Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Nedläggning av momspliktig verksamhet samt konkurs

Har getts
1.7.2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Den här anvisningen har uppdaterats på grund av lagändringar för 2021. Den nedre gränsen för skattskyldighet för dem som bedriver verksamhet i liten skala höjdes från 10 000 euro till 15 000 euro från och med 1.1.2021. Den höjda gränsen på 15 000 euro tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2021 eller därefter. I denna anvisning anges eurogränserna så som de är från och med de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2021.

1 Nedläggning av rörelseverksamheten

1.1 Momspliktig verksamhet upphör

Efter det att den momspliktiga rörelseverksamheten upphört ska näringsidkaren lämna in nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen. På basis av den avregistrerar Skatteförvaltningen näringsidkaren från registret över momsskyldiga. Avregistreringen träder i kraft samma dag då verksamheten upphörde. De rörelsetillgångar som efter momsskyldighetens upphörande blivit kvar i den skattskyldiges besittning får realiseras momsfritt.

Alternativt kan man anse att den momspliktiga verksamheten och momsskyldigheten fortsätter tills näringsidkaren realiserat sina rörelsetillgångar. I så fall lämnar näringsidkaren nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen efter han sålt rörelsetillgångarna. Försäljningen av varor och tjänster behandlas som momspliktig försäljning så länge som realiseringen pågår och tills momsskyldigheten upphör. Under realiseringen ska man lämna in momsskattedeklarationer som vanligt.

En näringsidkare som frivilligt ansökt om att bli registrerad med stöd av 12 § i mervärdesskattelagen kan avregistreras tidigast den dag då nedläggningsanmälan kommit in till Skatteförvaltningen. Till dess ska näringsidkare fullgöra sina deklarations- och betalningsskyldigheter.

Den som ansökt om momsregistrering för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet avregistreras från momsskyldighetsregistret på basis av nedläggningsanmälan, om kraven för momsskyldigheten har inte längre uppfylls för alla de fastigheter som momsskyldigheten gäller. Ytterligare information om detta finns i Skattestyrelsens anvisning Ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet.

Då en enskild näringsidkare dör, får Skatteförvaltningen uppgift om detta från befolkningsregistret. Skatteförvaltningen ändar den momsskyldiges status till dödsbo, dvs. fallet behandlas såsom ett namnändringsfall. Dödsboets momsskyldighet fortsätter med samma personbeteckning eller FO-nummer som tidigare. Om dödsboet fortsätter den momspliktiga rörelsen, behöver det inte lämna in en särskild etablerings- eller ändringsanmälan. Dödsboet lämnar in en nedläggningsanmälan då den momspliktiga rörelsen upphör. Om dödsboet endast realiserar den egendom som fanns vid dödstillfället, är dödsboet inte särskilt skattskyldig. Om dödsboet inte fortsätter den momspliktiga rörelsen, ska det lämna in en nedläggningsanmälan, varvid momsskyldigheten upphör på dödsdagen. Beskattningen av utgående lager och de övriga skattepåföljderna påförs då den enskilda näringsidkaren.

Nedläggningen av en momspliktig rörelse anmäls till Skatteförvaltningen med blanketten ändrings- och nedläggningsanmälan. Blanketten väljs enligt respektive företagsform. Blanketter får man på webbplatsen www.ytj.fi.

Skatteförvaltningen meddelar om avregistreringen skriftligen. Näringsidkaren ska lämna in momsskattedeklarationen även för den sista skatteperioden. Om näringsidkarens momsperiod är ett kalenderår, ska momsskattedeklaration lämnas in senast den allmänna förfallodagen i den andra månaden efter nedläggningsmånaden.

1.2 Skattebetalning då momspliktig rörelse upphör (moms på utgående lager)

Då momsskyldigheten upphör, ska näringsidkaren betala moms på det utgående lager han har i sin besittning, dvs.

  • varor (även anläggningstillgångar) för vilka man kunnat göra avdrag eller som tillverkats vid den momspliktiga rörelsen
  • tjänster,
    • för vilka man kunnat göra avdrag, eller
    • då en själv utförd tjänst har utförts i samband med den momspliktiga rörelsen och näringsidkaren säljer motsvarande tjänster till utomstående.

Momsen på utgående lager räknas ut enligt bestämmelserna om eget bruk och anges i nedläggningsmånadens momsskattedeklaration.

Skattegrunden

  • då förnödenheter har köpts, är inköpspriset eller ett motsvarande lägre sannolikt överlåtelsepris exklusive moms, t.ex. priset man erhållit vid realisering av utgående lager
  • om förnödenheten har tillverkats själv, de direkta och indirekta tillverkningskostnaderna exklusive moms
  • om man importerat varan själv, den beräkningsgrund för momsen som fastställts vid importen.

Om näringsidkaren under räkenskapsperioden betalat eller avdragit moms enligt fakturerings- eller betalningsprincipen, ska han under den sista verksamhetsmånaden betala momsen på de försäljningar som inte ännu fakturerats eller influtit. Näringsidkaren får då på motsvarande sätt dra av momsen på de inköp som inte fakturerats eller betalats.

Rabatter som getts eller erhållits efter att verksamheten lagts ner samt uppkomna och influtna kreditförluster hänförs till den sista verksamhetsmånaden. Även momsen på årsrabatter och på andra rättelseposter på inköp hänförs till den sista kalendermånaden man haft verksamhet.

Om näringsidkaren har fått förhandsbetalningar för varor som inte ännu levererats eller tjänster utförts för köparen innan den momspliktiga verksamheten upphörde och om momsen på förhandsbetalningen redan har redovisats, hänförs rättelsen av denna moms till den sista verksamhetsmånaden.

Om näringsidkaren har betalat förskott för en sådan vara eller tjänst som inte levererats till honom senast då verksamheten upphörde och om avdrag har gjorts för den moms som ingår i förhandsbetalningen, ska den avdragbara momsen för den sista verksamhetsmånaden rättas med beloppet av moms.

Avdraget för byggtjänster i samband med nybygge eller ombyggnad av fastighet ska justeras. Skattestyrelsen har meddelat en anvisning Momsbeskattning av fastighetsinvesteringar.

Om näringsidkaren har tillämpat skatteperiodsvis marginalbeskattning av begagnade varor eller konst-, samlarföremål eller antikviteter, ska näringsidkaren till vinstmarginalen för verksamhetens sista månad lägga inköpspriserna på sådana i hans besittning kvarblivna varor från vilka han gjort avdrag då inköpsmånadernas vinstmarginal beräknades.

2 Konkurs

Då en näringsidkare försätts i konkurs, övergår bestämmanderätten till gäldenärens egendom samtidigt till konkursboet, som förvaltas för borgenärernas räkning av en boförvaltare. Konkursgäldenärens momsskyldighet upphör då Skatteförvaltningen på myndighetsväg fått besked om att den momsskyldige försatts i konkurs. Konkursboet kan också besluta att konkursgäldenärens momsskyldighet fortsätter tills egendomen har realiserats eller att konkursboet fortsätter rörelseverksamheten självständigt.

Boförvaltaren ska tillsammans med konkursgäldenären se till att deklarationsskyldigheten uppfylls för konkursgäldenärens verksamhetstid, dvs. att momsskattedeklarationer och sammandragsdeklarationer för gemenskapsintern handel lämnas in. Boförvaltaren ska också se till att deklarationsskyldigheten fullgörs för sådan skattskyldighet som uppstått under realisering av konkursboet eller då boet idkat rörelse självständigt.

2.1 Momsskyldigheten upphör när företaget försatts i konkurs

Konkursgäldenärens momsskyldighet slutar på samma dag som bolaget försätts i konkurs. Om konkursboet inte vill fortsätta sin momsskyldighet under realiseringen och inte heller fortsätta självständigt med rörelseverksamheten, ska konkursboet i sin momsskattedeklaration för nedläggningsmånaden deklarera skattepåföljderna för momsskyldighetens upphörande, t.ex. skatt på utgående lager, se avsnitt 1.2.

Ett icke-momsskyldigt konkursbo betalar ingen moms för realiseringen av konkursgäldenärens egendom, varför momsbeloppet eller skattesatsen inte får nämnas i realiseringshandlingarna.

Bestämmelsen om företagsarrangemang i 19 a § i mervärdesskattelagen får inte tillämpas då rörelsetillgångarna säljs av ett icke-momsskyldigt konkursbo. Köparen har inte någon avdragsrätt för köpet av det utgående lagret från den icke-momsskyldiga säljaren (se bilaga, alternativ 1). Ett undantag är avdraget enligt marginalbeskattningsförfarandet för inköp av begagnade varor, konstföremål, samlarföremål och antikviteter.

2.2 Momsskyldigheten fortsätter under den tid egendom realiseras

Då konkursboet beslutar att flytta nedläggningsdagen tills tillgångarna har realiserats, ska boförvaltaren ansöka om FO-nummer för konkursboet och anmäla det som momsskyldigt med etableringsanmälan. Om konkursboet redan tidigare tilldelats FO-nummer, t.ex. för skyldigheter i samband med lönebetalning, anmäler boförvaltaren konkursboet som momsskyldigt med ändringsanmälan. Till anmälan bifogas en utredning om hur man tänkt genomföra realiseringen. Efter att tillgångarna realiserats ska boförvaltaren omedelbart lämna in nedläggningsanmälan.

Konkursgäldenären behöver inte betala skatt på det utgående lager som vid försättandet i konkurs övergår till konkursboet. Konkursboet har inte motsvarande avdragsrätt.

Konkursboet redovisar momsen som vid realiseringen erhållits från försäljningspriserna enligt bestämmelserna i momslagen. Om ett momsskyldigt konkursbo överlåter rörelsen eller delar av en rörelse till övertagaren som fortsätter med rörelseverksamheten, tillämpas bestämmelserna i 19 a § i momslagen (se bilaga, alternativ 2).

Om konkursboet i samband med realiseringen och vid momsskyldighetens utgång har utgående lager, fastigheter e.d. i sin besittning, ska skattepåföljderna av momsskyldighetens upphörande anmälas i nedläggningsmånadens momsskattedeklaration. Skatteskulden av ett konkursbo som senarelagt sin nedläggningsdag utgör bolagets masskuld, varför skatterna på boets försäljningar inte utgör sådan inkomst för konkursgäldenären som ska övervakas. Boet ska således redovisa skatterna som det tagit ut genom realiseringen e.d. försäljningar till staten innan andelarna fördelas mellan borgenärerna.

2.3 Konkursboet fortsätter verksamheten självständigt

Ett konkursbo är särskilt momsskyldigt om det fortsätter rörelsen självständigt och dess omsättning enligt 3 § i mervärdesskattelagen överskrider 15 000 euro under räkenskapsperioden. Boförvaltaren ska ansöka om FO-nummer och anmäla boet som momsskyldigt med etableringsanmälan. Om konkursboet redan tidigare tilldelats FO-nummer, t.ex. för skyldigheter vid lönebetalning, anmäler boförvaltaren konkursboet som momsskyldigt med ändringsanmälan. Till anmälan ska bifogas borgenärssammanträdets beslut om fortsättning av rörelseverksamheten samt en utredning av hurdan verksamhet konkursboet kommer att bedriva.

Ett konkursbo anses inte bedriva rörelse självständigt då det endast realiserar de rörelsetillgångar som funnits i bouppteckningen av företaget som försatts i konkurs eller om det slutför halvfärdiga arbeten eller låter tillverka den föreliggande orderstocken, förutsatt att boet inte skaffar nya omsättningstillgångar för verksamheten mera än i ringa mån. Boet får anställa försäljningspersonal, hyra försäljningsutrymmen och göra reklam för realiseringen.

Skatteförvaltningen kan registrera konkursboet som momsskyldigt om boförvaltaren vidtar sådana åtgärder som kan tolkas så att man fortsätter konkursgäldenärens rörelse. Såsom självständig rörelse betraktas att man bl.a. förvärvar omsättnings- och anläggningstillgångar till boet, hyr ut anläggningstillgångsvaror eller fortsätter med leasingverksamhet genom att ta ut hyresintäkter av leasingverksamheten och t.ex. fortsätter kafé- och restaurangverksamhet efter det att konkursgäldenärens konkurs.

Som försäljning betraktas inte det att konkursgäldenären i samband med konkursen överlåter varor och tjänster till konkursboet som fortsätter rörelseverksamheten, förutsatt att konkursboet börjar använda de överlåtna varorna och tjänsterna till ett avdragsberättigande ändamål. Konkursgäldenären behöver inte betala skatt på detta utgående lager, och konkursboet har inte motsvarande avdragsrätt.

Om konkursboet tar över endast en del av konkursgäldenärens verksamhet, blir boet momsskyldigt endast för denna verksamhet. Då betraktas realiseringen av de rörelsetillgångar som inte hänför sig till den momspliktiga rörelseverksamheten såsom momsfri förvaltning av konkursboet. Konkursboet kan välja om det realiserar tillgångar momspliktigt eller momsfritt, dvs. om konkursboet vill anmäla sig som momsskyldigt för realisering av egendom eller inte.

Då konkursboet fortsätter verksamheten självständigt, betalar det moms på försäljningen och gör inköpsavdrag enligt de allmänna bestämmelserna i momslagen. Till den del konkursboet inte fortsätter med konkursgäldenärens rörelse (konkursboet har t.ex. fortsatt endast någon av de rörelsegrenar som konkursgäldenären bedrivit) ska skattepåföljderna av momsskyldighetens upphörande anmälas i den momsskattedeklaration som lämnas in för konkursgäldenärens nedläggningsmånad.

Boförvaltaren lämnar in nedläggningsanmälan då boet antingen lägger ned rörelseverksamheten eller senast då boets tillgångar har realiserats. Om konkursboet vid momsskyldighetens utgång har utgående lager, fastigheter e.d. i sin besittning, ska skattepåföljderna av momsskyldighetens upphörande anmälas i den momsskattedeklaration som lämnas in för nedläggningsmånad.

Skatteskulden av ett konkursbo som fortsätter rörelsen självständigt utgör bolagets masskuld, varför skatterna på boets försäljningar inte utgör sådan inkomst för konkursgäldenären som ska övervakas. Boet ska således redovisa skatterna som det tagit ut genom realiseringen e.d. försäljningar till staten innan andelarna fördelas mellan borgenärerna.

2.4 Om bokföringen

Den skattskyldige ska lägga upp sin bokföring och den anteckningsskyldige sina anteckningar så att de uppgifter som behövs för fastställande av moms kan fås ur dem.

Andra bokföringsskyldiga än rörelseidkare och yrkesutövare ska ha dubbel bokföring. Bokföringsskyldigheten avbryts inte i och med att man försätts i konkurs, utan den fortsätter oförändrad också under konkursförfarandet. Konkursen påverkar inte heller den tidpunkt då gäldenärens räkenskapsperiod går ut.

Konkursboets förvaltning, i synnerhet boförvaltaren, svarar för bokföringsskyldigheten under konkursförfarandet. Boförvaltaren ska se till att mellanbokslut upprättas till den dag då verksamheten försattes i konkurs för att gäldenärens egendom och skulder kan skiljas från boets masskulder och från den egendom som eventuellt återstår i boet.

Tvångsrealisation

Denna publikation tar inte ställning till tvångsrealisation.


Bilaga

Exempel på moms i samband med näringsidkarens konkurs

Dagligvaruhandel som försatts i konkurs

Boförteckning enligt inventeringen:

Omsättningstillgångar exklusive moms (till inköpspriser) 100 000

Anläggningstillgångsinventarier (till sannolika överlåtelsepriser)

1. oms- eller momsavdrag har gjorts, exklusive moms

60 000
2. inventarierna har anskaffats innan MomsL trädde i kraft, dvs. inget oms- eller momsavdrag har beviljats, eller inventarierna har anskaffats under MomsL för annat ändamål än sådant som berättigar till avdrag 40 000
Aktier 50 000
Försäljningar enligt prestationsprincipen före konkurs, netto 70 000

Ett bolag som bildats av före detta anställda vill ta över dagligvaruhandelns verksamhet och köpa dagligvaruhandelns omsättnings- och anläggningstillgångar i sin helhet inklusive affärsfastigheten, som bolaget kommer att utnyttja i sin momspliktiga verksamhet.

Alternativ 1:

Konkursboet vill inte fortsätta konkursgäldenärens momsskyldighet under den tid egendom realiseras och konkursboet fortsätter inte dagligvaruhandelns verksamhet självständigt.

19 a § i mervärdesskattelagen kan inte tillämpas. Konkursgäldenären anmäler i sin momsskattedeklaration bland skatterna på försäljning de skatter som följer av momsskyldighetens upphörande. I fråga om det utgående lagret är momsgrunden på eget bruk inköpspriset eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Om det erhållna realiseringspriset är lägre än värdet i beskattningen, kan momsen på den momsskyldiges begäran rättas före rättelsetidens utgång. Momsanteckningar får inte göras i köpebrevet eller andra verifikationer. Köparen är inte till någon del berättigad till avdrag för den egendom som överlåts vid köpet.

Moms på försäljningen

    moms
Omsättningstillgångar, moms för eget bruk 100 000 24 000

Anläggningstillgångsinventarier:

1. moms för eget bruk

60 000 14 400
2. ingen moms för eget bruk, fick inte avdras 40 000
Aktier, momsfri försäljning av en finansieringstjänst 50 000
Momspliktig försäljning (före konkurs) 70 000 16 800
Sammanlagt   55 200

Alternativ 2:

Konkursboet meddelar Skatteförvaltningen om att man vill fortsätta med konkursgäldenärens momsskyldighet under den tid då egendom realiseras. Konkursgäldenärens momsskyldighet slutar på samma dag som företaget försätts i konkurs. Skatteförvaltningen registrerar konkursboet som momsskyldigt dagen efter konkursdagen. Konkursgäldenären har inga skattepåföljder av nedläggningen och konkursboet har inga skattepåföljder av inledandet av verksamheten.

Då det momsskyldiga konkursboet säljer omsättnings- och anläggningstillgångar till ett bolag som grundats av före detta anställda och som tar över rörelsen, är det fråga om en överlåtelse enligt 19 a § i mervärdesskattelagen, om bolaget som fortsätter rörelsen tar i bruk varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag.

Konkursboet som tog över momsskyldigheten uppger försäljningen av omsättnings- och anläggningstillgångarna till övertagaren enligt följande:

Moms på försäljningen

    moms
Omsättningstillgångar, MomsL 19 a § 100 000
Anläggningstillgångsinventarier överlåtelse till övertagaren, MomsL19 a § 100 000
Aktier, momsfri försäljning av en finansieringstjänst 50 000
Försäljning enligt prestationsprincipen före konkursen 70 000 16 800
Sammanlagt   16 800

Köpebrev/faktura:

Lager 1 100 000
Anläggningstillgångar, överlåtelse till övertagaren, MomsL19 a § 100 000
Aktier  50 000
Sammanlagt 250 000

”Överlåtelse enligt MomsL 19 a §”

Bilaga till köpebrevet: Överlåtarens utredning enligt 209 f § i mervärdesskattelagen om fastigheten och köparens utredning enligt 209 f § i mervärdesskattelagen om att de överlåtna varorna och tjänsterna kommer att användas för ett ändamål som berättigar till avdrag.

I köpebrevet och i dess bilagor ges en detaljerad utredning av egendomen som överlåts, specificerad enligt tillgångsslag. Av specifikationen ska tydligt framgå sambandet mellan ändringarna i anskaffningen/användningsändamålet av dessa egendomsposter i bokföringen och de egendomsposter som anges i köpebrevet.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 177r)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017