Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ränta som betalas på återbäring av källskatt

Har getts
1.11.2017
Diarienummer
A200/200/2017
Giltighet
- 8.3.2023
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A30/200/2017, 9.2.2017

Anvisningen har ersätts av anvisningen Källskatteförfarande för begränsat skattskyldiga inkomsttagare och nyckelpersoner, 8.3.2023 Dnr VH/1987/00.01.00/2022.

I anvisningen behandlas ränta som betalas på återbäring av källskatt till en begränsat skattskyldig. Anvisningen har uppdaterats 1.11.2017 till följd av lagändringar som gäller fastställande av ränta som betalas på återbäring. Lagändringarna gäller inte ränta som betalas på återbäring av skatt som tagits ut 2016 eller tidigare, utan på denna punkt tillämpas fortfarande de beräkningsgrunder för återbäringsränta som gällde före lagändringen.

1 Allmänt

Ränta på återbäring av källskatt betalas enligt 11 § 4 mom. i källskattelagen. Vid beräkningen av ränta på återbä-ring är en begränsat skattskyldig i samma ställning som en allmänt skattskyldig som får skatteåterbäring. Lagändringen som gäller ränta på återbäring av källskatt (RP 95/2014) trädde i kraft i början av 2015 och tillämpas första gången på källskatter som återbärs för 2014. Enligt ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2013:148) betalar Skatteförvaltningen dock ränta på återbäring av källskatt inom nedan angivna tidsfrister för sökande av ändring även för källskatter som återbärs för 2013 och tidigare år.

Räntan beaktas automatiskt när källskatt återbetalas. Återbäringsansökan ska lämnas inom tre år från utgången av det kalenderår då skatten togs ut (11 § 2 mom. i källskattelagen). Tidsfristen på tre år tillämpas första gången på källskattepliktiga inkomster som betalats ut 2017. För källskattepliktiga inkomster som betalats ut före 2017 ska återbäring av källskatt sökas inom fem år från utgången av det år då skatten togs ut.

Återbäringsrantan har inte automatiskt beaktats i återbäringsbesluten som Skatteförvaltningen har fattat före 2014. Om återbäringsräntan inte har beaktats i ett tidigare återbäringsbeslut, ska sökanden söka ändring inom ramen för tidsfristerna för omprövning. Återbäringsbeslut som inte beaktar återbäringsräntan har endast fattats före den lagändring som trädde i kraft 2015. Därför kan omprövning av dessa beslut begäras inom fem år efter det år då beslutet fattades. Ett samfund som lämnar ansökan ska till begäran om omprövning bifoga en redogörelse för vilken räkenskapsperiod den källskattepliktiga betalningsprestationen hänför sig till.

Ytterligare information om sökande av återbäring av källskatt finns här.

2 Grunder för ränteberäkning

2.1 Beräkning av ränta på återbäring av källskatt som tagits ut före 2017

Bestämmelserna om ränta som betalas på återbäring av källskatt reviderades genom en lagändring som trädde i kraft 1.11.2017. Ränteberäkningsgrunderna enligt den gamla lagen, vilka beskrivs i detta kapitel, tillämpas dock fortfarande på återbäring av källskatt som tagits ut 2016 eller tidigare.

Den samfundsränta som återbetalas samt den återbäringsränta som räknas på andra skattskyldigas än samfunds och samfällda förmåners förskottsåterbäring uppgår till ett belopp som motsvarar den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga minus två procentenheter. Enligt 40 § och 43 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL) är räntan dock alltid minst 0,5 procent. På räntan på återbäring av källskatt tillämpas enligt 11 § 4 mom. i källskattelagen bestämmelserna om samfundsränta som återbärs och återbäringsränta i 40–46 och 77 § i lagen om beskattningsförfarande.  Beräkningen av ränta som ska betalas på återbäringen motsvarar således beräkningen av ränta på skatt som ska återbäras till allmänt skattskyldiga i Finland. Enligt 41 § i lagen om beskattningsförfarande ska det på förskottsskatt som återbärs till ett allmänt skattskyldigt samfund i Finland betalas samfundsränta från och med dagen efter den sista inlämningsdagen för samfundets skattedeklaration. På motsvarande sätt betalas ränta på återbäring av källskatt från och med dagen efter den sista inlämningsdagen för samfunds skattedeklarationer enligt återbäringsmottagarens räkenskapsperiod. På återbäring av källskatt till begränsat skattskyldiga fysiska personer betalas ränta på motsvarande sätt som det till allmänt skattskyldiga betalas återbäringsränta, som enligt 44 § i lagen om beskattningsförfarande betalas från och med den 1 februari året efter skatteåret. Till följd av ändringen av beskattningen beräknas skatteårets samfundsränta eller återbäringsränta enligt 77 § i lagen om beskattningsförfarande från de ovan nämnda tidpunkterna till och med återbäringsdagen.

Ett samfund ska lämna in sin skattedeklaration inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång. Om två räkenskapsperioder avslutas under kalenderåret, betalas samfundsränta från och med dagen efter sista inläm-ningsdagen för skattedeklarationen som grundar sig på den senare räkenskapsperiodens utgångsdatum. Ett samfund som ansöker om återbäring av källskatt ska i sin ansökan om återbäring ange under vilka av sökandens räkenskapsperioder de i ansökan nämnda dividenderna har utbetalats.

Beloppen av samfundsräntan och återbäringsräntan som återbetalas beräknas för varje skatteår. Uppgifterna för tidigare år finner man genom att välja den äldre versionen av anvisningen: Grundräntan är på samma nivå, refe-rensräntan har sjunkit

Exempel 1: Källskatt har uppburits 2010. Sökanden är ett samfund och sökandens räkenskapsperiod till vilken prestationen hänför sig har avslutats 31.12.2010. Räntan uträknas med beaktande av helgdagarna från och med 3.5.2011 fram till beslutsdagen 24.4.2014. Om beloppet av källskatten som återbärs är 1 000 euro, uppgår återbäringsräntan till 14,89 euro. *)

Exempel 2: Källskatt har uppburits 2010. Sökanden är en fysisk person, och därför räknas räntan från och med 1.2.2011 fram till beslutsdagen 24.4.2014. Om beloppet av källskatten som återbärs är 1 000 euro, uppgår återbäringsräntan till 16,17 euro. *)

Exempel 3: Sökanden är ett samfund som yrkar på rättelse i ett tidigare beslut om återbäring av källskatt där hänsyn inte har tagits till återbäringsräntan som ska betalas. Källskatten har uppburits 2007, och sökandens räkenskapsperiod till vilken prestationen hänför sig har avslutats 31.12.2007. Beslut om återbäring av källskatt fattades 2.1.2009. På återbäringsbeloppet om 1 000,00 euro räknas ränta från och med 1.5.2008 fram till datum för beslutet om återbäring 2.1.2009. På den ackumulerade räntan fram till detta datum, 16,81 euro, räknas dessutom en ränta som svarar mot samfundsräntan fram till dagen för beslutet gällande yrkandet om rättelse 24.4.2014. Totalt ackumuleras en återbäringsränta på 17,59 euro. *)

*) På återbäringen av källskatt som ska betalas och tidigare obetald ränta räknar Skatteförvaltningen dessutom en återbäringsränta från och med beslutsdagen fram till återbäringsdagen.

2.2 Beräkning av ränta på återbäring av källskatt som tagits ut 2017 eller senare

De nya bestämmelserna om ränta som betalas på återbäring av källskatt tillämpas första gången på återbäringar som gäller källskatt som tagits ut 2017. På den ränta som betalas på återbäring av källskatt tillämpas enligt 11 § 4 mom. i källskattelagen bestämmelserna om ränta på återbäring i 32 § i lagen om skatteuppbörd. Enligt 32 § i lagen om skatteuppbörd (9.9.2016/769): Ska ränta enligt lag eller krediteringsränta enligt 12 § betalas när skatt återbärs räknas den, om inte något annat föreskrivs i den berörda skattelagen, som en årlig ränta som motsvarar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Räntan är då minst 0,5 procent.

Grunderna för beräkning av ränta är desamma för såväl samfund som fysiska personer. Enligt 32 § 2 mom. i skatteuppbördslagen räknas ränta på återbäring av källskatt från den första dagen i den andra månaden efter utgången av det skatteår då källskatten har tagits ut eller, om skatten har betalts efter den månad som infaller efter skatteårets utgång, från dagen efter betalningsdagen till den dag då återbäringen debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till betalning av skatt. Ränta på återbäring av källskatt beräknas inte längre ens för sökande med samfundsform utifrån den sista inlämningsdagen för sökandens skattedeklaration enligt räkenskapsperioden, utan utifrån när skatteåret slutförs för sökanden. Enligt 3 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558) sammanfaller skatteåret med kalenderåret eller, om den räkenskapsperiod som avses i bokföringslagen (1336/1997) inte utgörs av ett kalenderår, med den eller de räkenskapsperioder som har löpt ut under kalenderåret.

Exempel 1: Sökanden har ansökt om återbäring av källskatt som tagits ut 2017. Sökandens räkenskapsperiod är ett kalenderår vilket innebär att även sökandens skatteår är ett kalenderår. Sökandens återbäringsansökan bifalls. Källskatten hänför sig till skatteåret 2017 och skatten har betalats före utgången av skatteåret. Räntan beräknas därför från och med 1.2.2018 till och med återbäringsdagen 31.7.2019.  Om beloppet av den källskatt som ska återbäras är 1 500,00 euro och räntesatsen enligt 32 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd är 0,5 % för hela tiden, är den ackumulerade räntan 11,22 euro.

Exempel 2: Sökanden har ansökt om återbäring av källskatt som tagits ut 15.11.2017. Sökandens räkenskapsperiod är 1.11.2017–31.10.2018. Sökandens skatteår går ut 31.10.2018. På källskatteåterbäringen betalas därför ränta från och med 1.12.2018 fram till den dag då återbäringen betalas till sökanden från Skatteförvaltningens konto.

Samma beräkningsprinciper tillämpas även på källskatteåterbäring som ska betalas på basis av ett omprövningsbeslut som fattas med anledning av ett beslut om återbäring av källskatt.

Exempel 3: Sökanden har fått avslag på sin ansökan om återbäring av källskatt och begär omprövning av avsla-get. Sökandens begäran om omprövning bifalls. Källskatt har tagits ut 2017. Sökandens räkenskapsperiod är ett kalenderår vilket innebär att även sökandens skatteår är ett kalenderår. Räntan beräknas därför från och med 1.2.2018 fram till återbäringsdagen för den återbäring som ska betalas på basis av omprövningsbeslutet, 31.1.2020. Om beloppet av den källskatt som ska återbäras är 1 500,00 euro och räntesatsen enligt 32 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd är 0,5 % för hela tiden, är den ackumulerade räntan 15,00 euro.

 

Lauri Savander
ledande skattesakkunnig

Katja Pussila
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2017