Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsfri försäljning till resande som besöker Finland

Har getts
7.4.2014
Diarienummer
A51/200/2014
Giltighet
7.4.2014−18.8.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A155/200/2013, 11.10.2013

Denna anvisning är avsedd för resande som bor utanför EU och som besöker Finland och för finländare som bor utanför EU och som köper varor här och för dem med sig oanvända i sitt personliga bagage utanför EU.

Anvisningen har förtydligats så, att kassakvittot är en del av verifikatet till resande och kvittot ska visas åt tullmyndigheten. Dessutom preciseras, att texten i tullmyndighetens röda stämpel beskriver tullmyndighetens iakttagelser. Den skattemässiga behandlingen framgår inte direkt ur stämpeln.  I situationer då förutsättningarna för försäljning till resande inte uppfylls kan säljaren inte bokföra försäljningen som momsfri försäljning.

1 Allmänt

Mervärdesbeskattningen hänför sig i allmänhet till varor och tjänster som förbrukas i respektive stat. Då varor köps i Finland, ingår i deras inköpspris i allmänhet finsk moms. Även försäljning till resande är enligt huvudregeln skattebelagd.

Om en resande som bor utanför EU köper varan från Finland, men använder den enbart utanför EU, kan han få återbäring av moms som ingår i försäljningspriset för varan (försäljning till resande dvs. s.k. turistförsäljning). Dessutom kan varor säljas momsfritt till resande utanför EU genom normalt exportförfarande och i taxfreebutiker på flygplatser. För resande som är bosatta i Norge gäller särskilda bestämmelser, som förklarats i punkt Försäljningen till resande med hemort i Norge.

2 Exportförfarandet

Utgångspunkten med exportförfarandet är att varans försäljare lämnar in exportdeklarationen i sitt eget namn och transporterar eller ett självständigt transportföretag på säljarens eller på köparens uppdrag transporterar varan för att tas emot av mottagaren utanför EU:s tullgräns. Försäljningen är då alltid momsfri. Följaktligen får köparen får alltså inte varan i sin besittning i Finland. Köparens nationalitet inverkar inte på försäljningens momsfrihet.  Då försäljningen är skattefri, betalar köparen det momsfria beloppet för varan vid köpet. I 70 § i mervärdesskattelagen finns särskilda bestämmelser för exportförfarandets olika situationer.

3 Momsfri försäljning till resande

Man kan enligt internationell praxis sälja varor till resande exklusive moms även som försäljning till resande. I försäljningen till resande får köparen varorna genast med sig och för dem själv ut ur landet i sitt personliga bagage.  Köparen betalar moms vid köpet men får senare återbäring.

Det är frivilligt att tillämpa förfarandet för försäljning till resande. Säljaren har alltså ingen skyldighet att anlita tjänster av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd eller att själv återbetala momsen till resenären.

3.1 Förutsättningarna för försäljning till resande

3.1.1 Krav som gäller köparen

Momsfri försäljning till resande förutsätter, att varan säljs till en resande vars hemort finns utanför EU eller utanför Norge. En persons hemort anses vara utanför EU eller Norge om personen inte bor i ett EU-land eller i Norge och om personen inte vistas fortlöpande inom EU eller i Norge. Vistelsen anses i allmänhet vara fortlöpande om den varar minst sex månader. Om en person har uppehållstillstånd i Finland, likställs han med en person som bor i Finland även om hans hemort finns utanför EU.

En finsk medborgare som stadigvarande bor utanför EU eller Norge kan under besök i Finland göra inköp här på vilka bestämmelsen om försäljning till resande kan tillämpas. Också när en finländare flyttar för minst sex månader någon annanstans än till EU-området eller Norge, kan bestämmelsen om försäljning till resande tillämpas på de inköp som han gör under de två sista veckorna före avresan från Finland. Som bevis för att han bor eller flyttar utanför EU måste han uppvisa ett arbets- eller uppehållstillstånd till säljaren. Som momsfri försäljning till resande betraktas endast sådan försäljning där köparen själv för de köpta varorna utanför EU.

3.1.2 Värdet på försäljningen

Momsfri försäljning till resande förutsätter att värdet på inköpet ska vara minst 40 euro. Gränsvärdet kan inbegripa flera varor som en och samma säljare överlåtit till en och samma köpare. Det sammanlagda värdet får dock användas endast om alla dessa varor har antecknats i en och samma faktura. Värdet inkluderar momsen.

3.1.3 Varorna förs ut oanvända inom tre månader

Varorna ska föras oanvända i köparens personliga bagage från EU-området inom tre månader efter försäljningsmånaden. Försäljning till resande får inte tillämpas på en vara som ens delvis tagits i bruk redan inom EU.

3.2. Så betalas momsen tillbaka till köparen

Affärer som säljer varor till resande kan återbetala momsen till köparna på olika sätt.  De kan själv ta hand om återbäringen eller anlita tjänster av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd. Förutsättningarna för momsfrihet är samma i bägge fallen, men förfarandet avviker något.

3.2.1 När säljaren själv sköter återbäringen

3.2.1.1 Köparens hemort

Vid försäljningstillfället ska säljaren kontrollera köparens hemort i passet eller av uppehålls- eller arbetstillståndet som antecknats i passet. Om en person har ett uppehållstillstånd i Finland, likställs han med en person som bor i Finland även om hans hemort finns utanför EU. En finländare som bor utomlands över sex månader måste för säljaren uppvisa ett arbets- eller uppehållstillstånd som beviljats i den nya staten där han är bosatt. Tillståndet har ofta stämplats i passet.

3.2.1.2 Försäljningsverifikatet

Säljaren säljer varorna till köparen inklusive moms.

Faktura eller annat verifikat ska ges för försäljning till resanden.

Om försäljaren har kassa och alla de obligatoriska uppgifterna som ska uppges vid försäljning till resande finns på kassakvittot utgör kassakvittot försäljningsverifikat. Om kassakvittot som säljaren ger inte innehåller alla obligatoriska uppgifter ska till kassakvittot bifogas ett dokument (verifikat över försäljning till resande), i vilket försäljaren antecknar de uppgifter som saknas på kvittot. Verifikatet över försäljning till resande kompletterar kassakvittot.

Uppgifterna i försäljningsverifikatet ska anges åtminstone på finska eller svenska. Bristfälliga uppgifter eller om uppgifter saknas kan leda till att tullmyndigheten inte stämplar verifikatet. Ett verifikat som tullmyndigheten har stämplat utgör ett dokumentbevis att varan har lämnat EU-området, varefter säljaren får registrera försäljningen som momsfri försäljning i sin bokföring.

Säljaren ska i fakturan eller i annat verifikat anteckna följande uppgifter:
1. Köparens namn, hemort, passets nummer, stadigvarande adress och underskrift

Den person som köper varorna och för dem utanför EU i sitt personliga bagage ska vid försäljningen till säljaren visa sitt pass, vars nummer säljaren antecknar i försäljningsverifikatet. Köparen bestyrker med sin underskrift att uppgifterna stämmer.

2. Säljarens namn, postadress samt FO-nummer
3. Varornas antal och art

Varorna som säljs ska beskrivas så detaljerat att de kan identifieras och specificeras.

Exempel:

”Kläder” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara precis, t.ex. kappa, skor eller gummistövlar för barn.
”Sportutrustning” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. slalomskidor, ishockeyklubba eller skatebord.
”Smycken” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. armband, ring eller halsband.
”Accessoarer” (”Accessories”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. nyckelring, scarf, kravatt eller plånbok.
”Elektronik” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. mobiltelefon och dess IMEI-nummer, dator eller systemkamera.
”Verktyg” (”Tools”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. drillborr, hammare, yxa, eldriven fräs eller eldriven slipmaskin.
”Bildelar” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. motorhuv, bromsklossar eller stötfångare.

4. Skattegrunden (det vederlag för varan som inte inkluderar momsens andel) angiven per skattesats, skattesatsen, det skattebelopp som ska betalas i euro och det sammanlagda momsbelagda priset.

Säljaren tar ut det momsbelagda priset av resenären vid försäljningstidpunkten.

5. Kostnader som eventuellt uppbärs hos säljaren och det belopp som ska återbetalas till köparen
6. Leveransdagen

Leveransdagen är den dag då säljaren överlämnar varorna till köparen.

Exempel:

Kvittot från säljarens kassaapparat visar följande uppgifter:
- säljarens namn, adress och FO-nummer
- varornas antal och art
- skattegrunden per skattsats, skattesatsen och det skattebelopp som ska betalas i euro
- leveransdagen

Säljaren upprättar ett separat verifikat (”Verifikat över momsfri försäljning till resande”), på vilket han antecknar
- köparens namn, hemort, stadigvarande adress och passets nummer
- de kostnader som eventuellt uppbärs hos köparen
- det belopp som ska återbetalas till köparen

Kassakvittot häftas ihop med verifikatet till resande. Tillsammas utgör de dokumentet som resenären uppvisar tullmyndigheten när han reser ut ur EU.

Säljaren ber köparen underteckna verifikatet. Med sin underskrift bestyrker köparen att de uppgifter han lämnar om sig stämmer.

Resenären får inte till någon del själv anteckna eller komplettera de ovan nämnda uppgifterna i försäljningsverifikatet utan det är säljaren som gör samtliga anteckningar vid försäljningstidpunkten. Det ursprungliga försäljningsverifikatet, som säljaren ger till köparen, och dess kopia, som säljaren sparar i sin bokföring, ska vara identiska.

3.2.1.3 Säljaren förseglar varorna

Varorna ska föras ut oanvända från EU-området. Därför förseglar säljaren varorna innan han överlåter dem till köparen. Varorna kan förseglas exempelvis så att paketet tejpas med en tejp som försetts med säljarföretagets egen logo eller eget namn. Om säljaren inte har en sådan tejp som är försedd med säljarens egen logo eller eget namn, ska varan packas ner i en plastpåse/förpackning som är försedd med säljarens egen logo. Påsen/förpackningen ska häftas ihop med en häftmaskin så att den inte ska kunna öppnas utan att häftklamrarna lämnar hål i påsen/förpackningen.

När varorna är förseglade kan tullmyndigheten konstatera att de är oanvända när de förs ut ur EU.

3.2.1.4 Stämpling av försäljningsverifikatet på tullkontoret

Då resenären lämnar EU-området, låter han tullkontoret stämpla försäljningsverifikatet över de varor han köpt och skickar det sedan till försäljaren. Om resenären inte lämnar EU direkt från Finland utan reser via ett annat EU-land måste resenären be om stämpel av det tullkontor där han lämnar EU-området.

När resenären lämnar EU-området, låter han stämpla försäljningsverifikatet över varorna på tullkontoret. Han uppvisar sitt pass, varan och verifikatet för tullmyndigheten.

Tullmyndigheten jämför att passinnehavaren är samma person som antecknats som köpare i försäljningsverifikatet och att verifikatet är sådant som anges i punkt 3.2.1.2. Dessutom jämför och kontrollerar tullmyndigheten att varorna överensstämmer med dem som antecknats i verifikatet och att värdet är minst 40 euro. Tullmyndigheten kontrollerar också att varorna förs ut oanvända och att förseglingen inte har brutits. Dessutom kontrolleras att varorna förts ut inom utsatt tid.

Också om det uppkommer skyldighet för resenären att lämna en exportdeklaration för varorna till tullmyndigheten, betraktas försäljningen som momsfri försäljning till resande om villkoren i bestämmelsen om försäljning till resande i 70 b § i mervärdesskattelagen och i 8 § i mervärdesskatteförordningen uppfylls. Det saknar betydelse om resenären för ut varorna ur EU-området för privat bruk eller för användning i rörelseverksamhet. Tullens utförselbevis över export för kommersiella ändamål utgör inte ett sådant bevis som förutsätts i mervärdesskatteförordningen om att varan förts ut ur EU-området utan tullmyndigheten stämplar också i detta fall försäljningsverifikatet som säljaren utfärdat och detta utgör bekräftelse för att varan förts ut ur EU-området. Tullen har gett ett kundmeddelande den 31.8.2012 Resenärer kan också behöva lämna in exportdeklaration (tulli.fi/sv).

Om det i en situation där resenären lämnar EU-området upptäcks brister i varorna eller i försäljningsverifikatet, kan tullmyndigheten stämpla verifikatet med röd stämpel. Stämpelns text beskriver tullmyndighetens iakttagelser. I en situation då man utgående från stämplen kan konstatera, att förutsättningarna för försäljning till resande inte uppfylls, kan säljaren inte bokföra försäljningsverifikatet som momsfri försäljning.

De vanligaste situationerna, då säljaren inte kan bokföra försäljningen som momsfri

  • varan har inte uppvisats för tullmyndigheten då resenären lämnade EU
  • varan har använts före resenären lämnade EU
  • varan har överlåtis momsfri till resenären
  • en annan person än resenären som har antecknats som köpare och vars pass nämns i försäljningsverifikatet uppvisar varan för tullmyndigheten.
3.2.1.5 Återbäring av moms till köparen

Resenären returnerar försäljningsverifikatet som tullmyndigheten har stämplat t.ex. per post till säljaren. Då säljaren får verifikatet, dvs. utredningen över att varorna har förts utanför EU, återbär säljaren momsen till köparen och drar eventuellt av sitt arvode. Återbäringen kan t.ex. betalas på det bankkonto som kunden har uppgett.

3.3 Återbäringsaffär sköter återbäringen

3.3.1 Taxfreeblanketten och försegling av varor

Om säljaren anlitar en återbäringsaffär som fått tillstånd i Finland, fyller säljaren i en taxfreeblankett när han säljer varorna och fastställer med sin underskrift att han har kontrollerat köparens uppgifter. Resenären fyller enbart i sina personuppgifter i blanketten. Resenären bestyrker med sin underskrift att uppgifterna stämmer. Samtliga anteckningar ska göras vid försäljningstidpunkten.
Säljarens faktura eller motsvarande verifikat ska bifogas till taxfreeblanketten. Verifikatet kan t.ex. vara ett kassakvitto från säljarens kassaapparat. I handlingarna ska varorna beskrivas så detaljerat att de kan identifieras och specificeras.

Resenären betalar till säljaren priset inklusive moms. Säljaren förseglar varorna med tejp som är försedd med återbäringsaffärens egen logo. Resenären får av säljaren den förseglade varan samt ett exemplar av taxfreeblanketten.

3.3.2 Resenären stämplar taxfreeblanketten då han lämnar EU-området

3.3.2.1 Resenären lämnar EU-området i Finland

Då resenären lämnar Finland till utanför EU uppvisar han sitt pass, varan och taxfreeblanketten på återbäringsaffärens kontor till exempel i hamnen eller flygplatsens transithall. Kontoret antecknar på blanketten en försäkran om att varorna förts oanvända ut ur landet.  Återbetalningsaffären betalar till resenären skatten som ingått i varans inköpspris, från vilken kontoret dragit av sitt arvode.

Om resenären lämnar EU-området i Finland då återbäringskontoret är stängt ska han låta tullen stämpla taxfreeblanketten. Han uppvisar sitt pass, varan och verifikatet för tullmyndigheten. Tullen jämför att passinnehavaren är samma person som antecknats som köpare i blanketten. Tullen jämför och kontrollerar att varorna överensstämmer med de som antecknats på blanketten och kassakvittot som fogats till blanketten. Tullmyndigheten kontrollerar också att varorna förs ut oanvända och att förseglingen inte har brutits.

Efter att ha lämnat EU-området ska resenären skicka den stämplade taxfreeblanketten och   sina kontaktuppgifter till återbäringsaffären.  Återbäringsaffären återbetalar momsen på det konto som köparen gett. Alternativt kan resanden inom fem månader räknat från inköpsdagen uppvisa den stämplade blanketten på något av återbäringsaffärens kontor. Återbäring av skatten förutsätter att varan har förts ut från Finland inom tre månader efter den månad under vilken blanketten skrivits.

3.3.2.2 Resenären lämnar EU-området i ett annat EU-land

Om resenären lämnar EU-området via Sverige eller Danmark då han avreser från Finland, bekräftas avresan och momsen återbärs i återbäringsaffärens kontor i respektive land. Förfarandet är samma som i samband med ansökan om återbäring hos en återbäringsaffär i Finland.

Om återbäringsaffären inte har ett kontor på det ställe där köparen lämnar EU-området, kan resenären ansöka om momså¬terbäring på olika sätt. Resenären ska alltid låta tullen stämpla taxfreeblanketten då han lämnar EU-området. Tullmyndigheten kontrollerar resenärens pass, varorna och blanketten. Då resenären har lämnat EU-området kan han skicka den påstämplade blanketten, en kopia av sitt pass och av sitt visum samt sina kontaktuppgifter till återbäringsaffären. Därefter återbetalar återbäringsaffären momsen på det konto som köparen gett. Alternativt kan resenären lösa in återbäringen för vara som skaffats i Finland genom att inom fem månader från inköpsdagen uppvisa den påstämplade blanketten i något av återbäringsaffärens kontor. Återbäringsaffären återbär skatten om varan har förts ut från Finland inom tre månader efter den månad under vilken blanketten skrivits.

4 Försäljningen på flygplatser

De som reser utanför EU-området kan köpa skattefria varor i flygplatsens utrikes avgångshall.  Resanden ska styrka att han reser utanför EU-området genom att uppvisa utrikesflygets kontrollkort för säljaren.

5 Försäljningen till resande med hemort i Norge

Trots att Norge inte är ett EU-land, finns det begränsningar för momsfri försäljning också då resenärens hemort är i Norge.  Till en person med hemort i Norge kan varor säljas som försäljning till resande endast då personen i omedelbar anslutning till försäljningen för ut varan som bagage till Norge och där betalar momsen i samband med införseln. Försäljningen är momspliktig tills resenären visar upp en utredning (ett norskt förtullningsbeslut) om att momsen har betalats i Norge. Efter att ha fått utredningen, kan säljaren bokföra försäljningen som momsfri och återbetala momsen till resenären. En ytterligare förutsättning är att varans eller den sedvanliga varugruppens försäljningspris exklusive moms är minst 170 euro.

Till en person med hemort i Norge får det i en butik på en flygplats (ovan nämnt tullager eller skattelager) momsfritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.


Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Iris Kavonius
överinspektör

Mera information om ärendet finns på sidan Momsfri försäljning till resande – anvisning för säljarenSidan har senast uppdaterats 16.4.2014