Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsfri försäljning till resande – anvisning för säljaren

Har getts
7.4.2014
Diarienummer
A50/200/2014
Giltighet
7.4.2014−18.8.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A154/200/2013, 11.10.2013

Denna anvisning är avsedd för dem som säljer varor i Finland till resande som bor utanför EU och som besöker Finland och till finländare som bor utanför EU och som för varorna oanvända i sitt personliga bagage utanför EU.

Anvisningen har förtydligats med tillägget att kassakvittot som säljaren ger är en del av verifikatet till resande och kvittot ska uppvisas åt tullmyndigheten. Förseglingen av varorna har preciserats. Dessutom klargörs, att texten i tullmyndighetens röda stämpel beskriver tullmyndighetens iakttagelser. Den skattemässiga behandlingen framgår inte direkt ur stämpeln.  I situationer då förutsättningarna för försäljning till resande inte uppfylls kan säljaren inte bokföra försäljningen som momsfri försäljning.

1 Allmänt

Enligt internationell praxis kan varor säljas som försäljning till resande (s.k. turistförsäljning) till dem som bor utanför EU. Vid försäljningen till resande får resenären varorna med sig i butiken och för dem ut från EU-området i sitt personliga bagage. Denna anvisning redogör för hur säljaren ska handla för att försäljningen ska kunna betraktas som försäljning till resande. Den tidigare anvisningen har utvidgats och preciserats.

Skatteförvaltningens anvisning Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen redogör för förfarandet för försäljningen till resande då försäljningen sker i landskapet Åland eller till en resenär med hemort i landskapet Åland.

Det är frivilligt att tillämpa förfarandet för försäljning till resande. Säljaren har alltså ingen skyldighet att anlita tjänster av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd eller att själv återbetala momsen till resenären.

2 Köparens hemort

Momsfri försäljning till resande, dvs. turistförsäljning, gäller försäljning av varor till resande som har sin hemort utanför EU eller Norge. En resenär är en privatperson. Vid försäljningstidpunkten betalar resenären det fulla momsbelagda priset för de varor han köper.

Säljaren ska kontrollera den resandes hemort i hans pass eller i passet infört uppehålls- eller arbetstillstånd eller i andra dokument med tillförlitlig uppgift om hemorten. En persons hemort anses vara utanför EU eller Norge om han inte bor i ett EU-land eller i Norge och om personen inte vistas fortlöpande inom EU eller i Norge. Vistelsen anses i allmänhet vara fortlöpande om den varar minst sex månader. Om en person har ett uppehållstillstånd i Finland, likställs han med en person som bor i Finland även om hans hemort finns utanför EU. Karaktären av vistelsen i Finland framgår av visumets eller uppehållstillståndets form.

På inköp som en resenär som har ett grönt klistermärke, dvs. visum, i sitt pass, kan behandlas som försäljning till resande. Om klistermärket i resenärens pass är rött, dvs. uppehållstillstånd, får resenären göra inköp under de två sista veckorna innan tillståndet går ut. Om personen lämnar Finland tidigare, måste personen uppvisa ett intyg av arbetsgivaren om att arbetsförhållandet upphörde tidigare än antecknat.

En finländare som är permanent bosatt utanför EU eller Norge, kan under besök i Finland göra inköp här på vilka bestämmelsen om försäljning till resande kan tillämpas. Också när en finländare flyttar för minst sex månader till någon annanstans än till EU-området eller Norge, kan bestämmelsen om försäljning till resande tillämpas på de inköp som personen gör under de två sista veckorna före avresan från Finland. Som bevis för att personen bor eller flyttar utanför EU måste han uppvisa ett arbets- eller uppehållstillstånd. Ofta har tillståndet stämplats i passet.

Som momsfri försäljning till resande betraktas endast sådan försäljning där resenären själv för de köpta varorna utanför EU.

3 Minimivärdet på försäljningen och utförseln av varorna från EU-området

Momsfri försäljning till resande förutsätter att värdet på inköpet ska vara minst 40 euro. Värdet inkluderar momsen. Gränsvärdet kan inbegripa flera varor. Det sammanlagda värdet får dock användas endast om alla dessa varor har antecknats i en och samma faktura utfärdad av en och samma säljare som överlåter varorna till en och samma köpare.

Varorna ska föras oanvända från EU-området inom tre månader efter försäljningsmånaden. Försäljning till resande får inte tillämpas på en vara som tagits i bruk redan inom EU.

4 Återbäringsförfarandet

4.2 Säljaren anlitar en återbäringsaffär

Säljaren kan i försäljningen till resande anlita tjänster av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd av arbets- och näringsministeriet. Bestämmelserna om återbäringsaffärer finns i förordningen om organisering av mervärdesskattefri försäljning till resande (485/1985). I återbäringsaffärsverksamheten används blanketter som godkänts av arbets- och näringsministeriet. Då säljarföretaget anlitar en återbäringsaffärs tjänster, får säljaren som bevis över försäljningen ett intyg av återbäringsaffären.

4.2. Säljaren återbär momsen själv

Säljaren kan också själv återbära momsen till kunden. Det krävs inget särskilt tillstånd för detta. Om en handelsrörelse säljer varor till utländska resanden, är försäljningen normal momspliktig försäljning ända tills säljaren får en utredning om att varan har förts ut ur EU.

4.2.1 Försäljningsverifikatet

På fakturan eller annat verifikat som ska ges till resenären ska säljaren alltid anteckna uppgifterna om försäljningen.

Om försäljaren har kassaregister och alla de obligatoriska uppgifterna som ska uppges vid försäljning till resande finns på kassakvittot utgör kassakvittot försäljningsverifikat. Om kassakvittot som säljaren ger inte innehåller alla obligatoriska uppgifter ska till kassakvittot bifogas ett dokument (verifikat över försäljning till resande) i vilket försäljaren antecknar de uppgifter som saknas på kvittot. Verifikatet över försäljning till resande kompletterar kassakvittot.

Det är viktigt att säljaren är noggrann då han skriver verifikatet. Uppgifterna ska anges åtminstone på finska eller svenska. Bristfälliga uppgifter eller om uppgifter saknas kan leda till att tullmyndigheten inte stämplar verifikatet. Ett verifikat som tullmyndigheten har stämplat utgör ett dokumentbevis att varan har lämnat EU-området, varefter säljaren får boka försäljningen som momsfri försäljning i sin bokföring.

Säljaren ska i fakturan eller i annat verifikat anteckna följande uppgifter:
1. Köparens namn, hemort, passets nummer, stadigvarande adress och underskrift

Den person som köper varorna och för dem utanför EU i sitt personliga bagage ska vid försäljningen till säljaren visa sitt pass, vars nummer säljaren ska anteckna i försäljningsverifikatet. Köparen bestyrker med sin underskrift att uppgifterna stämmer.

2. Säljarens namn, postadress samt FO-nummer
3. Varornas antal och art

Varorna som säljs ska beskrivas så detaljerat att de kan identifieras och specificeras.

Exempel:

”Kläder” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara precis, t.ex. kappa, skor eller gummistövlar för barn.
”Sportutrustning” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. slalomskidor, ishockeyklubba eller skatebord.
”Smycken” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. armband, ring eller halsband.
”Accessoarer” (”Accessories”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. nyckelring, scarf, kravatt eller plånbok.
”Elektronik” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. mobiltelefon och dess IMEI-nummer, dator eller systemkamera.
”Verktyg” (”Tools”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. drillborr, hammare, yxa, eldriven fräs eller eldriven slipmaskin.
”Bildelar” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. motorhuv, bromsklossar eller stötfångare.

4. Skattegrunden (vederlaget för varan som inte inkluderar momsens andel) angiven per skattesats, skattesatsen, det skattebelopp som ska betalas i euro och det sammanlagda momsbelagda priset.

Säljaren tar ut det momsbelagda priset av resenären vid försäljningstidpunkten. Säljaren ska deklarera försäljningen i sin periodskattedeklaration som moms på den momspliktiga försäljningen.

5. Kostnader som eventuellt uppbärs hos säljaren och det belopp som ska återbetalas till köparen
6. Leveransdagen

Leveransdagen är den dag då säljaren överlämnar varorna till köparen.

Exempel:

Kvittot från säljarens kassaapparat visar följande uppgifter:

 • säljarens namn, adress och FO-nummer
 • varornas antal och art
 • skattegrunden per skattsats, skattesatsen och beloppet på det skattebelopp som ska betalas i euro
 • leveransdagen

Säljaren upprättar ett separat verifikat (”Verifikat över försäljning till resande”), på vilket han antecknar

 • köparens namn, hemort, stadigvarande adress och passets nummer
 • de kostnader som eventuellt uppbärs hos köparen
 • det belopp som ska återbetalas till köparen

Kassakvittot häftas ihop med verifikatet till resande. Tillsammas utgör de dokumentet som resenären uppvisar tullmyndigheten när han reser ut ur EU.

Säljaren ber köparen underteckna verifikatet. Med sin underskrift bestyrker köparen att de uppgitter han lämnar om sig stämmer.

Resenären får inte till någon del själv anteckna eller komplettera de ovan nämnda uppgifterna i försäljningsverifikatet utan det är säljaren som ska göra samtliga anteckningar vid försäljningstidpunkten. Det ursprungliga försäljningsverifikatet, som säljaren ska ge till köparen, och dess kopia, som säljaren sparar i sin bokföring, ska vara identiska.

5 Förseglingen av varor

Då varorna överlåts till köparen, ska säljaren alltid försegla dem så att tullmyndigheten kan konstatera att de är oanvända när de förs ut ur EU. Varorna kan förseglas exempelvis så att paketet tejpas med en tejp som försetts med återbäringsaffärens eller säljarföretagets egen logo eller eget namn. Om säljaren inte har en sådan tejp som är försedd med säljarens egen logo eller eget namn, ska varan packas ner i en plastpåse/förpackning som är försedd med säljarens egen logo. Påsen/förpackningen ska häftas ihop med en häftmaskin så att den inte ska kunna öppnas utan att häftklamrarna lämnar hål i påsen/förpackningen. Säljaren bör försegla påsen/förpackningen omsorgsfullt så att tullmyndigheten kan se att varan är oanvänd. Sålunda säkerställs köparens rätt till momsåterbäring.

6 Tullkontorets stämpel på försäljningsverifikatet

När kunden lämnar EU-området antingen i Finland eller i något annat EU-land, hämtar han en stämpel på försäljningsverifikatet i det tullkontor där han lämnar EU-området. Tullmyndigheten kan kräva att få se de oanvända varorna.

Kunden skickar det med tullens stämpel försedda försäljningsverifikatet till säljaren, som nu kan bokföra försäljningen som momsfri försäljning och betala tillbaka momsen till kunden med avdrag för eventuella egna kostnader, dvs. sitt arvode.  Det stämplade försäljningsverifikatet är ett bevis över den momsfria försäljningen. Säljaren ska spara verifikatet i sin bokföring. Om säljaren tar ut ett arvode, ska moms betalas på detta eftersom arvodet är en ersättning för en momspliktig tjänst

Också i det fallet att resenären måste lämna en exportdeklaration om varorna till tullmyndigheten, betraktas försäljningen som momsfri försäljning till resande om villkoren i bestämmelsen om försäljning till resande i 70 b § i mervärdesskattelagen och i 8 § i mervärdesskatteförordningen uppfylls. Det har ingen betydelse om resenären för ut varorna ur EU-området för privat bruk eller för användning i rörelseverksamhet. Tullens utförselbevis över export för kommersiella ändamål utgör inte ett sådant bevis som förutsätts i mervärdesskatteförordningen om att varan förts ut ur EU-området såsom försäljning till resande utan även i detta fall stämplar Tullen försäljningsverifikatet som säljaren utfärdat som bevis över att varan har förts ut ur EU. Tullen har gett ett kundmeddelande den 31.8.2012 Resenärer kan också behöva lämna in exportdeklarationer (tulli.fi/sv).

Om det i en situation där resenären lämnar EU-området upptäcks brister i varorna eller i för-säljningsverifikatet, kan tullmyndigheten stämpla verifikatet med röd stämpel. Stämpelns text beskriver tullmyndighetens iakttagelser. I en situation då man utgående från stämplen kan konstatera, att förutsättningarna för försäljning till resande inte uppfylls, kan säljaren inte bokföra försäljningsverifikatet som momsfri försäljning.

De vanligaste situationerna, då säljaren inte kan bokföra försäljningen som momsfri

 • varan har inte uppvisats för tullmyndigheten då resenären lämnade EU
 • varan har använts före resenären lämnade EU
 • varan har överlåtis momsfri till resenären
 • en annan person än resenären som har antecknats som köpare och vars pass nämns i försäljningsverifikatet, uppvisar varan för tullmyndigheten.

7 Försäljningen på flygplatser

Försäljningen till resande på flygplatser sker i s.k. butiker för skattefira varor. Butikerna utgör i artikel 99 i tullkodexen avsedda tullager eller i 72 j § i mervärdesskattelagen avsedda lager. Varorna som säljs omfattas således av de i ovan nämnda bestämmelserna avsedda upplagringsförfarandena.

 • Försäljningen av de varor som resenären som reser utanför EU:s skatteområde tar med sig i sitt bagage är momsfri.
 • Försäljningen av de varor som resenären som reser inom EU:s skatteområde till ett annat EU-land tar med sig i sitt bagage är momspliktig.

Om resenärens hemort är i Norge, är det sortiment som får säljas momsfritt begränsat.

8 Försäljningen till resande med hemort i Norge

Trots att Norge inte är ett EU-land, finns det begränsningar för momsfri försäljning också då resandens hemort är i Norge.  Till en person med hemort i Norge kan varor säljas som försäljning till resande endast då personen i omedelbar anslutning till försäljningen för ut varan som bagage till Norge och där betalar momsen i samband med införseln. Försäljningen är momspliktig tills resenären visar upp en utredning (ett norskt förtullningsbeslut) om att momsen har betalats i Norge. Efter att ha fått utredningen, kan säljaren bokföra försäljningen som momsfri och återbetala momsen till resenären. En ytterligare förutsättning är att varans eller den normala varugruppens försäljningspris exklusive moms är minst 170 euro.

Till en person med hemort i Norge får det  i en butik på en flygplats (ovan nämnt tullager eller skattelager) momsfritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.


Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Iris Kavonius
överinspektörSidan har senast uppdaterats 15.4.2014