Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 10 000 euro

Har getts
28.12.2015
Diarienummer
A191/200/2015
Giltighet
1.1.2016 - 31.12.2016
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201
Ersätter anvisningen
Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 8 500, 1.1.2010

Avsnitt 4 i anvisningen har ändrats 31.8.2016 på grund av högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 14.12.2015 L 3678.

Den i momsbeskattningen tillämpade gränsen för ringa momsskyldighet samt gränsen för skattelättnaden på moms i anslutning till momsskyldighetens nedre gräns höjs fr.o.m 1.1.2016. Gränsen för momsskyldigheten höjs från 8 500 euro till 10 000 euro och gränsen för skattelättnaden på moms i anslutning till momsskyldighetens nedre gräns från 22 500 till 30 000. De tröskelvärden i euro som används i denna anvisning motsvarar de nya tröskelvärdena som träder i kraft enligt lagändringen 1.1.2016. Ytterligare information i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

1 Verksamhet i liten skala

Rörelseverksamhet i liten skala har lämnats utanför mervärdesbeskattningen. Gränsen för rörelseverksamhet i liten skala bestäms på basis av räkenskapsperiodens omsättning. Räkenskapsperioden för skattskyldig vars deklarationsperiod för skatter som ska deklareras och betalas på eget initiativ är ett kvartal eller ett kalenderår anses enligt mervärdesskattelagen (MomsL 208 a §) sammanfalla med ett kalenderår. Säljaren är inte momsskyldig om i mervärdesskattelagen avsedd räkenskapsperiodens omsättning är högst 10 000 euro.

Om säljarens räkenskapsperiod är kortare eller längre än 12 månader, betraktas som räkenskapsperiodens omsättning det belopp som fås när räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar. Som månader räknas fulla kalendermånader.

Den som bedriver rörelseverksamhet i liten skala ska på förhand själv uppskatta om hans försäljning under räkenskapsperioden överstiger 10 000 euro eller inte. Om han uppskattar att gränsen överskrids, ska han lämna in en etableringsanmälan till Skatteförvaltningen. Blanketter för etableringsanmälan fås på webbplatsen www.ytj.fi samt Skatteförvaltningens kontor och ELY-centralerna.

Den skattskyldige ska dessutom lämna in en periodskattedeklaration, med vilken uppgifterna om skatter som deklareras och betalas på eget initiativ anmäls till Skatteförvaltningen. Skattebelopp som har anmälts med periodskattedeklarationen räknas ihop och från summan subtraheras den andel av skatter som berättigar till återbäringen. Skillnaden betalas på Skatteförvaltningens konto med ett kundspecifikt referensnummer. Om periodskattedeklaration berättas närmare i sidan  Periodskattedeklaration.

Företagsformen av den verksamhet som säljaren bedriver saknar betydelse, varför gränsen gäller förutom fysiska personer även bl.a. sammanslutningar och bolag. Gränsen tillämpas dock inte på kommuner, samkommuner, landskapet Åland eller sådana utlänningar som saknar fast driftställe i Finland.

2 Försäljningar som räknas med i omsättningen

Vid beräkningen av räkenskapsperiodens omsättning beaktas den momspliktiga försäljningen av varor och tjänster samt följande momsfria försäljningar:

  • momsfria försäljningar vid internationell handel
  • försäljning av upplagor av ett allmännyttigt samfunds medlemstidningar
  • försäljning av momsfria fartyg samt arbetsprestationer som hänför sig till sådana fartyg
  • försäljning av försäkringstjänster och finansiella tjänster
  • överlåtelse eller försäljning av fastigheter eller därtill anslutna rättigheter.

Då omsättningen beräknas, beaktas inte:

  • finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär och inte heller
  • försäljning av anläggningstillgångar.

Med fastigheter avses förutom jordområden även byggnader, bestående konstruktioner samt delar av dem. Momsfria är således förutom försäljningar och uthyrningar av fastigheter även överlåtelser av lägenheter. Trots att moms inte behöver betalas för ovan nämnda inkomster, beaktas dessa, med undantag av försäljning av anläggningstillgångar, vid beräkningen av den ovannämnda gränsen om 10 000 euro.

Omsättningen utgörs av det sammanlagda beloppet av de priser som uppburits från säljare av ovannämnda varor och tjänster. Då omsättningsbeloppet beräknas, är det alltså inte av betydelse om man inkluderat momsen i priset eller inte.

3 Överskridning av beloppet

Om näringsidkaren uppskattat att hans försäljning under räkenskapsperioden underskrider 10 000 euro men försäljningen trots allt överskrider beloppet, ska näringsidkaren betala moms för hela räkenskapsperioden försäljningen. Då näringsidkaren konstaterar att beloppet överskrids, ska han lämna in en etableringsanmälan. Näringsidkaren införs retroaktivt i registret över momsskyldiga från och med räkenskapsperiodens början, eller om skattepliktig verksamhet har inletts mitt under räkenskapsperioden, från och med den dag då verksamheten började.

4 Ansökan om att bli momsskyldig

En näringsidkare kan, om han så önskar, ansöka om att bli momsskyldig trots att omsättningen under räkenskapsperioden underskrider 10 000 euro. Den som ansöker om att bli momsskyldig ska fylla i en etableringsanmälan. Blanketter för etableringsanmälan fås på webbplatsen www.ytj.fi samt Skatteförvaltningens kontor och ELY-centralerna.

Den som ansöker om att bli momsskyldig införs i registret över momsskyldiga tidigast från den dag ansökan anlänt till Skatteförvaltningens kontor, Patent- och registerstyrelsen eller ELY-centralen.

För att man ska bli införd som momsskyldig i registret förutsätter att verksamheten sker i form av rörelse. Med verksamhet i form av rörelse avses i förvärvssyfte bedriven kontinuerlig, utåtriktad och självständig verksamhet under sedvanlig företagarrisk.

Om en bedrivare av verksamhet i liten skala med en momspliktig omsättning på högst 10 000 euro har ansökt om momsskyldighet, skall han eller hon betala momsen på alla sina momspliktiga försäljningar oberoende av att omsättningen kan understiga gränsen. Alla momspliktiga försäljningar som sker i form av rörelseverksamhet omfattas då av momsbeskattningen.

Exempel 1: Företag A, vars räkenskapsperiod är ett kalenderår, började samla och sälja skrot 1.3. Företagets första räkenskapsperiod är 1.3.–31.12. Företaget uppskattade att inkomsterna av försäljningen av skrot omräknad till räkenskapsperiodens omsättning inte skulle överskrida 10 000 euro, varför A inte anmälde sig som momsskyldig. I december samma år konstaterade A att försäljningsinkomsterna varit 7 000 euro. På basis av dessa försäljningsinkomster uppskattade A att försäljningsinkomsterna kommer att överskrida 10 000 euro under den påföljande räkenskapsperioden.

A ska anmäla sig som momsskyldig fr.o.m. början av den påföljande räkenskapsperioden.

Exempel 2: Person B, vars räkenskapsperiod är ett kalenderår, inledde i början av januari verksamhet som omfattade flyttnings- och städningstjänster. Han uppskattade att inkomsterna av verksamheten skulle underskrida 10 000 euro och anmälde sig inte som momsskyldig. I november överskred hans inkomster av försäljningen av de ovannämnda tjänsterna 10 000 euro.

B ska anmäla sig retroaktivt som momsskyldig från början av räkenskapsperioden. B ska betala moms jämte dröjsmålsräntorna lämna in periodskattedeklarationerna per betalningsmånad. Om periodskattedeklarationen anländer efter den utsatta dagen, debiterar Skatteförvaltningen förseningsavgift.

5 Avregistrering av momsskyldiga

Den som ansökt om att bli momsskyldig avförs inte retroaktivt ur registret. Detta gäller även för momsskyldiga som uppskattat att deras omsättning under räkenskapsperioden överskrider 10 000 euro men vars omsättning dock underskrider gränsen. Avregistreringen kan ske tidigast från den dag då nedläggningsanmälan ankommit till Skatteförvaltningens kontor, Patent- och registreringsstyrelsen eller ELY-centralen.

Exempel 3: Person C, vars räkenskapsperiod är 1.1.–31.12., började i januari tillverka och sälja dessa smycken. C uppskattade att inkomsterna skulle överstiga gränser för verksamhet i liten skala och anmälde sig som momsskyldig. I december konstaterade C att inkomsterna av försäljningen varit endast 1 700 euro. C informerade Skatteförvaltningen om att han inte är momsskyldig eftersom försäljningen underskrider 10 000 euro under räkenskapsperioden. C:s anmälan kom in till Skatteförvaltningen 18.12.Skatteförvaltningen avregistrerar C ur registret över momsskyldiga fr.o.m. 18.12.

Ett mindre företag har rätt till förlängd deklarations- och betalningstid, om dess omsättning uppgår till högst 25 000 euro. Periodskattedeklaration över moms lämnas då in och betalningen erläggs per kalenderår. Övriga skatter på eget initiativ deklareras och betalningarna erläggs likväl med tre månaders mellanrum (per kvartal).Om lättnad vid den nedre gränser berättas i kapitlet nedan.

6 Lättnaden som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns

Den skattskyldige vars omsättning under räkenskapsperioden understiger 30 000 euro, kan efter räkenskapsperiodens utgång vara berättigad till s.k. skattelättnad vid den nedre gränsen. Om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro, kan den skattskyldige få i lättnad hela den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden. Om omsättningen är minst 10 000 euro men under 30 000 euro, kan den skattskyldige få en partiell skattelättnad. Om lättnad vid den nedre gränsen berättas närmare i anvisningen Lättnad som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns.

Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

Johanna Talvitie
överinspektörSidan har senast uppdaterats 31.8.2016