Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lättnad som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns

Har getts
2.3.2011
Giltighet
Tills vidare

Gränserna i euro för verksamhet i liten skala och skattelättnad i den nedre gränsen för skattskyldighet som tillämpas i mervärdesbeskattningen höjs den 1 januari 2016. I denna anvisning finns de gamla gränserna i euro. Den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 10 000 euro och den övre gränsen för skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 30 000 euro. Ytterligare information i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

Berättigade till lättnad som ansluter sig till momsens nedre gräns är de skattskyldiga, vilkas skattefria omsättning är mindre än 22 500 euro. Lättnaden gäller alla företagsformer. Kommuner och sådana utländska skattskyldiga som saknar fast driftställe i Finland har dock inte rätt till lättnaden.

Lättnaden vid den nedre gränsen bestäms på basis av räkenskapsperiodens omsättning. För erhållandet av lättnaden eller för lättnadens belopp har den omständigheten, vid vilken tidpunkt under räkenskapsperioden företaget har på grund av sin egen ansökan eller med annan grund införts i registret över momsskyldiga, ingen betydelse (HFD 2007/2060).

Storleken av skattefri omsättning beräknas för räkenskapsperioden då skatteperioden för den som har rätt till avdrag vid den nedre gränsen är en månad. Enligt mervärdesskattelagen (MomsL 208 a §) är räkenskapsperioden ett kalenderår för de momsskyldiga som inte är bokföringsskyldiga eller vars momsperiod är ett kalenderårskvartal eller ett kalenderår. Räkenskapsperioden för en renbeteslagsgrupp är ett renskötselår.

Om företagets räkenskapsperiod eller den del av räkenskapsperioden som lättnaden gäller är kortare eller längre än 12 månader, omräknas räkenskapsperiodens omsättning till att motsvara omsättningen för 12 månader. Detta sker så att räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med antalet månader som räkenskapsperioden eller räkenskapsperiodens del omfattar. Såsom månader betraktas hela månader.

De momsskyldiga hos vilka räkenskapsperiodens omsättning uppgår till högst 8 500 euro får i form av lättnad hela den moms som redovisas för hela räkenskapsperioden eller för en del av den. Lättnaden för skattskyldiga hos vilka räkenskapsperiodens omsättning exkl. moms överskrider 8 500 euro bestäms på följande sätt:

skatt -  (omsättning – 8 500) x skatt
             14 000 

I räkenskapsperiodens omsättning som berättigar till lättnad räknas skattepliktiga försäljningar exkl. moms samt följande momsfria försäljningar

 • varuförsäljning till andra EU-länder (gemenskapsintern försäljning, MomsL 72a - 72c §)
 • exportförsäljning (MomsL 70 §)
 • momsfri försäljning till resande (MomsL 70b §)
 • försäljning av momsfria tjänster (MomsL 71 och 72 §)
 • försäljning av momsfria fartyg och arbetsprestationer som hänför sig till sådana fartyg (MomsL 58 §)
 • försäljning av en upplaga av en tidning eller en tidskrift som utkommer minst fyra gånger om året till ett allmännyttigt samfund (MomsL 56 §)
 • momsfri försäljning till diplomatiska beskickningar och internationella organisationer (MomsL 72d §)
 • momsfri försäljning av motorfordon (MomsL 72e §)
 • försäljning av andra finansiella tjänster och försäkringstjänster än de av accessorisk karaktär
 • överlåtelse av en fastighet eller därtill hänförliga rättigheter, (då det inte är fråga om situation som avses i 30 § MomsL).

I räkenskapsperiodens omsättning som berättigar till lättnad räknas inte

 • momsens andel
 • vederlag av skogsbruk
 • sådan överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet som avses i 30 § i mervärdesskattelagen
 • vederlag för försäljning av anläggningstillgångar

I den moms som ska redovisas för räkenskapsperioden (i formeln skatt) räknas inte följande rater då lättnaden beräknas:

1) moms som ska redovisas för skogsbruk,

2) moms som ska redovisas för en i 30 § MomsL avsedd överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet

Detta betyder, att skatter som ska betalas för försäljningar i punkterna 1) och 2) resp. skatter som ska dras av från inköp beaktas inte då skatten som ska redovisas för räkenskapsperioden räknas ut

3) moms som ska betalas på försäljning av anläggningstillgångar,

4) moms som i egenskap av köpare ska betalas på basis av 2a, 8a - 8c och 9 § MomsL (omvänd momsskyldighet)

5) moms som ska betalas på gemenskapsinternt förvärv

Detta betyder, att skatter som ska betalas för försäljningar i punkterna 3) – 5) beaktas inte då skatten som ska redovisas för räkenskapsperioden räknas ut

Den skattskyldige får inte lättnad om lättnaden som beräknats enligt formeln ovan är negativ. Rätt till lättnad finns inte heller om skatten som ska redovisas för räkenskapsperioden som berättigar till lättnad, är negativ.

Förfarandet

Skattskyldiga lämnar in under räkenskapsperioden periodskattedeklarationerna på vanligt sätt och betalar skatterna som ska redovisas. Även uppgifterna om lättnad vid momsens nedre gräns anmäls med periodskattedeklarationen. Tidpunkten för anmälning av uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen bestäms utgående från längden av kundens deklarationsperiod. Om deklarationsperioden är en månad, ska uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen anmälas i räkenskapsperiodens sista periodskattedeklaration. Om deklarationsperioden är ett kvartal, ska uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen anmälas i periodskattedeklarationen för kalenderårets sista kvartal. Om deklarationsperioden är ett kalenderår eller ett renskötselår, ska uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen anmälas i den periodskattedeklaration som ska lämnas för skatteperioden. Separat ansökan om lättnad som ansluter sig till mervärdesskattens nedre gräns görs inte längre. Uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen ska anmälas inom tre år räknat från utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser. Anmälan ska lämnas i de periodskattedeklarationer som hänför sig till de ovannämnda skatteperioderna. Den momsskyldige har rätt att få lättnaden vid den nedre gränsen i form av återbäring på basis av ansökan eller annan utredning. 

På skatten som återbetalas som lättnad betalas ränta i enlighet med bestämmelserna i lagen om skattekonto. Lättnaden utgör skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

Exempel på hur lättnaden räknas

Näringsidkarens räkenskapsperiod är 1.1 – 31.12.. Han har momspliktiga försäljningar i hemlandet exkl. momsens andel 9 000 euro (moms 2 070 euro). Han har dessutom momsfria exportförsäljningar mot 3 000 euro och gemenskapsinterna försäljningar mot 6 000 euro. Han har under räkenskapsperioden sålt anläggningstillgångar mot 3 000 euro. Han har dessutom på basis av omvänd skattskyldighet skyldig att betala skatt 250 euro. Skatterna på de avdragbara inköpen under räkenskapsperioden har varit 400 euro.

Omsättningen som berättigar till näringsidkarens lättnad är 18 000 euro. Omsättningen består av momspliktiga försäljningar samt av momsfria export- och gemenskapsinterna försäljningar.
Moms som berättigar till lättnad är skillnaden mellan skatter som ska betalas för försäljningar i hemlandet och skatter som dras av för räkenskapsperioden, dvs. 1 670 euro. Skatter som ska betalas för försäljning av anläggningstillgångar och på basis av omvänd skattskyldighet tas inte i beaktande.
Näringsidkarens lättnad räknas ut på följande sätt:

1 670 - (18 000 – 8 500) x 1 670
             14 000 
= 536,79                                                                 


(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 194r)Sidan har senast uppdaterats 1.7.2011