Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattningsförfarande gällande förvaltarregistrerat inhemskt aktieinnehav

Har getts
25.4.2016
Diarienummer
Dnr A18/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Anvisningen har ersätts av anvisningen

Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig

Diarienummer VH/4329/00.01.00/2019

Förvaltarregistrering av inhemska aktieinnehav

I offentligheten har framförts uppgifter enligt vilka vissa utländska parter som förvarar värdepapper skulle ha förvaltarregistrerat sådana aktier i finländska bolag som ägs av finländska personer, samfund och stiftelser. Skatteförvaltningen avger följande som sin åsikt i ärendet och sin handledning gällande beskattningsfrågor i anslutning till ärendet.

Förvaltarregistrering av aktier

Enligt 6 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet ska värdepapperscentralen för varje emittents räkning föra förteckningar över andelsägare och andra motsvarande ägarförteckningar hos värdepapperscentralen. Enligt denna bestämmelse ska en aktie tas upp i ägarens namn i särskilda aktieförteckningar.

Lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 8 kap. 1 § innehåller föreskrifter om en avvikelse gällande utländska ägare då det gäller registrering av aktier i ägarens namn (beneficial owner). Om en värdeandel har registrerats på ett förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton, ska i aktieägarförteckningen i stället för ägaren antecknas den som sköter förvaltarregistreringen. I stället för ägaren kan även den som sköter förvaltarregistreringen antecknas i förteckningen i de fall där värdeandelen ägs av en utlänning eller av en utländsk organisation eller stiftelse. Enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton får värdeandelar registreras på ett särskilt värdeandelskonto (förvaltningskonto) som kontoinnehavaren enligt uppdrag förvaltar för någon annans räkning, om det är fråga om värdeandelar som förvaltas för en utlännings, ett utländskt företags eller en utländsk stiftelses räkning. I 8 kap. 1 § 3 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs att om den verkliga ägarens namn inte är känt ska den som sköter förvaltarregistreringen meddela motsvarande uppgifter om ett ombud som handlar på ägarens vägnar och ombudets skriftliga försäkran om att värdeandelarnas verkliga ägare inte är finländare eller en finländsk organisation.

Enligt de ovan nämnda bestämmelserna är en förvaltarregistrering av finländska personers, samfunds och stiftelsers aktieinnehav i finländska bolag i strid med Finlands lagstiftning. Kontoförvaltarna och värdepapperscentralen är skyldiga att se till att dessa finländska innehav inte förvaltarregistreras, utan att de direkt registreras i ägarens namn på ett värdeandelskonto och i aktieägarförteckningen. Om kontoförvaltaren eller värdepapperscentralen till exempel i anslutning till en dividendutdelning får kännedom om att en finländsk placerares innehav har förvaltarregistrerats, ska de vidta de lagstadgade åtgärderna för att rätta till registreringen.

Dividendutdelningen på aktier som anslutits till värdeandelssystemet sker enligt uppgifterna i aktieägarförteckningen. I aktieägarförteckningen ska finländska aktieinnehav ha tagits upp i ägarens namn på det sätt som konstaterats ovan. Utländska aktieinnehav kan stå i ägarens namn eller vara förvaltarregistrerade så att förvaltaren av förvaltarregistreringen i stället för ägaren har registrerats i aktieägarförteckningen.

Enligt 4 kap. 2 § i aktiebolagslagen får den som har förvärvat en aktie som hör till värdeandelssystemet inte utöva ägarrättigheter i bolaget utan att ha antecknats i den aktieägarförteckning som avses i 3 §. I 8 kap. 1 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs det om utövande av de rättigheter som förvaltarregistrerade aktier medför. Enligt 4 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska värdepapperscentralen över aktier som hör till värdeandelssystemet och över deras ägare med automatisk databehandling föra en aktieägarförteckning i vilken anges aktieägarens eller aktieförvaltarens namn, personbeteckning eller annat identifikationssignum, kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgifter, antal aktier av olika slag och den kontoförvaltare som har hand om det värdeandelskonto som aktierna har registrerats på.

Enligt de ovan nämnda bestämmelserna kräver även utövandet av förmögenhetsrättigheterna (rätt att få dividend o.d.) som aktieägarna har att ägarens namn och övriga specifikationsuppgifter har antecknats i aktieägarförteckningen. Avvikelsen gäller förvaltarregistrerade aktier för vilka namnet på förvaltaren av förvaltarregistreringen i stället för aktieinnehavaren enligt föreskrifterna kan registreras i aktieägarförteckningen. Enligt 8 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet får aktier som ägs av finländska personer, samfund eller stiftelser inte förvaltarregistreras, och därför är syftet att en finländsk aktieägare ska ha registrerats som ägare av aktierna i aktieägarförteckningen då dividend utbetalas till hen.  

Förskottsinnehållning på dividend som utbetalas till en finländsk aktieägare

Finlands lagstiftning innehåller inga särskilda föreskrifter om beskattningen av en dividend på en sådan aktie i ett finländskt bolag som ägs av en finländare och som har förvaltarregistrerats, eftersom en situation av denna typ enligt den gällande privaträttsliga lagstiftningen i Finland inte är tillåten.

Enligt 9 § i förskottuppbördslagen ska ett bolag som delar ut dividend verkställa förskottsinnehållning på en dividend som utbetalas till en i Finland allmänt skattskyldig dividendmottagare, om inte dividenden har befriats från förskottsinnehållningsskyldighet (se Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning). Bestämmelserna om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning grundar sig på att dividendutbetalaren vid utbetalningen av dividenden har specificerade uppgifter om dividendmottagaren. Utifrån dessa kan dividendutbetalaren konstatera vilken skatteprocent som ska tillämpas på mottagaren. För att det bolag som delar ut dividend ska kunna uppfylla sin skyldighet att verkställa förskottsinnehållning på rätt sätt, ska emittenten, kontoförvaltarna och värdepapperscentralen se till att aktier som ägs av finländska fysiska personer, samfund och stiftelser inte förvaltarregistreras, utan att dessa registreras i ägarnas namn i bolagets aktieägarförteckning. 

Källbeskattning av begränsat skattskyldiga dividendmottagare

Även beskattningen av en dividend som utbetalas till en begränsat skattskyldig grundar sig på att dividendutbetalaren vid utbetalningen av dividenden har specificerade uppgifter om dividendmottagaren. I fråga om detta föreskrivs om en avvikelse i 10b § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst. Enligt denna debiteras en skatt om 15 procent på dividend som utbetalas på en förvaltarregistrerad aktie, om utbetalaren på ett tillräckligt tillförlitligt sätt har sett till att bestämmelserna i avtalet om undanröjande av dubbelbeskattning tillämpas på dividendmottagaren. Om Finland dock enligt avtalet har rätt att på dividenden debitera en skatt som är högre än 15 procent, ska skatten debiteras i enlighet med avtalet. Vid tillämpning av förfarandet som avses i 10b § behöver utbetalaren av dividenden ännu inte vid utbetalningen av dividenden ha några specifikationsuppgifter om dividendmottagaren. Förfarandet som föreskrivs i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst kan dock inte tillämpas på en dividend som utbetalas på en förvaltarregistrerad aktie, om dividendmottagaren är allmänt skattskyldig i Finland.

Beskattningsförfarande

Enligt förskottsuppbördslagen och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst är det bolag som utbetalt dividenden (emittenten) skyldig att på dividenden som utbetalas innehålla skatt till rätt belopp enligt skattegrunderna som tillämpas på dividendmottagaren. Om en för låg skatt har burits upp på och deklarerats för dividenden, debiterar Skatteförvaltningen med stöd av 38 § i förskottsuppbördslagen och 8 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst bolaget för den återstående skatten. Skatteförvaltningen debiterar även bolaget för skatteförhöjningen och dröjsmålspåföljderna.

Enligt 15 § i lagen om beskattningsförfarande och Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter ska det bolag som delat ut dividend alltid lämna en årsanmälan om dividend som utbetalats till en allmänt skattskyldig, och i denna ska specifikationsuppgifterna om prestationsmottagaren uppges. En årsanmälan ska också lämnas om en dividend som utbetalats till en begränsat skattskyldig, och i denna ska specifikationsuppgifterna om prestationsmottagaren alltid uppges. I en årsanmälan om en förvaltarregistrerad aktie som ägs av en begränsat skattskyldig kan dock uppgifterna om en egendomsförvaltare som antecknats i Skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare (Foreign Custodian Register) uppges, om inte specifikationsuppgifterna om den slutliga mottagaren står till förfogande när årsanmälan lämnas in (som hemviststat för dividendmottagaren ska dock den slutliga mottagarens hemviststat uppges). Om en årsanmälan inte lämnas in eller om den är bristfällig eller felaktig, kan Skatteförvaltningen med stöd av 22a § i lagen om beskattningsförfarande påföra bolaget som delat ut dividenden en försummelseavgift. 

Exempel

Ett bolag har utbetalat en dividend på 100 000 euro och på denna verkställt en källskatt om 15 procent. Senare upptäcks det att den slutliga mottagaren inte varit en i Finland begränsat skattskyldig, utan en allmänt skattskyldig fysisk person. Den fysiska personen har inte deklarerat denna dividendinkomst eller betalat skatter. Med stöd av 38 § och 44 § i förskottsuppbördslagen debiterar Skatteförvaltningen bolaget differensen mellan den korrekta förskottsinnehållningen om 25 000 euro och den påförda källskatten om 15 000 euro, dvs. 10 500 euro, samt påför en skatteförhöjning. Utöver dessa ska bolaget betala en dröjsmålsränta i enlighet med 32 § i skattekontolagen, dvs. referensräntan med tillägg av sju procentenheter på beloppet av skatten som inte betalats. På grund av en felaktig eller bristfällig årsanmälan kan Skatteförvaltningen med stöd av 22a § i lagen om beskattningsförfarande påföra bolaget en försummelseavgift.  

En egendomsförvaltare som tagits upp i registret över utländska egendomsförvaltare förs av från registret, om förvaltaren väsentligt försummat att iaktta avtalsvillkoren i 10 b § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst eller bestämmelserna om skyldigheten att lämna uppgifter. Som en väsentlig försummelse betraktas till exempel att i Finland allmänt skattskyldiga dividendmottagare uppges som begränsat skattskyldiga. 

Om en dividend utbetalas på en förvaltarregistrerad aktie som ägs av en ospecificerad fysisk person eller ett ospecificerat samfund och för vilken förutsättningarna för förfarandet i 10 b § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst inte uppfylls, ska en källskatt på 30 procent debiteras på dividenden i enlighet med 7 § 4 punkten i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst. På dividenden ska förskottsinnehållning verkställas då dividendutbetalaren känner till eller bör känna till att dividendmottagaren är finländsk.

Jari Salokoski
Direktör

Kalle Hirvonen
Överinspektör

 

Sidan har senast uppdaterats 25.4.2016