Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ränta som betalas på återbäring av källskatt (HFD 2013:148)

Har getts
9.2.2017
Diarienummer
A30/200/2017
Giltighet
- 31.10.2017
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A129/200/2014, 13.3.2015

Anvisningens avsnitt 2 har uppdaterats 9.2.2017 för att beakta lagändringarna gällande tidsfristen för att söka återbäring på källskatt och framställande av rättelseyrkan

I anvisningen behandlas ränta på återbäring av källskatt som betalas till en begränsat skattskyldig.

1 Bakgrund

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 25.9.2013 ett beslut (HFD 2013:148) som gällde bland annat ränta på återbäring av källskatt som betalas till en begränsat skattskyldig. Enligt beslutet skulle man enligt principer som framgår av EU-rätten betala samfundsränta på återbäringar av källskatt trots att källskattelagen inte innehåller några föreskrifter om betalning av ränta på återbäringar av källskatt.

På basis av ovan nämnda beslut har Skatteförvaltningen ändrat sin praxis och börjat betala återbäringsränta på källskatt som återbärs. En begränsat skattskyldig ställs således i uträkningen av återbäringsräntan på källskatt i samma position som en allmänt skattskyldig som får skatteåterbäring.

Lagändringen som gäller ränta på återbäring av källskatt (RP95/2014) trädde i kraft i början av 2015 och tillämpas första gången på källskatter som återbärs för 2014. På basis av det ovan nämnda beslutet betalar dock Skatteförvaltningen ränta på återbäring av källskatt inom tiden för sökande av ändring som framläggs nedan även för källskatter som återbärs för 2013 och tidigare år.

2 Ansökan om återbäringsränta

Det ovan nämnda beslutet från högsta förvaltningsdomstolen gällde å ena sidan situationen inom EES-området och å andra sidan var det i detta fall fråga om källskatt som debiterats i strid med EU-rätten. Av praktiska skäl betalar dock Skatteförvaltningen ränta på samtliga återbäringar av källskatt oavsett prestationsmottagarens hemviststat samt på vilken inkomst källskatten har uppburits. Alltjämt räknas ränta också på återbäring av källskatt som återbärs på basis av ett skatteavtal och Finlands interna lagstiftning.

Återbäringsräntan beaktas automatiskt i de ansökningar om återbäring av källskatt som Skatteförvaltningen tills vidare inte har fattat något beslut om. Om återbäringsräntan inte har beaktats i det tidigare beslutet, ska sökanden ansöka om ändring inom ramen för de utsatta tiderna för rättelse, om sökanden anser sig vara berättigad till ränta på källskatteåterbäring.

För en källskatt som har tagits ut till ett för stort belopp kan man ansöka om återbäring under tre kalenderår räknat från ingången av året efter det år då källskatten togs ut (lag om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 11.2 §).  Tidsfristen på tre år tillämpas för första gången på inkomst som betalats ut år 2017. Inkomst som har betalts innan år 2017, kan återbäring av källskatt sökas under de fem följande åren efter debiteringen av skatten.

Rättelseyrkande på beslut om återbäring av källskatt ska framställas inom 60 dagar från det att ändringssökanden har fått del av Skatteförvaltningens beslut. För beslut som har gjorts innan år 2017, är tidsfristen för ändringssökande fem år efter utgången av beslutsåret. Samfundet som lämnar ansökan ska till ansökan eller rättelseyrkandet bifoga en utredning av till vilken räkenskapsperiod den källskattepliktiga betalningsprestationen hänför sig.

Närmare anvisningar om återbäring av källskatten: Källskatt och dess återbäring till utländska företag 

3 Grunder för ränteuträkningen

Den samfundsränta som återbetalas samt den återbäringsränta som räknas på samfundets eller den samfällda förmånens förskottsåterbäring uppgår till ett belopp som motsvarar den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga minus två procentenheter. Enligt 40 § och 43 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL) är räntan dock alltid minst 0,5 procent.

I högsta förvaltningsdomstolens beslut har man inte tagit ställning till från och med vilken tidpunkt återbäringsräntan ska räknas.

På förskottsskatt som återbärs till ett allmänt skattskyldigt samfund i Finland betalas samfundsränta i enlighet med BFL 41 § från dagen efter den sista inlämningsdagen för samfunds skattedeklaration. På motsvarande sätt beräknas återbäringsräntan som betalas till en allmänt skattskyldig person enligt BFL 44 § från den 1 februari året efter skatteåret. Till följd av en ändring i beskattningen beräknas skatteårets samfundsränta eller återbäringsränta på basis av BFL 77 § från de ovan nämnda tidpunkterna fram till dagen för återbäringen.

Ett samfund ska lämna in sin skattedeklaration inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång. Om två räkenskapsperioder avslutas under kalenderåret, betalas samfundsränta från och med dagen efter sista inlämningsdagen för skattedeklarationen som grundar sig på den senare räkenskapsperiodens utgångsdatum.

På basis av högsta förvaltningsdomstolens beslut ska en begränsat skattskyldig vid uträkningen av räntan på återbäringen av källskatt få samma ställning som en allmänt skattskyldig. Av denna orsak betalar Skatteförvaltningen återbäringsränta på källskatt som återbärs på det sätt som avses i BFL 41 §, 44 § och 77 § från dagen efter den sista inlämningsdagen för samfunds skattedeklaration fram till återbäringsdagen och till en fysisk personkund från den 1 februari året efter skatteåret fram till återbäringsdagen.

Beloppen av samfundsräntan och återbäringsräntan som återbetalas uträknas för varje skatteår. Uppgifterna för tidigare år finner man genom att välja den äldre versionen av anvisningen: Grundräntan är på samma nivå, referensräntan har sjunkit 

Exempel 1: Källskatt har uppburits 2010. Sökanden är ett samfund och sökandens räkenskapsperiod till vilken prestationen hänför sig har avslutats 31.12.2010. Räntan uträknas med hänsyn till helgdagarna från och med 3.5.2011 fram till beslutsdagen 24.4.2014. Om beloppet av källskatten som återbärs är 1 000 euro, uppgår återbäringsräntan till 14,89 euro. *)

Exempel 2: Källskatt har uppburits 2010. Sökanden är en fysisk person, och därför räknas räntan från och med 1.2.2011 fram till beslutsdagen 24.4.2014. Om beloppet av källskatten som återbärs är 1 000 euro, uppgår återbäringsräntan till 16,17 euro. *)

Exempel 3: Sökanden är ett samfund som yrkar på rättelse i ett tidigare beslut om återbäring av källskatt där hänsyn inte har tagits till återbäringsräntan som ska betalas. Källskatten har uppburits 2007, och sökandens räkenskapsperiod till vilken prestationen hänför sig har avslutats 31.12.2007. Beslut om återbäring av källskatt fattades 2.1.2009. På återbäringsbeloppet om 1 000,00 euro räknas ränta från och med 1.5.2008 fram till datum för beslutet om återbäring 2.1.2009. På den kumulerade räntan fram till detta datum, 16,81 euro, räknas dessutom en ränta som svarar mot samfundsräntan fram till dagen för beslutet gällande yrkandet om rättelse 24.4.2014. Totalt kumuleras en återbäringsränta på 17,59 euro. *)

*) På återbäringen av källskatt som ska betalas och tidigare obetald ränta räknar Skatteförvaltningen dessutom en återbäringsränta från och med beslutsdagen fram till återbäringsdagen.
 

Lauri Savander
ledande skattesakkunnig

Katja Pussila
skattesakkunnigSidan har senast uppdaterats 17.2.2017