Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga”.

2 Definition av ett nytt transportmedel

Begreppet ’nytt transportmedel’ definieras i MomsL 26 d §. Förvärv av ett nytt transportmedel från ett annat EU-land till Finland beskattas så som beskrivs i denna anvisning endast om transportmedlet uppfyller definitionen.

Om ett transportmedel inte är nytt så som avses i denna anvisning köper en privatperson det av en skattepliktig näringsidkare så att försäljningspriset innehåller ursprungslandets mervärdesskatt. För ett förvärv av ett sådant transportmedel från ett annat EU-land betalas inte mervärdesskatt i Finland.

2.1 Vad är ett transportmedel

Med transportmedel avses för person- eller varutransporter avsedda:

  • motordrivna marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm3 eller en effekt på över 7,2 kw,
  • sjöfartyg vars längd överstiger 7,5 meter,
  • luftfartyg med en största tillåtna startvikt som överstiger 1550 kg.

Som transportmedel anses ändå inte sjö- eller luftfartyg, som enligt MomsL 58 § eller 70 § 1 momentet 6 punkten kan säljas skattefritt. Dessa sjöfartyg som säljs skattefritt har en största skrovlängd på minst 10 meter och en sådan konstruktion att de inte huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportbruk. Luftfartyg som säljs skattefritt är avsedda att användas av en näringsidkare som mot betalning bedriver huvudsakligen internationell flygtrafik.

2.2 När är ett transportmedel nytt

Ett transportmedel är nytt då minst en av följande två förutsättningar uppfylls:

  • ett motordrivet marktransportmedel har sålts högst sex och ett sjö- eller luftfartyg högst tre månader efter det att de första gången togs i bruk, eller
  • ett motordrivet marktransportmedel har körts högst 6000 kilometer, ett sjöfartyg har körts eller seglats högst 100 timmar eller ett luftfartyg har flugits högst 40 timmar.

Huruvida ett transportmedel är nytt bestäms enligt tidpunkten då säljaren levererar varan till köparen. Med detta avses tidpunkten då rätten att såsom ägare förfoga över transportmedlet överförs på köparen.

Sådana transportmedel som ska registreras anses ha tagits i bruk för första gången den dag då den första registreringen skedde. Om registreringsskyldighet inte finns, har transportmedlet tagits i bruk vid tidpunkten då tillverkaren har levererat transportmedlet till den första köparen eller då tillverkaren har tagit det i utställningsbruk. Om dessa tidpunkter inte kan fastställas, används faktureringsdatumet då transportmedlet har sålts till den första köparen.

Tiden som förflutit från ibruktagningen räknas så, att om till exempel ett motordrivet marktransportmedel har tagits i bruk för första gången 1.6., så uppfylls förutsättningen gällande ibruktagningen av det nya transportmedlet ännu 1.12.

Köparen måste kunna visa vad ett motordrivet marktransportmedels körkilometrar eller ett sjö- eller luftfartygs användningstimmar har varit vid transportmedlets leveranstidpunkt. Informationen kan finnas till exempel i fakturan, köpebrevet eller ett annat dokument. Transportmedlets användning efter dess leverans påverkar inte beskattningen av förvärvet.

Exempel 1: En privatperson köper en segelbåt från Tyskland för att användas i Finland. Säljaren levererar segelbåten 1.6. Segelbåten har för första gången tagits i bruk 1.11. under det föregående året. Segelbåten har vid leveranstidpunkten seglats och körts 70 timmar. Eftersom segelbåten är ny, säljer säljaren den utan Tysklands mervärdesskatt. Köparen betalar mervärdesskatt för segelbåtens förvärv i Finland.

Exempel 2: En privatperson köper en segelbåt från Tyskland för att användas i Finland. Säljaren levererar segelbåten 1.6. och köparen seglar med den från Tyskland till Finland. Segelbåten har för första gången tagits i bruk 1.11. under det föregående året. Segelbåten har vid leveranstidpunkten seglats och körts 90 timmar. När köparen anländer till Finland har segelbåten seglats och körts över 100 timmar. Eftersom segelbåten var ny vid leveranstidpunkten betalar köparen mervärdesskatt för segelbåtens förvärv i Finland.

Exempel 3: En privatperson köper en bil från en bilaffär i Sverige för att användas i Finland. Säljaren levererar bilen 1.9. Bilen har för första gången tagits i bruk 1.2. under samma år. Bilen har körts 8000 kilometer. Eftersom bilen inte är ny säljer säljaren den med Sveriges mervärdesskatt. Köparen betalar inte mervärdesskatt för bilens förvärv i Finland.

3 Beskattning av förvärv av ett nytt transportmedel

När en privatperson köper ett nytt transportmedel från ett annat EU-land för att användas i Finland är det i mervärdesbeskattningen fråga om ett gemenskapsintern varuförvärv. Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot vederlag av äganderätten till ett löst föremål, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från ett EU-land till ett annat.

EU-landet varifrån transportmedlet transporteras till ett annat EU-land, behandlar försäljningen som en skattefri gemenskapsintern försäljning och EU-landet, där transporten avslutas, beskattar det gemenskapsinterna förvärvet. Länder och områden som hör till EU:s mervärdesskatteområde uppräknas i anvisningen EU:s moms- och punktskatteområde.

Ett gemenskapsinternt förvärv sker också när en privatperson för till Finland ett nytt transportmedel, som hen hyrt och om vilket det bindande överenskommits om överföring av äganderätten när hyrestiden löper ut.

3.1 Vem är skattskyldig

Mervärdesskatt ska betalas på ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel i Finland. Skattskyldig för ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel är den som har gjort förvärvet dvs. köparen.

Säljaren har rätt att sälja transportmedlet utan mervärdesskatt (artikel 138.2 a i rådets direktiv 2006/112/EG). Köparen kan be säljaren om en mervärdesskattefri faktura.

3.2 Skattegrunden och mervärdesskatt som ska betalas

På förvärv av nya transportmedel betalas i skatt 24 procent av skattegrunden. Skattegrunden är vederlaget utan skattens andel, alltså det mellan säljaren och köparen avtalade priset inklusive samtliga pristillägg.

Skattegrunden är i praktiken transportmedlets inköpspris, som säljaren debiterat köparen. I Skattegrunden ingår också till exempel transportkostnader som säljaren debiterat, oberoende av om de debiterats med en separat faktura. Från skattegrunden får dras av till exempel en rabatt som säljaren gett.

I skattegrunden för ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel inkluderas inte mervärdesskatt i ett annat EU-land (HFD 2018:56). Om det nya transportmedlets inköpsfaktura innefattar mervärdesskatt i ett annat EU-land, beaktas denna mervärdesskatt inte vid beräkning av skatten som ska betalas på förvärvet av det nya fordonet. 

Exempel 4: En privatperson köper en ny bil från Nederländerna. Inköpspriset är 20.000 euro. Därtill debiterar säljaren 1.000 euro för bilens transport till Finland. Skattegrunden är 21.000 euro. Köparen deklarerar och betalar 5.040 euro (21.000*0,24) i mervärdesskatt.

Exempel 5: En privatperson köper en ny bil från Tyskland. Inköpspriset är 20.000 euro. Köparen beställer transporten av ett självständigt transportföretag. Skattegrunden är 20.000 euro. Köparen deklarerar och betalar 4.800 euro (20.000*0,24) i mervärdesskatt.

Exempel 6: En privatperson köper en ny bil från Sverige. Inköpspriset är 25.000 euro. Enligt bilens inköpsfaktura ingår i priset Sveriges mervärdesskatt om 5.000 euro. Skattegrunden är 20.000 euro. Köparen deklarerar och betalar 4.800 euro (20.000*0,24) i mervärdesskatt.

3.3 Omräkning av utländsk valuta

Ett inköpspris i utländsk valuta omräknas till euro genom att använda den senaste säljkurs som noterats av en affärsbank eller Europeiska centralbanken den 15 dagen i kalendermånaden som följer transportmedlets mottagningstidpunkt. Om köparen har fått en faktura för det levererade transportmedlet före ovannämnda månads 15 dag, omräknas inköpspriset till euro genom att använda den senaste säljkurs som noterats av en affärsbank eller Europeiska centralbanken vid faktureringstidpunkten.

Exempel 7: En privatperson köper en bil från Sverige. Inköpspriset är 400.000 svenska kronor. Köparen tar emot bilen 28.7. Säljaren har gett fakturan redan 14.7. Den säljkurs som en affärsbank har noterat vid faktureringstidpunkten 14.7. är 9,4. Skattegrunden är 42.553,19 euro (400.000/9,4). Köparen deklarerar och betalar 10.212,77 euro (42.553,19*0,24) i mervärdesskatt.

Exempel 8: En privatperson köper en bil från Sverige. Inköpspriset är 400.000 svenska kronor. Köparen tar emot bilen 28.7. och säljaren ger fakturan 10.8. Den säljkurs som Europeiska centralbanken har noterat vid faktureringstidpunkten 10.8. är 9,3. Skattegrunden är 43.010,75 euro (400.000/9,3). Köparen deklarerar och betalar 10.322,58 euro (43.010,75*0,24) i mervärdesskatt.

Exempel 9: En privatperson köper en bil från Sverige. Inköpspriset är 400.000 svenska kronor. Köparen tar emot bilen 28.7. och säljaren ger fakturan 17.8. Den säljkurs som Europeiska centralbanken har noterat 15.8. är 9,3. Skattegrunden är 43.010,75 euro (400.000/9,3). Köparen deklarerar och betalar 10.322,58 euro (43.010,75*0,24) i mervärdesskatt.

3.4 Deklarering och betalning av mervärdesskatt

Mervärdesskattedeklarationen för ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt  transportmedel ges och mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet betalas på eget initiativ i MinSkatt-tjänsten.

I MinSkatt-tjänsten väljs för vilken månad (skatteperiod) mervärdesskatedeklarationen för det nya tranportmedles ges. Mervärdesskattedeklaration ska göras för den skatteperiod, under vilken transportmedlet och dess faktura har mottagits. Exempevis om fordonet har mottagits i januari, görs mervärdesskattedeklarationen för januari månad, dvs. i MinSkatt-tjänsten väljs "Deklarera 31.1.2021". 

Ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel deklareras och det gemenskapsinterna förvärvets mervärdeskatt betalas den 12 dagen i den andra månaden efter transportmedlets mottagningsmånad, om du har fått både faktura och transportmedlet under samma månad (exempel 10). Om transportmedlets faktura inte har fåtts under samma månad som transportmedlet har mottagits, ska mervärdesskattedeklarationen för det nya transportmedel ges och mervärdesskatt betalas den 12 dagen i den tredje månaden efter transportmedlets mottagningsmånad (exempel 11).    

Om förfallodagen är en lördag eller helgdag, är förfallodagen följande vardag.

Exempel 10: Den skatteskyldige har både tagit emot ett nytt transportmedel och fått fakturan i januari 2021. Mervärdesskattedeklarationen av ett nytt tranportmedel ska göras i MinSkatt-tjänsten för skatteperiod januari 2021. Mervärdesskattedeklarationen ska ges och skatten ska betalas senast 12.3.2021. 

Exempel 11: Den skatteskyldige har tagit emot det nya transportmedlet i januari och har fått fakturan i februari. Mervärdesskattedeklarationen ska göras i MinSkatt-tjänsten för skatteperiod februari 2021. Mervärdesskattedeklarationen ska ges och skatten ska betalas senast 12.4.2021.

3.5 Skattefria förvärv

Ett gemenskapsinternt förvärv är skattefritt då ett nytt transportmedel säljs av en näringsidkare som har använt det i ett bruk som motsvarar ett till mervärdesskattelagens tillämpningsområde hörande bruk som inte berättigar till avdrag (till exempel i sådant representationsändamål som avses i MomsL 114 § 1 momentet 3 punkten). Förvärvet måste deklareras även om det är skattefritt. Tillämpning av skattefriheten förutsätter att bevis presenteras i samband med deklarationen.

Diplomater, konsuler, internationella organisationer och deras personal och organ inom EU betalar i vissa situationer inte skatt för nya transportmedel som de förvärvat, även om transportmedlet i samband med försäljningen transporteras till Finland från ett annat EU-land. Detta kan antingen basera sig på att det inte är fråga om ett gemenskapsinternt förvärv (MomsL 26 c § 3 momentet 2 och 3 punkterna) eller på att det gemenskapsinterna förvärvet är skattefritt (MomsL 72 f § 1 punkten och MomsL 94 § 1 momentet 20, 22 och 23 punkterna).

3.6 Förvärv av ett transportmedel till landskapet Åland

Landskapet Åland hör inte till EU:s mervärdesskatteområde (se kapitel 3). Därför är det inte fråga om ett gemenskapsinternt förvärv när ett nytt transportmedel förs till landskapet Åland. Beskattningen verkställs då inte så som beskrivs denna anvisning. För ett transportmedel som förs till landskapet Åland betalas mervärdesskatt på import till Tullen. Tullen ger handledning om beskattningen av import.

3.7 Flyttning av ett nytt transportmedel

En privatperson deklarerar inte mervärdesskatt då ett nytt transportmedel flyttas från ett annat EU-land till Finland utan att det ansluter sig till ett förvärv av dess äganderätt mot vederlag. Ett gemenskapsinternt förvärv sker till exempel inte då en privatperson som arv eller lotterivinst får ett nytt transportmedel som förs till Finland från ett annat EU-land.

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsintern förvärv i vissa situationer då en privatperson tar med sig ett nytt transportmedel i samband med byte av sin bostadsort (artikel 2 a och b i rådets genomförandeförordning 282/2011). Flyttning av ett nytt transportmedel i samband med byte av bostadsort behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning ”Europeiska unionens förordning 282/2011 harmoniserar tolkningen av mervärdesskattedirektivet”.

 


ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

 


skattesakkunnig Tomi Hellman

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021