Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Punktbeskattning – produkter som fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade

Har getts
31.5.2012
Giltighet
- 17.1.2021

1. Skattefria produkter som förstörs, går förlorade eller blir förstörda

1.1 Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande

Skattskyldighet uppstår då de punktskattepliktiga produkterna
frisläpps för konsumtion i Finland.

Som frisläppande för konsumtion betraktas enligt 9 § i punktskattelagen inte att punktskattepliktiga produkter fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande under tillverkning, bearbetning, lagring eller transport på grund av produkternas egen beskaffenhet, såsom att de blivit gamla, avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper, force majeure eller oförutsägbara omständigheter, såsom eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande händelse.

Punktskattepliktiga produkter förstörs fullständigt eller går
oåterkalleligen förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande

 • Vid bearbetning eller lagring av produkterna i skatteupplag.
 • Vid transport av produkterna mellan skatteupplag (även direkt leverans). Produkterna har dock inte förstörts eller gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande om förstöringen eller förlusten skett vid transport från skatteupplag till skattepliktig konsumtion. I sådana fall tillämpas bestämmelserna gällande produkter som förstörts eller gått förlorade efter att de frisläppts för konsumtion.
 • Vid transport av produkterna från ett skatteupplag i Finland eller från en registrerad avsändare till en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare i en annan medlemsstat, eller från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller registrerad avsändare till en finsk registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare (även direkt leverans). Att produkterna förstörts eller gått förlorade, i dessa fall efter att produkterna tagits emot, har inte skett inom ramen för ett uppskovsförfarande.
 • När produkternas övergår från uppskovsförfarandet till exportförfarandet som avses i artikel 269 i tullkodexen.

Att produkterna förstörts eller gått förlorade ska påvisas på ett sätt som är tillfredsställande för myndigheterna i den medlemsstat där produkterna förstördes eller gick förlorade. Om det inte är möjligt att fastställa var förstöringen eller förlusten skett ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förstöringen eller förlusten upptäcktes. Om produkterna förstörs eller går förlorade i Finland eller om detta faktum upptäcks i Finland, ska det påvisas på ett för de finska behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt.

Enligt 10 § i punktskattelagen betraktas inte heller förstöring av produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande som frisläppande för konsumtion, om förstöringen skett med behöriga myndigheters tillstånd. En förutsättning är dessutom att förstöringen sker under övervakning av behöriga myndigheter eller på något annat godtagbart sätt. Förstöring kommer på fråga bland annat i situationer där man inte kan eller vill sälja produkterna, returnera dem till tillverkaren eller sända dem vidare. I praktiken gäller förstöring i regel produkter i skatteupplag.

1.2 Angivande av förstöring eller förlust i det elektroniskaadministrativa dokumentet (e-AD)

Enligt 64 § i punktskattelagen ska mottagaren av produkterna lämna en mottagningsrapport med hjälp av ett datoriserat system. En mottagare som vill åberopa fullständig förstöring eller oåterkallelig förlust ska ange uppgifterna gällande förstöringen eller förlusten så som det närmare föreskrivs om i tabell 6 i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG.

1.3 Orsak till att produkterna fullständigt förstörts elleroåterkalleligen gått förlorade

Förstöring eller förlust som sker inom ramen för ett uppskovsförfarande anses inte som frisläppande till konsumtion om förstöringen eller förlusten sker av en orsak som nämns i lagen. Produkter anses vara fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade om det inte längre är möjligt att använda dem som punktskattepliktiga produkter. 

Förstöringen eller förlusten kan orsakas av force majeure eller oförutsedda händelser, varvid det förutsätts att händelsen

 • inte kunde förutses
 • inte kunde förhindras av den skattskyldige
 • sker oberoende av den skattskyldiges vilja.

Exempel:

 • Eldsvåda, vattenskada
 • Trafikolycka eller motsvarande händelse
 • En maskin eller apparat går sönder
 • Produkterna försätts i försäljningsförbud
 • En byggnad skadas
 • Produkterna utsätts för vandalism
 • Produkterna går sönder
 • Produkterna är osäljbara på grund av att förpackningarna gått sönder eller blivit nedspillda; till exempel när innehållet i söndriga flaskor rinner ner på hela och i övrigt säljbara produkter (produkterna ska också förstöras)
 • Förpackningarna är defekta, har felaktiga etiketter eller förpackningsmärkningar på grund av tillverkningsfel (produkterna ska också förstöras)

Att produkter fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande kan också ske till följd av produkternas egen beskaffenhet.

Exempel:

 • Produkterna har blivit dåliga på grund av att de jäst, torkat, tjocknat eller blivit avslagna
 • Produkterna har blivit dåliga på grund av tillverkningsfel, förskämda råvaror eller förpackningsfel
 • Förstöringen eller förlusten sker i tillverkningsprocessen vid tvättning, filtrering eller placering i kärl 
 • Produkten har avdunstat
 • Produkten har blivit gammal (produkten måste också förstöras)

Även förstöring och förlust som beror på andra orsaker än de ovan nämnda kan godtas, dock under förutsättning att förstöringen eller förlusten sker till följd av force majeure, oförutsedda händelser eller produktens beskaffenhet i enlighet med lagen. Godtagbarheten av förstöringen eller förlusten ska alltid utvärderas från fall till fall enligt en helhetsbedömning. Ifall förstöringen eller förlusten orsakas av den skattskyldiges försummelse eller avsiktliga verksamhet kan förstöringen eller förlusten i princip inte anses som godtagbar. 

Som godtagbar förstöring eller förlust anses inte

 • stölder
 • inventarieskillnader.

2. Fullständig förstöring eller oåterkallelig förlust av produkter
som frisläppts för konsumtion

2.1 Allmänt

Enligt 16 § i punktskattelagen har upplagshavare och registrerade mottagare rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på sådana produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure (se exemplen i punkt 1.3). Avdrag får inte göras för produkter som har förstörts på grund av sin beskaffenhet. Avdrag får göras av den upplagshavare eller registrerade mottagare som betalat eller är skyldig att betala punktskatt på produkterna. Om avdraget inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får den godkände upplagshavaren eller registrerade mottagaren dra av det oavdragna beloppet i deklarationerna för det innevarande årets följande skatteperioder eller för det följande kalenderårets skatteperioder.

De mest centrala avvikelserna från ovan nämnda godtagbara förstöring eller förlust är således:

 • Att produkten blir gammal eller avdunstar eller att det sker något annat som beror på dess beskaffenhet anses inte som godtagbar förstöring eller förlust.
 • Att enstaka produkter går sönder under skattepliktig lagring eller transport anses inte heller som godtagbar förstöring eller förlust – dock kan det att en hel förpackningsenhet (lastpall, låda, korg el. dyl.) oväntat går sönder i allmänhet anses som förstöring eller förlust som berättigar till avdrag.

2.2 Produkter som återförts till skatteupplaget

Vid återföring av produkter till skatteupplag för förstöring avgörs godtagbarheten av förstöringen och förlusten samt rätten till ovan nämnda avdrag enligt bestämmelserna om produkter som frisläppts för konsumtion. På så sätt anses till exempel återföring till skatteupplaget av produkter som blivit gamla under skattepliktig lagring inte som godtagbar förstöring eller förlust, och detta berättigar således inte till avdrag även om produkten skulle bli förstörd. Produkterna ska återföras till det skatteupplag varifrån de frisläppts för konsumtion. 

2.3 Produkter som levererats för ett skattefritt ändamål

Enligt 20 § i punktskattelagen ska punktskatt inte uppbäras på produkter som levererats för ett skattefritt ändamål och som fullständigt förstörts, oåterkalleligen gått förlorade eller blivit förstörda, enligt vad som föreskrivs i 9 § och 10 § i punktskattelagen.

2.4 Förstöring under transport till Finland av produkter som beskattats i en annan medlemsstat

Enligt 81 § i punktskattelagen uppbärs inte punktskatt i Finland om produkter som frisläppts för konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten från en annan medlemsstat till Finland. Förutsättningen är att produkterna förstörts eller gått förlorade på grund av produkternas egen beskaffenhet, såsom att de blivit gamla, avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper, på grund av force majeure eller oförutsägbara omständigheter, såsom eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande händelse eller med tillstånd av behörig myndighet. Ifall produkterna först har omhändertagits med stöd av 103 § i punktskattelagen kan 81 § inte tillämpas, eftersom transporten inte längre fortsätter efter omhändertagandet.

Om produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller detta faktum upptäcks i Finland ska detta påvisas på ett för behörig myndighet tillfredsställande sätt. Om produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i en annan medlemsstat eller detta faktum upptäcks i en annan medlemsstat ska detta påvisas på ett för medlemsstatens behöriga myndigheter tillfredsställande sätt.

3. Bokföringsskyldighet och övervakad förstöring

En tillförlitlig dokumentering i bokföringen över att produkterna fullständigt förstörts, oåterkalleligen gått förlorade eller blivit förstörda är en förutsättning för godtagandet av skattefrihet för dem. En skriftlig redogörelse avskaffar inte skyldigheten att betala skatt om förstöringen eller förlusten inte har skett av en orsak enligt 9 § eller 16 § i punktskattelagen.

Orsaken till förstöring eller förlust ska verifieras redan i skattepliktigt lager eller under skattepliktig transport när produkterna som frisläppts för konsumtion återförs till skatteupplaget för förstöring.

Etableringsortens behörig myndighet ska bevisligen underrättas om förstöring som skett enligt 10 § och 16 § i punktskattelagen per epost, fax eller brev till det nummer eller till den adress som behörig myndighet har reserverat för ifrågavarande anmälan. Ur anmälan ska framgå tiden och platsen för den planerade förstöringen, uppgifter om de produkter som ska förstöras (mängd, slag, handelsbenämning, tillverkare) och kontaktuppgifterna för den som genomför förstöringen. Avsikten med detta är att ge behörig myndighet en möjlighet att vid behov infinna sig på platsen. Ifall behörig myndighet inte reagerar på anmälan inom fem vardagar räknat från dagen efter att anmälan sänts kan förstöringen genomföras enligt det som angetts i anmälan. Anmälan ska också göras om betydande förstöring eller förlust. Ett protokoll ska upprättas över förstöringen.

I sitt svar till anmälningen om förstöring kan behörig myndighet ställa villkor på förstöringen eller på innehållet i därtill hörande redogörelse (protokoll över förstöringen + bilagor). Behörig myndighet kan av tvingande skäl senarelägga förstöringen med upp till 14 dygn från dagen då svaret sänts, förutsatt att senareläggningen inte medför oskäliga olägenheter (t.ex. luktolägenheter, risk för att varorna blir skämda el. dyl).

När produkter har förstörts, gått förlorade eller blivit förstörda ska en tillförlitlig skriftlig redogörelse upprättas över detta. Denna redogörelse ska bifogas till punktbeskattningsbokföringen och den ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • Var, när och hur förstöringen eller förlusten konstaterades
 • Vem som konstaterade förlusten eller förstörelsen
 • Produktidentifikation (mängd, slag, handelsbenämning, tillverkare osv.)
 • Detaljerad redogörelse för orsaken till förstöringen eller förlusten som kan omfatta fotografier, undersökningsprotokoll, expertutlåtanden, laboratorieutredningar samt annat material
 • Om produkten blir förstörd ska det av förstöringsprotokollet framgå, förutom det ovan nämnda, vad som gjordes med produktenoch vem som genomförde förstöringen
 • Om det är fråga om sådana i 16 § 1 mom. i punktskattelagen avsedda produkter som har återförts till ett skatteupplag, ska det i redogörelsen nämnas när produkterna har frisläppts för konsumtion från skatteupplaget.
 • Två personers underskrifter (tid och ort, för smärre förstöring och förlust behövs inte någon underskrift av lagrets/transportfirmans chef/ledning)
 • Bifogad kopia av den anmälan som gjorts till behörig myndighet

Produkter som har förstörts, gått förlorade eller blivit förstörda ska anges i skattedeklarationen.

Denna anvisning tillämpas både på harmoniserade punktskattepliktiga produkter och nationellt punktskattepliktiga produkter.  


Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016