Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Ansökan om tonnageskattskyldighet och deklarationsskyldighet (90/2012)

Har getts
1.3.2012
Diarienummer
A11/200/2012
Giltighet
Tills Vidare
Bemyndigande
L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
Ansökan om tonnageskattskyldighet och deklarationsskyldighet

Godkännande som tonnageskattskyldig ansöks hos Koncernskattecentralen

Godkännande som tonnageskattskyldig ansöks med blankett 69. I ansökan måste finnas nödvändiga uppgifter och dokument om bolagets verksamhet och om de omständigheter som kan inverka på värderingen av villkoren för godkännande som tonnageskattskyldighet.

Bolaget ska såsom bilaga till sin ansökan lämna in uppgifterna om bolagets alla tonnagebeskattade fartyg med blankett 69A och de fartygsspecifika uppgifterna med blankett 69B. Bolaget ska för fastställande av förskottsskatt med blankett 68 lämna in en kalkyl över inkomsterna som ska tonnagebeskattas.

Bolaget ska ansöka om tonnageskattskyldighet senast 31.12.2014. Om bolaget har grundats efter det att lagen hade trätt i kraft, ska ansökan lämnas in inom tre månader från det då bolaget registrerades.

Lämnande av uppgifter för de år som infaller på tonnageskatteperioden  

Koncernskattecentralen verkställer bolagets tonnagebeskattning samt inkomstbeskattningen för skatteår som infaller på tonnageskatteperioden. Bolaget ska lämna in separata skattedeklarationer över verksamheten som ska tonnagebeskattas och verksamheten som ska inkomstbeskattas. Bolaget lämnar uppgifterna över inkomster som ska tonnagebeskattas med blankett 68. Över sin verksamhet som ska inkomstbeskattas lämnar bolaget blankett 6B med bilagor.

Om alla förändringar som kan inverka på behörigheten som tonnageskattskyldig anmäls med blanketterna 68, 69A och 69B. Belopp som högst räknas som inkomst vid överlåtelse av tonnagebeskattade lösa anläggningstillgångar och det belopp som årligen dras av från beloppet anges i samband med ansökan med blanketterna 69 och 69B. Det belopp som dras av årligen får inte överskrida det maximala stödbeloppet som beräknats enligt punkt 11 i Europeiska kommissionens riktlinjer för sjöfartens statliga stöd. På blankett 69A anges det belopp som med beaktande av alla sjöfartsstöd maximalt kan dras av från det belopp som räknas som inkomst.   

Inkomsten av verksamheten som ska tonnagebeskattas beräknas för uppföljning av statliga stöd även i enlighet med lagstiftningen som gäller inkomstbeskattningen. Bolaget ska därför årligen lämna in uppgifterna om verksamheten som ska tonnagebeskattas även med skatteblanketterna 6B och 62. Då skatteårets inkomst beräknas, anses bolaget ha gjort alla tillgängliga avdrag och maximala avskrivningar. Vid beskattningens verkställande tillämpar man de uppgifter om anskaffningsutgifter som inte avskrivits i bokföringen och de utgiftsrester som inte avskrivits i inkomstbeskattningen och som anmäldes då ansökan om tonnageskattskyldighet lämnades in.

Om bolaget har både verksamhet som tonnagebeskattas och verksamhet som inkomstbeskattas, ska bolaget lämna in åtminstone följande deklarationsblanketter:

  • verksamhet som inkomstbeskattas: 6B och 62
  • verksamhet som tonnagebeskattas: 68, 69A och 69B
  • verksamhet som ska tonnagebeskattas för uppföljning av stödet: 6B och 62

Tonnageskattskyldiga ska lämna uppgifterna och utredningarna som behövs för fastställande av både tonnageskatten och inkomstskatten i enlighet med finansministeriets förordning.

Ytterligare information om tonnagebeskattning lämnas från Koncernskattecentralen av Veli-Matti Järnefelt tfn 029 512 6354 och Antti Kurikka tfn 029 512 6287.

 

Jari Salokoski

Ledande skattesakkunnig

 

Veli-Matti Järnefelt

Skattesakkunnig

 

 

 Sidan har senast uppdaterats 1.3.2012