Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överföring av försäkringsbeståndet ur inkomstbeskattningens synvinkel

Har getts
10.8.2012
Diarienummer
A79/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (503/2010)

I denna anvisning behandlas vissa beskattningsfrågor som gäller frivilliga individuella pensionsförsäkringar i en situation då försäkringsbeståndet överförs till ett annat bolag. Beskattningen av frivilliga individuella pensionsförsäkringar har behandlats på en allmän nivå i Skatteförvaltningens anvisning ”Beskattning av långsiktiga sparavtal och frivilliga pensionsförsäkringar”.

1 Inledning

Ett försäkringsbolag kan överföra sitt försäkringsbestånd till ett annat försäkringsbolag antingen genom överlåtelse eller till följd av att försäkringsbolaget fusioneras eller delas. Överlåtelse av försäkringsbeståndet behandlas i 21 kapitlet i försäkringsbolagslagen (521/2008), fusion i 19 kapitlet och delning i 20 kapitlet.

I denna anvisning behandlas vissa frågor som kommit upp i beskattningspraxis i samband med beskattningen av frivilliga individuella pensionsförsäkringar i situationer där försäkringsbeståndet genom överlåtelse, fusion eller delning övergår till ett annat försäkringsbolag. I denna anvisning kallas dessa situationer för överföring av försäkringsbeståndet.

2 Vad betyder det i praktiken om försäkringsgivaren byts

Vid överföring av försäkringsbeståndet byts det ursprungliga försäkringsavtalets ena part – försäkringsgivaren – mot en annan av skäl som försäkringstagaren inte kan påverka. Alla rättigheter, ansvar och skyldigheter i den gällande försäkringen överförs då till en ny försäkringsgivare utan att en ny försäkring behöver beviljas eller ett nytt avtal undertecknas.

När ett försäkringsbolag överför sitt försäkringsbestånd anses försäkringstagaren inte få en sådan skattepliktig försäkringsprestation enligt 34 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) eller någon annan skattepliktig förmån.

Skattemässigt anses att en sådan överföring av försäkringsbeståndet inte är detsamma som om man tecknade ett nytt försäkringsavtal. På försäkringen tillämpas således efter överföringen samma skattebestämmelser som gällde före överföringen. På försäkringen tillämpas exempelvis samma lägsta möjliga pensionsålder, samma kortaste möjliga utbetalningstid och samma tillåtna återköpsprinciper som hade tillämpats på försäkringen om den inte hade överförts till ett annat bolag.

3 Uppsägning och återköp av försäkringen

Försäkringsbolagslagen ger försäkringstagaren möjligheten att säga upp försäkringen då överföring av försäkringsbeståndet blir aktuell. Den som har tecknat en sådan frivillig individuell pensionsförsäkring som hör till det överförda försäkringsbeståndet kan med stöd av 21 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen säga upp sin försäkring skriftligen. Försäkringstagaren ska då meddela det övertagande försäkringsbolaget om uppsägningen inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 21 kap. 16 § i försäkringsbolagslagen. Motsvarande bestämmelser om uppsägning av försäkringen vid fusion ingår i 19 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen och om uppsägning av försäkringen vid delning i 20 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen.

Om försäkringstagaren åberopar sin uppsägningsrätt är han eller hon enligt försäkringsavtalets villkor berättigad till försäkringens återköpsvärde. Ett återköpsvärde som återbetalats till försäkringstagaren utgör skattepliktig inkomst enligt 34 § 1 mom. i inkomstskattelagen. Ett återköpsvärde kan utgöra antingen förvärvsinkomst eller kapitalinkomst, det beror när försäkringen har tecknats och försäkringspremierna betalats.

Återköpsvärdet anses utgöra skattepliktig kapitalinkomst om försäkringen har tecknats 6.5.2004 eller senare. Återköpsvärdet på en sådan försäkring utgör kapitalinkomst också till den del försäkringspremierna eventuellt har dragits av från förvärvsinkomst före utgången av 2004. Återköpsvärdet utgör skattepliktig förvärvsinkomst till den del värdet har flutit in i form av premier som har dragits av från förvärvsinkomsterna samt avkastning på premierna. Premierna har dragits av från förvärvsinkomsterna om försäkringen har tecknats före 6.5.2004 och premierna betalats senast år 2005.

Enligt 34 b § 1 mom. i inkomstskattelagen anses det utbetalda beloppet utgöra kapitalinkomst förhöjt med 50 procent om en pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring betalas i strid med 54 d § 2 mom. i inkomstskattelagen. Återköpsrätten har i det sistnämnda lagrummet begränsats till endast sådana omständigheter som gäller den försäkrade eller den som har rätt till försäkringens sparmedel. När försäkringens återköp grundar sig på en orsak som är oberoende av försäkringstagaren – såsom överföring av försäkringsbeståndet – räknas återköpsvärdet inte som inkomst hos mottagaren förhöjt med 50 procent.

Försäkringsgivaren ska verkställa förskottsinnehållningen på det skattepliktiga återköpsvärdet och i sin årsanmälan till Skatteförvaltningen ange beloppet av skattepliktig inkomst.

4 Försäkringens sparmedel som överförs till en annan försäkring eller ett annat avtal om långsiktigt sparande

Enligt 34 b § 5 mom. i inkomstskattelagen anses en pension eller prestation inte ha blivit mottagen om försäkringstagaren säger upp avtalet och ingår ett nytt avtal som motsvarar förutsättningarna enligt 54 d § med en försäkringsgivare eller tjänsteleverantör som avses i 54 d § 9 mom. Förutsättningen är att de influtna sparmedlen överförs direkt till den nya tjänsteleverantören eller försäkringsgivaren som är part i det nya avtalet. Ikraftträdandebestämmelsen för lagen 1741/2009 ställer inte några tidsmässiga begränsningar för tillämpningen av bestämmelsen, varför den också kan tillämpas på pensionsförsäkringar som har tecknats innan de nuvarande bestämmelserna trädde i kraft. Enligt Skatteförvaltningens uppfattning ska överföringen gälla försäkringens sparmedel till totalbeloppet (se Skatteförvaltningens anvisning ”Beskattning av långsiktiga sparavtal och frivilliga pensionsförsäkringar”, 7 kapitel).

Försäkringstagaren har enligt 13 b § i lagen om försäkringsavtal (1184/2009), som trädde i kraft vid ingången av 2010, rätt att få försäkringens återköpsvärde överfört till en annan pensionsförsäkring eller till ett sparkonto (LS-konto) som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009). Bestämmelsen gäller endast försäkringar som har tecknats efter lagens ikraftträdande. Försäkringsbolaget kan likväl gå med på att återköpsvärdet kan överföras också då försäkringen har tecknats innan lagen trätt i kraft. Då kraven i inkomstskattelagen uppfylls kan återköpsvärdet på också en sådan försäkring överföras utan direkta skattepåföljder.

Bestämmelsen i 34 b § 5 mom. i inkomstskattelagen begränsar inte återköpsrätten endast till sådana situationer enligt 13 b § i lagen om försäkringsavtal, vilket betyder att den också kan tillämpas på andra situationer om de lagstadgade kraven uppfylls. Skatteförvaltningen anser att bestämmelsen kan tillämpas också då försäkringstagaren är berättigad till återköp på grund av överföring av försäkringsbeståndet. Försäkringens återköpsvärde kan således överföras utan skattepåföljder till en annan individuell pensionsförsäkring eller ett LS-konto också då försäkringstagarens rätt att kräva återköp grundar sig på överföring av försäkringsbeståndet. Detta förutsätter också att sparmedlen överförs direkt till ett annat försäkringsbolag eller till en tjänsteleverantör som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande.

Skatteförvaltningen tar inte ställning till om försäkringstagaren vid överföring av försäkringsbeståndet ska ha rätt att överföra återköpsvärdet till en annan försäkring eller ett LS-konto eller om återköpsvärdet endast får betalas till försäkringstagaren. Den här frågan gäller inte tolkning av skattelagstiftningen, utan den gäller försäkringsavtalslagstiftningen och försäkringsavtalsparternas ömsesidiga relationer.

Bestämmelsen i 34 b § 5 mom. i inkomstskattelagen är ett särskilt undantag till huvudregeln, enligt vilken den skattskyldige anses ha förfogat över den skattepliktiga inkomsten om han eller hon kan disponera över inkomsten. Betalaren av en skattepliktig prestation är i regel skyldig att innehålla förskott på den utbetalda prestationen. Av dessa orsaker ska den överlåtande försäkringsanstalten eller tjänsteleverantören före överföringen skaffa in från försäkringstagaren eller den övertagande parten en tillförlitlig utredning om att överförigen uppfyller sådana krav att den får genomföras skattefritt. Om någon utredning inte kan fås ska förskottsinnehållningen verkställas.

Exempel: Personförsäkringsbolaget X fusioneras i personförsäkringsbolaget Y. A har en individuell pensionsförsäkring i personförsäkringsbolaget X. Efter fusionen vill A åberopa sin rätt att säga upp avtalet på sådant sätt som avses i 19 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen och överföra sparmedlen i sin pensionsförsäkring till ett annat personförsäkringsbolag.

Efter fusionen ber A om överföring av återköpsvärdet av sin försäkring till personförsäkringsbolaget Z. A lägger fram en tillförlitlig utredning från personförsäkringsbolaget Z till personförsäkringsbolaget Y, enligt vilken han i Z tecknat en frivillig individuell pensionsförsäkring som uppfyller kraven i 54 d § i inkomstskattelagen. På basis av utredningen kan personförsäkringsbolaget Y utan att verkställa förskottsinnehållning överföra återköpsvärdet direkt till personförsäkringsbolaget Z:s konto.

Om återköpsvärdet betalas till försäkringstagaren eller överförs till dennes bankkonto, anses återköpsvärdet utgöra skattepliktig inkomst, även om medlen senare placeras på en försäkring eller på ett LS-konto (se kapitlet 3). Då får man från den försäkrades eller till sparmedlen berättigade partens skattepliktiga kapitalinkomster dra av försäkringspremiernas belopp, dock högst 5 000 euro per kalenderåret.

Om återköpsvärdet med stöd av 34 b § 5 mom. i inkomstskattelagen överförs från den gamla försäkringen till en ny, ska man ingå ett nytt försäkringsavtal. På ett sådant avtal tillämpas då den lag som är i kraft vid överföringstidpunkten. Exempelvis pensionsåldern och den kortaste möjliga lyftningstiden fastställs också för de överförda sparmedlen enligt de bestämmelser i inkomstskattelagen som gäller vid överföringstiden. Detsamma gäller också situationer där återköpsvärdet överförs på ett LS-konto. En pension som grundar sig på en försäkring eller ett LS-avtal och övriga prestationer utgör dock alltid förvärvsinkomst till den del de grundar sig på en försäkring som har tecknats före 6.5.2004 och premierna har dragits av från förvärvsinkomst. Samma ståndpunkt har också framförts i Skatteförvaltningens anvisning ”Beskattning av långsiktiga sparavtal och frivilliga pensionsförsäkringar”, kapitlet 7.1.

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

överinspektör Janne Myllymäki

Sidan har senast uppdaterats 13.8.2012