Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Uppskov med verkställandet av arvs- och gåvobeskattning

Har getts
7.12.2021
Diarienummer
VH/3083/00.01.00/2021
Giltighet
7.12.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A208/200/2016, 7.12.2016

Skatteförvaltningen kan på ansökan som en delägare i ett dödsbo eller en gåvotagare gjort före verkställandet av beskattningen skjuta fram verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen för viss tid. Dock måste beskattningen verkställas inom tio år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses det kalenderår då arvlåtaren har avlidit, gåvotagaren har fått gåvan i sin besittning eller skattskyldigheten annars har inträtt.

I denna anvisning förklaras, på vilka grunder uppskov kan beviljas och hur man ansöker om uppskov. Anvisningen tillämpas från och med den arvs- och gåvobeskattning som verkställs för skatteåret 2017.

Den skattskyldige ska lämna in nödvändig utredning till Skatteförvaltningen för verkställandet av beskattningen senast 6 månader före tiden för uppskovet går ut. Ifall ingen utredning fås, kan den skattskyldige påföras skatteförhöjning och beskattningen kan verkställas genom uppskattning.

1 Inledning

Arvsbeskattningen verkställs i princip enligt det bouppteckningsinstrument som upprättats över arvlåtarens kvarlåtenskap och om arvskiftet redan har ägt rum enligt skiftesinstrumentet. Gåvobeskattningen verkställs enligt den gåvoskattedeklaration som den skattskyldiga har lämnat och dess bilagor. Skatteförvaltningen ska verkställa arvs- eller gåvobeskattningen utan obefogat dröjsmål. I regel ska arvs- och gåvobeskattningen verkställas inom den i lag om skatt på arv och gåva 31 § stadgade tidsfristen på 3 år.

Enligt 31 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva kan dock Skatteförvaltningen på ansökan av den skattskyldiga skjuta fram verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen för en viss rimlig tid. Uppskov kan beviljas så att beskattningen dock verkställs senast inom tio år från utgången av skatteåret. Det måste finns grundad anledning till uppskovet av verkställandet av beskattningen1.

Det är inte skäl att ansöka om uppskov i situationer där en oklarhet inom dödsboet eller en planerad åtgärd håller på att få en lösning inom kort efter bouppteckningen eller gåvotidpunkten. Sådana situationer kan exempelvis vara försäljning av dödsboets egendom, utredning beträffande fullgörande av testamentet eller utredning beträffande vilka som ska fortsätta jordbruks- eller företagsverksamheten. I dessa fall kan man i bouppteckningsinstrumentets tilläggsuppgifter eller i gåvoskattedeklarationen beskriva hurdan situation det är frågan om och när ärendet förväntas få en lösning. Ärendets slutresultat kan meddelas till arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen via Skatteförvaltningens e-tjänst (MinSkatt).


1Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av beskattningsförfarandet och skatteuppbörden (RP 29/2016 rd), sida 254.

2 Grundad anledning till uppskov

Uppskov med verkställandet av arvs- eller gåvobeskattning prövas av Skatteförvaltningen. I lagen om skatt på arv och gåva stadgas inte på vilka grunder verkställandet av arvs- och gåvobeskattningen kan skjutas fram. I princip ska orsaken vara sådan att arvs- eller gåvobeskattningen inte kan verkställas på grund av någon felande omständighet.

Verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen skjuts inte fram enbart för att skjuta fram betalningen av skatten. Arvsbeskattningen kan inte heller skjutas fram enbart av den anledningen att delägarna i dödsboet är oeniga om något. Ofta är det nödvändigt att verkställa arvsbeskattningen innan en eventuell meningsskiljaktighet avgjorts slutligt. Skatteförvaltningens arvsbeskattningsbeslut fastställer de arvsskatter som de arvsskatteskyldiga ska erlägga på basis av de uppgifter som finns att tillgå. Ett sådant beslut avgör inte tvister mellan arvtagarna eller oklarheter beträffande dödsboet och till dödsboet relaterade tillgångar. Dessa avgörs i enlighet med de civilrättsliga förfaranden som stadgats i ärvdabalken.

Även för förrättande av bouppteckning och inlämnande av både bouppteckningsinstrument och gåvoskattedeklaration kan man ansöka om tilläggstid. Ifall det finns grund att bevilja dessa tilläggstider, beviljas i regel inte uppskov med verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen.

Enligt 39 § i lagen om skatt på arv och gåva kan arvsbeskattningen under vissa förutsättningar rättas till följd av förändrade grunder inom 10 år efter det att arvs- eller gåvoskattskyldigheten inträdde. Förutsättningarna för rättelse till följd av förändrade grunder behandlas inte något mera detaljerat i denna anvisning. Om ärendet kan beaktas som en rättelse till följd av förändrade grunder, skjuts beskattningen i regel inte fram. Beträffande de ärenden som hör till tillämpningsområdet för rättelser till följd av förändrade grunder, skjuts verkställandet av beskattningen fram endast i undantagsvisa specialsituationer. En sådan här specialsituation kan det vara frågan om exempelvis i fall med speciellt komplicerade arvtagar- eller
förmögenhetssituationer, gällande vilka en tvistemålsprocess är anhängig i en allmän domstol. En rättstvist om testamente kan anses vara ett exempel på en sådan situation.

Grundad anledning till uppskov med verkställandet av arvsbeskattningen kan man dessutom anse vara arvskifte av dödsbo, där det ingår gårdsbruk eller annan företagsverksamhet som fortsätter för dödsboets eller dess delägares räkning, och det inte är fråga om en obetydlig förmögenhetspost i förhållande till dödsboets totala förmögenhet. Uppskov kan då beviljas till exempel om det i det beskattningsbara arvet ingår en del av ett gårdsbruk eller företag, som bestämmelserna om skattelättnad vid generationsväxling (55–57 § lagen om skatt på arv och gåva) kan tillämpas på,  men tillämpningsvillkoren kräver utredning av någon speciell omständighet.

Sådana situationer som nämns i stycket innan kan till exempel handla om hur avvittringen mellan änkan och dödsboet verkställs, till vems arvsandel den egendom som berättigar till skattelättnad fördelas eller om bestämmelser enligt kapitel 25 i ärvdabalken tillämpas på skiftet av ett gårdsbruk som ingår i kvarlåtenskapen. Villkor för uppskov är att tillämpningsvillkoren avgörs inom en rimlig uppskovstid och att man omedelbart börjar vidta åtgärder (såsom arvskifte) för att lösa oklara frågor.

Verkställandet av gåvobeskattning kan skjutas fram i en situation då gåvan är förknippad med arvsbeskattning för vilken uppskov också har ansökts. Exempel på en sådan situation kan vara när talan om förskott på arv är anhängig i en allmän domstol och att uppskov med verkställande av beskattningen ansöks både inom arvs- och gåvobeskattningen. Eventuellt ogiltigt gåvoförfarande och en talan om det som är anhängig i allmän domstol kan också anses vara grundad anledning till uppskov med verkställande av gåvobeskattning.

Verkställandet av beskattningen kan skjutas fram också i internationella situationer, då utredningen av arvsärendet inte är avslutad utomlands och att detta påverkar den arvsbeskattning som ska verkställas i Finland. Också i internationella situationer ska arvs- eller gåvobeskattningen verkställas utan obefogat dröjsmål och arvs- eller gåvobeskattningen verkställs i princip enligt den deklaration som den skattskyldiga har lämnat.

Ovan presenterade exempel på grundade anledningar till uppskov med verkställandet av beskattningen är inte en uttömmande förteckning över godtagbara anledningar att bevilja uppskov. Skatteförvaltningen kan godkänna den skattskyldigas ansökan om uppskov delvis så att uppskovet beviljas för en kortare tid än ansökan anger. Om det efter den tid som i det första beslutet beviljats för uppskov av beskattningen ännu finns grundad anledning, kan den skattskyldiga på nytt ansöka om uppskov. Ändring av Skatteförvaltningens beslut gällande att skjuta fram verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen kan inte sökas.

Om den egendomen som erhållits via arv eller gåva säljs, anses anskaffningsutgiften enligt inkomstskattelagens 47 § vara dess fastställda arvs- eller gåvobeskattningsvärde. Om uppskov med verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen har beviljats och egendomen säljs innan arvseller gåvobeskattningen blivit verkställd, finns det ingen sådan i inkomstskattelagen 47 § benämnd anskaffningsutgift att tillgå.

3 Ansökan om uppskov

Uppskov med verkställandet av arvs- eller gåvobeskattning kan ansökas av delägare i dödsbo eller gåvotagare. Om bara en av delägarna i dödsboet ansöker om uppskov med verkställandet av arvsbeskattningen hänför sig ansökan till alla delägares beskattning. Också ett eventuellt positivt beslut om uppskov berör alla delägare i dödsboet. Delägarna kan också göra ansökan tillsammans och till en enskild delägares ansökan kan också bifogas en utredning om de andra delägarnas uppfattning om uppskovets nödvändighet.

Uppskov med verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen ska sökas innan beskattningen verkställs. En fritt formulerad ansökan ska skickas tillsammans med det bouppteckningsinstrument som upprättats över arvlåtarens kvarlåtenskap eller med gåvoskattedeklarationen till adressen Skatteförvaltningen Arvs- och gåvobeskattning, PB 760 00052 VERO. Om ansökan lämnas först efter att bouppteckningsinstrumentet eller gåvoskattedeklarationen har lämnats, ska ansökan också i sådant fall lämnas till ovan nämnda adress.

Av ansökan ska framgå den uttryckliga grundade anledningen, varför man söker uppskov med verkställandet av beskattningen, för hur lång till man ansöker om uppskov och motivering till längden av uppskovet. Dessutom ska i ansökan nämnas om den oklarhet som finns i bakgrunden till ansökan om uppskov är anhängig i allmän domstol eller hos annan myndighet samt andra åtgärder som har vidtagits för att lösa de oklarheter som finns i bakgrunden till ansökan om uppskov.

4 Åtgärder efter beviljandet av uppskov

I regel ska arvs- och gåvobeskattningen verkställas inom den i lag om skatt på arv och gåva 31 § stadgade tidsfristen på 3 år. Ifall uppskov har beviljats till en senare tidpunkt än denna, ska arvs- eller gåvobeskattningen senast verkställas inom den tidsfrist som framkommer i beslutet om uppskov.

Den skattskyldige ska lämna in nödvändiga utredningar och material för verkställandet av arvsoch gåvobeskattningen senast 6 månader innan tiden för uppskovet tar slut. Uppskov med beskattningen måste därmed ansökas till en tidpunkt som är åtminstone 6 månader efter det att tvisten eller oklarheten sannolikt får en lösning. Den skattskyldige måste försäkra sig om att nödvändig och tillräcklig utredning lämnas in till Skatteförvaltningen inom denna tid.

Exempelvis om uppskov med verkställandet av arvsbeskattningen har beviljats till den 31.12.2022, ska den skattskyldige senast den 30.6.2022 lämna in all nödvändig utredning och dokument som behövs för att verkställa beskattningen.

Ifall inte utredningen lämnas in till Skatteförvaltningen i tid, kan beskattningen verkställas på basis av det material som Skatteförvaltningen har till sitt förfogande. Till den delen som beskattningen inte kan grunda sig på det material som inlämnats till Skatteförvaltningen, kan beskattningen helt eller delvis verkställas genom uppskattning. Därtill kan försummelse av deklarations- och utredningsskyldigheten leda till påförandet av förseningsavgifter eller skatteförhöjningar.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Merja Ollila

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2021