Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förlust av värdet på aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Har getts
7.11.2014
Diarienummer
A185/200/2014
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)

Denna anvisning behandlar förlusten av värdet på aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och hur den överlåtelseförlust som detta medför dras av vid beskattningen enligt inkomstskattelagen.

1 Hur uppstår överlåtelseförlust?

Vid beskattning enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL) jämställs en slutlig förlust av värdet på en aktie med en överlåtelseförlust som kan dras av från överlåtelsevinster som uppstått under samma år och de följande fem åren (ISkL 50 §). Överlåtelseförluster får dras av endast från överlåtelsevinster.

En överlåtelseförlust uppstår under det skatteår när värdeminskningen kan anses vara slutlig. Vid konkurs har värdet på aktien gått slutligt förlorat vid beskattningen enligt inkomstskattelagen först när konkursförvaltaren meddelar att det inte blir någon utdelning eller när slutredovisningen i konkursboet görs.

2 Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:s dotterbolags konkurs

Esbo tingsrätt har genom sitt beslut 6.11.2014 försatt det börsnoterade Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s operativa dotterbolag Talvivaara Sotkamo Oy i konkurs. På grund av dotterbolagets konkurs är det ännu inte möjligt att yrka att den eventuella värdeminskningen på aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ska betraktas som sådan förlust som ska kunna dras av vid beskattningen med stöd av 50 § i inkomstskattelagen.

Det är inte heller möjligt att dra av förlusten därför att handeln med aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki Ab) har avbrutits.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä                     

överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 7.11.2014