Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

HFD:2011:52: Rätten att i mervärdesbeskattningen dra av utgifter som ansluter sig till försäljning av aktier

Har getts
15.6.2012
Diarienummer
A29/200/2012
Giltighet
-10.3.2016
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (237/08) 2 § 2 mom.

Denna anvisning preciserar punkt 9 ” Hantering av fusionskostnader vid beskattning av mottagande företag” (Momsbeskattning Svar till fallen A-C) i Skatteförvaltningens anvisning ” Skatteförvaltningens ställningstaganden i frågor om företagsbeskattning 2010 Dnr 72/40/2010, 21.1.2010 ” om avdragande av momsen för anskaffningar som ansluter sig till försäljning av aktier i mervärdesbeskattningen.

1 Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen utfärdade 30.5.2011 ett årsboksbeslut HFD 2011:52 om avdragande av skatter som ingår i konsulttjänster i anslutning till försäljning av en skattskyldighetsgrupps aktier. Enligt beslutet hade skattskyldighetsgruppen inte rätt att till någon del dra av moms som ingick i konsulttjänster i anslutning till försäljning av aktier i X Ab som ett försäkringsbolag ägde.

1.1 Beslutet och dess motiveringar

Ett i 13 a § i mervärdesskattelagen avsett, i en skattskyldighetsgrupp hörande försäkringsbolag bedrev momsfri försäkringsverksamhet samt därtill ansluten placeringsverksamhet. Försäkringsbolagets placeringsverksamhet indelades i fastighetsplaceringar, vilka var bland annat fastigheter och fastighetsaktier, aktier och placeringar som avsedde andelar. I försäkringsbolagets placeringstillgångar hade ingått 4,17 procent av X Ab:s aktier. Försäkringsbolaget hade år 2004 sålt sina aktier i X Ab och i anslutning därtill köpt momspliktiga konsulttjänster från inhemska och utländska bolag. Försäkringsbolaget hade till den del som gällde fastighetsplaceringen ansökt om partiell momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet och var således delvis momsskyldigt för uthyrning av fastigheter.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade i beslutets motiveringar bland annat till EU-domstolens dom i målet C-29/08 (AB SKF) och till rättspraxisen som framgår ur den. Enligt högsta förvaltningsdomstolen förutsätter avdrag av moms för tjänster som anskaffats för försäljningen av aktier som allmänna omkostnader att utgifterna för tjänsterna ansluter sig till den skattskyldiges hela ekonomiska verksamhet. Också då förutsätter förekomsten av ett direkt och omedelbart samband att utgifterna för de i ett tidigare transaktionsskede anskaffade tjänsterna ingår antingen i priset på i ett senare transaktionsskede genomförd affärstransaktion eller i priset på varor och tjänster som den skattskyldige tillhandahåller i samband med sin ekonomiska verksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, att tjänsterna som hade skaffats hade haft direkt och omedelbart samband med försäljning av aktierna men även med hela placeringsverksamheten. Försäkringsbolaget fick momspliktiga hyresinkomster av uthyrning av fastigheter som ingick i placeringsverksamheten i fråga. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg likväl, att det inte var trovärdigt, och det hade inte heller visats, att utgifterna för försäljningen av aktierna i X Ab utgjorde en del av de kostnadskomponenter som ingick i hyrorna.

1.2 Betydelsen av beslutet

Detta beslut jämte motiveringarna ska beaktas då man uppskattar avdragande av moms på utgifter som ansluter sig till skattefri försäljning av aktier.

2 Tillämpning

Skatteförvaltningen tillämpar inte principerna i högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2011:52 på sådana utgifter, vilkas moms har dragits av i strid med beslutet, men i enlighet med Skatteförvaltningens anvisning ”Skatteförvaltningens ställningstaganden i frågor om företagsbeskattning 2010”, dnr 72/40/2010, 21.1.2010 för tiden före beslutets utfärdande. Beslutet utfärdades 30.5.2011. Skatteförvaltningen tillämpar beslutets principer på försäljning av aktier och på därtill anslutna utgifter som skett efter det nämnda datumet.


Päivi Taipalus
Ledande skattesakkunnig

Anna-Liisa Karvinen
ÖverinspektörSidan har senast uppdaterats 15.6.2012