Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förlust av värdet på aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Har getts
11.11.2016
Diarienummer
A140/200/2016
Giltighet
- 10.12.2018
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A185/200/2014

Denna anvisning behandlar förlusten av värdet på aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och hur den överlåtelseförlust som detta medför dras av vid beskattningen enligt inkomstskattelagen.

I anvisningen har ett nytt avsnitt 3 lagts till som behandlar förluster vid överlåtelse av aktier i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj.

1 Hur uppstår överlåtelseförlust?

Vid beskattning enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL) jämställs en slutlig förlust av värdet på en aktie med en överlåtelseförlust som kan dras av från överlåtelsevinster som uppstått under samma år och de följande fem åren (ISkL 50 §).

Från och med 2016 avdras försäljningsförluster från alla kapitalinkomster. Försäljningsförluster som har uppkommit före 2016 avdras endast från försäljningsvinsten, inte från alla kapitalinkomster. Ändringen gäller alltså bara försäljningsförluster som uppkommer 2016 eller efter det.

En överlåtelseförlust anses uppstå under det skatteår då värdeminskningen kan anses vara slutlig. Vid konkurs har värdet på aktien gått slutligt förlorat vid beskattningen enligt inkomstskattelagen först när konkursförvaltaren meddelar att det inte blir någon utdelning eller när slutredovisningen i konkursboet görs.

2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s dotterbolags konkurs

Esbo tingsrätt har genom sitt beslut 6.11.2014 försatt det börsnoterade Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s operativa dotterbolag Talvivaara Sotkamo Oy i konkurs. På grund av dotterbolagets konkurs är det ännu inte möjligt att yrka att den eventuella värdeminskningen på aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ska betraktas som sådan förlust som ska kunna dras av vid beskattningen med stöd av 50 § i inkomstskattelagen. Själva Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj är inte i konkurs

En annan orsak till att förlust inte kan dras av är att handeln med Talvivaaraaktierna på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki Ab) har varit avbruten sedan 6.11.2014 enligt ett börsmeddelande från Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 14.1.2016 och att börshandeln med aktierna fortsättningsvis är avbruten.

3 Förlust av värdet på aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Även om handeln med Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s aktier avbrutits i börsen har man kunnat idka handel med dem utanför börsen.

Överlåtelser av aktier i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och eventuella avdrag för förluster som de orsakat ska bedömas fall för fall utifrån följande omständigheter:

  1. Om det inte finns någon intressegemenskap mellan säljaren och köparen och om köpet inte är förknippat med återköp av aktier kan man fastställa en överlåtelseförlust.
  2. Om det finns en intressegemenskap mellan säljaren och köparen eller om köpet är förknippat med återköp av aktier kan man låta bli att fastställa en överlåtelseförlust.

På vilka grunder överlåtelseförluster kan få avslag har behandlats mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Tillämpning av bestämmelsen om kringgående av skatt (avsnitt 3.5).


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri Manninen


Sidan har senast uppdaterats 11.11.2016