Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens anvisning om tillämpning av lagen om genomförande av det s.k. DAC2-direktivet samt 17 b och c § i lagen om beskattningsförfarande

Har getts
27.10.2016
Diarienummer
A91/200/2016
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
-

Denna anvisning är en tolknings- och tillämpningsanvisning för direktivets genomförandelag (lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, 1703/2015), 17 b och c § i lagen om beskattningsförfarande (nedan även beskattningsförfarandelagen och BFL) samt Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om finanskonton, som utfärdats på basis av dessa (A35/200/2016). I denna anvisning ger Skatteförvaltningen således anvisningar om tillämpningen av kraven rörande granskning, identifiering och rapportering i Common Reporting Standard (nedan även CRS och standard) och rådets direktiv 2014/107/EU (nedan även DAC2 och direktivet) i Finland.

Syftet med anvisningen är att hjälpa finansiella institut och deras rådgivare och tjänsteleverantörer att fullgöra sina skyldigheter vad gäller de åtgärder för kundkännedom rapportering som hänför sig till CRS och DAC2. Anvisningen redogör också för de uppgifter som en kund hos ett finansiellt institut ska lämna till det finansiella institutet för att det ska kunna sköta sina lagstadgade plikter.

Skatteförvaltningens anvisning om tillämpning av lagen om genomförande av det s.k. DAC2-direktivet samt 17 b och c § lagen om beskattningsförfarande (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 1.11.2016