Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförhöjning i fråga om skatter på eget initiativ

Har getts
29.4.2010
Diarienummer
428/38/2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
1545/31/1997, 2.5.1997; 1284/38/2000, 3.5.2000

Skattekontoförfarandet har medfört ändringar också i påföljderna av skatter som ska betalas på eget initiativ.

I skattekontoförfarandet gäller följande:

  • På en obetald skatt som ska betalas på eget initiativ ska enligt 32 § i skattekontolagen betalas dröjsmålsränta.
  • Om den skattskyldige deklarerar skatten för sent eller på eget initiativ rättar uppgifter i periodskattedeklarationen i efterskott, påförs med stöd av 9 § i skattekontolagen förseningsavgift på skatten. Om skatteförhöjning fastställs på försummelsen, påförs ingen förseningsavgift.
  • Om den skattskyldige inte självmant lämnat in periodskattedeklaration eller rättat felaktiga uppgifter, kan man påföra skatteförhöjning för försummelsen.

Skatteförhöjningar vid debitering av skatter på eget initiativ fastställs i skattekontoförfarandet enhetligt enligt denna anvisning. Anvisningen tillämpas på perioder som börjat 1.1.2010 eller därefter.

Vid övervakningen av periodskattedeklarationer avgörs skatteförhöjningens storlek i enlighet med hur lång tid den skattskyldiges deklaration har varit försummad.

Enhetlig förhöjningspraxis för skatter på eget initiativ under skattekontotiden

Bestämmelser om skatteförhöjning finns i 182 § i mervärdesskattelagen, 44 § i lagen om förskottsuppbörd och 13 § i lotteriskattelagen. Momslagens bestämmelser om skatteförhöjning tillämpas på förhöjning av moms och skatt på försäkringspremier. Förskottsuppbördslagens bestämmelser tillämpas på förhöjning av förskottsinnehållning, arbetsgivarens socialskyddsavgift, källskatt på begränsat skattskyldiga och källskatt på ränteinkomst. Lotteriskattelagens bestämmelser tillämpas på förhöjning av lotteriskatt.

Bestämmelserna om skatteförhöjning i de ovan nämnda lagarna avviker från varandra till ordalydelse men är innehållsmässigt identiska. För att hålla en enhetlig linje har Skatteförvaltningen utarbetat en tabell över skatteförhöjningsprocent som ska användas i fall som inte handlar om beskattning enligt uppskattning. Ju längre tid från den utsatta dagen den skattskyldiges deklaration varit försummad, desto högre skatteförhöjningsprocent.  Vid fastställande av skatteförhöjningsprocent har man tagit i beaktande att skatteförhöjningen ska vara hårdare som sanktion än den förseningsavgift som fastställs när den skattskyldige rättar uppgifterna självmant men för sent.

Skatteförhöjning kan fastställas om den skattskyldige inte inom utsatt tid lämnar in periodskattedeklaration eller kompletterar en bristfällig eller ofullständig deklaration. Skatteförhöjning gäller exempelvis situationer där Skatteförvaltningen vidtagit åtgärder att påföra skatt innan den skattskyldige lämnat in rätta uppgifter i periodskattedeklarationen. Den skattskyldige åläggs att betala skatteförhöjning om skatt debiteras t.ex. enligt uppskattning eller på basis av en årlig jämförelse eller en skattegranskningsberättelse.

Man kan fastställa en lägre procentsats än vad som anges i tabellen eller helt låta bli att påföra skatteförhöjning om det är fråga om ett tolkningsfel eller om försummelsen är obetydlig.

Debiteringar enligt uppskattning

Vid beskattning enligt uppskattning påförs skatteförhöjning alltid upp till 25 procent av den debiterade skatten enligt 182 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen, 44 § 1 mom. 3 punkten i lagen om förskottsuppbörd och 13 § 2 mom. i lotteriskattelagen. Under skattekontotiden görs debiteringar enligt uppskattning i allmänhet redan under den månad som följer efter förfallodagen, varför förhöjningen blir strängare än förhöjningarna i den nedanstående tabellen.

Om en debitering enligt uppskattning rättas

  • så att det fortfarande återstår skatt som ska betalas, påförs skatteförhöjning på den återstående skatten enligt 25 procent, dock högst 85 euro per rättat uppskattningsbeslut. Om den ursprungliga skatteförhöjningen har varit mindre än 85 euro, påförs förhöjningen i rättelsebeslutet till det ursprungliga beloppet.
  • så att debiteringen annars avlyfts, påförs skatteförhöjning dock vid rättelse till ett belopp av 85 euro per rättat uppskattningsbeslut. Om den ursprungliga skatteförhöjningen har varit mindre än 85 euro, påförs förhöjningen i rättelsebeslutet till det ursprungliga beloppet.

Övriga debiteringar

Eftersom frivillig rättelse av fel bör vara fördelaktigare för den skattskyldige jämfört med att skatten debiteras på myndighetsinitiativ, ska skatteförhöjningsprocenten vid debitering fastställas så att skatteförhöjningen är en strängare sanktion än förseningsavgiften för motsvarande tid. Skatteförhöjningen kan emellertid inte överskrida 20 000 euro om det inte är fråga om uppsåt eller grov vårdslöshet, i vilka fall även skatteförhöjningen kan överskrida 20 000 euro.

Den skattskyldige kan inte slippa betala skatteförhöjning om han lämnar in rätta uppgifter i periodskattedeklarationen först efter att skattegranskning inletts eller efter att han fått uppgift om en kommande skattegranskning. Ärendet avgörs fall för fall, varmed fastställande av skatteförhöjning inte alltid förutsätter att Skatteförvaltningen vidtagit debiteringsåtgärder innan den skattskyldige lämnat in deklarationen.

Skatteförhöjningsprocent i andra fall än debiteringar enligt uppskattning:

Antalet dagar

(från dagen efter periodens förfallodag till debiteringsbeslutsdagen)

Skatteförhöjningsprocent

1 -    60 dagar 4 %
61 -  120 dagar 7 %
121 -  200 dagar 11 %
201 -  300 dagar 17 %
301 -  400 dagar 22 %
401 -  500 dagar 28 %
501 -  600 dagar 33 %
601 -  700 dagar 39 %
701 -  900 dagar 50 %
901 -1100 dagar 61 %
över 1100 dagar (över 3 år) 65 %

Debiteringar vid årsövervakningen och prestationsbrister

Kundens uppförande med deklarationerna uppföljs på årsnivån så att periodsuppgifterna jämförs med kundens årsanmälan. Kunden skickas vid årsjämförelsen en utredningsbegäran där han bes utreda skillnaderna i uppgifterna. Om kundens svar på utredningsbegäran är att han lämnar in periodskattedeklarationen, övergår behandlingen till månadsövervakningen. Vid månadsövervakningen åläggs kunden att betala förseningsavgift på den för sent deklarerade skatten. Om kundens årsanmälningsuppgifter efter den tidsfrist som anges i utredningsbegäran är större än periodskattedeklarationsuppgifterna, görs en debitering vid årsövervakningen. På debiteringsbeslutet beräknas en skatteförhöjning om 20 procent.

Vid debiteringar som följer av s.k. prestationsbrister påförs en skatteförhöjning om 25 procent.

 

Anneli Kukkonen
Biträdande direktör                

Anna-Mari Seppälä
Överinspektör                      Sidan har senast uppdaterats 26.6.2012