Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Aktierna i Qt Group och Digia Abp som bildades vid den partiella fissionen av Digia Abp – fastställande av anskaffningsutgiften för beskattningen

Har getts
26.10.2016
Diarienummer
A124/200/2016
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen 2 § 2 mom. (503/2010)

Denna anvisning gäller hur man i beskattningen fastställer anskaffningsutgiften för aktierna i Qt Group och Digia Abp som bildades vid den partiella fissionen av Digia Abp.

Vid den partiella fissionen 01.05 2016 av Digia Abp (0831312-4) bildades det nya bolaget Qt Group Abp (2733394-8). Aktierna i båda bolagen har noterats på Helsingforsbörsen.

Vid den partiella fissionen av Digia Abp fick aktieägarna i bolaget aktier i det nybildade bolaget (Qt Group Abp) i proportion till sitt aktieinnehav så att en aktie i det nya Qt Group Abp svarade mot en aktie i det partiellt fissionerade Digia Abp.

Enligt 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för det övertagande bolagets aktier i en fission den del av anskaffningsutgiften för aktierna i det överlåtande bolaget som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförs till det övertagande bolaget. Vid partiell fission betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det överlåtande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som blivit kvar i bolaget. Om det dock är uppenbart att förhållandet mellan nettoförmögenheten som överförs till de övertagande bolagen väsentligt avviker från förhållandet mellan de gängse värdena av aktierna i dessa bolag, används förhållandet mellan de gängse värdena av aktierna som grund för delningen av anskaffningsutgiften.

Digia Abp:s nettoförmögenhet har fördelats mellan bolagen så att Qt Group Abp fick cirka 21 procent, och hos Digia Abp kvarstod cirka 79 procent av nettoförmögenheten. Skatteförvaltningen anser att man som gängse värde av aktierna i det vid fissionen nybildade bolaget och det partiellt fissionerade bolaget kan betrakta den vägda medelkursen för den första dagen då aktierna noterades eller sekundärt den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, om den sist nämnda medelkursen anses ge en bättre beskrivning av det gängse värdet av aktierna. De vägda medelkurserna för de fem första börsdagarna har varit ungefär de samma som de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen, och därför ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen. Det gängse värde av aktien som beräknats på detta sätt har i fråga om Digia Abp varit 48,14 procent och i fråga om Qt Group Abp 51,86 procent av det partiellt fissionerade Digia Abp:s anskaffningsutgift.

Proportionen mellan de gängse värdena av aktierna i Digia Abp och Qt Group Abp avviker med mer än 30 procentenheter från proportionen mellan nettoförmögenheterna som överförts till bolagen. Skatteförvaltningen anser att avvikelserna ska betraktas som väsentliga. Vid beräkningen av anskaffningsutgifterna för aktierna används således i enlighet med 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet proportionen mellan de gängse värdena av aktierna som fördelningsproportion.

Enligt de ovan nämnda grunderna har anskaffningsutgiften för Digia Abp:s aktie varit 48,14 procent av Digia Abp:s ursprungliga anskaffningsutgift före den partiella fissionen.

Enligt de ovan nämnda grunderna har anskaffningsutgiften för Qt Group Abp:s aktie varit 51,86 procent av Digia Abp:s ursprungliga anskaffningsutgift före den partiella fissionen.

Exempel på beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna:

Den skattskyldige har i slutet av april 2016 ägt 10 aktier i Digia Abp, och anskaffningsutgiften för dessa var då 5 euro per aktie. Vid den partiella fissionen 01.05.2016 av Digia Abp har den skattskyldige mot aktierna i Digia Abp fått 10 aktier i Qt Group Abp. Efter den partiella fissionen var anskaffningsutgiften för en aktie i Digia Abp 2,41 euro och anskaffningsutgiften för en aktie i Qt Group Abp 2,59 euro.


Lauri Savander
ledande skattesakkunnig

Tero Holopainen
överinspektör


Sidan har senast uppdaterats 26.10.2016