Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder

Har getts
12.10.2011
Diarienummer
A191/200/2013
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom

Ett aktiebolag som är allmänt skattskyldigt i Finland och som hyr ut bostäder befrias från inkomstskatt i enlighet med vad som bestäms i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (2009/299). Lagen har tillämpats sedan skatteåret 2010.

Ansökan om skattelättnad

Skattelättnad ska ansökas med en fritt formulerad ansökan hos Skatteförvaltningen. Ansökan ska lämnas in senast före utgången av det skatteår för vilket skattelättnad ansöks.

Ansökan ska innefatta behövliga uppgifter och handlingar som gäller bolagets verksamhet och som visar att de villkor som föreskrivs för skattefrihet i lagens 2 § 1 mom. är uppfyllda. Dessutom föreskriver lagen särskilt om villkoren för att skattefriheten ska vara gällande. Att villkoren kommer att uppfyllas redan under det första skatteåret som hör till skattefrihetsperioden bedöms då bolaget ansöker om skattelättnad.

Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på den skattskyldiges skriftliga ansökan meddela ett förhandsavgörande om tillämpningen av lagen. I ansökan ska sökanden specificera den fråga i vilken förhandsavgörande söks och lägga fram den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska på sökandens yrkande iakttas med bindande verkan på det sätt som bestäms i förhandsavgörandet.

Ytterligare information

Ytterligare information om innehållet i och tillämpningen av lagen ges av Mikko Mäkelä tfn 029 512 6345 och Tuire Syrjänotko tfn 029 512 6342.


ledande skattesakkunnig Jari Salokoski

skattesakkunnig Veli-Matti Järnefelt

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2013