Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Har getts
16.1.2014
Diarienummer
A6/200/2014
Giltighet
- 24.10.2016
Bemyndigande
20 a § i fastighetsskattelagen (654/1992)
Ersätter anvisningen
1768/35/2005

Denna anvisning ersätter Skattestyrelsens anvisning från den 4 januari 2006 (Dnr 1768/35/2005). Anvisningen har uppdaterats för att motsvara gällande lagstiftning.

1 Grunder

Enligt 12 a § i fastighetsskattelagen kan kommunfullmäktige fastställa en särskild skattesats som är minst 1,00 och högst 3,00 procent för obebyggda byggplatser som planlagts för stadigvarande boende. Skattesatsen för obebyggda byggplatser har för första gången kunnat fastställas i enlighet med 12 a § i fastighetsskattelagen för år 2001.

Särskild bestämmelse som gäller kommunerna i huvudstadsregionen och dess kransområde

I 12 b § i fastighetsskattelagen ingår en särskild bestämmelse som gäller kommunerna i huvudstadsregionen och dess kransområde. Enligt paragrafen måste kommunfullmäktige i Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis, med avvikelse från vad som bestäms i 12 a §, bestämma en skattesats för obebyggda byggplatser som är minst 1,5 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen. Denna skattesats kan dock bestämmas till högst 3,00 procent.

Om en särskild skattesats inte har bestämts

Det är inte obligatoriskt att bestämma en särskild skattesats för obebyggda bygg-platser, med undantag för de kommuner som nämns i 12 b § i fastighetsskattelagen.

Om skattesatsen inte har bestämts debiteras fastighetsskatten för obebyggd byggplats som planlagts för bostadsändamål enligt den allmänna fastighetsskattesatsen.

Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer en skattesats enligt 12 a eller 12 b § i fastighetsskattelagen måste enligt 20 a § i fastighetsskattelagen samtidigt årligen utreda de byggplatser som avses i lagrummet ovan och meddela dem och andra behövliga uppgifter och handlingar till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattningen och för ändringssökande.

2 Uppgifter som lämnas till Skatteförvaltningen

För tillämpandet av skattesatsen för obebyggda byggplatser måste kommunen lämna följande uppgifter för en byggplats som enligt detaljplanen är avsedd för en bostadsbyggnad:

1) uppgifter som gäller byggplatsen
  • fastighetsbeteckningen som antecknats i fastighetsregistret eller, om det inte handlar om en självständig fastighet, tomtens nummer enligt tomtindelningen eller kvarterets nummer enligt detaljplanen,
  • datum då detaljplanen fastställts och detaljplanens nummer,
  • användningsändamål enligt tomtens detaljplan,
  • byggplatsens areal och byggrätt och den del av byggplatsen som planlagts för bostadsbyggande
2) uppgifter som gäller fastigheten
  • om en planenlig byggplats inte är en självständig fastighet ska man dessutom lämna uppgifter om den fastighet eller de fastigheter inklusive fastighetsbeteckningar som bildar byggplatsen,
  • den andel av fastighetens areal som hör till den planenliga byggplatsen och om möjligt den andel av byggrätten som anknyter till fastighetens del
3) uppgifter som gäller ägaren
  • namn och personbeteckning eller FO-nummer för fastighetens ägare och
  • i mån av möjlighet information om en del av byggplatsen eventuellt ägs av ett bolag eller annat samfund som den skattskyldige huvudsakligen äger eller ägs av bolag inom samma koncern.

Dessutom ska man bifoga detaljplanskartor och eventuella tomtindelningskartor om de inte redan tidigare har skickats för kännedom till skattebyrån.

Ingen separat blankett har fastställts för lämnandet av uppgifter.

3 Tidpunkt för lämnande av uppgifter

Uppgifterna om obebyggda byggplatser ska lämnas till Skatteförvaltningen fram till utgången av januari varje år. Till exempel uppgifterna som gäller skatteåret 2014 ska alltså lämnas senast den 31 januari 2014.

Uppgifterna kan lämnas antingen på papper eller också i maskinläsbar form, om det lokalt har kommits överens om detta. Uppgifterna ska skickas direkt till den skattebyrå inom vars verksamhetsområde kommunen i fråga befinner sig. Det är också skäl att anteckna namnet på den kontaktperson på skattebyrån som man kommit överens om.

4 Tillämpningsanvisning för 12 a och 12 b § i fastighetsskattelagen

Tillämpningsförutsättningarna för skattesatsen för obebyggda byggplatser har fastställts i 12 a § 2–5 mom. i fastighetsskattelagen. Samma principer används för att avgöra tillämpningsförutsättningarna enligt 12 b §.

Byggplats för bostadsbyggnad enligt detaljplanen

Med en byggplats för bostadsbyggnad enligt detaljplanen avses

1) en detaljplaneenlig tomt eller annan byggplats som införts i fastighetsregistret,
2) en detaljplaneenlig byggplats enligt bindande eller riktgivande tomtindelning och
3) ett kvarter som ingår i detaljplanen, som saknar bindande eller riktgivande tomtindelning.

Med detaljplan avses både en detaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen och en stads- och byggnadsplan enligt den tidigare byggnadslagen, som föregick markanvändnings- och bygglagen. Skattesatsen för obebyggda byggplatser tillämpas inte på byggplatser som planlagts för fritidsbebyggelse (stranddetaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen, tidigare strandplan).

Då detaljplanen utarbetas kan man avvika från de aktuella fastighetsgränserna och ägarförhållandena. Fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggplats ska också tillämpas på sådan mark som inte ännu har bildats till en separat fastighet, om det dock går att bygga på den enligt detaljplanen förutsatt att markägaren vidtar vissa egna åtgärder.

Det går att bygga på byggplatsen förutsatt att markägaren vidtar vissa egna åtgärder om byggplatsen har definierats enligt en bindande tomtindelning och den ägs av samma ägare. Bygglov fås för byggplatsen när tomten har införts i fastighetsregistret. Införandet i registret förutsätter ägarens egna åtgärder.

Det går även att bevilja ett bygglov i kvarter med riktgivande tomtindelning för vilket det inte är nödvändigt att skapa en bindande tomtindelning, även om byggplatsen inte har bildats till en självständig fastighet. Det räcker att den som ansöker om bygglov visar att han eller hon har hela byggplatsen i sin besittning. Om en sådan byggplats ägs av samma ägare kan det hända att fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats ska tillämpas.

Den särskilda fastighetsskattesatsen kan också tillämpas på ett kvarter som plan-lagts för bostadsbyggande enligt detaljplanen och som ägs av samma ägare, även om det inte finns en tomtindelning för kvarteret.

Man ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen förutom om självständiga fastigheter också om de byggplatser som avses ovan i punkterna 2 och 3, om dessa även uppfyller de övriga förutsättningarna i lagen.

Övriga förutsättningar

1) För området finns en detaljplan som varit i kraft i minst ett års tid före kalenderårets början

Sålunda ska kommunen t.ex. för fastighetsbeskattningen för år 2014 lämna uppgifter om obebyggda byggplatser enligt 12 a och b § i fastighetsskattelagen för vars del detalj- eller byggnadsplanen har trätt i kraft senast i slutet av år 2012.

2) Över hälften av byggplatsens byggrätt har enligt detaljplanen planlagts för bostadsändamål

Mark som planlagts för bostadsändamål är sådan mark som med beteckningar eller bestämmelser i byggnadsplanen har reserverats för bostadsbyggande. Det här gäller också när området delvis kan användas också för annat ändamål. Andelen som planlagts för bostadsändamål måste dock vara över hälften av byggnadsrätten.

Bestämmelsen gäller inte andra obebyggda byggplatser som t.ex. områden som planlagts för affärs-, kontors- eller industribyggande. Uppgifter om dessa byggplatser behöver inte heller lämnas till Skatteförvaltningen för tillämpandet av den särskilda skattesatsen.

3) På byggplatsen finns ingen bostadsbyggnad som tagits i bruk och uppförandet av en sådan har inte inletts före kalenderårets början

Skatt kan inte fastställas enligt den särskilda fastighetsskattesatsen för en byggplats där det finns en bostadsbyggnad som används för boende. Också byggnader som används för fritidsboende är bostadsbyggnader (se HFD 14.7.2010 liggare 1717). Byggnaden kan också vara uthyrd för boende. Det har heller ingen betydelse att bara en del av byggrätten har använts. Förutsättningen är endast att det på byggplatsen finns en bostadsbyggnad som används för boende. Man behöver inte lämna uppgifter om byggplatser som har en bostadsbyggnad som används för boende till Skatteförvaltningen.

Däremot ska uppgifterna om byggplatsen lämnas om bostadsbyggnaden tagits ur bruk och det inte skett tillfälligt (t.ex. ödestuga) eller om bostadsbyggnaden används för annat ändamål än boende.

Enligt 72 § i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) anses byggnadsarbetet ha påbörjats när arbetena med gjutningen av grunden till en byggnad inleds eller när byggnadsdelar som hör till grunden monteras. Fastighetsskatt påförs den som äger en fastighet vid ingången av kalenderåret, d.v.s. enligt situationen den 1 januari. Byggandet ska påbörjas på det ovan nämnda sättet senast den 31 december föregående år för att den särskilda skattesatsen inte ska tillämpas. Sålunda lämnas uppgifter till Skatteförvaltningen t.ex. för fastighetsbeskattningen för år 2014 endast om de byggplatser som avses i 12 a och 12 b § i fastighetslagen för vilka byggandet inte har påbörjats senast den 31 december 2013.

4) Byggplatsen har en viss kommunalteknisk beredskap

Tillämpandet av den särskilda fastighetsskattesatsen förutsätter att det till byggplatsen finns en i 135 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd användbar infartsväg eller att det är möjligt att ordna en sådan. Med användbar väg eller möjlighet att arrangera sådan avses sålunda det samma som med en vägförbindelse som ett bygglov förutsätter.

Dessutom förutsätts det att byggplatsen kan anslutas till den allmänna vattenledningen och till avlopp på det sätt som avses i 10 § i hälsoskyddsförordningen (1280/1994). 10 § i hälsoskyddsförordningen har upphävts med statsrådets förordning 23.3.2006/207. Enligt den upphävda bestämmelsen var fastighetens ägare eller innehavare på ett stads- eller byggnadsplaneområde skyldig att bygga en anslutning till den allmänna vattenledningen och det allmänna avloppet om dessa fanns på högst 20 meters avstånd från tomtens eller byggplatsens gräns.

Upphävandet av 10 § i hälsoskyddsförordningen anknyter till ikraftträdandet av lagen om vattentjänster (119/2001). Enligt huvudregeln som ingår i 10 § i lagen om vattentjänster ska en fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning och avlopp. Enligt 12 § i lagen om vattentjänster ska ett vattentjänstverk för varje fastighet som ansluts till verkets ledningsnät bestämma förbindelsepunkter som ska vara belägna i fastighetens omedelbara närhet. Desto noggrannare bestämmelser finns inte om förbindelsepunktens maximala avstånd i lagen om vattentjänster. I motiveringen till riksdagens proposition som gäller lagen om vattentjänster (RP 2000/85) konstateras det dock att de maximala avstånden i praktiken skulle vara de samma som i de nuvarande bestämmelserna.

Skattesatsen för obebyggd byggplats kan inte tillämpas på en byggplats om saknar kommunalteknisk beredskap. Uppgifter om sådana byggplatser behöver inte heller lämnas till Skatteförvaltningen.

5) Byggplatsen är inte belagd med byggförbud

En förutsättning för att den särskilda fastighetsskattesatsen ska kunna tillämpas är dessutom att det för byggplatsen inte har utfärdats ett sådant byggförbud som avses i 53 § eller 58 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

En kommun kan utfärda ett byggförbud för ett område för vilket detaljplanen håller på att utarbetas eller ändras. Kommunen kan också i detaljplanen förbjuda uppförandet av en ny byggnad p.g.a. hur genomförandet av detaljplanen tidsplaneras. Byggförbudet kan också bero på en godkänd detaljplan eller ändring av detaljplanen, tills beslutet om godkännandet vunnit laga kraft. Om ett byggförbud som nämnts ovan har utfärdats för byggplatsen ska uppgifter om byggplatsen inte lämnas till Skatteförvaltningen för tillämpandet av skattesatsen för obebyggd byggplats.

6) Ägandets enhetlighet

En förutsättning för tillämpandet av den särskilda skattesatsen är att byggplatsen ägs av samma ägare. Samma ägare anses äga byggplatsen även då makarna tillsammans äger byggplatsen eller byggplatsen på annat sätt ägs enligt kvotdelar.

Byggplatsen ägs av samma ägare t.ex. när den ägs av makar, en fastighetssam-manslutning eller ett dödsbo. Som makar betraktas vid beskattningen även personer som kontinuerligt lever i äktenskapsliknande förhållanden i ett gemensamt hushåll utan att vara gifta och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har ett gemensamt barn.

Om en planenlig byggplats t.ex. finns på två fastigheters område, av vilka den ena ägs ensamt av hustrun och den andra fastigheten av hennes make anses det att byggplatsen ägs av samma ägare.     

En byggplats anses likaså vara i samma ägares ägo då en del av den ägs av ett bolag eller en annan sammanslutning som den skattskyldige huvudsakligen äger eller då byggplatsen ägs av bolag som hör till samma koncern.

Om man inte säkert vet om byggplatsen ägs av samma ägare ska uppgifterna om byggplatsen lämnas till Skatteförvaltningen. Förhållandena som gäller ägaren kan senare undersökas i samband med beskattningen.
 

överdirektör Heli Lähteenmäki

överinspektör Justus Hollo

 Sidan har senast uppdaterats 17.1.2014