Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsfri försäljning till resande som besöker Finland

Har getts
19.8.2015
Diarienummer
A91/200/2015
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A51/200/2014, 7.4.2014

Anvisningens punkt 6.1 har kompletterats med information om Tullens kundservice.

Denna anvisning är avsedd för resande som bor utanför EU och som besöker Finland och för finländare som bor utanför EU och som köper varor här och för dem med sig oanvända i sitt personliga bagage utanför EU.

Anvisningen har uppdaterats med de nya bestämmelserna som gäller försäljning till resande som trädde i kraft den 1 juli 2015. I mars 2015 utfärdades återbetalningslagen (250/20.3.2015) och momslagens 70 b § 1 och 3 moment preciserades. Dessutom ändrades momsförordningens 8 § i vilken stadgas om den utredning som bevisar exporten. I anvisningen har också lagts till ett stycke om inköp i finsk nätbutik.

1 Allmänt

Mervärdesbeskattningen hänför sig i allmänhet till varor och tjänster som förbrukas i respektive stat. Då varor köps i Finland, ingår i deras inköpspris i allmänhet finsk moms. Även försäljning till resande är enligt huvudregeln skattebelagd.

Om en resande som bor utanför EU köper varan från Finland, men använder den enbart utanför EU, kan han få den moms som ingår i försäljningspriset för varan återbetald (försäljning till resande dvs. s.k. turistförsäljning, tax-free-försäljning). Dessutom kan varor säljas momsfritt till resande utanför EU genom normalt exportförfarande och i taxfreebutiker på flygplatser. För resande som är bosatta i Norge gäller särskilda bestämmelser, som förklarats i punkt Försäljningen till resande med hemort i Norge.

2 Exportförfarandet

Utgångspunkten med exportförfarandet är att varans försäljare lämnar in exportdeklarationen i sitt eget namn och transporterar eller ett självständigt transportföretag på säljarens eller på köparens uppdrag transporterar varan för att tas emot av mottagaren utanför EU:s tullgräns. Försäljningen är då alltid momsfri. Följaktligen får köparen alltså inte varan i sin besittning i Finland. Köparens nationalitet inverkar inte på försäljningens momsfrihet.  Då försäljningen är momsfri, betalar köparen det momsfria beloppet för varan vid köpet. I 70 § i mervärdesskattelagen finns särskilda bestämmelser för exportförfarandets olika situationer.

3 Momsfri försäljning till resande

Man kan enligt internationell praxis sälja varor till resande exklusive moms även som försäljning till resande. I försäljningen till resande får köparen varorna genast med sig och för dem själv ut ur landet i sitt personliga bagage.  Köparen betalar moms vid köpet men får senare återbetalning.

Det är frivilligt att tillämpa förfarandet för försäljning till resande. Säljaren har alltså ingen skyldighet att anlita tjänster av en återbetalningsaffär som beviljats tillstånd eller att själv återbetala momsen till resenären.

3.1 Förutsättningarna för försäljning till resande

3.1.1 Krav som gäller köparen

Momsfri försäljning till resande (tax-free-försäljning) förutsätter, att varan säljs till en resande vars hemort eller den vanliga vistelseorten om den är annan än hemorten finns utanför EU eller utanför Norge. En persons hemort anses vara utanför EU eller Norge om personen inte bor i ett EU-land eller i Norge och om personen inte vistas fortlöpande inom EU eller i Norge. Vistelsen anses i allmänhet vara fortlöpande om den varar minst sex månader. Om en person har uppehållstillstånd i Finland, likställs han med en person som bor i Finland även om hans hemort finns utanför EU.

En finsk medborgare som stadigvarande bor utanför EU eller Norge kan under besök i Finland göra inköp här på vilka bestämmelsen om försäljning till resande kan tillämpas. Också när en finländare flyttar för minst sex månader någon annanstans än till EU-området eller Norge, kan bestämmelsen om försäljning till resande tillämpas på de inköp som han gör under de två sista veckorna före avresan från Finland. Som bevis för att han bor eller flyttar utanför EU måste han uppvisa ett arbets- eller uppehållstillstånd till säljaren.

Som momsfri försäljning till resande betraktas endast sådan försäljning där köparen själv för de köpta varorna utanför EU.

Förfarandet för försäljning till resande är inte kopplad till resandes medborgarskap utan till hemorten eller den stadigvarande vistelseorten. Således kan förfarandet för försäljning till resande tillämpas på försäljning av varor som en svensk medborgare som stadigvarande bor i Schweiz köper här och för med sig till Schweiz. På motsvarande sätt kan förfarandet inte tillämpas på försäljning till en rysk medborgare som bor stadigvarande i Finland eller Sverige trots att köparen tar varorna till Ryssland.

3.1.2 Värdet på försäljningen

Momsfri försäljning till resande förutsätter att värdet på inköpet ska vara minst 40 euro. Gränsvärdet kan inbegripa flera varor som en och samma säljare överlåtit till en och samma köpare. Det sammanlagda värdet får dock användas endast om alla dessa varor har antecknats i ett och samma verifikat. Värdet inkluderar momsen.

3.1.3 Varorna förs ut oanvända inom tre månader

Varorna ska föras oanvända i köparens personliga bagage från EU-området inom tre månader efter försäljningsmånaden. Försäljning till resande får inte tillämpas på en vara som ens delvis tagits i bruk redan inom EU.

4 Så betalas momsen tillbaka till köparen

Affärer som säljer varor till resande kan återbetala momsen till köparna på olika sätt.  De kan själv ta hand om återbetalningen eller anlita tjänster av en kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd eller annan återbetalningsaffär. Förutsättningarna för momsfrihet är samma i bägge fallen, men förfarandet avviker något.

4.1 Säljaren återbetalar momsen själv

Säljaren behöver inget särskilt tillstånd då han själv återbetalar momsen till köparen. Då säljaren säljer varor till en utländsk resande är försäljningen normal momspliktig försäljning ända tills säljaren får en utredning om att varan har förts ut ur EU.

Resenären returnerar försäljningsverifikatet som tullmyndigheten har stämplat t.ex. per post till säljaren. Då säljaren får verifikatet, dvs. utredningen över att varorna har förts utanför EU, återbetalar säljaren momsen till köparen och drar eventuellt av sitt arvode. Återbetalningen kan t.ex. betalas på det bankkonto som kunden har uppgett.

4.2 Säljaren anlitar återbetalningsaffär

Säljaren kan i försäljningen till resande anlita tjänster av en kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd av Skatteförvaltningen eller en annan återbetalningsaffär.

4.2.1 Kontantåterbetalningsaffär

En återbetalningsaffär som bedriver återbetalning i förfarandet som avser momsfri försäljning till resande så att till verksamhetsidkarensidkarens skyldighet hör att övervaka och bevisa att resenären har fört varorna bort från EU-området behöver ett verksamhetstillstånd som avses i återbetalningslagen (250/20.3.2015) (kontantåterbetalningsaffär). Tillståndet söks hos Skatteförvaltningen.

Läs mera Återbetalning av moms vid försäljning till resande (tax-free-försäljning).

4.2.2 Annan återbetalningsaffär

Säljaren kan också ingå avtal med en sådan annan återbetalningsaffär som inte på uppdrag av säljaren övervakar att varorna förs ut ur EU. Dylik återbetalningsaffär behöver inte tillstånd. I detta fall baserar sig exporten till utanför EU på verifikat som är stämplade av Tullen.

Köparen skickar det med tullens stämpel försedda försäljningsverifikatet t.ex. per post till den återbetalningsaffär med vilken säljaren har avtal om att denna återbetalar momsen för säljarens räkning till resanden. Återbetalningsaffären betalar tillbaka momsen till köparen med avdrag för eventuella egna kostnader, dvs. sitt arvode.  Återbetalningen kan t.ex. betalas på det bankkonto som kunden har uppgett.

5 Säljarens förfarande

5.1 Köparens hemort

Vid försäljningstillfället ska säljaren kontrollera köparens hemort i passet eller av det separata uppehållstillståndet eller i andra dokument som tillförlitligt klarlägger hemorten eller den vanliga vistelseorten, om den är annan än hemorten. Om en person har ett uppehållstillstånd i Finland, likställs han med en person som bor i Finland även om hans hemort finns utanför EU. En finländare som bor utomlands över sex månader måste för säljaren uppvisa ett arbets- eller uppehållstillstånd som beviljats i den nya staten där han är bosatt.

5.2 Försäljningsverifikatet

Säljaren säljer varorna till köparen inklusive moms.

Säljaren ska åt resande ge ett verifikat över försäljningen. I verifikatet som ges till resenären ska säljaren alltid anteckna uppgifterna om försäljning till resande.

Om betalningsverifikatet (t.ex. kassakvittot) som säljaren ger, inte innehåller alla obligatoriska uppgifter ska säljaren ge ett separat verifikat i vilket säljaren antecknar de uppgifter som saknas på betalningsverifikatet. Verifikatet kompletterar betalningsverifikatet. Betalningsverifikatet och det separata verifikatet ska fogas samman. Om verifikaten inte har fästs ihop ska det separata verifikatet ha en entydig hänvisning till betalningsverifikatet. Som en entydig hänvisning fungerar t.ex. att i det separata verifikatet antecknas kassakvittots eller annat betalningsverifikats datum och nummer.

Uppgifterna i försäljningsverifikatet ska anges åtminstone på finska eller svenska. Bristfälliga uppgifter eller om uppgifter saknas kan leda till att tullmyndigheten inte stämplar verifikatet. Ett verifikat som tullmyndigheten har stämplat utgör ett dokumentbevis att varan har lämnat EU-området, varefter säljaren får registrera försäljningen som momsfri försäljning i sin bokföring.

Säljaren ska i verifikatet anteckna följande uppgifter:

1. Köparens namn, passets nummer och hemort samt stadigvarande hemvist om den är annan än hemorten.

Den person som köper varorna och för dem utanför EU i sitt personliga bagage ska vid försäljningen till säljaren visa sitt pass, vars nummer säljaren antecknar i försäljningsverifikatet.

2. Säljarens namn, postadress samt FO-nummer
3. Varornas antal och art

Varorna som säljs ska beskrivas så detaljerat att de kan identifieras och specificeras.

”Kläder” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara precis, t.ex. kappa, skor eller gummistövlar för barn.
”Sportutrustning” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. slalomskidor, ishockeyklubba eller skateboard.
”Smycken” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. armband, ring eller halsband.
”Accessoarer” (”Accessories”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. nyckelring, scarf, kravatt eller plånbok.
”Elektronik” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. mobiltelefon och dess IMEI-nummer, dator eller systemkamera.
”Verktyg” (”Tools”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. drillborr, hammare, yxa, eldriven fräs eller eldriven slipmaskin.
”Bildelar” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. motorhuv, bromsklossar eller stötfångare.

4. Priset inklusive moms och skattegrunden (vederlaget för varan som inte inkluderar momsens andel) angiven per skattesats eller skattebeloppet i euro.

Säljaren tar ut det momsbelagda priset av resenären vid försäljningstidpunkten.

5. Beloppet som ska återbetalas till köparen eller om det inte är känt, återbetalningens minimi- och maximibelopp.
6. Leveransdagen

Leveransdagen är den dag då säljaren överlämnar varorna till köparen. Leveransdagen behöver inte skilt anges om det är samma dag som verifikatet utfärdas.

Vid postorderförsäljning (t.ex. inköpet görs i nätbutik) anses leveransdagen vara den dag då köparen hämtar varan från ett avhämtningsställe på finländskt område t.ex. postens serviceställe eller annan avhämtningsplats.

7. Antalet förpackningar

Med förpackning avses t.ex. en kasse eller låda, i vilken säljaren packar varan.

Exempel: Kvittot från säljarens kassaapparat visar följande uppgifter:

 • säljarens namn, adress och FO-nummer
 • datum då verifikatet utfärdats
 • varornas antal och slag
 • priset som betalas för varorna

Säljaren upprättar ett separat verifikat, på vilket han antecknar

 • köparens namn, hemort och passets nummer
 • eftersom beloppet som ska återbetalas åt köparen inte är känt, återbetalningens minimi- och maximibelopp
 • antalet förpackningar

Säljaren häftar ihop kassakvittot och det separata verifikatet. Tillsammas utgör de det verifikat som resenären uppvisar beroende på vilket förfarande säljaren har valt antingen, för tullmyndigheten eller kontantåterbetalningsaffären som beviljats tillstånd när han reser ut ur EU.

Resenären får inte till någon del själv anteckna eller komplettera de ovan nämnda uppgifterna i försäljningsverifikatet utan det är säljaren som gör samtliga anteckningar vid försäljningstidpunkten. Det ursprungliga försäljningsverifikatet, som säljaren ger till köparen, och dess kopia, som säljaren sparar i sin bokföring, ska vara identiska.

5.3 Säljaren förseglar varorna

Varorna ska föras ut oanvända från EU-området. Därför förseglar säljaren varorna innan han överlåter dem till köparen. Varorna kan förseglas så att de kan kopplas till försäljaren och att tullmyndigheten eller kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd kan konstatera att de är oanvända när de förs ut ur EU.

Förseglingen kan göras t.ex. så att kassen/förpackningen tejpas med en tejp som är försedd med kontantåterbetalningsaffärens eller försäljarens egen logo eller eget namn. Om säljaren inte har en sådan tejp som är försedd med säljarens egen logo eller eget namn, ska varan packas ner i en plastpåse/förpackning som är försedd med säljarens egen logo. Påsen/förpackningen ska häftas ihop med en häftmaskin så att den inte ska kunna öppnas utan att häftklamrarna lämnar hål i påsen/förpackningen.

Säljaren bör försegla påsen/förpackningen omsorgsfullt så att tullmyndigheten eller kontantåterbetalningsaffären som beviljats tillstånd kan se att varan är oanvänd. Sålunda säkerställs köparens rätt till momsåterbetalning.

6 Resande lämnar EU-området

6.1 Stämpling av försäljningsverifikatet på tullkontoret

Om säljaren inte anlitar en kontantåterbetalningsaffärs som beviljats tillstånd tjänster utan återbetalar momsen själv eller någon annan för säljarens räkning återbetalar momsen (t.ex. annan återbetalningsaffär) låter resande stämpla försäljningsverifikatet över varorna som han köpt, på det tullkontor där han lämnar EU-området. Resande skickar eller på annat sätt levererar verifikatet med Tullens stämpel till säljaren eller annan som återbetalar momsen. Om resenären inte lämnar EU direkt från Finland utan reser via ett annat EU-land måste resande be om stämpel av det tullkontor där han lämnar EU-området.

På tullens kontor uppvisar resande för kontroll sitt pass, varan och verifikatet. Tullmyndigheten jämför att passinnehavaren är samma person som antecknats som köpare i försäljningsverifikatet och att verifikatet är sådant som anges i punkt 5.2. Dessutom jämför och kontrollerar tullmyndigheten att varorna överensstämmer med dem som antecknats i verifikatet och att värdet är minst 40 euro. Tullmyndigheten kontrollerar också att varorna förs ut oanvända och att förseglingen inte har brutits. Dessutom kontrolleras att varorna förts ut inom utsatt tid.

Också om det uppkommer skyldighet för resenären att lämna en exportdeklaration för varorna till tullmyndigheten, betraktas försäljningen som momsfri försäljning till resande om villkoren i bestämmelsen om försäljning till resande i 70 b § i mervärdesskattelagen och i 8 § i momsförordningen uppfylls. Tullens utförselbevis över export för kommersiella ändamål utgör inte ett sådant bevis som förutsätts i momsförordningen om att varan förts ut ur EU-området utan tullmyndigheten stämplar också i detta fall försäljningsverifikatet som säljaren utfärdat och detta utgör bekräftelse för att varan förts ut ur EU-området. Tullen har gett ett kundmeddelande den 31.8.2012 Resenärer kan också behöva lämna in exportdeklaration (tulli.fi/sv).

Tullen har inte kundservice på alla tullkontor. Därför rekommenderas för att den resande får Tullens stämpel på försäljningsverifikaten, att resanden på förhand försäkrar sig om, att Tullen har kundservice på det tullkontor där resande lämnar EU. Vid behov kan tjänsten bokas på förhand. Information om kundservice finns på adressen http://tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/tullkontorens-kundservice. Mera information om tidsbeställning och kontaktuppgifter på adressen http://tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/tidsbokningstjanst.

Om det i en situation där resenären lämnar EU-området upptäcks brister i varorna eller i försäljningsverifikatet, kan tullmyndigheten stämpla verifikatet med röd stämpel. Stämpelns text beskriver tullmyndighetens iakttagelser. I en situation då man utgående från stämplen kan konstatera, att förutsättningarna för försäljning till resande inte uppfylls, kan säljaren inte bokföra försäljningsverifikatet som momsfri försäljning.

De vanligaste situationerna, då säljaren inte kan bokföra försäljningen som momsfri

 • varan har inte uppvisats för tullmyndigheten då resanden lämnade EU
 • varan har använts före den reasande lämnade EU
 • varan har överlåtis momsfri till resanden
 • en annan person än den resande som har antecknats som köpare och vars pass nämns i försäljningsverifikatet uppvisar varan för tullmyndigheten.

Med en stämpel i vilket det t.ex. konstateras att det är brister i förseglingen vill man vägleda säljaren för kommande försäljningar. Eftersom Tullen de facto styrkte exporten får säljaren bokföra den som momsfri försäljning.

6.2 Förfarandet då kontantåterbetalningsaffären betalar återbetalningen

Då resenären lämnar Finland till utanför EU uppvisar han sitt pass, varan och verifikatet över försäljningen på kontantåterbetalningsaffärens kontor till exempel i hamnen eller flygplatsens transithall. Återbetalningsaffären jämför att passinnehavaren är samma person som den som har antecknats som köpare i försäljningsverifikatet och att varorna förs ut oanvända och att förseglingen är hel. Återbetalningsaffären betalar till resanden momsen som ingått i varans inköpspris, från vilken kontoret drar av sitt arvode.

Om det på stället där köparen lämnar EU inte finns återbetalningsaffärens kontor eller om kontoret inte är öppet, ska resande stämpla försäljningsverifikatet hos tullmyndigheten. Tullmyndigheten kontrollerar resenärens pass, varorna och verifikatet.

7 Inköp i finsk nätbutik

Förfarandet för försäljning till resande kan tillämpas på postorderförsäljning som sker i Fast-landsfinland.

Postorderföretaget/nätbutiken ska vara momsregistrerad i Finland. Säljaren ska veta att för-säljningen sker som försäljning till resande. När köparen gör en order t.ex. i nätbutiken ska han skicka en scannad kopia av sitt pass till säljaren. Ur passet eller andra handlingar ska framgå att köparens hemort eller stadigvarande hemvist är utanför EU eller Norge och att han inte kontinuerligt vistas i ett EU-land eller Norge.

Säljaren skickar de förseglade varorna till ett överenskommet avhämtningsställe i Finland och bifogar verifikatet som innehåller alla uppgifter som krävs vid försäljning till resande i paketet. Paketet kan avhämtas t.ex. från företaget som transporterar paketet eller postens serviceställe. Då den resande hämtar paketet kontrollerar avhämtningsställets personal identiteten av den som hämtar paketet från passet.

Då den resande lämnar Finland till utanför EU kontrollerar den finska Tullen att varan är för-seglad och oanvänd. Samtidigt kontrollerar Tullen att den kopia av passet som bifogats verifikatet och resandens pass motsvarar varandra.

8 Försäljningen på flygplatser

Försäljningen till resande på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik sker där i s.k. butiker för skattefria varor.

Butikerna är i artikel 240 i tullkodexen (952/2013) avsedda tullager eller i 72 j § i momslagen avsedda lager. Varorna som säljs omfattas således av de i ovan nämnda bestämmelserna avsedda upplagringsförfarandena.

 • Försäljningen av de varor som resenären som reser utanför EU:s skatteområde tar med sig i sitt bagage är momsfri.
 • Försäljningen av de varor som resenären som reser inom EU:s skatteområde till ett annat EU-land tar med sig i sitt bagage är momspliktig.

För resande vars hemort eller sedvanliga vistelseort är i Norge är utbudet på till saluvarande varorna begränsad. Åt en person kan i en affär som finns på flygplatsen momsfritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.

Som utredning över att köparen för varorna utanför EU betraktas det kontrollkort över utrikesflyg som köparen uppvisar. Dessutom ska säljaren upprätta ett verifikat över försäljningen med följande uppgifter:

 1. köparens namn, passnummer och hemvist samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemvistet
 2. flygnummer
 3. säljarens namn och FO-nummer
 4. varornas antal och slag
 5. datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum och
 6. det pris som betalats för varorna.

9 Försäljningen till resande med hemort i Norge

Trots att Norge inte är ett EU-land, finns det begränsningar för momsfri försäljning också då resenärens hemort är i Norge.  Till en person med hemort i Norge kan varor säljas som försäljning till resande endast då personen i omedelbar anslutning till försäljningen för ut varan som bagage till Norge och där betalar momsen i samband med införseln. Försäljningen är momspliktig tills resenären visar upp en utredning (ett norskt förtullningsbeslut) om att momsen har betalats i Norge. Efter att ha fått utredningen, kan säljaren bokföra försäljningen som momsfri och återbetala momsen till resenären. En ytterligare förutsättning är att varans eller den sedvanliga varugruppens försäljningspris exklusive moms är minst 170 euro.

 

Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Iris Kavonius
överinspektör

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2015