Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förlust av värdet på Ahtium Abp:s aktier och masskuldebrevslån vid beskattning enligt inkomstskattelagen

Har getts
11.12.2018
Diarienummer
VH/2514/00.01.00/2018
Giltighet
11.12.2018 - 18.12.2022
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A140/200/2016

Denna anvisning behandlar förlusten av värdet på aktierna i Ahtium Abp (före detta Talvivaara Kaivososakeyhtiö Abp) och hur den överlåtelseförlust som detta medför dras av vid beskattningen enligt inkomstskattelagen.

1 Hur uppstår överlåtelseförlust?

Vid beskattning enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL) jämställs en slutlig förlust av värdet på en aktie med en överlåtelseförlust som kan dras av från överlåtelsevinster som uppstått under samma år och de följande fem åren. Om överlåtelseförlusten inte helt kan dras av från överlåtelsevinster dras den av från kapitalinkomsten före övriga avdrag från kapitalinkomsterna (ISkL 50 §). En överlåtelseförlust uppkommer under det skatteår då värdeminskningen kan anses vara slutlig. Värdeminskningen vid bolagets konkurs anses vara slutlig vid beskattningen enligt inkomstskattelagen först när konkursboförvaltaren meddelar att det inte blir någon utdelning eller när slutredovisningen i konkursboet görs.

2 Förlust av värdet på aktierna

Skatteförvaltningen har 3.12.2018 från Ahtium Abp:s konkursförvaltare fått en redogörelse enligt vilken aktieägarna inte kommer att få någon utdelning under det fortfarande pågående konkursförfarandet. Skatteförvaltningen anser därför att förlusten av värdet på Ahtium Abp:s aktier vid beskattningen för skatteåret 2018 kan dras av som sådan överlåtelseförlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen. Det är inte möjligt att kräva avdrag för värdeminskningen i beskattning som verkställs för de påföljande skatteåren.

Om något avdrag inte gjorts vid beskattningen för skatteåret 2018 kan den skattskyldige i efterhand begära omprövning av beskattningen för skatteåret 2018 och yrka på avdrag för skatteåret 2018. Omprövning ska då begäras senast 31.12.2021.

Om den skattskyldige inte under skatteåret 2018 har sådana överlåtelsevinster från vilka överlåtelseförlusten helt eller delvis kan dras av, fastställs den icke-avdragna värdeförlusten såsom överlåtelseförlust. Den fastställda överlåtelseförlusten dras av från vinst från överlåtelse av egendom under de följande fem åren allteftersom vinst uppstår.   

Om det senare betalas utdelning ur konkursboet till aktieägarna, ska aktieägarna deklarera den erhållna utdelningen som kapitalinkomst i sin skattedeklaration för det år då utdelningen betalas.

3 Förlust av värdet på masskuldebrevslån

Förlusten av värdet på Ahtium Abp:s masskuldebrevslån är ännu inte slutlig eftersom konkursförfarandet fortfarande pågår. När handel bedrivs med masskuldebrevslån utanför börsen ska låneöverlåtelserna och rätten till avdrag av de förluster som uppkommer vid överlåtelserna bedömas från fall till fall utifrån följande omständigheter:

  1. Om det inte finns någon intressegemenskap mellan säljaren och köparen av masskuldebrevslån och om köpet inte är förknippat med återköp av masskuldebrevslån, kan man fastställa en överlåtelseförlust.
  2. Om det finns en intressegemenskap mellan säljaren och köparen av masskuldebrevslån eller om köpet är förknippat med återköp av masskuldebrevslån, kan man låta bli att fastställa en överlåtelseförlust.

På vilka grunder överlåtelseförluster kan avslås har behandlats mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Tillämpning av bestämmelsen om kringgående av skatt (avsnitt 3.5).

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019