Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Avdrag för värdeminskning på andelar i andelslaget Karjaportti vid beskattning av medlemmar

Har getts
18.2.2013
Diarienummer
A27/200/2013
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
-

Denna anvisning behandlar avdrag för värdeminskning på andelar i andelslaget Karjaportti vid inkomstbeskattning av medlemmar i andelslaget. Här behandlas inte de allmänna förutsättningarna för avdrag på grund av värdeminskning. Anvisningen gäller avdrag för värdeminskning på andelar i andelslaget Karjaportti i förvärvskällorna jordbruk och annan verksamhet.

Förutsättningar för avdrag

Slutlig värdeminskning på värdepapper är i vissa fall avdragbar i beskattningen. Av-dragsbestämmelserna varierar beroende på om värdepapperen hör till privata till-gångar eller t.ex. till jordbruk eller näringsverksamhet.

Andelar i andelslag är värdepapper. Enligt 11 kap. 1 § 1 mom. i lagen om andelslag (1488/2001) har en före detta medlem i ett andelslag rätt att få tillbaka sin insats under de förutsättningar som bestäms i lagen. För att kunna göra återbetalningar måste andelslaget ha ett överskott eller åtminstone ett positivt andelskapital efter förlustav-drag och vissa andra avdrag.

Enligt 50 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) ska förlust som uppkom-mit vid överlåtelse av egendom dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår och förlusten beaktas inte när underskottet för kapitalinkomstslaget fastställs. Enligt 3 mom. 2 punkten i samma lagrum jämställs med överlåtelseförlust sådan värdeminsk-ning på värdepapper som på grund av konkurs eller av någon annan därmed jämför-bar orsak kan anses slutlig.

Inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) har inte bestämmelser om avdragsrätt för värdeminskning. I högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande HFD:1996:B:515 (HFD 13.3.1996 liggare 728) betraktades slutlig värdeminskning i jordbrukets förvärvskälla som avdragbar med stöd av 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk. Ståndpunkten som avgörandet uttrycker tillämpas allmänt i beskattnings-förfarandet.

I samtliga fall förutsätter avdraget att värdeminskningen är slutlig. Vid konkurs är den slutlig senast då utredarna lämnat en slutredovisning och det framgår att delägarna inte får någon utdelning. Minskningen kan anses som slutlig innan dess, om den skattskyldige uppvisar ett intyg från boförvaltaren om att utdelning för andelarna inte kommer att betalas.

I princip jämställs företagssanering inte med konkurs. Om företagssaneringen leder till att verksamheten läggs ned och sammanslutningen upplöses, kan det i extraordinära fall uppkomma en slutlig värdeminskning även vid sanering.

Om saneringsförfarandet i Karjaportti

I november 2012 skickade andelslaget Karjaportti (f.d. Järvi-Suomen Portti Osuus-kunta) ett brev om saneringsförfarandet till medlemmarna. Förfarandet inleddes 1.12.2004 och tingsrätten i S:t Michel fastställde saneringsprogrammet 30.1.2006. Under genomförandet av programmet har det framgått att andelslaget inte har förut-sättningar att fortsätta verksamheten självständigt. Merparten av tillgångarna i an-delslagets affärsrörelse har realiserats och återstående objekt kommer inte att ge nå-gon utdelning till producenterna som är delägare. När realiseringsåtgärderna slutförts kommer andelslaget genom separat beslut att träda i likvidation för att upplösas. I brevet till medlemmarna bifogades en bekräftelse undertecknad 15.11.2012 av sane-ringsprogrammets övervakare enligt vilken medlemmarna inte kommer att få utdel-ning för sitt andelskapital i samband med upplösningen.

Skatteförvaltningen anser att värdeminskningen på andelar i andelslaget Karjaportti ska dras av i beskattningen för skatteåret 2012 enligt anvisningarna nedan.

Avdrag av värdeminskning

Andel som hör till jordbrukets tillgångar

Andelen i andelslaget hör till jordbrukets tillgångar om den har samband med bedri-vandet av jordbruk. Andelslaget Karjaportti är ett s.k. producentandelslag som grun-dats för att förädla och marknadsföra jordbruksprodukter. Medlemskapet har sam-band med köttproduktion. Andelen hör därmed i regel till delägarens tillgångar i jord-brukets förvärvskälla.

Den som bedriver jordbruk kan dra av värdeminskningen på sitt andelskapital i Karjaportti som utgift i jordbruket vid beskattningen för skatteåret 2012. Om andelsla-get senare återbetalar insatser till medlemmarna utgör beloppet skattepliktig jord-bruksinkomst som ska deklareras genom skattedeklarationen för utbetalningsåret.

Andel som hör till privata tillgångar

Om andelen i andelslaget inte hör till jordbrukets förvärvskälla tas värdeminskningen upp i den personliga förvärvskällan i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattela-gen. Andelen hör inte till jordbrukets förvärvskälla om jordbruksverksamheten har lagts ned eller produktionsinriktningen förändrats på så sätt att andelen inte längre behövs för bedrivandet av jordbruk.

I beskattning enligt inkomstskattelagen jämställs slutlig värdeminskning med överlå-telseförlust. Värdeminskningen kan dras av från överlåtelsevinster som erhållits under 2012 och de fem följande skatteåren (50 §i ISkL). Överlåtelseförlusten kan inte dras av från andra inkomster och underskottsgottgörelse fastställs inte på grundval av den.

Om andelslaget Karjaportti senare återbetalar andelskapital till medlemmarna utgör beloppet skattepliktig kapitalinkomst (32 §i ISkL). Medlemmen ska deklarera den er-hållna betalningen som kapitalinkomst i sin skattedeklaration för utbetalningsåret.

Medlemmar som avgått ur andelslaget

Om en person som varit medlem i andelslaget Karjaportti avgått ur andelslaget vid ett tidigare tillfälle och en rätt till återbetalning av insatsen uppkommit, men rätten förfallit som värdelös, kan personen ha dragit av anskaffningsutgiften för andelen före skat-teåret 2012. Den före detta medlemmen har då inte rätt att dra av värdeminskningen i beskattningen för 2012 om avdraget redan skett i beskattningen för ett tidigare år.

Ledande skattesakkunnig Sami Varonen

Överinspektör Janne MyllymäkiSidan har senast uppdaterats 18.2.2013