Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Nedsättning för småbryggerier i Finland

Har getts
12.2.2021
Diarienummer
VH/7311/00.01.00/2020
Giltighet
12.2.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/2268/00.01.00/2018, 14.3.2019

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Anvisningen har uppdaterats, eftersom man i punktbeskattningen övergått till att tillämpa lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Från anvisningen har den föråldrade anvisningen om rättelse till den skattskyldiges fördel raderats. Samtidigt har anvisningen preciserats på vissa punkter. Avsnitt 2.2 har kompletterats med ett exempel, avsnitt 2.3 har ändrats när det gäller förbudet mot licenstillverkning liksom avsnitt 3 när det gäller samarbetet mellan småbryggerier. Anvisningen har också kompletterats med det nya avsnittet 4 som handlar om tillverkning av öl på order.

I denna anvisning behandlas nedsättning av accis på alkohol- och alkoholdrycker vad gäller öl som producerats i ett rättsligt och ekonomiskt oberoende bryggeri (nedan nedsättning för småbryggerier). Det handlar om en möjlighet som getts till medlemsländerna i unionslagstiftningen. Medlemsländerna har möjlighet att inom vissa gränser själva bestämma om genomförandet och villkoren för genomförandet av denna möjlighet. Den nationella lagstiftningen grundar sig i denna utsträckning på artikel 4 i direktiv 92/83/EEG från Europeiska gemenskapernas råd om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker.

1 Litet oberoende bryggeri

Enligt 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994, nedan alkoholaccislagen) avser ett oberoende småbryggeri (nedan småbryggeri) ett bryggeri som 

 • rättsligt och ekonomiskt är oberoende av andra bryggerier
 • fysiskt sett verkar åtskilt från andra bryggerier i separata lokaler
 • inte idkar licenstillverkning.

Därtill får bryggeriet under kalenderåret producera högst 15 miljoner liter öl. Accis på alkoholdrycker för ett sådant bryggeri nedsätts enligt 9 § 1 mom. i alkoholaccislagen på följande sätt:

 • 50 procent i den utsträckning som bryggeriets ölproduktion per kalenderår är högst 500 000 liter,
 • 30 procent i den utsträckning som bryggeriets ölproduktion per kalenderår överstiger 500 000 liter, men inte 3 000 000 liter,
 • 20 procent i den utsträckning som bryggeriets ölproduktion per kalenderår överstiger 3 000 000 liter, men inte 5 500 000 liter,
 • 10 procent i den utsträckning som bryggeriets ölproduktion per kalenderår överstiger 5 500 000 liter, men inte 10 000 000 liter.

Enligt 9 § 2 mom. i alkoholaccislagen beaktas förpackning av öl i detaljhandelsförpackningar inte vid beräkningen av de produktionsmängder som avses i 1 mom.

2 Förutsättningar för nedsättning för småbryggerier

2.1 Rättsligt och ekonomiskt oberoende

2.1.1 Ägande 

Om ett ägarförhållande råder mellan ett småbryggeri och ett stort bryggeri eller ett annat småbryggeri, kan det handla om ett rättsligt och ekonomiskt beroendeförhållande enligt 9 § 1 mom. i alkoholaccislagen, varför småbryggeriet inte har rätt till nedsättning för småbryggerier.

Till exempel följande ägarförhållanden är ett hinder för nedsättning för småbryggerier:

 • ett bryggeri äger direkt ett annat bryggeri antingen helt eller partiellt
 • bryggerier äger varandra antingen helt eller partiellt
 • två eller flera bryggerier har en gemensam ägare, och bryggerierna är inte direkt varandras ägare helt eller partiellt
 • det handlar om indirekt innehav: till exempel förekommer ett eller flera bryggeribolag, såsom ett placeringsbolag, som ägare i ägarkedjan mellan bryggerierna.

Ägandet kan vara fördelat över flera fysiska personer eller juridiska personer, som har en funktionell relation eller förbindelse. I så fall kan ägandet granskas som en helhet.

Samma ägares innehav kan vara fördelat i majoritetsinnehav i ett bryggeri och minoritetsinnehav i ett annat bryggeri. Också i denna situation kan det handla om ett ägarförhållande som utgör hinder för nedsättning för småbryggerier.

När Skatteförvaltningen prövar hur ägarförhållandet inverkar på oberoendet mellan bryggerierna, riktas uppmärksamhet mot bland annat:

 • ägarens status (småbryggeri, stort bryggeri)
 • omfattningen på innehavet (t.ex. antalet aktier)
 • arten på innehavet (t.ex. likvärda eller på något sätt privilegierade aktier)
 • bolagsordningen eller motsvarande ägar-, inlösnings-, besluts- och ansvarsbestämmelser.

Skatteförvaltningen avgör från fall till fall vilken innehavsandel, som då den överskrids, leder till att bryggeriet förlorar sitt rättsliga och ekonomiska oberoende. Ett beroendeförhållande uppkommer inte mellan bryggerier, om det handlar om ett ringa innehav och nedan refererade omständigheter som påverkar oberoendet inte anknyter till innehavet eller förekommer i samband med det. 

2.1.2 Ledning 

När beroendeförhållandet enligt 9 § 1 mom. i alkoholaccislagen bedöms, beaktas också hur ledningen av bryggerierna ordnats. Mellan bryggerierna finns det ett beroendeförhållande, om samma person eller personer är beslutsfattare i två eller flera bryggerier.

Beslutfattarna utgörs av bland annat

 • verkställande direktörer för företag
 • andra i ledande ställning
 • förtroendevalda som ägarna valt eller utsett, såsom ledamöter av ett bolags styrelse eller motsvarande organ och suppleanter till dessa.

Samma persons roll i beslutsfattandet kan variera i olika bryggerier (verkställande direktör, styrelseledamot, suppleant).

Med tanke på bedömningen är det avgörande om samma person kan påverka beslutsfattandet i två eller flera bryggerier. Det är inte av betydelse om bevisning lagts fram om faktisk påverkan. Vare sig dominerande beslutanderätt eller majoritetsinnehav förutsätts. Bryggeriernas storlek är inte av betydelse (småbryggeri, stort bryggeri, koncern), eftersom det handlar om en möjlighet att påverka två företags verksamhet.

Betydelsen av ledningen har behandlats i EU-domstolens (nedan EUD) dom C-83/08 (Gluckauf Brauerei vs. HzA Erfurt). I domen riktades uppmärksamhet mot möjligheten för samma person att påverka beslutsfattandet i två eller flera bryggerier.

2.1.3 Andra arrangemang 

Skatteförvaltningen gör en övergripande bedömning av beroendeförhållandet mellan bryggerierna. I bedömningen beaktas alla kända direkta eller indirekta omständigheter, som eventuellt påverkar det rättsliga eller ekonomiska beroendeförhållandet. Sådana kan vara till exempel

 • lån och delägarlån till bryggeribolaget
 • inlösningsmöjligheten
 • delägaravtal
 • villkoren i genomförda eller planerade aktieemissioner och apportvillkor.

Uppmärksamhet riktas också mot skillnader mellan olika bolagsformer (delägare, ansvarig bolagsman, tyst bolagsman, annan). Bolagisering, det vill säga indelning av bryggeriets verksamhet mellan syster- eller dotterbolag, beaktas också då oberoendet bedöms.

Ett bryggeris förutsättningar att få nedsättning för småbryggerier bedöms varje kalenderår. I bedömningen är det möjligt att också beakta tidigare ägarförhållanden och förfarandena för beslutsfattande om de fortfarande påverkar bolagets affärsverksamhet.

Alkohollagens 17 § innehåller bestämmelser om detaljhandelstillstånd för hantverksöl vad gäller försäljningslokaler som finns i anslutning till bryggeriet. Förutsättningarna för detaljhandelstillstånd för hantverksöl är inte helt identiska med förutsättningarna för nedsättning för småbryggerier.  Förutsättningen för detaljhandelstillstånd är att tillverkaren är oberoende av och fysiskt åtskilt från andra tillverkare av alkoholdrycker, medan förutsättningen för nedsättning för småbryggerier är att bryggeriet är oberoende av och fysiskt åtskilt endast från andra bryggerier. Även förutsättningen för produktionsmängd är olik. Detaljhandelstillståndet beviljas av regionförvaltningsverket. När regionförvaltningsverket behandlar ett ärende som gäller ett detaljhandelstillstånd för hantverksöl, avgör det inte förutsättningarna för nedsättning för småbryggerier. Detaljhandelstillståndet för hantverksöl och ett småbryggeris rätt till nedsättning för småbryggerier grundar sig på olika lagstiftningar (alkohollagen, lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker). De har egna behöriga myndigheter (regionförvaltningsverket, Skatteförvaltningen).

2.2 Fysisk åtskildhet 

En förutsättning för nedsättning för småbryggerier är att bryggeriet verkar fysiskt åtskilt från övriga bryggerier. När Skatteförvaltningen prövar åtskildheten, riktar den uppmärksamhet bland annat mot om bryggeriet finns i samma eller en annan byggnad tillsammans med de närmaste bryggerierna. Enbart läget i samma byggnad innebär inte nödvändigtvis att kravet på fysisk åtskildhet inte uppfylls. Om två bryggerier finns i olika lokaler och byggnader men på samma tomt, kan de ha samma adress och gemensamma lokaler, såsom kontor, matsal, garage eller lager. I bedömningen riktas därtill uppmärksamhet mot om bryggerierna använder till exempel en gemensam gård, port, ingång eller brygga. I varje situation bedöms det separat hur ovan beskrivna eller motsvarande situationer påverkar kravet på fysisk åtskildhet.

Om två eller flera bryggerier har ett tillverkningstillstånd enligt 14 § i alkohollagen, utifrån vilket bryggerierna kan använda samma lokaler och anordningar, kan användarna av dessa lokaler och anordningar inte ses som bryggerier som fysiskt sett verkar åtskilda från andra bryggerier.

Exempel 1: Bryggerierna A och B finns i samma byggnad. I byggnaden finns också andra företags verksamhetsställen. Bryggerierna har samma gatuadress. Bryggerierna A och B har separata lokaler som är stängda för andra. Bryggerierna använder inte heller varandras lokaler eller utrustning, och de har inga gemensamma lokaler. Bryggerierna samarbetar inte med varandra. Bryggerierna anses vara fysiskt åtskilda från andra byggerier på ett sätt som avses i 9 § i alkoholaccislagen.

Om bryggeriet inte har egna produktionsanordningar, men det utifrån ett hyresavtal har ett tillverkningstillstånd enligt 14 § i alkohollagen vilket kan användas för ett annat bryggeris anordningar, uppfyller inte bryggeriet kravet på fysisk åtskildhet, eftersom det producerar öl med dessa anordningar. Följaktligen kan inte bryggeriet få nedsättning för småbryggerier.

Kravet på fysisk åtskildhet uppfylls inte heller i de ovan nämnda situationerna av det bryggeri som äger anordningarna. Detta beror på att två (eller flera) bryggerier har tillverkningstillstånd för samma anordningar.

Det är också möjligt att öltillverkningen ordnats på så sätt att ett företag inte har en egen tillverkningsplats och inte heller i alkohollagen och punktskattelagen förutsatta tillstånd för tillverkning av alkohol. Sådana företag är i verkligheten beställare av öltillverkning eller grossisthandlare och de har inte rätt till nedsättning för småbryggerier. Det öl som dessa företag låtit tillverka räknas in i produktionsmängden för de bryggerier som de facto tillverkat ölet. Ölet berättigar till nedsättning för småbryggerier, om den faktiska tillverkaren uppfyller förutsättningarna för nedsättningen för småbryggerier. I denna situation är det inte nödvändigt att pröva kravet på fysisk åtskildhet, eftersom den andra parten i arrangemanget inte är ett bryggeri.

Högsta förvaltningsdomstolen har 27.4.2018 gett ett beslut (HFD 2018:62), enligt vilket ett avtal mellan två bryggerier om produktion av öl fysiskt i samma lokaler och med samma anordningar, stred med kravet på fysisk åtskildhet i 9 § 1 mom. i alkoholaccislagen. Förutsättningar för nedsättning för småbryggerier var inte längre uppfyllda efter att ett sådant samarbete inletts.

2.3 Förbud mot licenstillverkning

Ett bryggeri som idkar licenstillverkning kan inte få nedsättning för småbryggerier.

Licens innebär rätt att använda immateriella tillgångar som ägs av någon annan. Immateriella tillgångar utgörs av bland annat firmanamn, patent, varumärken och modeller. Även recept och tillverkningsmetoder, know-how och affärshemligheter är immateriella tillgångar.

Firmanamn avser ett namn som en näringsidkare kan använda i sin verksamhet.

Patent är ett sätt på vilket man kan skydda tekniska, industriellt använda uppfinningar (t.ex. vissa tillverkningsmetoder kan beviljas patent).

Varumärke avser ett kännetecken (t.ex. produktnamn eller logotyp), som används för att avskilja varor.

Modell avser den yttre formen på en produkt eller en del av denna (t.ex. en flaska eller burk i vilken öl har förpackats).

Licenstillverkning har inte definierats i alkoholskattelagen. I punktbeskattningen och denna anvisning avses med licenstillverkning situationer, där ett bryggeri får rätt att i sin verksamhet utnyttja någon annans varumärke, recept, tillverkningsmetod eller andra immateriella tillgångar som gäller öl. Vid licenstillverkning har ett bryggeri rätt att använda sådana immateriella tillgångar som är skyddade till följd av registrering eller etablering eller för att de anses vara affärshemligheter. Den licens som ett bryggeri beviljats kan således gälla någon annans registrerade eller oregistrerade varumärke, recept eller tillverkningsmetod. När det är fråga om ölbryggning där man utnyttjar någon annans immateriella rättigheter anses både den som beviljar och den som får licensen idka licenstillverkning.

Licenstillverkning av öl anknyter främst till tillverkningsmetoden eller receptet samt till varumärket. Licenstillverkning kan ha en koppling till exempelvis en modell via produktens individuella förpackning. Ett firmanamn kan användas till exempel i marknadsföringen.

Det är vanligt att det tas ut hyra, royaltyer eller annan ersättning för användning av en licens utifrån ett avtal. Skatteförvaltningen anser att det faktiska innehållet i ett avtal som berättigar till användning av en licens är av avgörande betydelse. Avtalets namn är inte av betydelse då Skatteförvaltningen prövar förutsättningarna att bevilja nedsättning för småbryggerier.

Förbudet mot licenstillverkning gäller öl som tillverkats antingen med bryggeriets egna anordningar eller med anordningar som en annan aktör äger.

Det handlar inte om licenstillverkning då ett annat varumärke än ett ölvarumärke används i tillverkningen av öl. Undantaget från detta utgörs dock av att varumärket avser såväl öl som andra alkoholdrycker eller produkter. Trots att ett småbryggeri betalar hyra, royaltyer eller en annan ersättning för att i tillverkningen av öl använda ett varumärke som gäller en annan produkt än öl, handlar det inte om licenstillverkning. De råvaror som används i öltillverkning, såsom olika maltsorter, jäststammar och humlesorter är ofta skyddade av råvaruleverantörernas varumärken. Användning av sådana allmänt använda råvaror i öltillverkning är dock inte förbjuden licenstillverkning som avses i alkoholskattelagen.

Det handlar således inte om licenstillverkning om man i samband med tillverkning och försäljning av öl använder så kallade egna märkesvaror eller egna varumärken (eng. private label; t.ex. Pirkka, Rainbow). Ett sådant märke anknyter till tillverkning och marknadsföring av produkter som säljs av en viss detaljhandlare eller detaljhandlarkedja och som hör till olika tillverkares flera olika produktgrupper. Licenstillverkning är inte heller sådan tillverkning av öl där man exempelvis använder namnet på en klädtillverkare eller uppträdande artist.

Licenstillverkning har behandlats i EUD:s dom C-285/14 (Brasserie Bouquet SA vs. Dir. Reg. d’Auvergne). I domen riktades uppmärksamhet mot tillverkningsmetoden, receptet och användningen av varumärket. Enligt domen ska begreppet licenstillverkning tolkas så att den omfattar öltillverkning som anknyter till vilket tillståndsarrangemang som helst till följd av vilket småbryggeriet inte är helt oberoende gentemot den tredje part som beviljat tillståndet. Detta är fallet när det är fråga om tillstånd att använda ett patent, ett varumärke eller en tillverkningsmetod som hör till den tredje parten.

3 Produktionsmässigt eller verksamhetsmässigt samarbete mellan småbryggerier

3.1 Allmänt om samarbetet

Det är möjligt att bryggerier sinsemellan utför samarbete. Innan samarbetet börjar lönar det sig att säkerställa att samarbetet inte leder till ett rättsligt och ekonomiskt beroendeförhållande. Detta leder till förlust av nedsättningen för småbryggerier.

I 9 § 3 mom. i alkoholaccislagen finns det bestämmelser om produktions- eller verksamhetsmässigt samarbete, som inte ger upphov till ett rättsligt och ekonomiskt beroendeförhållande mellan bryggerierna. Sådant samarbete utgörs av anskaffning av råvaror och tillbehör som behövs i tillverkning av öl och förpackning, marknadsföring och distribution av öl. En förutsättning är att de bryggerier som samarbetar producerar sammanlagt högst 15 000 000 liter öl under kalenderåret.

Om de inkomster som fås via samarbetet står för en avsevärd del (över 50 % per kalenderår) av omsättningen för det bryggeri som fungerar som samarbetspartner, är det möjligt att ett ekonomiskt beroende uppkommer mellan partnerna. Detta leder till att samarbetspartnerna inte längre kan få nedsättning för småbryggerier.

3.2 Tillåtna samarbetsformer för småbryggerier

Enligt 9 § 3 mom. i alkoholaccislagen kan oberoende småbryggerier samarbeta när det gäller anskaffning av råvaror och förnödenheter som behövs vid ölframställningen samt förpackning, marknadsföring och distribution av öl.

Inom bryggeribranschen kan det i praktiken förekomma situationer där samarbete uppstår mellan bryggerier men som dock inte är sådant produktionsrelaterat och operativt samarbete som avses i 9 § 3 mom. i alkoholaccislagen. Skatteförvaltningen anser att sådant annat samarbete i liten skala inte leder till att rättsligt och ekonomiskt beroende uppstår.

De övriga tillåtna samarbetsformerna för småbryggerier är bland annat

 • hyrning av annat lagerutrymme än skattefritt lager av ett annat bryggeri
 • arrangemang som gäller omsättningen (t.ex. betalningsrörelsen, reskontra, bokföring)
 • hyrning av personal
 • produktutveckling (t.ex. receptutveckling)
 • hyrning och underhåll av serveringsanordningar eller motsvarande anordningar och återanvändbara kärl
 • anordnande av gemensamma serveringsevenemang
 • samarbete i samband med import och export.

Tidigare har det inte funnits rätts- eller beskattningspraxis för andra former av samarbete än de uttryckliga former som tillåts i 9 § 3 mom. i alkoholaccislagen.

3.3 Samarbetsformer som leder till förlust av nedsättningen för småbryggerier

3.3.1 Hyrning av anordningar

Hyrning av anordningar avser en situation där ett bryggeri hyr ett annat bryggeris tillverkningsanordningar och tillverkar eget öl med dessa. Till hyrning av anordningar hör att en eller flera personer från det bryggeri som för egen användning hyrt anordningar från ett annat bryggeri deltar i tillverkningen av ölet. Parterna i ett avtal om hyrning av anordningar kan utgöras av olika bryggerier som finns i Finland eller olika bryggerier som finns i Finland och en annan stat.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt beslut (HFD 2018:62; 27.4.2018) behandlat inverkan av ett avtal om hyrning av anordningar på nedsättningen för småbryggerier. Bakgrunden till beslutet utgjordes av en situation där ett småbryggeri hyrde tillverkningsanordningar för öl av ett annat småbryggeri, för att kunna tillverka eget öl med dessa. Till följd av detta producerade två olika bryggerier öl fysiskt sett i samma lokaler, varvid kravet på fysisk åtskildhet i 9 § 1 mom. i alkoholaccislagen inte var uppfyllt. Utifrån denna grund uppfyllde bryggerierna inte längre förutsättningarna för nedsättning för småbryggerier.

Om ett finländskt småbryggeri hyr anordningar av ett utländskt småbryggeri och med dessa producerar öl utomlands, räknas inte detta öl in i antalet producerade liter för det finländska småbryggeriet, trots att ölet förs till Finland. Det finns inte beskattnings- eller rättspraxis för skattebemötandet i Finland av hyrning av ett utländskt bryggeris anordningar och öl som tillverkats med dessa.

Om bryggerier hyr ut anordningar till varandra för tillverkning av andra produkter än öl, strider detta inte mot kravet på fysisk åtskildhet i 9 § 1 mom. i alkoholaccislagen.

3.3.2 Avtalstillverkning av öl mellan småbryggerier

Avtalstillverkning har inte nämnts bland förutsättningarna eller hindren för nedsättning för småbryggerier och det finns inte någon definition av avtalstillverkning i lagstiftningen. Avtalstillverkning avser i praktiken situationer där

 • ett annat bryggeri, en annan juridisk person eller fysisk person beställer ett parti öl från bryggeriet
 • ölet har fastställts närmare i ett avtal
 • beställaren deltar inte själv på något sätt i tillverkningen av ölet.

Bakgrunden till avtalstillverkning kan vara kapacitetsproblem, låg nyttjandegrad av produktionsanordningarna e.d. tekniska eller kommersiella orsaker. Det kan också handla om t.ex. tillverkning av en private label-produkt eller beställning av tillverkning av öl för en viss händelse, situation eller ett visst tillfälle. Beställaren kan ställa råvaror eller tillbehör till tillverkarens förfogande.

Avtalstillverkning mellan bryggerier ses som verksamhet där två olika bryggerier producerar öl fysiskt i samma lokaler och med samma anordningar. Sådant förfarande leder till förlust av nedsättning för småbryggerier.

Avtalstillverkning av en annan produkt eller annan alkohol än öl påverkar inte uppfyllandet av förutsättningarna för nedsättning för småbryggerier.

4 Tillverkning av öl på order

Om beställaren av öl inte är ett bryggeri, handlar det inte om produktion av två olika bryggerier i samma fysiska lokaler och med samma anordningar, utan om tillverkning av öl på order. Detta kan också kallas avtalstillverkning av öl. Bryggeriet tillverkar ett parti öl på order av en juridisk eller fysisk person och överlåter partiet till beställaren. Beställaren är inte ett bryggeri, om beställaren saknar tillstånd för tillverkning enligt alkohollagen. Då är det fråga om sådan öltillverkning på basis av vilken bryggeriet inte förlorar rätten till nedsättning för småbryggerier.  Den mängd öl som producerats inom ramen för avtalstillverkning läggs till i produktionsmängden för öltillverkaren, då nedsättningen för småbryggerier räknas.

Om den som beställer ölet inte är ett bryggeri, kan bryggeriet på order tillverka ölet med beställarens recept eller varumärke utan att det är fråga om licenstillverkning. Det gäller att beakta att beställaren då inte ger bryggeriet rätt att använda receptet eller varumärket i den övriga bryggeriverksamheten och att det tillverkade produktpartiet levereras till beställaren för försäljning eller annan användning. Om bryggeriet dock får tillstånd att använda en annans varumärke, recept eller tillverkningsmetod för öl eller någon annan immateriell tillgång i sin övriga egna bryggeriverksamhet, är det fråga om licenstillverkning, varvid bryggeriet inte har rätt till nedsättningen för småbryggerier. Licenstillverkning behandlas i avsnitt 2.3 i denna anvisning.

Exempel 2: Företag Ab vill beställa ett parti öl med eget recept och varumärke. Företag Ab har tillstånd för partiförsäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen. Men företaget saknar tillstånd för öltillverkning. Företag Ab beställer ölpartiet från Småbryggeri Ab. Företag Ab ger inte Småbryggeri Ab rätt att använda Företag Ab:s recept och varumärke i sin övriga bryggeriverksamhet. Småbryggeri Ab tillverkar ölet avtalsenligt och överlämnar partiet till Företag Ab. Småbryggeri Ab lägger till den tillverkade ölmängden i sin produktionsvolym. Småbryggeri Ab förlorar inte rätten till nedsättning för småbryggerier.

5 Affärsverksamhet mellan ett småbryggeri och ett stort bryggeri

Enligt det som presenterats ovan leder tillverkningssamarbete mellan ett småbryggeri och ett stort bryggeri till förlust av nedsättning för småbryggerier.

Enkom annan affärsverksamhet än verksamhet som anknyter till öltillverkning mellan ett småbryggeri och ett eller flera stora bryggerier leder inte till ett rättsligt och ekonomiskt beroendeförhållande mellan ett småbryggeri och ett stort bryggeri, om affärsverksamheten inte blir huvudsaklig verksamhet för småbryggeriet (över 50 % av volymen på det öl som småbryggeriet tillverkat under kalenderåret). Sådan affärsverksamhet utgörs av

 • försäljning eller annan marknadsföring av öl som ett småbryggeri tillverkat för ett eller flera stora bryggerier eller för ett grossistbolag eller motsvarande bolag som ägs av ett stort bryggeri
 • distribution av öl som ett småbryggeri tillverkat, då distributören utgörs av ett eller flera stora bryggerier
 • hyrning och underhåll av serveringsanordningar eller motsvarande anordningar och återanvändbara kärl.

Därtill kan bryggerierna eller de bolag som de äger av varandra skaffa öl som de tillverkat eller importerar för servering eller detaljförsäljning.

Vad gäller innehav, ledning och andra arrangemang finns det anvisningar i kapitel 2.1 "Rättsligt och ekonomiskt oberoende".

6 Beräkning av nedsättning för småbryggerier

6.1 Öl som producerats i Finland

Nedsättning för småbryggerier räknas för det öl som producerats under kalenderåret. En godkänd upplagshavare är skattskyldig för öl som tillverkats i Finland, om denne själv producerat och tillverkat öl för konsumtion eller skattefritt skaffat småbryggeriöl som producerats i Finland av en annan godkänd upplagshavare.

Ölproducentens tillverkningsbokföring ska redogöra för den skattenedsättningsklass som varje produktionsparti hör till. Ölet antecknas i anmälan om alkoholskatt enligt FIFO-principen, på så sätt att ölet anses att överlåtits för skattepliktig konsumtion eller sålts skattefritt i samma ordning som det producerats.

Om ölproducenten säljer ölet skattefritt till en annan godkänd upplagshavare, ska det i sälj- eller transportdokument tydligt antecknas till vilken nedsättning partiet öl berättigar. Om en godkänd upplagshavare som skattefritt tagit emot småbryggeriöl vidareöverlåter samma öl skattefritt, ska denne göra en motsvarande anteckning om nedsättning i de dokument som överlåts till mottagaren. Med en sådan kan en godkänd upplagshavare som skaffat öl skattefritt anmäla det öl som denne överlåtit för konsumtion under rätt produktgrupp i skattedeklarationen.

6.2 Öl som importerats till Finland

Enligt artikel 4.3 i direktiv 92/83/EEG ska de förutsättningar och begränsningar för nedsättning för småbryggerier vilka tagits i bruk i varje medlemsstat tillämpas också på öl som producerats i andra medlemsstater av Europeiska Unionen och levererats till Finland. I rätts- och beskattningspraxis har man tillämpat bestämmelsen i ovan nämnda direktiv på öl som producerats i ett annat område i unionen eller utanför unionen och levererats till Finland.

Den som importerar eller för konsumtion överlåter öl som producerats i ett annat område i unionen ska dock lägga fram en tillförlitlig utredning över att ölet producerats i ett bryggeri som uppfyller förutsättningarna för tillämpning av nedsättning för småbryggerier i Finland. När öl överförs till Finland i EMCS-systemet, ska ett transportdokument enligt 59 § i punktskattelagen finnas med. Denna handling kan vara

 • en pappersutskrift av EMCS:s elektroniska administrativa dokument (e-AD)
 • ett kommersiellt dokument som innehåller de uppgifter som avses i punktskattelagens 58 och 59 §.

Avsändaren ska i det elektroniska administrativa dokumentets

 • punkt 17 l skriva texten ”Härmed intygas att den nämnda produkten tillverkats i ett litet oberoende bryggeri”
 • punkt 17 n skriva öltillverkarens årsproduktion i hektoliter under föregående kalenderår.

Om ölet överlåtits för konsumtion i en annan medlemsstat i unionen redan innan det levererats till Finland, ska motsvarande uppgifter antecknas i punkt 14 i det förenklade ledsagardokumentet (SAAD) enligt punkskattelagens 78 §.

Öl som importerats från områden utanför unionen berättigar till nedsättning för småbryggerier, om ett ovan beskrivet intyg eller en annan bevisning lämnats in vad gäller ölet.

Nedsättning för småbryggerier räknas för det öl som producerats under kalenderåret. Importören ska på begäran kunna lägga fram bevisning på i vilket produktionsparti det öl som förs in i landet tillverkats och till vilken nedsättningsgrupp ölet hör. Om sådan bevisning inte kan läggas fram, avgörs nedsättningsgruppen för ölet utifrån den bevisning som importören lägger fram om öltillverkarens totala produktionsmängd under föregående kalenderår. Ölet placeras i den lägsta nedsättningskategorin till vilken den kan höra utifrån bevisningen. När småbryggeriöl som förts in till Finland säljs skattefritt vidare till en godkänd upplagshavare i Finland, ska säljaren i de handlingar som köparen får inkludera ett omnämnande om skattenedsättningen och uppgifter med vilka partiet öl kan specificeras från importörens bokföring. Om det vid kalenderårets slut, då volymen på årsproduktionen är känd, framkommer att ölet har anmälts i felaktig produktgrupp i skattedeklarationen, skall den skattskyldige rätta skattedeklarationen och deklarera ölet i rätt produktgrupp.

Om ett bryggeri eller ett grossistbolag eller ett motsvarande bolag som det äger importerar småbryggeriöl till landet, kan bolaget få nedsättning för småbryggerier utifrån detta öl. Villkoret är att bryggeriet inte står i ett i 2 kap. i anvisningen avsett rättsligt och ekonomist beroendeförhållande till det bryggeri som tillverkat ölet.

7 Förhandsavgörande och rättelsedeklaration

I punktskattelagens 104 § finns det bestämmelser om möjligheten att ansöka om förhandsavgörande om den punktskatt som ska betalas på en produkt eller skatteplikten för verksamheten. Ett förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas i punktbeskattningen av sökanden från och med början av den kalendermånad som följer efter den dag då det utfärdats. Det är möjligt att söka ändring i förhandsavgörandet genom att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. En ansökan om förhandsavgörande ska behandlas som en brådskande ansökan.

Det är möjligt att få nedsättning för småbryggerier också i efterskott. En felangiven produktgrupp i skattedeklarationen till Skatteförvaltningen kan korrigeras genom att man lämnar in en ersättande anmälan, dvs. en rättelseanmälan. Man kan söka ändring i förtullningsbeslut genom att lämna yrkande på omprövning till Tullen. 

              

 

Ledande skattekunnig Mika Jokinen                     

 

Skattesakkunnig Laura Koivuniemi

                      

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2021