Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförhöjning av skatter på eget initiativ

Har getts
20.6.2012
Diarienummer
A65/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
1545/31/1997, 2.5.1997; 1284/38/2000, 3.5.2000; 428/38/2010, 29.4.2010

Skatteförvaltningens anvisning Dnr 428/38/2010, 29.4.2010 har uppdaterats genom denna anvisning som följer:

 • Hela anvisningen har omarbetats och förtydligats.

Skattekontoförfarandet har ändrat påföljderna av skatter på eget initiativ.

I skattekontoförfarandet gäller följande:

 • Om den skattskyldige deklarerar skatten för sent eller på eget initiativ rättar uppgifterna i periodskattedeklarationen i efterskott, påförs med stöd av 9 § i skattekontolagen förseningsavgift på skatten. Om skatteförhöjning fastställs på försummelsen, påförs dock ingen förseningsavgift.
 • Om den skattskyldige inte självmant har lämnat in periodskattedeklaration, rättat felaktiga uppgifter, eller trots uppmaning har låtit bli att inge kompletterande upplysningar, kan man påföra skatteförhöjning för försummelsen.

Skatteförhöjningar av skatter på eget initiativ inom skattekontoförfarandet fastställs enhetligt enligt denna anvisning.

1. Enhetlig förhöjningspraxis för skatter på eget initiativ under skattekontotiden

Bestämmelser om skatteförhöjning finns i 182 § i mervärdesskattelagen, 44 § i lagen om förskottsuppbörd och 13 § i lotteriskattelagen. Momslagens bestämmelser om skatteförhöjning tillämpas på förhöjning av moms och skatt på försäkringspremier. Förskottsuppbördslagens bestämmelser tillämpas på förhöjning av förskottsinnehållning, arbetsgivarens socialskyddsavgift, källskatt på begränsat skattskyldiga och källskatt på ränteinkomst. Lotteriskattelagens bestämmelser tillämpas på förhöjning av lotteriskatt.

Bestämmelserna om skatteförhöjning i de ovan nämnda lagarna avviker något från varandra till ordalydelse men är innehållsmässigt identiska.

Skatteförhöjningen påförs, om den skattskyldige inte

 • lämnar in en periodskattedeklaration
 • lämnar in begärda ytterligare upplysningar angående periodskattedeklarationen
 • kompletterar en bristfällig eller ofullständig deklaration.

Skatteförhöjning kan påföras även i andra fall när Skatteförvaltningen måste fastställa skatt på eget initiativ att betalas. Inom mervärdesbeskattningen är det också möjligt att påföra skatteförhöjning även om det inte har funnits skatt att debitera, t.ex. på grund av att för högt belopp av skatt som ska dras av har deklarerats.

2. Skatteförhöjningspraxis i periodövervakningens debiteringar enligt uppskattning

Om kundens periodskattedeklaration uteblir verkställs beskattningen enligt uppskattning. Vid beskattning enligt uppskattning påförs skatteförhöjning alltid upp till 25 procent av den debiterade skatten enligt 182 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen, 44 § 1 mom. 3 punkten i lagen om förskottsuppbörd och 13 § 2 mom. i lotteriskattelagen.

Om debiteringen enligt uppskattning rättas,

 • så att det fortfarande finns skatt att betala, är skatteförhöjningen minst 25 % av skatten och högst dubbelt skattens belopp.
 • så att debiteringen annars avlyfts, påförs skatteförhöjning dock vid rättelse till ett belopp av 85 euro per rättat uppskattningsbeslut.
 • Om den ursprungliga skatteförhöjningen har varit mindre än 85 euro, påförs förhöjningen i rättelsebeslutet till det ursprungliga beloppet.

3. Skatteförhöjningspraxis i andra debiteringar än periodövervakningens debiteringar enligt uppskattning

För att hålla en enhetlig linje har Skatteförvaltningen utarbetat en tabell över skatteförhöjningsprocent som ska användas i fall som inte handlar om beskattning enligt uppskattning. När förhöjningsprocenten bestäms ska man ta hänsyn till försummelsens allvarlighet och om liknande har skett tidigare. Skatteförhöjningen påverkas också om kunden har lämnat de ytterligare utredningar som har begärts eller om kunden har låtit bli att lämna dem.

Den skattskyldige kan inte slippa betala skatteförhöjning genom att han lämnar in rätta uppgifter i periodskattedeklarationen först efter att skattegranskning inletts eller efter att han fått uppgift om en kommande skattegranskning. Ärendet avgörs fall för fall, varmed fastställande av skatteförhöjning inte alltid förutsätter att Skatteförvaltningen vidtagit debiteringsåtgärder innan den skattskyldiga har lämnat in deklarationen.

Det är möjligt att ingen förhöjning påförs eller den fastställs med en lägre procent än enligt tabellen, om det är en tolkningsfråga med tanke på tillämpningen av lagen.

Tabell:

Skatteförhöjningsprocent i andra debiteringar än periodövervakningens debiteringar enligt uppskattning

  Skatteförhöjningsprocent
 • mindre fel eller försummelse
högst 10 %
 • sedvanligt fel eller sedvanlig försummelse
10 - 20 %
 • beskattning enligt uppskattning
högst dubbel
 • grova fel och försummelser
högst dubbel
 • brottsfall
50 % eller högst tredubbel

Debiteringar vid årsövervakningen och betalningsbrister:

På årsnivå övervakas kundens deklarationsbeteende genom att jämföra periodskatteuppgifterna med kundens årsanmälan. Om uppgifterna inte stämmer skickas kunden en utredningsbegäran för årsjämförelse, där kunden bes att redovisa för skillnaden mellan uppgifterna. Om kunden besvarar utredningsbegäran genom att lämna in en periodskattedeklaration, påförs den försenat deklarerade skatten en förseningsavgift. Om kundens årsanmälningsuppgifter efter den tidsfrist som anges i utredningsbegäran är större än periodskattedeklarationsuppgifterna, görs en debitering av kunden. På debiteringsbeslutet beräknas en skatteförhöjning om 20 procent.

Vid debiteringar som följer av s.k. betalningsbrister påförs en skatteförhöjning om 25 procent.

 

Överdirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Anna-Mari SeppäläSidan har senast uppdaterats 31.7.2012