Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Uppskov av verkställande av arvs- och gåvobeskattning

Har getts
7.12.2016
Diarienummer
A208/200/2016
Giltighet
7.12.2016 - 6.12.2021
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
-

 Skatteförvaltningen kan på ansökan som en delägare i ett dödsbo eller en gåvotagare gjort före verkställandet av beskattningen skjuta fram verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen för viss tid. Dock måste beskattningen verkställas inom tio år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses det kalenderår då arvlåtaren har avlidit, gåvotagaren har fått gåvan i sin besittning eller skattskyldigheten annars har inträtt.

I denna anvisning förklaras, på vilka grunder uppskov kan beviljas och hur man ansöker om uppskov. Anvisningen tillämpas från och med den arvs- och gåvobeskattning som verkställs för skatteåret 2017.

1 Inledning

Arvsbeskattningen verkställs i princip enligt det bouppteckningsinstrument som upprättats över arvlåtarens kvarlåtenskap och om arvskiftet redan har ägt rum enligt skiftesinstrumentet. Gåvobeskattningen verkställs enligt den gåvoskattedeklaration som den skattskyldiga har lämnat och dess bilagor. Skatteförvaltningen ska verkställa arvs- eller gåvobeskattningen utan obefogat dröjsmål.

Enligt 31 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva kan dock Skatteförvaltningen på ansökan av den skattskyldiga skjuta fram verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen för en viss rimlig tid. Uppskov kan beviljas så att beskattningen dock verkställs senast inom tio år från utgången av skatteåret. Det måste finns grundad anledning till uppskovet av verkställandet av beskattningen1.


1Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av beskattningsförfarandet och skatteuppbörden (RP 29/2016 rd), sida 254.

2 Grundad anledning till uppskov

Uppskov av verkställande av arvs- eller gåvobeskattning prövas av Skatteförvaltningen. I lagen om skatt på arv och gåva anförs inga grunder för uppskov av verkställande av arvs- eller gåvobeskattning. I princip ska orsaken vara sådan att arvs- eller gåvobeskattningen inte kan verkställas på grund av någon felande omständighet.

Verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen skjuts inte upp om orsaken är uppskov av skattebetalningen. Arvsbeskattningen kan inte heller skjutas upp enbart av den anledningen att delägarna i dödsboet är oeniga om något. Ofta är det nödvändigt att verkställa arvsbeskattningen innan en eventuell meningsskiljaktighet avgjorts slutligt. Beskattningsbeslutet som tagits är inget ställningstagande för avgörande av eventuellt civilrättsligt tvistemål.

Även för förrättande av bouppteckning och inlämnande av både bouppteckningsinstrument och gåvoskattedeklaration kan man ansöka om tilläggstid. I regel beviljas inte uppskov av verkställande av arvs- eller gåvobeskattning om orsaken är sådan att den skattskyldiga borde ha ansökt om ovan nämnda uppskov.

Enligt 36 § i lagen om skatt på arv och gåva kan arvsbeskattningen under vissa förutsättningar rättas till följd av förändrade grunder inom 10 år efter det att arvs- eller gåvoskattskyldigheten inträdde. Principen är att verkställandet av beskattningen inte skjuts upp utan att förändringar av fakta som utgör grunden för beskattningen beaktas i rättelsen, om de uppfyller villkoren för rättelse till följd av förändrade grunder. Undantagsvis kan dock verkställandet av beskattningen skjutas upp. Villkoren för rättelse till följd av förändrade grunder behandlas inte mer detaljerat i den här anvisningen.

Verkställandet av arvsbeskattningen kan skjutas upp i fall med speciellt komplicerade arvs- och/eller förmögenhetssituationer, när rättegångar om dödsboet pågår i allmänna domstolar. En rättstvist om testamente kan anses vara ett exempel på en sådan situation.

Grundad anledning till uppskov av verkställandet av arvsbeskattningen kan man dessutom anse vara arvskifte av dödsbo, där det ingår gårdsbruk eller annan företagsverksamhet som fortsätter för dödsboets eller dess delägares räkning, och det inte är fråga om en obetydlig förmögenhetspost i förhållande till dödsboets totala förmögenhet. Uppskov kan då beviljas till exempel om det i det beskattningsbara arvet ingår en del av ett gårdsbruk eller företag, som bestämmelserna om skattelättnad vid generationsväxling (55–57 § lagen om skatt på arv och gåva) kan tillämpas på, men tillämpningsvillkoren kräver utredning av någon speciell omständighet.

Sådana situationer som nämns i stycket ovan kan till exempel handla om hur avvittringen mellan änkan och dödsboet verkställs, till vems arvsandel den egendom som berättigar till skattelättnad fördelas eller om bestämmelser enligt kapitel 25 i ärvdabalken tillämpas på arvet. Villkor för uppskov är att tillämpningsvillkoren avgörs inom en rimlig uppskovstid och att man omedelbart börjar vidta åtgärder (såsom arvskifte) för att lösa oklara frågor.

Verkställandet av gåvobeskattning kan skjutas upp i en situation då gåvan är förknippad med arvsbeskattning för vilken uppskov också har ansökts. Exempel på en sådan situation kan vara när talan om förskott på arv är anhängig i allmän domstol, och uppskov med verkställande av både gåvo- och arvsbeskattning ansöks. Eventuellt ogiltigt gåvoförfarande och en talan om det som är anhängig i allmän domstol kan också anses vara grundad anledning till uppskov av verkställande av gåvobeskattning.

Verkställandet av beskattningen kan skjutas upp också i internationella situationer, då utredningen av arvsärendet inte är avslutad utomlands så att det påverkar den arvsbeskattning som ska verkställas i Finland. Också i internationella situationer ska arvs- eller gåvobeskattningen verkställas utan obefogat dröjsmål och arvs- eller gåvobeskattningen verkställs i princip enligt den deklaration som den skattskyldiga har lämnat.

Ovan presenterade exempel på grundade anledningar till uppskov av verkställandet av beskattningen är inte en uttömmande förteckning över godtagbara anledningar att bevilja uppskov.

Skatteförvaltningen kan godkänna den skattskyldigas ansökan om uppskov delvis så att uppskovet beviljas för en kortare tid än ansökan anger. Om det efter den tid som i det första beslutet beviljats för uppskov av beskattningen ännu finns grundad anledning, kan den skattskyldiga på nytt ansöka om uppskov. Ändring av skatteförvaltningens beslut om att skjuta upp verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen kan inte sökas.

Uppskov av arvsbeskattningen leder till att för den ärvda egendomen inte fastställs i arvsbeskattningen använt värde enligt 47 § i inkomstskattelagen i en situation då den ärvda egendomen säljs. Värdet enligt 47 § i inkomstskattelagen fastställs först sedan arvsbeskattningen har verkställts.

3 Ansökan om uppskov

Uppskov med verkställande av arvs- eller gåvobeskattning kan ansökas av delägare i dödsbo eller gåvotagare. Om bara en av delägarna i dödsboet ansöker om uppskov av verkställande av arvsbeskattningen hänför sig ansökan till alla delägares beskattning. Också ett eventuellt positivt beslut om uppskov berör alla delägare i dödsboet. Delägarna kan också göra ansökan tillsammans och till en enskild delägares ansökan kan också bifogas en utredning om de andra delägarnas uppfattning om uppskovets nödvändighet.

Uppskov av verkställande av arvs- eller gåvobeskattningen ska sökas innan beskattningen verkställs. En fritt formulerad ansökan ska skickas tillsammans med det bouppteckningsinstrument som upprättats över arvlåtarens kvarlåtenskap eller med gåvoskattedeklarationen till adressen Skatteförvaltningen Arvs- och gåvobeskattning, PB 760 00052 VERO. Om ansökan lämnas först efter att bouppteckningsinstrumentet eller gåvoskattedeklarationen har lämnats, ska ansökan också i sådant fall lämnas till ovan nämnda adress.

Av ansökan ska framgå den uttryckliga grundade anledningen, varför man söker uppskov av verkställande av beskattningen, för hur lång till man ansöker om uppskov och motivering till längden av uppskovet. Dessutom ska i ansökan nämnas om ärendet är anhängigt i allmän domstol eller hos annan myndighet samt andra åtgärder som har vidtagits för att lösa de oklarheter som finns i bakgrunden till ansökan om uppskov.

Den skattskyldiga ska lämna en utredning som behövs för verkställande av beskattningen till Skatteförvaltningen senast ett halvår före den beviljade uppskovstidens utgång.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä 

skattesakkunnig Hanna Mikkonen-EngmanSidan har senast uppdaterats 22.12.2016