Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Privat person tar en ny bil till ett annat EU-land

Har getts
11.11.2009
Giltighet
Tills vidare

Detta är en anvisning till finländska privatpersoner som anskaffar en ny bil i Finland och tar den till ett annat EU-land för tillfällig vistelse där.

Huvudregeln är att moms inom EU ska betalas på försäljningar till privatpersoner enligt bestämmelserna om varans försäljningsland. Privatpersoner som köper varor från andra EU-länder betalar inköpslandets moms på sina förvärv. Ett undantag till denna huvudregel är bl.a. specialbestämmelsen som gäller nya transportmedel. Enligt den ska nya transportmedel beskattas alltid i det land där de används.

Definition av nya transportmedel

I mervärdesskattelagen definieras ett motordriven marktransportmedel som nytt om fordonet tagits i bruk mindre än sex månader tidigare eller om man kört högst 6 000 kilometer med det. Med transportmedel avser man motordrivna marktransportmedel som är avsedda för person- eller varutransport och som har en cylindervolym på mer än 48 cm3 eller en effekt på mer än 7,2 kW.

Utförsel av bil vid tillfällig vistelse i ett annat EU-land

Då en finsk näringsidkare säljer en ny bil till en privatperson i Finland, anses försäljningen äga rum i Finland. Försäljningen är således momspliktig i Finland.

Situationen ändras dock om den finska köparen inte överhuvudtaget kör med bilen i Finland utan för den med sig som en s.k. exportregistrerad bil från Finland till ett annat EU-land där han vistas tillfälligt. Då betraktas försäljningen av den nya bilen till ett annat EU-land nästan alltid som s.k. gemenskapsintern försäljning. Detta beror på att köp av nya transportmedel beskattas som gemenskapsinternt varuförvärv i destinationslandet oberoende av vem som är köpare. Destinationslandet anses vara den medlemsstat till vilken transportmedlet transporterades vid försäljningen och där det kommer att användas.

Med gemenskapsintern försäljning avses försäljning av lös egendom då säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar varan från Finland till köparen i en annan medlemsstat. Gemenskapsintern försäljning är momsfri försäljning.

Säljaren lämnar uppgifter till Skatteförvaltningen om nya transportmedel som sålts till andra EU-länder. Skatteförvaltningen förmedlar uppgifterna vidare för att skattemyndigheten i det EU-land som är destinationslandet ska kunna övervaka dem.

Moms som ska betalas i det EU-land som är destinationslandet

En finländare som flyttar tillfälligt till en annan medlemsstat kan således föra med sig en ny bil såsom en s.k. exportregistrerad bil. Exportregistreringen är i kraft ungefär ett år. Det beror på destinationslandets lagstiftning om bilen ska registreras även där under vistelsetiden. Den som flyttar ska dock alltid kontakta skattemyndigheten i destinationslandet för att få beräknat och betalt det momsbelopp som ska betalas på det gemenskapsinterna förvärvet.

Om den finländska köparen inte har betalat momsen i destinationslandet och han tar fordonet med sig till Finland, har myndigheten i den medlemsstat som var destinationslandet rätt att debitera den obetalda momsen genom efterbeskattning.

Återinförsel av bilen till Finland efter utlandsvistelsen

Då en finländsk köpare i sinom tid återvänder till Finland med den exportregistrerade bilen, behandlas den som en s.k. flyttbil. För en exportregistrerad flyttbil som återinförs till Finland som flyttbil betalas ingen moms i Finland. (Se Tullstyrelsens kundanvisning: Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland.)

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 170r)Sidan har senast uppdaterats 12.4.2011